<<
>>

НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 18.02.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.01.2021  № 12

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 лютого 2021 р.

за № 129/35751

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518, що додаються.

2. Департаменту державного бюджету в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов’язків та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

С.

Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської служби України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Т. Слюз

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 січня 2021 року № 12

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 лютого 2021 р.

за № 129/35751

ЗМІНИ

до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

1. У пункті 1.4 розділу I слова «планом рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів» замінити словами «планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі».

2. У пункті 2.1 розділу II:

1) в абзаці першому слова «в органах Казначейства відкриваються» замінити словами «Казначейство та головні управління Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) відкривають»;

2) в абзаці другому слова «органами Казначейства не пізніше першого робочого дня нового бюджетного періоду відкриваються (перевідкриваються)» замінити словом «діють»;

3) в абзаці третьому:

у першому реченні слова «Казначейство централізовано відкриває/закриває рахунки» замінити словами «Казначейство та Головні управління Казначейства відкривають рахунки»;

у другому реченні слова «відкриті/закриті» замінити словом «відкриті», слова «органів Казначейства для подальшого інформування» виключити;

4) в абзаці четвертому слово «змінює» замінити словами «та Головні управління Казначейства змінюють»;

5) підпункти 2.1.1-2.1.7 виключити;

6) доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«Головні управління Казначейства відкривають рахунки за надходженнями та формують електронний перелік відкритих бюджетних рахунків для зарахування надходжень за відповідний день такого відкриття з накладанням кваліфікованих електронних підписів керівника структурного підрозділу, відповідального за відкриття рахунків за надходженнями, керівника (заступника керівника) та головного бухгалтера Головного управління Казначейства (додаток 2 до цього Порядку) на підставі інформації:

структурних підрозділів відповідного Головного управління Казначейства щодо відкриття рахунків за надходженнями з накладанням кваліфікованого електронного підпису керівника відповідного структурного підрозділу;

Державної податкової служби України, отриманої Казначейством відповідно до порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого в установленому законодавством порядку;

інших органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

відповідних місцевих фінансових органів.

Казначейство відкриває рахунки за надходженнями на підставі службових записок щодо відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету (додаток 3 до цього Порядку), наданих структурними підрозділами Казначейства.

Казначейство формує справи з юридичного оформлення рахунків на відповідні структурні підрозділи, які містять службові записки щодо відкриття/закриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету (додаток 3 до цього Порядку), зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах (додаток 4 до цього Порядку).

У разі заміни хоча б одного з підписів або доповнення хоча б одним підписом оформлюються нові зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах (додаток 4 до цього Порядку).».

3. У підпункті «а» пункту 3.8 розділу III слова «прізвища й ініціалів» замінити словами «власного імені, прізвища».

4. Пункт 4.1 розділу IV викласти в такій редакції:

«4.1. Для відкриття інших бюджетних рахунків та рахунків для обліку операцій з фінансування бюджетів структурні підрозділи Казначейства та відповідного Головного управління Казначейства подають службові записки щодо відкриття бюджетних рахунків за підписом керівника (заступника керівника) структурного підрозділу, погоджених відповідно Головою (заступником Голови) Казначейства, керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства, зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах (додаток 4 до цього Порядку).».

5. У підпункті «а» пункту 5.7 розділу V слова «прізвища й ініціалів» замінити словами «власного імені, прізвища».

6. У пункті 6.6 розділу VI:

в абзаці п’ятому слово «ініціалів» замінити словами «власного імені»;

в абзаці шостому слова «прізвище та ініціали» замінити словами «власне ім’я та прізвище».

7. У розділі VIII:

1) перше речення пункту 8.1 доповнити словами та цифрами «з урахуванням вимог абзацу другого пункту 2.1 розділу II цього Порядку»;

2) пункт 8.3 викласти в такій редакції:

«8.3. Закриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень (крім власних надходжень бюджетних установ) у зв’язку із виникненням змін у складі видів надходжень або порядку їх зарахування, пов’язаних із змінами в законодавстві, здійснюється:

Казначейством на підставі службових записок щодо закриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету (додаток 3 до цього Порядку), складених структурними підрозділами Казначейства, якими було ініційовано відкриття відповідних рахунків;

Головними управліннями Казначейства на підставі інформації:

структурних підрозділів відповідного Головного управління Казначейства щодо закриття рахунків з накладанням кваліфікованого електронного підпису керівника відповідного структурного підрозділу;

органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

відповідних місцевих фінансових органів.

Головні управління Казначейства формують електронний перелік закритих бюджетних рахунків для зарахування надходжень за відповідний день такого закриття з накладанням кваліфікованих електронних підписів керівника структурного підрозділу, відповідального за закриття рахунків за надходженнями, керівника (заступника керівника) та головного бухгалтера Головного управління Казначейства (додаток 2 до цього Порядку).

У разі внесення змін до законодавства, згідно з якими виключено окремі види надходжень, що зараховуються до відповідних бюджетів, Казначейство централізовано закриває рахунки за такими надходженнями. Головні управління Казначейства формують електронний перелік закритих бюджетних рахунків для зарахування надходжень (додаток 2 до цього Порядку).».

8. У тексті Порядку та додатках до Порядку слова «орган Державної фіскальної служби» в усіх відмінках і числах замінити словами «орган Державної податкової служби» у відповідних відмінках і числах.

9. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1:

слова

«______________________________________________________________ »

(посада керівника, прізвище, ім’я, по батькові)

замінити словами

«______________________________________________________________ »;

(найменування посади керівника, прізвище, власне ім’я)

слова

«______________________________________________________________ »

(повне найменування / прізвище, ім’я, по батькові клієнта)

замінити словами

«_____________________________________________________________ »;

(повне найменування / прізвище, власне ім’я клієнта)

слова

«_____________________________________________________________ »

(підпис, ініціали, прізвище)

замінити словами

«___________________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ»;

              (підпис)

2) додаток 2 викласти в новій редакції, що додається;

3) додаток 3 виключити.

У зв’язку з цим додатки 4-11 вважати відповідно додатками 3-10. У тексті Порядку посилання на додатки 4-11 замінити відповідно посиланнями на додатки 3-10;

4) додаток 3 викласти в новій редакції, що додається;

5) у додатку 4:

слова

«___________________________________________________ »

(підпис, ініціали, прізвище)

замінити словами

«___________________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ»;

                    (підпис)

слова «Прізвище, ім’я, по батькові» замінити словами «Прізвище, власне ім’я»;

слово «Посада» замінити словами «Найменування посади»;

слова

«_____________________ »

(ініціали, прізвище)

замінити словами «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ»;

6) у додатку 5:

слова

«_____________________ »

(ініціали, прізвище)

замінити словами «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ»;

слова

«__________________________________________ »

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

замінити словами

«____________________________

(найменування посади)

_______________

(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ»;

7) у додатку 6:

слова «(прізвище, ім’я, по батькові)» замінити словами «(прізвище, власне ім’я)»;

слова

«__________________________________________________ »

(підпис, ініціали, прізвище)

замінити словами

«___________________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ»;

                  (підпис)

слово «Посада» замінити словами «Найменування посади»;

слова «Прізвище, ім’я та по батькові» замінити словами «Прізвище, власне ім’я»;

слова

«____________________________________________ »

(посада, підпис, ініціали та прізвище керівника

(заступника керівника) установи/організації) вищого рівня)

замінити словами

«_____________________________

(найменування посади керівника

(заступника керівника)

установи/організації вищого рівня)

____________

(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ»;

у виносці «*» слова «прізвищем, ім’ям та по батькові» замінити словами «прізвищем та власним ім’ям»;

8) у додатках 7-10 слова

« ___________________________________ » замінити словами «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ».

                                 (ініціали, прізвище)

Директор Департаменту

державного бюджету

В. Лозицький


Додаток 2

до Порядку відкриття та закриття

рахунків у національній валюті в органах

Державної казначейської служби України

(пункт 2.1)

ФОРМА ЕЛЕКТРОННОГО ПЕРЕЛІКУ

бюджетних рахунків для зарахування надходжень

Додаток 3

до Порядку відкриття та закриття

рахунків у національній валюті в органах

Державної казначейської служби України

(пункт 2.1)

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

щодо бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету


Документи та файли

Сигнальний документ — f502805n87.doc
Сигнальний документ — f502805n89.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.02.2021 — 2021 р., № 11, стор. 234, стаття 495, код акта 102898/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 22.01.2021 № 32 "Про внесення змін до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -