<<
>>

НАКАЗ від 22.10.2021 № 557/555 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Державного бюро розслідувань". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 24.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

НАКАЗ

22.10.2021  № 557/555

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 листопада 2021 р.

за № 1472/37094

Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Державного бюро розслідувань

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 12, частини третьої статті 22 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», Закону України «Про захист персональних даних», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою реалізації механізму надання Державною податковою службою України інформації про доходи фізичних осіб НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Державного бюро розслідувань, що додається.

2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України забезпечити в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної податкової служби України та Директора Державного бюро розслідувань.

Міністр фінансів України

С.

Марченко

В.о. Директора

Державного бюро розслідувань

О. Сухачов

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови

Державної податкової служби України

Голова Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Є. Олейніков

Ю. Щиголь

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України,

Державного бюро розслідувань

22 жовтня 2021 року № 557/555

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 листопада 2021 р.

за № 1472/37094

ПОРЯДОК

надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Державного бюро розслідувань

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації механізму надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) про доходи фізичних осіб на запити Державного бюро розслідувань (далі - ДБР) відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», підпункту 61 пункту 4, пункту 8 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2015 року № 210, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за № 278/26723.

2. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є ДПС та ДБР.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законі України «Про електронні довірчі послуги».

4. Цей Порядок регламентує обмін інформацією між ДПС та ДБР, правила складання та подання ДБР до ДПС запитів на отримання з Державного реєстру інформації, необхідної для запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до компетенції ДБР, а також формування і надання ДПС відповідей на запити.

5. У разі здійснення інформаційної взаємодії ДБР та ДПС з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів структура та формат електронного повідомлення визначаються договорами про інформаційну взаємодію, підготовленими відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 357.

У разі здійснення інформаційної взаємодії з використанням систем, визначених абзацом другим пункту 1 розділу II цього Порядку, формат, структура запитів та відповідей, форма журналу обліку запитів та відповідей, регламент обміну інформацією, вимоги захисту інформації, терміни впровадження програмного забезпечення для обміну інформацією визначаються відповідними спільними рішеннями ДПС та ДБР, які оформлюються окремими протоколами.

6. Дія цього Порядку не поширюється на випадки, коли у ДБР немає технічної можливості для подання до ДПС запитів в електронній формі відповідно до пункту 1 розділу II цього Порядку.

У такому разі ДБР складає та подає до ДПС запити на отримання з Державного реєстру інформації, необхідної для запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до компетенції ДБР, у паперовій формі з дотриманням вимог статті 7 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» та статті 16 Закону України «Про захист персональних даних».

II. Регламент інформаційної взаємодії між ДПС та ДБР

1. Інформаційна взаємодія між центральними апаратами ДПС та ДБР здійснюється з використанням інформаційних систем ДПС та ДБР засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, визначеної абзацом першим цього пункту, така інформаційна взаємодія може здійснюватися з використанням інших інформаційно-телекомунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

2. ДПС та ДБР забезпечують ведення електронних журналів обліку запитів та відповідей на запити.

3. Надання запитів та відповідей на запити здійснюється з дотриманням вимог законодавства щодо електронних довірчих послуг.

Уповноважені особи визначаються наказами керівників суб’єктів інформаційних відносин.

4. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання цього Порядку, суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів з дня виникнення таких обставин.

III. Порядок формування запитів та надання відповідей на запити

1. ДБР формує та подає до ДПС в електронній формі запити на отримання інформації про джерела та суми доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи.

2. Запит формується щодо однієї фізичної особи та містить такі дані:

реєстраційний номер, дата (число, місяць, рік) запиту;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи (за наявності);

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

дата народження фізичної особи (у разі відсутності інформації, зазначеної в абзаці четвертому цього пункту);

місце проживання фізичної особи (за наявності);

період, за який запитується інформація;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи, яка подає запит.

Одній фізичній особі відповідає один запис.

Під час формування запиту зазначається одна з наступних підстав:

номер кримінального провадження, дата внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

номер оперативно-розшукової справи або постанови про її заведення;

інформація про ухвалу слідчого судді/суду (номер судової справи, дата постановлення ухвали).

3. ДПС забезпечує обробку запитів та надає відповіді на запити ДБР протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

4. Відповідь на запит містить такі відомості:

реєстраційний номер (відповідає номеру запиту, на який надається відповідь), дата (число, місяць, рік) відповіді на запит;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи (за наявності);

результат обробки запиту.

Якщо фізичну особу ідентифіковано та у Державному реєстрі наявна інформація про доходи за запитуваний період, відповідь на запит містить такі відомості:

код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру чи серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та назву або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) податкового агента;

суму доходу, нарахованого податковим агентом на користь фізичної особи, у розрізі ознак доходу та звітних періодів,

розмір утриманого податку з доходів фізичної особи;

загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи,

суму утриманого податку, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (для фізичних осіб, які є самозайнятими особами);

загальну суму доходу та суму податку за звітний період, задекларованих фізичною особою - підприємцем в податковій декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця;

період, за який надається інформація.

5. Інформація з Державного реєстру не надається, якщо:

інформація про податкового агента та суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, чи суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, за визначений період у Державному реєстрі відсутня;

у запиті вказано недійсний (помилковий) реєстраційний номер облікової картки платника податків або фізична особа за серією (за наявності) та номером паспорта, що зазначені у запиті, на обліку у Державному реєстрі не перебуває;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру закрито або фізичну особу за серією (за наявності) та номером паспорта, що зазначені у запиті, знято з обліку в Державному реєстрі;

не заповнено або некоректно заповнено поля, що обов’язкові для заповнення;

реквізити, зазначені у запиті, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серія (за наявності) та номер паспорта і прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), не відповідають інформації, наявній у Державному реєстрі;

запит містить більше одного запису щодо однієї фізичної особи;

за даними, надісланими у запиті, неможливо однозначно ідентифікувати фізичну особу;

некоректно вказано період, за який запитується інформація;

некоректно заповнено поля про уповноважену особу, яка подає запит;

не вказана одна з підстав запиту (номер кримінального провадження, дата внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань; номер оперативно-розшукової справи або постанови про її заведення; інформація про ухвалу слідчого судді / суду (номер судової справи, дата постановлення ухвали)).

6. Після отримання запитів або відповідей суб’єкти інформаційних відносин проводять їх перевірку на відповідність вимогам щодо їх заповнення, встановленим пунктами 2, 4 цього розділу, вимогам щодо формату та структури, встановленим у спільних рішеннях щодо обміну інформацією відповідно до пункту 5 розділу І цього Порядку.

7. Запит та відповідь вважаються неприйнятими та не обробляються, якщо не пройшли перевірку згідно з пунктом 6 цього розділу або надані повторно.

8. Про виявлені помилки суб’єкти інформаційних відносин протягом одного робочого дня інформують один одного в електронній формі шляхом направлення повідомлення про неприйняття запиту або відповіді із зазначенням причини неприйняття.

Суб’єкт інформаційних відносин, якого повідомлено про неприйняття запиту чи відповіді до оброблення, зобов’язаний протягом одного робочого дня, що настає після дня отримання відповідного повідомлення, подати коректно сформований файл з оновленою інформацією.

IV. Захист інформації під час інформаційної взаємодії

1. Інформація, що передається відповідно до цього Порядку, належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційна).

2. Під час обміну інформацією згідно з цим Порядком суб’єкти інформаційних відносин впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, відповідно до ступеня обмеження доступу до неї.

3. Для захисту інформації під час її передачі відповідно до цього Порядку застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

4. ДБР забезпечує збереження, захист та встановлений порядок доступу до отриманої інформації, а також повідомляє ДПС про виявлені факти несанкціонованих дій щодо інформації в системі відповідно до законодавства.

5. Завантажена до інформаційно-телекомунікаційної системи ДБР інформація обробляється в системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

6. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується ДБР виключно з метою виконання обов’язків, покладених на ДБР відповідно до Закону України «Про Державне бюро розслідувань», і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Директор

Департаменту забезпечення

координаційно-моніторингової

роботи Міністерства фінансів

України

Ю. Конюшенко

Керівник

Управління інформаційних

технологій Державного бюро

розслідувань

А. Кулалаєв


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.11.2021 — 2021 р., № 89, стор. 156, стаття 5782, код акта 108275/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -