>>

НАКАЗ від 03.05.2022 № 145 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору". Мінсоцполітики України. 2022

Документ актуальний на 26.08.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.05.2022  № 145

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 червня 2022 р.

за № 711/38047

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору

Відповідно до статей 11, 16, 17 Закону України «Про соціальні послуги», пункту 41 розділу II Класифікатора соціальних послуг, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23 червня 2020 року № 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2020 року за № 643/34926, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами) та у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державний стандарт соціальної послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору, що додається.

2. Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей (Колбаса Р.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б.Б.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

М.

Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

О. Кучер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

03 травня 2022 року № 145

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 червня 2022 р.

за № 711/38047

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

соціальної послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору

І. Загальні положення

1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору (далі - соціальна послуга), показники її якості для надавачів соціальних послуг усіх форм власності, які надають цю послугу.

2. Цей Державний стандарт застосовується для:

організації надання соціальної послуги при переміщенні осіб з інвалідністю з порушенням зору у громадських місцях і транспорті для відвідування органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій та закладів, купівлі товарів, робіт і послуг, у тому числі заповнення бланків, написання заяв, читання інформації під час такого відвідування та інше;

проведення моніторингу та оцінювання якості надання соціальної послуги.

3. У цьому Державному стандарті терміни вживаються в таких значеннях:

індивідуальний план надання соціальної послуги (далі - індивідуальний план) - документ, складений на підставі визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, у якому зазначено заходи, що проводитимуться для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних виконавців, дані щодо моніторингу результатів та інформацію щодо перегляду індивідуального плану;

моніторинг надання соціальної послуги та оцінювання її якості - постійний чи періодичний перегляд діяльності надавача соціальної послуги, який має на меті оцінку поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення, покращення та/або удосконалення надання соціальної послуги;

особа, яка здійснює фізичний супровід осіб з інвалідністю з порушенням зору,- професійно підготовлений соціальний робітник, який безпосередньо виконує заходи, що становлять зміст соціальної послуги, виходячи з індивідуальних потреб отримувача такої послуги;

отримувач соціальної послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору (далі - отримувач соціальної послуги) - особа з інвалідністю з порушенням зору, для якої фізичний супровід є основним або одним із основних засобів забезпечення його життєдіяльності;

соціальна послуга фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору (далі - соціальна послуга) - заходи, що проводяться протягом робочого дня надавача соціальної послуги і полягають у здійсненні фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору;

надавач соціальної послуги - юридичні та фізичні особи, фізичні особи - підприємці, включені до розділу «Надавачі соціальних послуг» Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Інші терміни застосовуються у значеннях, визначених Законами України «Про соціальні послуги», «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї» та іншими нормативно-правовими актами.

4. Соціальна послуга в обсягах, визначених цим Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати відповідно до вимог законодавства.

II. Загальні підходи до організації та надання соціальної послуги

1. Підставою для надання соціальної послуги є:

рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - уповноважений орган) про надання соціальної послуги в порядку визначеному законодавством (у разі, якщо соціальна послуга надається за рахунок бюджетних коштів);

звернення потенційного отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до надавача соціальної послуги (у разі надання соціальних послуг за рахунок коштів надавача).

Рішення про надання чи відмову в наданні соціальної послуги екстрено приймається невідкладно, але не пізніше однієї доби з дати отримання відповідної заяви, звернення, повідомлення.

2. Для отримання соціальної послуги сума балів, за якою визначають ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, та яка розраховується відповідно до шкали, наведеної у таблиці 1 додатка 1 до цього Державного стандарту, має бути не менше ніж 10.

3. У разі відмови у наданні соціальної послуги у повідомленні додатково зазначається інформація про інших надавачів соціальних послуг, які надають таку соціальну послугу в порядках визначених постановами Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 576 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади», від 01 червня 2020 року № 587 «Про організацію надання соціальних послуг».

Якщо рішення про відмову приймається надавачем соціальної послуги, копія такого рішення направляється уповноваженому органу (для надавачів соціальної послуги, які надають таку послугу за бюджетні кошти).

4. Підставою для відмови у наданні соціальної послуги є:

відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;

ненадання надавачем соціальних послуг соціальної послуги, яку потребує особа.

Потенційному отримувачу може бути відмовлено у наданні соціальної послуги відповідно до абзацу другого частини другої статті 24 Закону України «Про соціальні послуги». Рішення про надання соціальної послуги приймається після усунення таких протипоказань.

5. Підставою для припинення надання соціальної послуги є:

відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;

невиконання без поважних причин отримувачем соціальної послуги вимог, визначених договором про надання соціальної послуги;

відмова від отримання соціальної послуги отримувача соціальної послуги та/або його законного представника;

закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги;

зміна місця проживання/перебування отримувача соціальної послуги, що унеможливлює надання соціальної послуги;

виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальної послуги інформації/ документів при зверненні за їх наданням, що унеможливлює подальше надання соціальної послуги;

дострокове розірвання договору про надання соціальної послуги за ініціативи отримувача соціальної послуги;

ліквідація (припинення діяльності) надавача соціальної послуги, або припинення надання ним соціальної послуги;

направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної інтернатної установи або закладу, інших установ або закладів для постійного перебування;

перебування потенційного отримувача соціальної послуги на спеціальному обліку як особи, яка примусово отримує амбулаторну психіатричну допомогу в психіатричному закладі у зв’язку зі схильністю до суспільно небезпечних діянь унаслідок психічного захворювання;

смерть отримувача соціальної послуги.

III. Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги

1. Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги згідно з додатком 1 до цього Державного стандарту проводиться протягом 3 робочих днів з дати прийняття уповноваженим органом рішення про надання соціальної послуги.

Спосіб визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги розробляється надавачем соціальної послуги з урахуванням його спеціалізації.

Визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги проводиться соціальним працівником із залученням отримувача соціальної послуги та/або його законного представника за місцем проживання (перебування) отримувача соціальної послуги.

Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги проводиться з урахуванням ступеня його індивідуальних потреб згідно з таблицею 2 додатка 1 до цього Державного стандарту.

Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги визначається на основі шкали оцінки потреби отримувача у соціальній послузі, наведеної у таблиці 1 додатка 1 до цього Державного стандарту.

2. Результати визначення ступеня індивідуальних потреб потенційного отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги.

3. У разі виникнення обставин, які становлять загрозу життю та/або здоров’ю отримувача, соціальна послуга надається екстрено (невідкладно) без визначення індивідуальних потреб та складання індивідуального плану.

IV. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги

1. Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги та ґрунтується на результатах визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

Індивідуальний план складається за участю отримувача соціальної послуги та/або його законного представника протягом 3 робочих днів із дня визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

2. Індивідуальний план складається за формою згідно з додатком 3 до цього Державного стандарту у двох примірниках та підписується отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником і надавачем соціальної послуги.

Один примірник індивідуального плану надається отримувачеві соціальної послуги та/або його законному представникові, другий примірник залишається у надавача соціальної послуги.

3. Індивідуальний план містить:

загальні відомості про потенційного отримувача соціальної послуги;

заходи, що проводяться під час надання соціальної послуги;

періодичність, строки та обсяг виконання заходів;

відомості про виконавців заходів;

дані щодо моніторингу результатів надання соціальної послуги та перегляду індивідуального плану (за потреби).

Індивідуальний план переглядається надавачем соціальної послуги разом із отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником через рік з початку надання такої соціальної послуги з метою коригування (за потреби).

Індивідуальний план може бути переглянуто надавачем соціальної послуги за зверенням отримувача соціальної послуги та/або його законного представника з метою коригування заходів в межах соціальної послуги.

4. За згодою надавача соціальної послуги узгодження заходів, що становлять зміст соціальної послуги, або їх коригування в межах індивідуального плану провадиться не пізніше ніж за 5 днів до початку надання соціальної послуги за зверненням отримувача такої соціальної послуги.

V. Укладання договору про надання соціальної послуги

1. Із кожним потенційним отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником не пізніше ніж через 3 робочі дні після прийняття рішення про надання соціальної послуги укладається договір про її надання.

2. Договір про надання соціальної послуги укладається за участю потенційного отримувача соціальної послуги та/або його законного представника.

3. Договір про надання соціальної послуги підписується отримувачем соціальної послуги або його законним представником та надавачем соціальної послуги. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

Істотними умовами договору про надання соціальних послуг є назва соціальної послуги, умови її надання та вартість, права, обов’язки та відповідальність сторін, строк дії договору та інші умови, які сторони визнають істотними.

Невід’ємною частиною договору про надання соціальної послуги є індивідуальний план надання соціальної послуги.

VI. Місце та строки надання соціальної послуги

1. Соціальна послуга надається у приміщенні надавача соціальної послуги, у тому числі за місцем проживання (перебування) отримувача соціальної послуги, та/або приміщеннях органів місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, установах, організаціях і закладах, а також при купівлі товарів, робіт і послуг, у тому числі заповнення бланків, написання заяв, читання інформації під час такого відвідування тощо.

2. Соціальна послуга може надаватись постійно або тимчасово (протягом визначеного у договорі періоду), екстрено відповідно до законодавства.

Строки надання соціальної послуги узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником з урахуванням визначеного ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

VII. Принципи надання соціальної послуги

1. Доступність соціальної послуги:

надавач соціальної послуги вживає заходів щодо інформування отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників про зміст такої послуги, порядок звернення за її наданням, порядок і умови її надання.

Інформація для отримувачів соціальної послуги розміщується на офіційному сайті структурного підрозділу та надавача соціальної послуги, на спеціальних стендах у доступному місці приміщення надавача соціальної послуги, надається у спеціальних листівках, буклетах, брошурах, висвітлюється в засобах масової інформації. Інформація подається доступною для отримувачів соціальної послуги, у тому числі українською жестовою, мовою та з урахуванням вимог її доступності для сприйняття відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0»;

надавач соціальної послуги організовує свою діяльність у приміщеннях, спеціально обладнаних і пристосованих для обслуговування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм і стандартів. За потреби з урахуванням категорії отримувачів соціальної послуги аналогічним чином облаштовується територія, прилегла до приміщень надавача соціальної послуги, призначених для надання такої послуги.

2. Адресність та індивідуальний підхід:

надавачі соціальної послуги застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувача соціальної послуги, віку, статі та особливостей, зумовлених інвалідністю) та з повагою ставляться до особи, її раси, національності, культури, релігії;

надавачі соціальної послуги роз’яснюють отримувачам соціальної послуги обставини та наслідки прийняття рішень з питань, що стосуються їх життєдіяльності;

отримувачі соціальної послуги мають бути поінформовані про свої права, обов’язки, а також про державні й громадські організації, до повноважень яких належить забезпечення захисту прав людини, шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах, надання інформаційних листівок, буклетів тощо.

3. Законність:

надавачі соціальної послуги провадять свою діяльність із дотриманням етичних норм та правил, із повагою до отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

отримувачам соціальної послуги / їхнім законним представникам надається інформація про права та обов’язки отримувача соціальної послуги та, в тому числі, про порядок оскарження дій надавачів соціальної послуги;

інформація отримувачам соціальної послуги з інтелектуальними та сенсорними розладами надається мовою, доступною для їх читання та розуміння, а також у доступних для них форматах.

4. Конфіденційність інформації:

надавач соціальної послуги вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», конфіденційності інформації щодо отримувачів соціальної послуги та їхніх законних представників;

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники в обов’язковому порядку ознайомлюються із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності;

надавачі соціальної послуги інформують отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

VIII. Зміст соціальної послуги

1. Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги передбачають фізичний супровід при відвідуванні особами з інвалідністю з порушенням зору:

місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування, зокрема територіальних органів Пенсійного фонду України, Державної служби зайнятості;

територіальних органів Національної поліції України;

судових органів, нотаріусів та юристів;

банківських установ;

виконавців комунальних послуг, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ);

підприємств з метою забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

закладів охорони здоров’я, медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), лікарсько-консультативних комісій (ЛКК) та аптек;

незрячими батьками закладів освіти, в яких навчаються їхні діти для комунікації із педагогічними працівниками цих установ тощо;

до місця роботи та у зворотному напрямі (надається не більше трьох місяців);

при купівлі товарів, робіт і послуг.

2. Орієнтовний час, необхідний для виконання кожного заходу, що становить зміст соціальної послуги, та їх періодичність наведено в додатку 2 до цього Державного стандарту.

IX. Використання ресурсів під час організації надання соціальної послуги

1. Надавач соціальної послуги забезпечує необхідну кількість працівників відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги.

2. Безпосереднє надання соціальної послуги забезпечується особою, яка здійснює фізичний супровід осіб з інвалідністю з порушенням зору з дотриманням вимог законодавства про інформацію та про захист персональних даних.

3. Надавач соціальної послуги проводить для осіб, які здійснюють фізичний супровід, навчання із супроводу незрячих осіб.

4. Надавач соціальної послуги на договірних засадах може залучати до надання такої послуги інші підприємства, установи, організації, а також волонтерів відповідно до законодавства.

5. Працівники надавача соціальної послуги повинні володіти необхідними знаннями й навичками та відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 року № 518.

6. Надавач соціальної послуги вживає заходів із:

підвищення кваліфікації своїх працівників;

формального та неформального професійного навчання своїх працівників;

запобігання професійному (емоційному) виснаженню своїх працівників, зокрема, шляхом організації обміну досвідом та супервізії;

проведення атестації своїх працівників.

7. Надавач соціальної послуги повинен забезпечити умови для проходження працівниками обов’язкових профілактичних медичних оглядів відповідно до законодавства.

Х. Приміщення та обладнання

1. Приміщення надавача соціальної послуги мають відповідати санітарним нормам і вимогам правил пожежної безпеки, бути забезпечені системами електропостачання, теплопостачання (в опалювальний період), безперебійним холодним та гарячим водопостачанням, санвузлом та обладнані засобами безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з державними будівельними нормами, правилами і стандартами (у разі якщо соціальна послуга надається в приміщенні надавача).

2. Надавач соціальної послуги забезпечує безперешкодний доступ отримувачів соціальної послуги до свого приміщення.

3. Надавач соціальної послуги для проведення індивідуальної роботи з отримувачем соціальної послуги забезпечує конфіденційність.

4. Надавач соціальної послуги забезпечує своїх працівників робочим місцем, обладнаним засобами зв’язку (телефон, інтернет тощо), обладнанням, інвентарем, витратними матеріалами та проїзними квитками (або грошовою компенсацією за їх придбання), необхідними для виконання посадових обов’язків.

XI. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання соціальної послуги

1. Надавач соціальної послуги організовує інформаційно-методичне забезпечення своєї діяльності, зокрема забезпечує своїх працівників нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг.

2. Надавач соціальної послуги створює умови для підвищення кваліфікації своїх працівників, зокрема, забезпечує можливість обміну досвідом з іншими надавачами такої соціальної послуги.

XII. Взаємодія з іншими суб’єктами, що надають соціальну послугу

Надавач соціальної послуги організовує виконання заходів з надання соціальної послуги із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

XIII. Документація для організації процесу надання соціальної послуги

Надавач соціальної послуги провадить свою діяльність відповідно до установчих документів (положення, статуту), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців).

Документація, зазначена в розділах II-V цього Державного стандарту, ведеться, оформляється та зберігається із дотриманням загальних правил документообігу та правил ведення номенклатурних справ.

XIV. Оцінка ефективності надання соціальної послуги

1. Ефективність надання соціальної послуги визначається під час зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості зазначеної соціальної послуги.

2. Надавач соціальної послуги проводить опитування отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги.

Результати опитувань обговорюються під час проведення аналізу діяльності надавача соціальної послуги і враховуються у подальшій роботі з метою підвищення ефективності та якості надання соціальної послуги.

XV. Моніторинг та оцінювання діяльності з надання соціальної послуги

1. Діяльність надавача соціальної послуги підлягає моніторингу, внутрішньому та зовнішньому оцінюванню на відповідність соціальної послуги законодавству України, у тому числі вимогам цього Державного стандарту.

Результати моніторингу, внутрішнього та зовнішнього оцінювання використовуються для усунення виявлених недоліків та вжиття заходів з покращення діяльності надавача соціальної послуги.

2. Під час моніторингу застосовуються статистичні, адміністративні та оперативні дані з надання соціальної послуги.

3. Під час проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання застосовуються показники якості надання соціальної послуги (додаток 4).

Внутрішнє оцінювання проводиться надавачем соціальної послуги не рідше ніж один раз на рік.

Зовнішнє оцінювання надавачів соціальної послуги проводиться центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства.

Надавач соціальної послуги вживає заходів щодо:

інформування отримувачів соціальної послуги, та/або їхніх законних представників стосовно проведення зовнішнього оцінювання його діяльності;

забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги, та/або їхніх законних представників до органу, що проводить зовнішнє оцінювання.

До процедури оцінювання залучаються працівники надавача соціальної послуги, отримувачі соціальної послуги, та/або їхні законні представники (у разі потреби).

З метою оцінювання розробляється і впроваджується процедура консультацій з отримувачами соціальної послуги, та/або їхніми законними представниками щодо відповідності обсягу, змісту, умов і порядку надання соціальної послуги вимогам, визначеним у цьому Державному стандарті.

4. Результати моніторингу та оцінювання якості надання соціальної послуги оприлюднюються і поширюються серед отримувачів соціальної послуги, населення адміністративно-територіальної одиниці, де провадить свою діяльність надавач соціальної послуги.

5. Надавачем соціальної послуги здійснюється щомісячний моніторинг / поточне оцінювання результатів надання соціальної послуги відповідно до додатку 5 до цього Державного стандарту.

XVI. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги

1. Вартість соціальної послуги розраховується з урахуванням собівартості такої послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.

2. Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок коштів місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.

XVII. Особливості надання соціальної послуги екстрено (кризово) в умовах надзвичайного або воєнного стану

1. Соціальна послуга екстрено (кризово) надається після оцінки ситуації, в якій перебуває отримувач соціальної послуги, яка проводиться за зверненням (письмовим або усним) отримувача соціальної послуги протягом одного дня. Результати оцінки та першочергові заходи в межах надання соціальної послуги фіксуються у акті з надання соціальних послуг екстрено (кризово) за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2022 року № 135 «Про затвердження форми акта про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово)», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 травня 2022 року за № 512/37848.

2. Підставою для отримання соціальної послуги є рішення про надання соціальної послуги, яке приймається уповноваженим органом або надавачем соціальної послуги. Рішення приймається невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальної послуги. Строк надання соціальної послуги визначається індивідуально, але не менше ніж до припинення (скасування) надзвичайного або воєнного стану.

3. В ході надання соціальної послуги екстренно (кризово) складання індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги не передбачено.

4. Заходи, що складають зміст соціальної послуги, визначаються надавачем соціальної послуги, з урахуванням додатку 2 та його спроможності забезпечити виконання таких заходів.

5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі неможливості задовольнити потреби отримувача соціальної послуги, інформує уповноважений орган з метою прийняття рішення про залучення додаткових ресурсів або подальше надання соціальної послуги іншим суб’єктом (за можливості).

6. У разі потреби, до надання соціальної послуги залучаються волонтери, з якими укладаються договори про надання волонтерської допомоги відповідно до законодавства.

7. Суб’єкт, що надає соціальну послугу забезпечує підготовку та облаштування захисних споруд цивільного захисту, підвалів або інших приміщень, придатних для укриття отримувачів соціальної послуги та працівників і безпечного перебування в них, перевірку та забезпечення наявності опалення, водопостачання, електроенергії, забезпечення необхідного запасу продуктів харчування, води, лікарських засобів, засобів гігієни, одягу, взуття тощо.

8. Оцінка якості надання соціальної послуги не проводиться під час дії надзвичайного або воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення (скасування).

Генеральний директор

Директорату розвитку

соціальних послуг

та захисту прав дітей

Р. Колбаса

Додаток 1

до Державного стандарту

фізичного супроводу осіб

з інвалідністю з порушенням зору

(пункт 1 розділу ІІІ)

КАРТА

визначення (оцінювання) індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги фізичного супроводу


Додаток 2

до Державного стандарту

фізичного супроводу осіб

з інвалідністю з порушенням зору

(пункти 1, 2 розділу VIІІ)

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,

що складають зміст соціальної послуги фізичного супроводу

Назва заходу

Одиниця вимірювання

Періодичність здійснення заходів

Час на виконання заходу, хв*

1

2

3

4

5

1

Фізичний супровід при переміщенні у громадських місцях і транспорті при відвідуванні органів місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування

1.1

Час в дорозі в одну сторону

(громадські місця, транспорт)

Один захід

1-2 рази на тиждень/ за потреби

15-60

1.2

Написання заяви

Один захід

1-2 рази на тиждень/ за потреби

25

1.3

Прийом громадян у громадських приймальнях, у тому числі читання інформації

Один захід

1 раз на тиждень/ за потреби

45

1.4

Оформлення документів (читання інформації, заповнення бланків заяв, довідок, повідомлень тощо)

Один захід

2 рази на тиждень/ за потреби

35

1.5

Отримання консультації та оформлення документів із питань надання соціальних, освітніх, медичних та реабілітаційних послуг, для отримання пенсії, субсидії, матеріальної та інших видів допомоги, встановлення соціального статусу особи, влаштування до санаторно-курортних закладів тощо

Один захід

2-3 рази на тиждень/ за потреби

25-60

1.6

Прийом у спеціаліста

Один захід

Разово

35

1.7

Прийом у керівника

Один захід

Разово

35

1.8

Участь у нараді, семінарі, засіданні

Один захід

Разово

60

1.9

Участь у конференції

Один захід

Разово

90

2

Фізичний супровід при переміщенні у громадських місцях і транспорті

при відвідуванні територіальних органів Пенсійного фонду України

2.1

Час в дорозі в одну сторону (громадські місця, транспорт)

Один захід

1-2 рази на тиждень/ за потреби

15-60 хвилин

2.2

Оформлення документів, у тому числі читання інформації, заповнення бланків заяв, довідок, повідомлень тощо

Один захід

1-2 рази на тиждень/ за потреби

20-60

3

Фізичний супровід при переміщенні у громадських місцях і транспорті

при відвідуванні територіальних органів Державної служби зайнятості

3.1

Час в дорозі в одну сторону (громадські місця, транспорт)

Один захід

1-2 рази на тиждень/ за потреби

15-60

3.2

Оформлення документів, у тому числі читання інформації, заповнення бланків заяв, довідок, повідомлень тощо

Один захід

1-2 рази на тиждень/ за потреби

15-60

4

Фізичний супровід при переміщенні у громадських місцях і транспорті

під час відвідування територіальних органів Національної поліції

4.1

Час в дорозі в одну сторону (громадські місця, транспорт)

Один захід

1-2 рази на тиждень/ за потреби

15-60

4.2

Фізичний супровід під час написання заяви, оформлення протоколу, в тому числі читання інформації

Один захід

Разово

до 90 (за вимогою)

5

Фізичний супровід при переміщенні у громадських місцях і транспорті

під час відвідування судових органів, нотаріусів та юристів

5.1

Час в дорозі в одну сторону (громадські місця, транспорт)

Один захід

1-2 рази на тиждень/ за потреби

15-60

5.2

Фізичний супровід під час написання заяви, оформлення протоколу, в тому числі читання інформації

Один захід

Разово

до 90 (за вимогою)

6

Фізичний супровід при переміщенні у громадських місцях і транспорті

під час відвідування банківських установ

6.1

Час в дорозі в одну сторону (громадські місця, транспорт)

Один захід

1-2 рази на тиждень/ за потреби

15-60

6.2

Банківські операції

Один захід

1-2 рази на тиждень/ за потреби

Залежно від обслуговування працівниками банку

7

Фізичний супровід при переміщенні у громадських місцях і транспорті під час відвідування виконавців комунальних послуг, обєднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ);

7.1

Час в дорозі в одну сторону (громадські місця, транспорт)

Один захід

1-2 рази на тиждень/ за потреби

10-45

7.2

Написання заяви, читання інформації, у тому числі щодо ремонту чи аварійної ситуації комунікацій тощо

Один захід

Разово/ за потреби

10-30

7.3

Оформлення довідок, звернень, читання інформації, зокрема, з питань, що стосуються надання комунальних послуг тощо

Один захід

1-2 рази на тиждень/ за потреби

30

8

Фізичний супровід при переміщенні у громадських місцях і транспорті

з метою забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації

8.1

Час в дорозі в одну сторону (громадські місця, транспорт)

Один захід

Разово/ за потреби

15-60

8.2

Оформлення документів, читання інформації

Один захід

Разово/ за потреби

15-40

8.3

Підбір матеріалів та заміри

Один захід

Разово/ за потреби

60

8.4

Отримання виробу, апробація

Один захід

Разово/ за потреби

45

9

Фізичний супровід при переміщенні у громадських місцях і транспорті при відвідуванні закладів охорони здоровя, медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), лікарсько-консультативних комісій (ЛКК) та аптек

9.1

Час в дорозі в одну сторону (громадські місця, транспорт)

Один захід

Разово/ за потреби

15-60

9.2

Реєстратура

Один захід

1-2 рази на тиждень/ за потреби

20

9.3

Прийом у лікаря

Один захід

1-2 рази на тиждень/ за потреби

35

9.4

Здача аналізів

Один захід

1-2 рази на місяць / за потреби

30

9.5

Купівля лікарських засобів в аптеці

Один захід

1-2 рази на тиждень/ за потреби

30

9.6

Оформлення до закладу охорони здоров’я з метою госпіталізації, документів на отримання санаторно-профілактичних послуг, для встановлення інвалідності тощо

Один захід

Разово/ за потреби

до 60 (за потреби)

9.7

Доїзд (супровід) до закладу охорони здоров’я для вирішення інших особистих питань

Один захід

Разово/ за потреби

до 60 (за потреби)

10

Фізичний супровід при переміщенні у громадських місцях і транспорті

при відвідуванні незрячими батьками закладів освіти, в яких навчаються їхні діти

10.1

Час в дорозі в одну сторону (громадські місця, транспорт)

Один захід

Разово/ за потреби

15-60

10.2

Читання інформації, написання заяви тощо.

Участь у батьківських зборах, шкільних заходах, спілкування з вчителями, директором в робочий час

Один захід

Разово/ за потреби

10-60 (за потреби)

10.3

При вступі до навчального закладу

Один захід

Разово/ за потреби

30-60 (за потреби)

11

Фізичний супровід при переміщенні у громадських місцях до місця роботи

та у зворотному напрямі (надається не більше трьох місяців)

Час в дорозі в одну сторону до робочого місця

Один захід

За потреби, але не більше трьох місяців

30-90 (за потреби)

12

Фізичний супровід при переміщенні у громадських місцях і транспорті при купівлі товарів

Купівля продуктів харчування, товарів особистої гігієни, одягу, взуття, техніки тощо

Один захід

1-2 рази на тиждень/ за потреби

20-120

(з урахуванням часу в дорозі)

13

Фізичний супровід при переміщенні у громадських місцях і транспорті при купівлі робіт

Замовлення робіт з ремонту житлового приміщення (квартири, будинку), допомога в укладанні договору на виконання таких робіт.

Прийняття роботи після проведеного ремонту тощо

Один захід

Разово/ за потреби

20-120

(з урахуванням часу в дорозі у разі доїзду до організації (підприємства), що виконує ремонтні роботи)

14

Фізичний супровід при переміщенні у громадських місцях і транспорті при купівлі послуг

14.1

Відвідування перукаря (косметолога)

Один захід

Разово/ за потреби

20-120

(з урахуванням часу в дорозі)

14.2

Відвідування приватних медичних закладів, спеціалістів (стоматолога, гінеколога, терапевта тощо)

Один захід

Разово/ за потреби

20-120

(з урахуванням часу в дорозі)

14.3

Відвідування екскурсій, бібліотек, театрів, кіно, художніх виставок, концертів, заходів, свят тощо

Один захід

Разово/ за потреби

20-120

__________

* Час, необхідний для виконання заходів з надання соціальної послуги, подано орієнтовно (як середній показник), він може відрізнятися з огляду на індивідуальні потреби, стан здоров’я та вік отримувача соціальної послуги.

У разі віддаленості суб’єкта, що надає соціальну послугу, від місця проживання/перебування отримувача соціальної послуги у сільській місцевості час на надання однієї послуги також може бути збільшено.


Додаток 3

до Державного стандарту

фізичного супроводу осіб

з інвалідністю з порушенням зору

(пункт 2 розділу ІV)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

надання соціальної послуги фізичного супроводу


Додаток 4

до Державного стандарту

фізичного супроводу осіб

з інвалідністю з порушенням зору

(пункт 3 розділу ХV)

ПОКАЗНИКИ

якості надання соціальної послуги фізичного супроводу

1. Кількісні показники:

кількість скарг та результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги);

кількість подяк (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги);

кількість отримувачів соціальної послуги, яким надано соціальну послугу;

кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги (% від загальної кількості звернень);

кількість працівників, які мають відповідну фахову освіту (%);

кількість працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%);

періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги;

відповідність встановлених показників якості отриманим під час контролю.

2. Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід - критерії оцінювання:

наявність визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги, що відповідає визначеному ступеню індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги (у разі потреби);

2) результативність - критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою (за оцінками отримувачів соціальної послуги);

покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни в стані отримувача соціальної послуги в процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась;

проведення опитувань, збір відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги та/або їхнім законним представникам;

розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги;

проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги;

3) своєчасність - критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання соціальної послуги, визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги у встановлений строк;

складання та підписання договору про надання соціальної послуги;

відповідність строків та термінів надання соціальної послуги зазначеним у договорі;

4) доступність та відкритість - критерії оцінювання:

наявність умов доступності на території, прилеглій до приміщень надавача соціальної послуги (наявні спеціально обладнанні місця для паркування, контрастні предмети, пандуси, інші пристосування);

наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, в тому числі у доступних для сприйняття особами з інвалідністю форматах;

відповідність офіційного сайту надавача соціальної послуги догляду вдома ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0»;

наявність довідників, буклетів та інших витратних матеріалів, газетних статей, записів телепрограм щодо надання соціальної послуги;

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги - критерії оцінювання:

відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги;

повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій;

наявність стендів з інформацією про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг;

наявність у договорі про надання соціальної послуги положень щодо дотримання конфіденційності;

дотримання конфіденційності;

6) професійність - критерії оцінювання:

штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації;

наявні затверджені посадові інструкції;

розроблена програма стажування для початківців, які надаватимуть соціальну послугу;

розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації навачів соціальної послуги;

наявність документів про освіту (державного зразка) працівників надавача соціальної послуги;

графік проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.


Додаток 5

до Державного стандарту

фізичного супроводу осіб

з інвалідністю з порушенням зору

(пункт 5 розділу ХV)

МОНІТОРИНГ / ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

результатів надання соціальної послуги


Документи та файли

Сигнальний документ — f518460n234.docx
Сигнальний документ — f518460n235.docx
Сигнальний документ — f518460n232.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.07.2022 — 2022 р., № 53, стор. 222, стаття 3123, код акта 112326/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 50 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022 рік". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 09.03.2022 № 117 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2022 № 101 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2022 році". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 11.03.2022 № 119 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 17.02.2022 № 96 "Про внесення змін до форми Заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 05.03.2022 № 115 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 03 лютого 2022 року № 73". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 03.02.2022 № 72 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 9. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 01.02.2022 № 53/49 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи (відсутність доходів) фізичних осіб, які звернулись за призначенням державної допомоги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 06.01.2022 № 4 "Про внесення змін до пункту 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 16 листопада 2020 року № 769". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 11.04.2022 № 129 "Про затвердження Порядку опрацювання рекомендацій за результатами верифікації державних виплат". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 27.04.2022 № 142 "Про внесення змін до Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 18.04.2022 № 135 "Про затвердження форми акта про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово)". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 18.05.2022 № 152 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2016 року № 1610". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 19.04.2022 № 136 "Про затвердження Положення про діяльність дитячих кімнат в установах та організаціях". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 25.05.2022 № 158 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальні вироби для занять спортом для окремих категорій громадян, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період проведення воєнних (бойових) дій, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 17.05.2022 № 150 "Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 11.05.2022 № 147 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 17.05.2022 № 151 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -