<<
>>

НАКАЗ від 17.05.2022 № 151 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2022

Документ актуальний на 19.08.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.05.2022  № 151

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 червня 2022 р.

за № 677/38013

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства соціальної політики України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства соціальної політики України, що додаються.

2. Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей (Колбаса Р.С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б.Б.

Міністр

М. Лазебна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

17 травня 2022 року № 151

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 червня 2022 р.

за № 677/38013

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства соціальної політики України

1.

У Типовому положенні про центр реінтеграції бездомних осіб, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 лютого 2006 року № 31, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2006 року за № 474/12348:

1) у розділі 1:

пункт 1.1 після слів «повноцінного життя шляхом» доповнити словами «проведення соціальної роботи, у тому числі»;

в абзаці першому пункту 1.2 слова «фізичними особами» замінити словами «фізичними особами - підприємцями»;

у пункті 1.5 слова «рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та обласних і міських рад,» виключити;

у пункті 1.6:

в абзаці третьому слова «соціальних служб» замінити словами «інших надавачів соціальних послуг»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«За організаційно-правовою формою Центр може утворюватися та функціонувати як комунальне некомерційне підприємство.»;

2) у розділі 2:

пункт 2.2 викласти у такій редакції:

«2.2. Основними завданнями Центру є:

- проведення соціальної роботи, зокрема:

співпраця з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, охорони здоров’я, органами та підрозділами поліції, центрами зайнятості населення, центрами соціальних служб, центрами надання соціальних послуг, іншими надавачами соціальних послуг, громадськими об’єднаннями, волонтерами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності для виконання поставлених цілей і завдань;

використання сучасних методів соціальної роботи;

сприяння розвитку та впровадженню інноваційних методик у роботі з бездомними особами;

сприяння формуванню позитивної громадської думки про бездомних осіб;

взаємодія з центрами обліку бездомних осіб у частині інформування про наявні вільні місця та сприяння в отриманні соціальних послуг;

виявлення та діагностування у бездомної особи складних життєвих обставин;

проведення оцінювання потреб клієнта у соціальних послугах для прийняття рішення щодо надання / відмови у наданні соціальних послуг;

надання інформації з питань, що стосуються проведення соціальної роботи, надання соціальних послуг;

- надання соціальних послуг клієнтам Центру з урахуванням індивідуальних потреб.»;

в абзаці другому пункту 2.3 слова «допомога в аналізі життєвої ситуації, у визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; надання інформації з питань соціального захисту населення; представництво інтересів; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги» замінити словами «корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків»;

3) у розділі 3:

пункт 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2 Підставою для проведення Центром соціальної роботи є:

- звернення бездомної особи, її законного представника, уповноваженої особи органу опіки та піклування (якщо опіку над бездомною особою здійснює законний представник, орган опіки та піклування);

- звернення, повідомлення інших осіб в інтересах бездомної особи за її згодою.

Надання соціальних послуг здійснюється відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587.

У разі наявності загрози життю чи здоров’ю бездомної особи та у разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях соціальні послуги надаються екстрено (кризово) відповідно до законодавства.

За результатами надання соціальних послуг екстрено (кризово) Центр складає акт про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово), за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2022 року № 135, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 травня 2022 року за № 512/37848.

У разі надання соціальних послуг екстрено (кризово) визначення ступеня індивідуальних потреб бездомної особи, складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальних послуг не проводиться.»;

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

«3.5. Громадяни, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більше ніж півтора року, особи з інвалідністю із числа бездомних осіб можуть бути направлені до надавачів соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного догляду відповідно до законодавства.»;

пункт 3.6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.7-3.15 вважати, відповідно, пунктами 3.6-3.14;

у пункті 3.7 слова «видається направлення до відповідних (профільних) соціальних служб, закладів охорони здоров’я, підприємств, організацій» замінити словами «надається інформація про органи, служби, заклади, підприємства, організації»;

у пункті 3.8 слова та цифру «Примірній угоді між центром реінтеграції бездомних осіб та клієнтом (додаток 1), яка» замінити словами та цифрами «договорі про надання соціальних послуг, форму якого затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 23 грудня 2020 року № 847 «Про затвердження Типового договору про надання соціальних послуг», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2021 року за № 214/35836 (далі - Договір про надання соціальних послуг), який»;

у пункті 3.9:

абзац другий доповнити словами «, в тому числі виконання індивідуального плану надання соціальних послуг;»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«- порушення клієнтом без поважних причин умов Договору про надання соціальних послуг;»;

абзац другий пункту 3.10 викласти в такій редакції:

«Дані про звернення містяться у особовій справі, яка включає також відомості щодо проведення соціальної роботи, рішення про надання соціальної послуги, Договір про надання соціальних послуг, індивідуальний план надання соціальних послуг; інформацію про мету й причини звернення; дату звернення і зарахування чи причину відмови та про орган, організацію, заклад, установу тощо, куди особі було рекомендовано звернутися; дату та причини припинення послуг; інші відомості.»;

пункт 3.11 доповнити словами «, проведення оцінки якості соціальних послуг відповідно до законодавства.»;

пункт 3.14 викласти в такій редакції:

«3.14. У разі необхідності Центр на підставі результатів виконання клієнтом індивідуального плану надання соціальних послуг готує рекомендації щодо продовження проведення соціальної роботи, у тому числі для прийняття рішення про надання соціальних послуг у соціальному готелі.»;

4) у розділі 4:

у пункті 4.1:

абзац третій викласти в такій редакції:

«- участь у складенні спільно з працівниками Центру індивідуального плану надання соціальних послуг;»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«- отримання повної та вичерпної інформації про свої права, обов’язки, порядок і умови надання соціальних послуг у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я.»;

у пункті 4.2:

абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:

«- надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для визначення його потреб у соціальних послугах, права на отримання соціальних послуг та визначення умов Договору про надання соціальних послуг;

- брати участь в оцінюванні своїх потреб у соціальних послугах, складанні спільно з працівниками Центру індивідуального плану надання соціальних послуг;»;

після абзацу четвертого доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

«- виконувати умови Договору про надання соціальних послуг та здійснювати заходи, що складають зміст соціальної послуги, визначені в індивідуальному плані надання соціальних послуг;».

У зв’язку із цим абзаци п’ятий і шостий вважати, відповідно, абзацами шостим і сьомим;

5) пункт 5.2 розділу 5 доповнити новими абзацами такого змісту:

«- укладає договори про надання соціальних послуг;

- забезпечує проведення моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг;

- забезпечує виконання працівниками Центру вимог державних стандартів соціальних послуг;

- забезпечує організацію проходження формального і неформального професійного навчання, в тому числі підвищення кваліфікації, атестації, супервізії працівників Центру відповідно до законодавства.»;

6) у розділі 6:

пункт 6.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі функціонування Центру як комунального некомерційного підприємства фінансування здійснюється відповідно до законодавства.»;

пункт 6.2 викласти в такій редакції:

«6.2. Соціальні послуги в Центрі можуть надаватись клієнтам за рахунок бюджетних коштів/ з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг/ за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно до законодавства.»;

7) у пункті 7.1 розділу 7 слова «, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.» замінити словами «відповідно до законодавства.»;

8) додаток 1 виключити;

9) у додатку 2:

доповнити пунктом 1 такого змісту:

«1. Клієнт Центру має право на:

- отримання соціальних послуг відповідно до умов та порядку їх надання, визначених законодавством про соціальні послуги та Договором про надання соціальних послуг;

- доступ до інформації, що міститься в його особовій справі як отримувача соціальних послуг;

- повагу до приватного життя, на свободу думки та висловлювань;

- участь в оцінюванні своїх потреб у соціальних послугах, складанні спільно з працівниками Центру індивідуального плану надання соціальних послуг.».

У зв’язку з цим пункти 1 і 2 вважати, відповідно, пунктами 2 і 3;

у пункті 2:

абзац другий викласти в такій редакції:

«- виконувати умови Договору про надання соціальних послуг та здійснювати заходи, що складають зміст соціальної послуги, визначені в індивідуальному плані надання соціальних послуг;»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«- надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для визначення його потреб у соціальних послугах, права на отримання соціальних послуг та визначення умов Договору про надання соціальних послуг;

- брати участь в оцінюванні своїх потреб у соціальних послугах, складанні спільно з працівниками Центру індивідуального плану надання соціальних послуг.»;

абзац десятий пункту 3 виключити.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий вважати, відповідно, абзацами десятим і одинадцятим.

2. У Типовому положенні про будинок нічного перебування, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 лютого 2006 року № 31, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2006 року за № 475/12349:

1) у розділі 1:

у пункті 1.4:

в абзаці третьому слова «або соціальних служб» замінити словами «або іншого надавача соціальних послуг»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«За організаційно-правовою формою нічліжний будинок може утворюватися та функціонувати як комунальне некомерційне підприємство.»;

2) у розділі 2:

у пункті 2.2:

підпункт 2.2.1 викласти в такій редакції:

«2.2.1. Надає соціальну послугу «нічний притулок» (забезпечення проживання в нічний час доби, одноразовим харчуванням, засобами особистої гігієни та створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів, дотримання особистої гігієни).»;

підпункт 2.2.2 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.2.3-2.2.5 вважати, відповідно, підпунктами 2.2.2-2.2.4;

3) у розділі 3:

пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Нічліжний будинок надає послуги бездомним особам, які досягли 18 років та на законних підставах проживали і після втрати прав на житлові приміщення проживають на території України, за особистим зверненням клієнта та/або в разі надходження повідомлення від інших осіб в інтересах бездомної особи за її згодою.

Послуги бездомним особам надаються:

- одноразово, екстрено (кризово) - в разі наявності загрози життю чи здоров’ю бездомних осіб та у разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях.

Рішення про надання соціальних послуг одноразово, екстрено (кризово) не потребує подання заяви, документів, що посвідчують особу, та проходження попереднього медичного обстеження.

У разі надання соціальних послуг екстрено (кризово) визначення ступеня індивідуальних потреб бездомної особи, складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальних послуг не проводиться.

За результатами надання соціальних послуг екстрено (кризово) Центр складає акт про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово), за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2022 року № 135, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 травня 2022 року за № 512/37848.

- постійно/тимчасово - відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587.

У разі звернення до нічліжного будинку безпритульних дітей вони в супроводі працівників нічліжного будинку направляються до притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей служб у справах дітей за територіальним принципом розташування. У разі, якщо до нічліжного будинку звернулися бездомні особи з дітьми, діти направляються до притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей служб у справах дітей лише за згодою батьків.

Громадяни, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більше ніж півтора року, особи з інвалідністю із числа бездомних осіб можуть бути направлені до надавачів соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного догляду відповідно до законодавства.»;

пункт 3.4 викласти в такій редакції:

«3.4. Припинення надання послуг нічліжного будинку постійно/тимчасово здійснюється у разі:

відмови клієнта від отримання соціальної послуги «нічний притулок»;

закінчення строку дії / порушення без поважних причин умов договору про надання соціальної послуги «нічний притулок», укладеного за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 23 грудня 2020 року № 847 «Про затвердження Типового договору про надання соціальних послуг», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2021 року за № 214/35836 (далі - Договір про надання соціальних послуг);

зміни місця проживання/перебування клієнта;

направлення клієнта до надавачів соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного догляду;

смерті клієнта.»;

4) в абзаці першому пункту 4.9 розділу 4 слова «як на платній, так і на безоплатній основі» замінити словами «за рахунок бюджетних коштів / з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг / за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно до законодавства»;

5) пункт 5.1 розділу 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі функціонування нічліжного будинку як комунального некомерційного підприємства фінансування здійснюється відповідно до законодавства.»;

6) пункт 6.2 розділу 6 доповнити новими абзацами такого змісту:

« - укладає договори про надання соціальних послуг;

- забезпечує проведення моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг;

- забезпечує виконання працівниками нічліжного будинку вимог державних стандартів соціальних послуг;

- забезпечує організацію проходження формального і неформального професійного навчання, в тому числі підвищення кваліфікації, атестації, супервізії працівників нічліжного будинку відповідно до законодавства.»;

7) у пункті 7.1 розділу 7 слова «, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій» замінити словами «відповідно до законодавства»;

8) додаток 1 викласти в такій редакції:

"Додаток 1

до Типового положення

про будинок нічного перебування

(пункт 4.4 розділу 4)

АНКЕТА

первинного тестування";

3. У Типовому положенні про центр соціальної адаптації звільнених осіб, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 лютого 2006 року № 31, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2006 року за № 476/12350:

1) у пункті 1.7 розділу 1:

в абзаці третьому слова «соціальних служб» замінити словами «іншого надавача соціальних послуг»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«За організаційно-правовою формою Центр може утворюватися та функціонувати як комунальне некомерційне підприємство.»;

2) у розділі 2:

у пункті 2.1:

після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

«- проводить соціальну роботу, зокрема:».

У зв’язку з цим абзаци третій - дев’ятий вважати, відповідно, абзацами четвертим - десятим;

абзац десятий викласти у такій редакції:

«- проводить оцінювання потреб клієнта у соціальних послугах для прийняття рішення щодо надання / відмови у наданні соціальних послуг.»;

у пункті 2.2:

абзац другий викласти у такій редакції:

«соціальна адаптація» (навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків тощо);»;

в абзаці першому підпункту 2.2.1 слова «органами внутрішніх справ, органами Державної міграційної служби» замінити словами «органами місцевого самоврядування, органами та підрозділами поліції, органами та підрозділами Державної міграційної служби України, органами пробації»;

3) у розділі 3:

пункт 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3. Підставою для проведення Центром соціальної роботи є:

звернення звільненої особи, її законного представника, уповноваженої особи органу опіки та піклування (якщо опіку над звільненою особою здійснює законний представник, орган опіки та піклування);

звернення, повідомлення інших осіб в інтересах звільненої особи за її згодою.

Надання соціальних послуг здійснюється відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587.

У разі наявності загрози життю чи здоров’ю бездомної особи та у разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях соціальні послуги надаються екстрено (кризово) відповідно до законодавства.

За результатами надання соціальних послуг екстрено (кризово) Центр складає акт про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово), за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2022 року № 135, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 травня 2022 року за № 512/37848.

У разі надання соціальних послуг екстрено (кризово) визначення ступеня індивідуальних потреб бездомної особи, складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальних послуг не проводиться.»;

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

«3.5. Громадяни похилого віку та особи з інвалідністю з числа звільнених осіб, які потребують постійного стороннього догляду, можуть бути направлені до надавачів соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного догляду в установленому законодавством порядку.»;

у пункті 3.6:

в абзаці першому слова «соціальну допомогу в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та інших закладах і установах системи сім’ї, молоді та спорту» замінити словами «соціальні послуги та іншу допомогу в центрах соціальних служб, закладах соціальної підтримки сімей, дітей та молоді»;

в абзаці другому слова «адміністрації Центру» замінити словами «виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації»;

у пункті 3.7 слова та цифру «Примірній угоді між центром соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та клієнтом, додаток 1, яка підписується між Центром, в особі директора, та клієнтом під час зарахування його до Центру» замінити словами та цифрами «договорі про надання соціальних послуг, форму якого затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 23 грудня 2020 року № 847 «Про затвердження Типового договору про надання соціальних послуг», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2021 року за № 214/35836 (далі - Договір про надання соціальних послуг).»;

4) у розділі 4:

пункт 4.1 після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

«- складати спільно з працівниками Центру індивідуальний план надання соціальних послуг;».

У зв’язку із цим абзаци третій - одинадцятий вважати, відповідно, абзацами четвертим - дванадцятим;

у пункті 4.4 слова «за рішенням директора Центру у разі порушення клієнтом угоди» замінити словами «закінчення терміну перебування при повній реінтеграції клієнта (поверненні до самостійного повноцінного життя), в тому числі успішного виконання індивідуального плану надання соціальних послуг, або порушення без поважних причин умов Договору про надання соціальних послуг»;

5) у розділі 5:

у пункті 5.4:

слова «органів внутрішніх справ» замінити словами «уповноважених органів з питань пробації, органів і підрозділів поліції»;

у підпункті 5.4.1 слова «педагогами соціальними» замінити словами «соціальними працівниками»;

6) у розділі 6:

пункт 6.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

« - укладає договори про надання соціальних послуг;

- забезпечує проведення моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг;

- забезпечує виконання працівниками Центру вимог державних стандартів соціальних послуг;

- забезпечує організацію проходження формального і неформального професійного навчання, в тому числі підвищення кваліфікації, атестації, супервізії працівників Центру відповідно до законодавства.»;

7) пункт 7.1 розділу 7 після абзацу четвертого доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

«У разі функціонування Центру як комунального некомерційного підприємства фінансування здійснюється відповідно до законодавства.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

8) у пункті 8.1 розділу 8 слова «орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій» замінити словами «відповідно до законодавства»;

9) додаток 1 виключити;

10) у додатку 3 виключити такий рядок:

«

7.

Педагог соціальний

1,0

1,0

1,0

».

4. У Типовому положенні про соціальний готель, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 03 квітня 2006 року № 98, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2006 року за № 450/12324:

1) у розділі 1:

у пункті 1.6:

в абзаці третьому слова «або соціальних служб» замінити словами «або іншого надавача соціальних послуг»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«За організаційно-правовою формою готель може утворюватися та функціонувати як комунальне некомерційне підприємство.»;

2) у розділі 2:

абзац третій пункту 2.1 викласти в такій редакції:

« - реінтеграція бездомних осіб з метою повернення їх до життя в суспільстві як повноправних його членів.»;

пункт 2.2 викласти в такій редакції:

«2.2. Готель відповідно до покладених на нього завдань надає клієнтам соціальну послугу «підтримане проживання» (забезпечення проживання сім’ї/особи або групи сімей/осіб; консультування, навчання, розвиток та підтримка навичок самостійного проживання; допомога в організації розпорядку дня; представництво інтересів; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами тощо).»;

у пункті 2.6:

після абзацу першого доповнити абзацами другим, третім такого змісту:

«У разі прийняття рішення про надання соціальної послуги підтриманого проживання за рахунок бюджетних коштів вартість такої соціальної послуги включає лише захід із забезпечення проживання особи.

У разі прийняття рішення про надання соціальної послуги підтриманого проживання з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг вартість такої соціальної послуги включає захід із забезпечення проживання особи, вартість інших заходів, що складають зміст соціальної послуги, обчислюються з урахуванням диференційованої плати.».

У зв’язку з цим абзаци другий та третій вважати, відповідно, абзацами четвертим та п’ятим;

в абзаці п’ятому слова та цифру «в угоді між соціальним готелем та клієнтом (додаток 1)» замінити словами та цифрами «договором про надання соціальних послуг, форму якого затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 23 грудня 2020 року № 847 «Про затвердження Типового договору про надання соціальних послуг», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2021 року за № 214/35836 (далі - Договір про надання соціальних послуг).»;

пункт 2.7 викласти в такій редакції:

«2.7. Надання соціальних послуг здійснюється відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587.

У разі наявності загрози життю чи здоров’ю бездомної особи та у разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях соціальні послуги надаються екстрено (кризово) відповідно до законодавства.

За результатами надання соціальних послуг екстрено (кризово) Центр складає акт про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово), за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2022 року № 135, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 травня 2022 року за № 512/37848.

У разі надання соціальних послуг екстрено (кризово) визначення ступеня індивідуальних потреб бездомної особи, складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальних послуг не проводиться.»;

у пункті 2.8 слово «соціально-побутових» виключити;

в абзаці першому пункту 2.10 слова надання «додаткових соціально-побутових послуг» замінити словами «додаткового побутового обслуговування»;

пункт 2.13 викласти в такій редакції:

«2.13. Граничний термін перебування клієнта у готелі встановлюється відповідно до укладеного між готелем та клієнтом Договору про надання соціальних послуг в кожному випадку індивідуально з урахуванням рекомендацій фахівця із соціальної роботи (соціального працівника) центру реінтеграції бездомних осіб щодо виконання індивідуального плану надання соціальних послуг.»;

у пункті 2.14:

в абзаці третьому слова «укладеної угоди» замінити словами «укладеного Договору про надання соціальних послуг»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«- невиконання клієнтом без поважних причин умов Договору про надання соціальних послуг;»;

пункт 2.16 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі функціонування готелю як комунального некомерційного підприємства фінансування здійснюється відповідно до законодавства.»;

3) пункт 3.2 розділу 3 доповнити новими абзацами такого змісту:

«- укладає договори про надання соціальних послуг;

- забезпечує виконання працівниками готелю вимог державних стандартів соціальних послуг;

- організовує залучення соціального працівника центру реінтеграції бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг, центру соціальних послуг для оцінювання потреб клієнта, складення/ перегляду індивідуального плану надання соціальних послуг, виконання умов Договору про надання соціальних послуг;

- забезпечує проведення моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг;

- забезпечує організацію проходження формального і неформального професійного навчання, в тому числі підвищення кваліфікації, атестації, супервізії працівників готелю відповідно до законодавства.»;

4) додаток 1 виключити.

5. У Типовому положенні про центр обліку бездомних осіб, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 19 квітня 2011 року № 135, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 червня 2011 року за № 750/19488:

1) у розділі I:

пункт 1 після слів «ведення обліку бездомних осіб» доповнити словами «, проведення соціальної роботи, в тому числі надання соціальних послуг»;

у пункті 3:

в абзаці третьому слова «або інших соціальних служб» замінити словами «іншого надавача соціальних послуг»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«За організаційно-правовою формою Центр може утворюватися та функціонувати як комунальне некомерційне підприємство.»;

2) у розділі II:

після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

«проведення соціальної роботи:».

У зв’язку з цим абзаци другий - восьмий вважати, відповідно, абзацами третім - дев’ятим;

абзац третій після слів «бездомних осіб» доповнити словами «, діагностування у них складних життєвих обставин і проведення оцінювання потреб бездомних осіб у соціальних послугах для прийняття рішення щодо надання / відмови у наданні соціальних послуг;»;

3) у розділі III:

у пункті 1:

після абзацу першого доповнити абзацами другим - восьмим такого змісту:

«Підставою для проведення Центром соціальної роботи є:

звернення бездомної особи, її законного представника, уповноваженої особи органу опіки та піклування (якщо опіку над бездомною особою здійснює законний представник, орган опіки та піклування);

звернення, повідомлення інших осіб в інтересах бездомної особи за її згодою.

Надання соціальних послуг здійснюється відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587.

У разі наявності загрози життю чи здоров’ю бездомної особи та у разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях соціальні послуги надаються екстрено (кризово) відповідно до законодавства.

За результатами надання соціальних послуг екстрено (кризово) Центр складає акт про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово) за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2022 року № 135, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 травня 2022 року за № 512/37848.

У разі надання соціальних послуг екстрено (кризово) визначення ступеня індивідуальних потреб бездомної особи, складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальних послуг не проводиться.».

У зв’язку з цим абзаци другий та третій вважати, відповідно, абзацами дев’ятим, десятим;

4) пункт 2 розділу IV доповнити новими абзацами такого змісту:

«укладає договори про надання соціальних послуг;

забезпечує виконання працівниками Центру вимог державних стандартів соціальних послуг;

забезпечує проведення моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг;

забезпечує організацію проходження формального і неформального професійного навчання, в тому числі підвищення кваліфікації, атестації, супервізії працівників Центру відповідно до законодавства.»;

5) у розділі V:

пункт 1 після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

«У разі функціонування Центру як комунального некомерційного підприємства фінансування здійснюється відповідно до законодавства.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

«2. Соціальні послуги в Центрі можуть надаватись клієнтам за рахунок бюджетних коштів/ з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг / за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно до законодавства.»;

6) пункт 1 розділу VI викласти в такій редакції:

«1. Контроль за діяльністю Центру здійснюють засновники відповідно до законодавства.».

Генеральний директор

Директорату розвитку

соціальних послуг

та захисту прав дітей

Р. Колбаса

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства соціальної політики України

Наказ; Мінсоцполітики України від 17.05.2022 № 151

Прийняття від 17.05.2022

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0677-22

Законодавство України

станом на 02.03.2023

чинний


Документи та файли

 • Сигнальний документ — f518319n279.docx від 19.08.22 15:55, 44 кб

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.07.2022 — 2022 р., № 51, стор. 170, стаття 2920, код акта 112086/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2023 № 3 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 18.01.2023 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 29 липня 2015 року № 779". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2023 № 42 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 13 січня 2023 року № 16". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 4. НАКАЗ від 23.01.2023 № 27 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2023 рік". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 5. НАКАЗ від 13.01.2023 № 16 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 04 липня 2022 року № 190". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 6. НАКАЗ від 18.01.2023 № 24 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 06 серпня 2019 року № 1208". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 7. НАКАЗ від 03.02.2023 № 47 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 22 січня 2018 року № 74". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 8. НАКАЗ від 02.02.2023 № 44/58 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року № 431/447". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 9. НАКАЗ від 31.01.2022 № 50 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022 рік". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 09.03.2022 № 117 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 21.02.2022 № 101 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2022 році". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 119 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 17.02.2022 № 96 "Про внесення змін до форми Заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 05.03.2022 № 115 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 03 лютого 2022 року № 73". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 03.02.2022 № 72 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 17. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 01.02.2022 № 53/49 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи (відсутність доходів) фізичних осіб, які звернулись за призначенням державної допомоги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 06.01.2022 № 4 "Про внесення змін до пункту 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 16 листопада 2020 року № 769". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 11.04.2022 № 129 "Про затвердження Порядку опрацювання рекомендацій за результатами верифікації державних виплат". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -