Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021

Документ актуальний на 09.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.01.2021  № 17

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 березня 2021 р.

за № 308/35930

Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти

Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту», згідно з пунктом 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (із змінами), з метою реалізації засад державної політики у сфері позашкільної освіти НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову освітню програму закладу позашкільної освіти, що додається.

2. Директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Сальков В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Національному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді (Вербицький В.), Українському державному центру позашкільної освіти (Шкура Г.), Українському державному центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді (Неділько С.), Національному центру «Мала академія наук України» (Лісовий О.) постійно надавати методичну допомогу закладам позашкільної освіти щодо використання Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мандзій Л.

Міністр

С. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о.

Голови Державної регуляторної служби України

Президент Національної академії наук України

академік НАН України

О. Мірошніченко

А.Г. Загородній


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

05 січня 2021 року № 17

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 березня 2021 р.

за № 308/35930

ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

закладу позашкільної освіти

I. Загальні положення

1. Ця Типова освітня програма містить єдиний комплекс ocвiтнix компонентів, спланованих i організованих закладом позашкільної освіти для досягнення вихованцями, учнями i слухачами (далі - здобувачами позашкільної освіти) результатів навчання (набуття компетентностей).

2. Освітня програма закладу позашкільної освіти визначає організацію освітнього процесу у закладі позашкільної освіти з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів здобувачів позашкільної освіти та містить перелік освітніх компонентів.

3. Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту» на основі освітньої програми заклад позашкільної освіти складає та затверджує річний план роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу.

Заклади позашкільної освіти можуть використовувати типові освітні програми або розробляти свої освітні програми на основі типових освітніх програм.

4. Освітня програма містить:

вимоги до здобувачів позашкільної освіти, які можуть розпочати навчання за цією програмою;

перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;

загальний обсяг навчального навантаження;

очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти.

II. Вимоги до здобувачів позашкільної освіти

1. Вимоги до здобувачів позашкільної освіти, які можуть розпочати навчання за цією програмою визначаються рівнем творчого об’єднання закладу позашкільної освіти, відображаються в навчальних програмах з позашкільної освіти.

2. Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних гуртків, секцій та інших творчих об’єднань претенденти повинні мати належний стан здоров’я, що дозволятиме набувати відповідні компетентності за навчальними програмами.

III. Перелік освітніх компонентів

1. Освітніми компонентами є навчальні програми за напрямами та профілем позашкільної освіти, інші компоненти для вільного вибору здобувачів освіти, сплановані і організовані для досягнення визначених результатів навчання.

Навчальні програми гуртків, секцій та інших творчих об’єднань (далі - навчальна програма з позашкільної освіти) визначають організацію освітнього процесу для досягнення очікуваних результатів навчання.

2. Навчальні програми з позашкільної освіти розробляються із врахуванням положень законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 року № 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за № 1036/9635, типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Заклад позашкільної освіти, інші суб’єкти освітньої діяльності можуть використовувати навчальні програми з позашкільної освіти, схвалені (рекомендовані) центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері.

3. Освітній процес у закладі позашкільної освіти здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.

4. Заклад позашкільної освіти, інші суб’єкти освітньої діяльності можуть використовувати навчальні програми з позашкільної освіти, що затверджені закладами освіти, іншими суб’єктами освітньої діяльності та науковими установами тощо відповідно до порядку, визначеному законодавством.

Заклад позашкільної освіти, інші суб’єкти освітньої діяльності також мають право використовувати самостійно розроблені навчальні програми з позашкільної освіти, які схвалюються педагогічною радою закладу позашкільної освіти, іншого суб’єкта освітньої діяльності (у разі наявності педагогічної ради) та затверджуються керівником закладу позашкільної освіти, керівником іншого суб’єкта освітньої діяльності або уповноваженою керівником особою.

IV. Загальний обсяг навчального навантаження

1. Загальний обсяг навчального навантаження визначається напрямом позашкільної освіти та рівнем творчого об’єднання, допустимим навантаженням для різних вікових категорій та відображається в навчальних планах і програмах.

Навчальний план закладу позашкільної освіти дає цілісне уявлення про зміст і структуру, кількість годин за напрямом позашкільної освіти та роком навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження для здобувачів позашкільної освіти.

2. Обсяг навчального навантаження для творчих об’єднань закладів позашкільної освіти за напрямами позашкільної освіти визначаються на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, або навчальних планів, затверджених відповідним місцевим органом виконавчої влади, з урахуванням мережі творчих об’єднань, що діють у закладі позашкільної освіти, та кількості груп у них, років навчання, тижневого навантаження педагогічних працівників, структури навчального року.

V. Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти

1. Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти відображаються в навчальних програмах з позашкільної освіти.

Навчальні програми з позашкільної освіти конкретизують очікуваний результат навчання як формування компетентностей.

2. Заклад позашкільної освіти здійснює освітню діяльність, спрямовану на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, інших складових компетентностей, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

3. Компетентності, здобуті за програмами позашкільної освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні освіти.

В.о. генерального директора

директорату дошкільної,

позашкільної та інклюзивної

освіти

В. Сальков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.03.2021 — 2021 р., № 24, стор. 109, стаття 1142, код акта 103597/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 04.02.2020 № 126 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 16.01.2020 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти". МОН України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 04.02.2020 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17". МОН України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 20.02.2020 № 255 "Про внесення змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 19.02.2020 № 246 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання". МОН України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи". МОН України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 30.03.2020 № 463 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році". МОН України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 09.04.2020 № 487 "Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 06.04.2020 № 477 "Про забезпечення можливості для додаткового вивчення українознавчих дисциплін та державної мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, та які зараховані на навчання до одного з уповноважених закладів освіти". МОН України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -