<<
>>

НАКАЗ від 08.04.2020 № 483 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2020

Документ актуальний на 12.06.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.04.2020  № 483

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 травня 2020 р.

за № 460/34743

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України

Відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу освіту", Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" та пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925, слова "та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України" замінити словами ", фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

2. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697 "Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037, після слова "вищої" доповнити словами ", фахової передвищої".

3.

Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства освіти і науки України, що додаються.

4. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Департаменту забезпечення документообігу контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стадного Є.

Т.в.о. Міністра

Л. Мандзій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

08 квітня 2020 року № 483

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 травня 2020 р.

за № 460/34743

ЗМІНИ

до деяких наказів Міністерства освіти і науки України

1. У Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925:

1) заголовок Порядку викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя";

2) у розділі I:

абзац четвертий пункту 2 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"У цьому Порядку термін "тимчасово окупована територія" вживається в значенні, наведеному в Законі України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України";

термін "уповноважений заклад вищої освіти" - у значенні, наведеному в Законі України "Про вищу освіту".";

у абзаці першому пункту 3 після слів "здобуття вищої" доповнити словами ", фахової передвищої";

у абзаці четвертому пункту 4 після слів "здобуття вищої" доповнити словами "або фахової передвищої,";

3) у розділі II:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Діяльність з реалізації цього Порядку організовується в Освітніх центрах "Крим-Україна" (далі - Центри) в містах, де створені уповноважені заклади вищої освіти.";

абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:

"Організовують оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до уповноваженого закладу вищої освіти та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до уповноваженого закладу вищої освіти та закладів вищої або фахової передвищої освіти у його структурі (відповідальний - уповноважений заклад вищої освіти), до закладів професійної (професійно-технічної) освіти;";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Центри працюють з 09 червня до 23 жовтня.";

4) у розділі III:

заголовок розділу після слів "здобуття вищої" доповнити словами ", фахової передвищої";

пункт 1 після слів "здобуття вищої" доповнити словами ", фахової передвищої";

5) у розділі IV:

заголовок розділу викласти в такій редакції:

"IV. Прийом для здобуття вищої освіти або фахової передвищої освіти";

пункти 1, 2 викласти в такій редакції:

"1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової або повної загальної середньої освіти до закладів фахової передвищої освіти, які знаходяться в структурі уповноважених закладів вищої освіти.

Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої освіти за денною формою здобуття освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до уповноваженого закладу вищої освіти або до закладів вищої / фахової передвищої освіти в його структурі у межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2. Правила прийому Заявників до уповноваженого закладу вищої освіти або закладів вищої / фахової передвищої освіти у його структурі відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163 (далі - Умови прийому), та Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року за № 49/34332, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою радою як додаток до правил прийому до цього закладу фахової передвищої освіти (далі - Правила прийому).";

абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:

"за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, заявник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 - 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;";

пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

"4. Документи від Заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) за кошти державного бюджету приймаються до 12:00 години 19 серпня, вступні іспити проводяться до 19 серпня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 20 серпня, а зарахування проводиться не пізніше 10:00 години 22 серпня.

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 13 липня, вступні іспити проводяться до 21 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 23 липня, а зарахування проводиться не пізніше 18:00 години 29 липня.

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 01 серпня, вступні іспити проводяться до 28 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 03 серпня, а зарахування проводиться не пізніше 12:00 години 05 серпня.

5. Конкурсний бал Заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) визначається як сума середнього бала документа про повну загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому. Для вступу на освітні програми, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс. Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, особа допускається до конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який проводиться перед іншими вступними випробуваннями. Строки проведення творчого заліку для абітурієнтів Освітніх центрів визначаються Правилами прийому у межах визначених термінів роботи Освітніх центрів.

Конкурсний бал Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра як сума середнього бала документа про повну або базову загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс. Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, особа допускається до конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який проводиться перед іншими вступними випробуваннями. Строки проведення творчого заліку для абітурієнтів Освітніх центрів визначаються Правилами прийому у межах визначених термінів роботи Освітніх центрів.

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись як оцінки вступних іспитів.";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Заклад вищої або фахової передвищої освіти оприлюднює список рекомендованих до зарахування Заявників у межах установлених квот до закінчення прийому документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.";

абзаци другий, третій пункту 8 викласти в такій редакції:

"на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти або на основі базової та повної загальної середньої освіти для здобуття фахової передвищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до закладу освіти, але не пізніше 23 жовтня;

на заочну форму здобуття вищої або фахової передвищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до закладу освіти.";

абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції:

"Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), які передбачені Умовами прийому, обов'язково мають бути подані до приймальної комісії закладу вищої / фахової передвищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з закладу освіти".

2. Внести до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037, такі зміни:

1) заголовок Порядку викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях";

2) у розділі I:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає особливості проходження державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну або базову загальну середню освіту та прийому на навчання до закладів вищої та фахової передвищої освіти (далі уповноважені заклади освіти), закладів професійної (професійно-технічної) освіти для осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення, із наданням можливості вступати до уповноважених закладів освіти, перелік яких оприлюднюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.";

пункт 3 після слів "вищої" доповнити словами ", фахової передвищої";

абзац четвертий пункту 4 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"прийом для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за результатами вступних випробувань до закладів вищої освіти (з урахуванням вимог пункту 24-1 частини першої статті 13 Закону України "Про вищу освіту") або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника);

прийом для здобуття фахової передвищої освіти на конкурсних засадах за результатами вступних випробувань до закладів фахової передвищої освіти (з урахуванням вимог частини четвертої статті 43 Закону України "Про фахову передвищу освіту") або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника).";

3) у розділі II:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Діяльність із забезпечення проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти Заявниками організовується в освітніх центрах "Донбас-Україна" (далі - Центр) в містах, у яких створюються уповноважені заклади освіти.";

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Центри створюються на базі уповноважених закладів освіти спільно із закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Київської міської, Дніпропетровської та Вінницької обласних державних адміністрацій, Луганської та Донецької обласних військово-цивільних адміністрацій серед закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі - уповноважені заклади загальної середньої освіти).";

в абзаці другому пункту 2 слова "Заклади вищої освіти" замінити словами "Уповноважені заклади";

в абзаці третьому пункту 2 слова "вищої" виключити;

у пункті 3:

абзаци четвертий, п'ятий викласти в такій редакції:

"організовують оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до уповноваженого закладу освіти та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до уповноваженого закладу освіти (відповідальний - уповноважений заклад освіти або заклад професійної (професійно-технічної) освіти);

сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку уповноваженого закладу освіти (у разі необхідності - до надання рекомендації для вступу до уповноваженого закладу освіти або відмови в її наданні);";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Центри працюють з 09 червня до 23 жовтня.";

4) заголовок розділу III після слів "здобуття вищої" доповнити словами ", фахової передвищої";

5) у розділі IV:

заголовок розділу викласти в такій редакції:

"IV. Прийом для здобуття вищої освіти або фахової передвищої освіти";

пункти 1, 2 викласти в такій редакції:

"1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової або повної загальної середньої освіти до закладів фахової передвищої освіти.

2. Правила прийому Заявників до уповноваженого закладу вищої освіти або закладів вищої / фахової передвищої освіти у його структурі відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163 (далі - Умови прийому), та Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року за № 49/34332, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою радою як додаток до правил прийому до цього закладу освіти (далі - Правила прийому).";

абзац п'ятий пункту 3 викласти в такій редакції:

"за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, заявник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 - 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;";

пункти 4 - 6 викласти в такій редакції:

"4. Документи від Заявника для вступу на денну форму здобуття освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 22 серпня.

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 13 липня.

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 01 серпня.

5. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання, державну підсумкову атестацію, подає до закладу вищої / фахової передвищої освіти документ про освіту державного зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому уповноваженого закладу вищої освіти.

6. Вступні іспити проводяться навчальними закладами до 27 вересня.

Вступні іспити для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного бюджету проводяться до 26 серпня.

Вступні іспити для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти за кошти державного бюджету проводяться до 21 липня.

Вступні іспити для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету проводяться до 28 липня.";

у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

"8. Заклад вищої або фахової передвищої освіти оприлюднює рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування для здобуття вищої або фахової передвищої освіти за кошти державного бюджету за денною формою здобуття освіти у строки, встановлені Умовами прийому.";

абзаци четвертий, п'ятий викласти в такій редакції:

"При вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 12:00 години 27 серпня.

При вступі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра а основі повної загальної середньої освіти не пізніше 12:00 години 03 серпня.";

абзаци другий - п'ятий пункту 10 викласти в такій редакції:

"на денну форму здобуття освіти на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за кошти державного бюджету - не пізніше 18:00 години 29 липня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 30 вересня;

на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за кошти державного бюджету - не пізніше 12:00 години 08 серпня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 30 вересня;

на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету - 05 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 23 жовтня;

на заочну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої / фахової передвищої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до закладу вищої / фахової передвищої освіти.".

Генеральний директор

директорату вищої освіти

і освіти дорослих

О. Шаров


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.06.2020 — 2020 р., № 43, стор. 143, стаття 1397, код акта 99280/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 04.02.2020 № 126 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 16.01.2020 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти". МОН України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 04.02.2020 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17". МОН України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 20.02.2020 № 255 "Про внесення змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 19.02.2020 № 246 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання". МОН України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи". МОН України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 30.03.2020 № 463 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році". МОН України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 09.04.2020 № 487 "Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 06.04.2020 № 477 "Про забезпечення можливості для додаткового вивчення українознавчих дисциплін та державної мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, та які зараховані на навчання до одного з уповноважених закладів освіти". МОН України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 06.04.2020 № 481 "Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 10.04.2020 № 497 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 13.04.2020 № 511 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти". МОН України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -