Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 08.11.2021 № 1203 "Про затвердження Змін до Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам". МОН України. 2021

Документ актуальний на 13.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.11.2021  № 1203

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 грудня 2021 р.

за № 1609/37231

Про затвердження Змін до Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам

Відповідно до абзаців восьмого та дванадцятого частини другої статті 54 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2020 року № 931, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2020 року за № 1119/35402, що додаються.

2. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Божинський В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров’я України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Голова Державної регуляторної служби України

Т.в.о.

Голови

Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Генеральний Секретар Громадської Спілки

«Всеукраїнське громадське об’єднання

«Національна Асамблея

людей з інвалідністю України»

В. Ляшко

Л. Денісова

О. Кучер

В. Трофименко

О. Вискуб

В. Назаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

08 листопада 2021 року № 1203

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 грудня 2021 р.

за № 1609/37231

ЗМІНИ

до Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам

1. У розділі I:

1) пункт 2 після слова «дошкільної,» доповнити словом «позашкільної,»;

2) в абзаці третьому пункту 3 слова «модельна навчальна програма у сфері повної загальної середньої освіти» замінити словами «навчальна програма у сфері повної загальної середньої освіти, навчальна програма з позашкільної освіти,»;

3) підпункт 3 пункту 4 після слів «Шкільна бібліотека» доповнити словами «та словники;»;

4) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Гриф надається таким навчальним програмам:

1) програмам у сфері дошкільної освіти - навчальним виданням, що визначають єдиний комплекс (один чи декілька) освітніх компонентів, спланованих і організованих для набуття вихованцями компетентностей;

2) програмам з психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової роботи - навчальним виданням, що визначають напрями психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової роботи, їх відповідне змістове наповнення з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами;

3) навчальним програмам у сфері повної загальної середньої освіти - навчальним виданням, що визначають орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів та можуть бути рекомендовані для використання в освітньому процесі як модельні відповідно до законодавства;

4) навчальним програмам у сфері повної загальної середньої освіти - навчальним виданням, розробленим не на основі модельних навчальних програм, що визначають послідовність досягнення результатів навчання учнів з навчального предмета (курсу за вибором), опис його змісту та видів навчальної діяльності учнів із зазначенням орієнтовної кількості годин, необхідних на їх провадження;

5) навчальним програмам з позашкільної освіти - навчальним виданням, що визначають мету, завдання, зміст, обсяг, способи організації освітнього процесу та вимоги до його результатів за напрямами позашкільної освіти.»;

5) абзац другий пункту 6 після слів «середньої освіти,» доповнити словами «типовій освітній програмі закладу позашкільної освіти,»;

6) абзаци третій та четвертий пункту 7 замінити абзацом такого змісту:

«електронним підручникам та підручникам.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий та шостий вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим;

7) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Рішення щодо надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» приймається МОН та оформлюється наказом МОН.

Пропозиції щодо надання грифа об’єктам грифування ухвалюють предметні (галузеві) експертні комісії (далі - Комісії) на підставі:

експертних висновків комплексної експертизи (далі - експертиза), що включає науково-методичну, психолого-педагогічну та антидискримінаційну складову, а також за рішенням Комісії може включати художньо-технічну складову;

результатів перевірки щодо виявлення порушення авторських прав та/або академічної доброчесності у разі прийняття Комісіями рішення щодо її проведення.»;

8) пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. Для забезпечення надання грифів Установа:

здійснює добір кандидатур до складу Комісій та подає пропозиції МОН для їх затвердження;

організовує роботу Комісій та проведення експертизи;

забезпечує надання об’єктам грифування грифів «Схвалено для використання в освітньому процесі» та формує Каталог;

оприлюднює експертні висновки на вебсайті Установи та/або на спеціальному інформаційному ресурсі;

здійснює технічну підтримку спеціалізованого програмного забезпечення.».

2. Абзац другий пункту 8 розділу II виключити.

3. В абзаці третьому підпункту 2 пункту 2 розділу III слово і цифру «пункті 5» замінити словами і цифрами «підпунктах 1-3 пункту 5».

4. У розділі IV:

1) пункт 4 після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

«Обов’язково проводиться антидискримінаційна експертиза об’єктів грифування, які потенційно можуть брати участь у конкурсному відборі підручників та посібників, які видаватимуться за кошти державного бюджету.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) абзац четвертий пункту 5 після слова «розділу» доповнити словами «, на перевірку щодо виявлення порушення авторських прав та/або академічної доброчесності»;

3) абзац перший пункту 7 після слова «заявнику» доповнити словами «протягом п’яти робочих днів»;

4) пункт 8 після слова «заявнику» доповнити словами «протягом п’яти робочих днів»;

5) у пункті 9:

в абзаці першому слово і цифру «пункті 5» замінити словами і цифрами «підпунктах 1-3 пункту 5»;

абзац четвертий виключити.

6) після пункту 10 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:

«11. Для автоматизації роботи Комісій, проведення експертизи об’єктів грифування та перевірки щодо виявлення порушення авторських прав та/або академічної доброчесності може застосовуватися спеціальне програмне забезпечення за умови його відповідності технічним вимогам відповідно до законодавства України.».

В.о. генерального директора

директорату дошкільної,

шкільної, позашкільної

та інклюзивної освіти

В. Божинський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.12.2021 — 2021 р., № 95, стор. 226, стаття 6157, код акта 108882/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 17. до. МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 16.03.2021 № 314/976/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5". МОН України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -