<<
>>

НАКАЗ від 11.11.2022 № 1006 "Деякі питання розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння професійних кваліфікацій педагогічних працівників закладами фахової передвищої, вищої освіти". МОН України. 2022

Документ актуальний на 17.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.11.2022  № 1006

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 грудня 2022 р.

за № 1669/39005

Деякі питання розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння професійних кваліфікацій педагогічних працівників закладами фахової передвищої, вищої освіти

Відповідно до статті 58 Закону України «Про освіту», частини першої статті 2 та частини першої статті 3 Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою ефективного розміщення державного замовлення на підготовку фахівців з фаховою передвищою та вищою освітою НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Перелік предметних спеціальностей спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), спеціалізацій спеціальностей 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) та 016 Спеціальна освіта, за якими здійснюється розміщення державного (регіонального) замовлення;

2) Перелік спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), що поєднуються з додатковими спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) та професійних кваліфікацій педагогічних працівників, що присвоюються здобувачам фахової передвищої, вищої освіти за спеціальностями галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

2.

Установити, що:

1) підготовка здобувачів освіти за додатковою спеціальністю (предметною спеціальністю), спеціалізацією не є обов’язковою. Присвоєння професійної кваліфікації педагогічного працівника за додатковою спеціальністю (предметною спеціальністю), спеціалізацією здійснюється у разі, коли така підготовка передбачена освітньою програмою. Індивідуальний навчальний план здобувача освіти може передбачати поглиблене вивчення основної спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) замість додаткової спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації);

2) особам, які здобули ступінь фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра (за освітньо-професійною програмою) за спеціальностями галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, присвоюється кваліфікація, що складається з інформації про здобутий ступінь фахової передвищої, вищої освіти, спеціальність (предметну спеціальність, спеціалізацію), та професійна кваліфікація згідно з Переліком спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), що поєднуються з додатковими спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) та професійних кваліфікацій педагогічних працівників, що присвоюються здобувачам фахової передвищої, вищої освіти за спеціальностями галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, затвердженим цим наказом;

3) особам, які здобули вищу освіту за іншими (крім галузі знань 01 Освіта/Педагогіка) спеціальностями, освітня програма яких передбачає присвоєння професійної кваліфікації педагогічного працівника, така кваліфікація, згідно з Переліком спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), що поєднуються з додатковими спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) та професійних кваліфікацій педагогічних працівників, що присвоюються здобувачам фахової передвищої, вищої освіти за спеціальностями галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, затвердженим цим наказом, зазначається в документі про освіту, зокрема додається до професійної кваліфікації за основною спеціальністю (за наявності);

4) особам, які здобули ступінь фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), у разі, якщо освітня (освітньо-професійна) програма передбачала поєднання з додатковою робітничою професією, інформація про присвоєння робітничої кваліфікації зазначається в додатку до диплома про здобуття відповідного ступеня освіти, здобувачу освіти видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації;

5) особам, які здобули ступінь магістра за освітньо-науковою програмою присвоюється професійна кваліфікація «викладач закладу вищої освіти, дослідник»;

6) присвоєння професійної кваліфікації педагогічного працівника здобувачам фахової передвищої, вищої освіти здійснюється закладами освіти, в яких вони здобули відповідний рівень освіти, за результатами атестації здобувачів;

7) здобувачі освіти, які розпочали навчання до набрання чинності цим наказом, завершують навчання за відповідними освітніми програмами з присвоєнням кваліфікацій, визначених такими програмами;

8) зміна назви освітньої (освітньо-професійної) програми згідно з Переліком предметних спеціальностей спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), спеціалізацій спеціальностей 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) та 016 Спеціальна освіта, за якими здійснюється розміщення державного (регіонального) замовлення, затвердженим цим наказом, не передбачає переоформлення сертифіката про акредитацію такої програми (спеціальності) або проведення її акредитації до завершення дії чинного сертифіката, наступна акредитація має статус чергової, якщо провадиться до завершення дії сертифіката про акредитацію.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року № 292 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої та фахової передвищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2016 року за № 532/28662;

наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506 «Про затвердження Переліку предметних спеціальностей спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей) в системі підготовки педагогічних кадрів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 798/28928;

наказ Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2019 року № 1202 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 року за № 1078/34049.

4. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров О.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

5. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Вітренка А.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Тимчасово виконуючий обов’язків

Голови Державної служби якості освіти України

Голова Національного агентства

із забезпечення якості вищої освіти

Голова Національного агентства кваліфікацій

О. Якименко

А. Бутенко

Ю. Баланюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

11 листопада 2022 року № 1006

ПЕРЕЛІК

предметних спеціальностей спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), спеціалізацій спеціальностей 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) та 016 Спеціальна освіта, за якими здійснюється розміщення державного (регіонального) замовлення

Шифр

Предметні спеціальності (спеціалізації)

1

2

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

014.01

Середня освіта (Українська мова і література)

014.02

Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови))

014.03

Середня освіта (Історія)

014.04

Середня освіта (Математика)

014.05

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

014.06

Середня освіта (Хімія)

014.07

Середня освіта (Географія)

014.08

Середня освіта (Фізика та астрономія)

014.09

Середня освіта (Інформатика)

014.10

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014.11

Середня освіта (Фізична культура)

014.12

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014.13

Середня освіта (Музичне мистецтво)

014.15

Середня освіта (Природничі науки)

014.16

Середня освіта (Захист України)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

015.31

Будівництво та зварювання

015.32

Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації

015.33

Енергетика, електротехніка та електромеханіка

015.34

Машинобудування

015.35

Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин

015.36

Технологія виробів легкої промисловості

015.37

Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології

015.38

Транспорт

015.39

Цифрові технології

016 Спеціальна освіта

016.01

Логопедія

016.02

Олігофренопедагогіка

016.03

Ортопедагогіка

016.04

Сурдопедагогіка

016.05

Тифлопедагогіка

Генеральний директор

директорату фахової

передвищої, вищої освіти

О. Шаров


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

11 листопада 2022 року № 1006

ПЕРЕЛІК

спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), що поєднуються з додатковими спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) та професійних кваліфікацій педагогічних працівників, що присвоюються здобувачам фахової передвищої, вищої освіти за спеціальностями галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Основна спеціальність (предметна спеціальність, спеціалізація)

Додаткова спеціальність (предметна спеціальність, спеціалізація)

Додаткова(і) спеціалізація (спеціалізації)

Професійні кваліфікації педагогічних працівників, що присвоюються

1

2

3

4

Рівень фахової передвищої освіти, початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти

012 Дошкільна освіта

-

Додаткова(і) спеціалізація(ї) з переліку, визначеного закладом освіти

Вихователь закладу дошкільної освіти, професійна кваліфікація за додатковою спеціалізацією(ями)

013 Початкова освіта

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти, професійна кваліфікація за додатковою спеціалізацією(ями)

014.10 Трудове навчання та технології

Вчитель трудового навчання та технологій, професійна кваліфікація за додатковою спеціалізацією(ями)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Вчитель фізичної культури, професійна кваліфікація за додатковою спеціалізацією(ями)

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Вчитель образотворчого мистецтва, професійна кваліфікація за додатковою спеціалізацією(ями)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Вчитель музичного мистецтва, професійна кваліфікація за додатковою спеціалізацією(ями)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

-

Додаткова спеціалізація з переліку, визначеного закладом освіти, та/або робітнича професія

Майстер виробничого навчання (із зазначенням спеціалізації), професійна кваліфікація за додатковою спеціалізацією

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

додаткова(і) спеціалізація(ї), у тому числі та(і), що забезпечує(ють) викладання інтегрованих курсів, визначена(і) закладом освіти

Вихователь закладу дошкільної освіти, викладач закладу фахової передвищої освіти, професійна кваліфікація за додатковою спеціальністю (предметною спеціальністю) та/або спеціалізацією(ями)

014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови))

014.09 Середня освіта (Інформатика)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

016 Спеціальна освіта

024 Хореографія

053 Психологія

231 Соціальна робота

013 Початкова освіта

012 Дошкільна освіта

додаткова(і) спеціалізація(ї), у тому числі та(і), що забезпечує(ють) викладання інтегрованих курсів, освітнього(іх) компоненту(ів) типових навчальних планів загальної середньої освіти, визначена(і) закладом освіти

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти, викладач закладу фахової передвищої освіти, професійна кваліфікація за додатковою спеціальністю (предметною спеціальністю) та/або спеціалізацією(ями)

014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови))

014.09 Середня освіта (Інформатика)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

016 Спеціальна освіта

024 Хореографія

053 Психологія

231 Соціальна робота

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

013 Початкова освіта

додаткова(і) спеціалізація(ї), у тому числі та(і), що забезпечує(ють) викладання інтегрованих курсів, освітнього(іх) компоненту(ів) типових навчальних планів загальної середньої освіти, визначена(і) закладом освіти

Вчитель (назва предмету)*, викладач закладу фахової передвищої освіти, професійна кваліфікація за додатковою спеціальністю (предметною спеціальністю) та/або спеціалізацією(ями)

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

024 Хореографія

053 Психологія

231 Соціальна робота

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

додаткова(і) спеціалізація(ї), у тому числі та(і), що забезпечує(ють) викладання інтегрованих курсів, освітнього(іх) компоненту(ів) типових навчальних планів загальної середньої освіти, визначена(і) закладом освіти та/або робітнича професія

Викладач закладу професійної (професійно-технічної) освіти (із зазначенням спеціалізації), закладу фахової передвищої освіти, професійна кваліфікація за додатковою спеціальністю (предметною спеціальністю) та/або спеціалізацією(ями)

231 Соціальна робота

016 Спеціальна освіта

012 Дошкільна освіта

додаткова(і) спеціалізація(ї), у тому числі та(і), що забезпечує(ють) викладання інтегрованих курсів, освітнього(іх) компоненту(ів) типових навчальних планів загальної середньої освіти, визначена(і) закладом освіти

Вчитель- (із зазначенням спеціалізації), професійна кваліфікація за спеціалізацією, додатковою спеціальністю (предметною спеціальністю) та/або спеціалізацією(ями)*

013 Початкова освіта

014.09 Середня освіта (Інформатика)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

016 Спеціальна освіта

024 Хореографія

053 Психологія

231 Соціальна робота

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

додаткова(і) спеціалізація(ї), у тому числі та(і), що забезпечує(ють) викладання інтегрованих курсів, визначена(і) закладом освіти

Вихователь закладу дошкільної освіти, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти, професійна кваліфікація за додатковою спеціальністю (предметною спеціальністю) та/або спеціалізацією(ями)

Вихователь закладу дошкільної освіти, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти, дослідник

014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови))

014.09 Середня освіта (Інформатика)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

016 Спеціальна освіта

024 Хореографія

053 Психологія

231 Соціальна робота

013 Початкова освіта

012 Дошкільна освіта

додаткова(і) спеціалізація(ї), у тому числі та(і), що забезпечує(ють) викладання інтегрованих курсів, освітнього(іх) компоненту(ів) типових навчальних планів загальної середньої освіти, визначена(і) закладом освіти

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти, професійна кваліфікація за додатковою спеціальністю (предметною спеціальністю) та/або спеціалізацією(ями)

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти, дослідник

014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови))

014.09 Середня освіта (Інформатика)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

016 Спеціальна освіта

024 Хореографія

053 Психологія

231 Соціальна робота

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

013 Початкова освіта

додаткова(і) спеціалізація(ї), у тому числі та(і), що забезпечує(ють) викладання інтегрованих курсів, освітнього(іх) компоненту(ів) типових навчальних планів загальної середньої освіти, визначена(і) закладом освіти

Вчитель (назва предмету)*, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти, професійна кваліфікація за додатковою спеціальністю (предметною спеціальністю) та/або спеціалізацією(ями)

Вчитель (назва предмету), викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти, дослідник

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

024 Хореографія

053 Психологія

231 Соціальна робота

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

додаткова(і) спеціалізація(ї), у тому числі та(і), що забезпечує(ють) викладання інтегрованих курсів, освітнього(іх) компоненту(ів) типових навчальних планів загальної середньої освіти, визначена(і) закладом освіти

Викладач закладу професійної (професійно-технічної) освіти (із зазначенням спеціалізації), фахової передвищої, вищої освіти, професійна кваліфікація за додатковою спеціальністю (предметною спеціальністю) та/або спеціалізацією(ями)

Викладач закладу професійної (професійно-технічної) (із зазначенням спеціалізації), фахової передвищої, вищої освіти, дослідник

231 Соціальна робота

016 Спеціальна освіта

012 Дошкільна освіта

додаткова(і) спеціалізація(ї), у тому числі та(і), що забезпечує(ють) викладання інтегрованих курсів, освітнього(іх) компоненту(ів) типових навчальних планів загальної середньої освіти, визначена(і) закладом освіти

Вчитель- (із зазначенням спеціалізації), викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти, професійна кваліфікація за спеціалізацією, додатковою спеціальністю (предметною спеціальністю) та/або спеціалізацією(ями)

Вчитель- (із зазначенням спеціалізації), професійна кваліфікація за додатковою спеціалізацією, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти, дослідник

013 Початкова освіта

014.09 Середня освіта (Інформатика)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

016 Спеціальна освіта

024 Хореографія

053 Психологія

231 Соціальна робота

__________

*Крім предметної спеціалізації 014.15 Середня освіта (Природничі науки), за якою на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти присвоюється професійна кваліфікація «вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології, викладач фахової передвищої освіти інтегрованих навчальних курсів природничої галузі», на другому (магістерському) рівні вищої освіти - «вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології, викладач фахової передвищої, вищої освіти інтегрованих навчальних курсів природничої галузі».

Генеральний директор

директорату фахової

передвищої, вищої освіти

О. Шаров

Деякі питання розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння професійних кваліфікацій педагогічних працівників закладами фахової передвищої, вищої освіти

Наказ; МОН України від 11.11.2022 № 1006

Прийняття від 11.11.2022

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z1669-22

Законодавство України

станом на 28.02.2023

чинний


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.01.2023 — 2023 р., № 2, стор. 403, стаття 180, код акта 115708/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 04.01.2023 № 3 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2022 року № 1136". МОН України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2023 № 19 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році". МОН України. 2023 рікк
 3. НАКАЗ від 20.01.2022 № 41 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2021 року № 1408". МОН України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 20.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2021 року № 1431". МОН України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 02.02.2022 № 95 "Про затвердження Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098". МОН України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 28.02.2022 № 232 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році". МОН України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 24.01.2022 № 55 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів". МОН України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 16.02.2022 № 184/303 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52". МОН України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 16.02.2022 № 187 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року № 450". МОН України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2022 № 130 "Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти". МОН України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 16.02.2022 № 180 "Про затвердження Положення про Комісію з приймання науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію". МОН України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 216 "Про затвердження Переліку документів для погодження проєкту рішення засновника про реорганізацію/ліквідацію спеціального закладу загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 26.03.2022 № 273 "Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України". МОН України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 15.04.2022 № 345 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2021 року № 498". МОН України. 2022 рікк
 15. до. МОН України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 02.05.2022 № 400 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 27.04.2022 № 392 "Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 24.03.2022 № 270 "Про затвердження Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -