<<
>>

НАКАЗ від 12.12.2019 № 1552 "Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти". МОН України. 2019

Документ актуальний на 04.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2019  № 1552


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2020 р.
за № 182/34465

Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

Відповідно до частини дванадцятої статті 9 Закону України «Про освіту», Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, що додається.

2. Директорату професійної освіти (Шумік І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коржевського П.

Міністр

Г. Новосад

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови  Державної регуляторної
служби України

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Генеральний Секретар Громадської спілки
«Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей
з інвалідністю України»

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні
О.

Мірошніченко


Л. Денісова


Г.В. Осовий
В. НазаренкоР. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
12 грудня 2019 року № 1552


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2020 р.
за № 182/34465

ПОЛОЖЕННЯ
про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за інституційною формою здобуття освіти, що організовується у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (далі - заклади освіти) для забезпечення права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти (далі - професійна освіта).

2. До інституційної форми здобуття професійної освіти належать очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна та мережева форми.

3. Заклади освіти відповідно до законодавства і своїх установчих документів можуть запроваджувати очну (денну, вечірню), заочну, дистанційну та мережеву форми здобуття професійної освіти.

4. Здобувачі професійної освіти (далі - здобувачі освіти), які досягли повноліття, або їх батьки, інші законні представники за особистою заявою можуть обирати очну (денну, вечірню), заочну, дистанційну або мережеву форму здобуття професійної освіти відповідно до їхніх інтересів, здібностей та освітніх потреб.

5. Оплата праці педагогічних працівників, які забезпечують здобуття професійної освіти за інституційною формою, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6. Права та обов’язки учасників освітнього процесу під час здобуття професійної освіти за інституційною формою визначаються законодавством, зокрема Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про загальну середню освіту», установчими документами закладу освіти (в частині, що не суперечить законодавству).

7. Зарахування осіб до закладу освіти для здобуття професійної освіти за інституційною формою, а також переведення здобувачів освіти з однієї інституційної форми здобуття професійної освіти на іншу здійснюється за рішенням керівника закладу освіти на підставі особистих заяв здобувачів освіти, які досягли повноліття, або їх батьків, інших законних представників.

8. Організація здобуття професійної освіти за інституційною формою здійснюється відповідно до освітніх програм закладу освіти. Результати навчання здобувачів освіти мають відповідати вимогам стандартів професійної освіти з обраної професії/спеціальності.

9. Робочі навчальні плани вечірньої, заочної, дистанційної форм здобуття професійної освіти розробляються на основі робочих навчальних планів з відповідної професії/спеціальності денної форми здобуття професійної освіти з урахуванням особливостей кожної з них і затверджуються відповідно до законодавства.

10. Освітній процес за денною, вечірньою та заочною формами здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585.

11. Державну кваліфікаційну атестацію здобувач освіти проходить особисто відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 1998 року № 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 1999 року за № 124/3417.

12. Здобуття професійної освіти за інституційною формою може здійснюватися за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, фізичних та юридичних осіб, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

13. Інституційна форма здобуття професійної освіти може поєднуватися з дуальною формою здобуття професійної освіти.

II. Очна (денна, вечірня) форма здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

1. Очна (денна, вечірня) форма здобуття професійної освіти передбачає постійну безпосередню взаємодію педагогічних працівників і здобувачів освіти, що забезпечує набуття відповідних обраній професії/спеціальності компетентностей, здобуття освітньої та професійної кваліфікації. Організація освітнього процесу можлива із використанням технологій дистанційного навчання.

2. Здобувачі освіти за очною (денною, вечірньою) формою зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно виконувати освітню програму відповідно до робочого навчального плану.

3. Вечірня форма здобуття професійної освіти організовується для здобувачів освіти, які виявили бажання здобувати професійну освіту за вечірньою формою.

4. Строк навчання здобувачів освіти за вечірньою формою визначається закладом освіти і має бути не меншим, ніж за денною формою з відповідної професії/спеціальності.

Під час здобуття професійної освіти за вечірньою формою частина теоретичної підготовки освітньої програми може бути винесена на самостійне опанування. Практична підготовка за освітньою програмою має бути виконана здобувачем професійної освіти повністю у закладі освіти та/або на підприємстві, в установі, організації.

Якщо здобувач освіти працює за професією/спеціальністю, яку здобуває у закладі освіти, для нього на основі робочого навчального плану складається індивідуальний навчальний план, що затверджується керівником закладу освіти.

5. За умови здобуття професійної освіти за рахунок коштів державного або місцевого бюджету групи з числа здобувачів освіти за вечірньою формою у державних і комунальних закладах освіти створюються за наявності не менше ніж 15 та не більше ніж 30 осіб. Наповнюваність груп за умови здобуття професійної освіти за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб регулюється рішенням керівника закладу освіти. У приватних закладах освіти мінімальна наповнюваність груп визначається засновником.

III. Заочна форма здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

1. Заочна форма здобуття професійної освіти може поєднувати в собі частково очну форму здобуття освіти та самонавчання шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою (можливо на робочому місці) у проміжку між ними.

2. Заочна форма запроваджується для здобувачів освіти, які виявили бажання здобувати професійну освіту за заочною формою. Організація освітнього процесу в сесійний та міжсесійний період та кількість сесій визначається закладом освіти відповідно до освітніх програм закладу освіти.

3. Особиста присутність здобувача освіти на сесії є обов’язковою, за винятком форм контролю, які здійснюються з використанням технологій дистанційного навчання.

4. Строк навчання здобувачів освіти за заочною формою за окремими професіями/спеціальностями визначається закладом освіти і має бути не меншим, ніж за денною формою з відповідної професії/спеціальності.

Якщо здобувач освіти працює за професією/спеціальністю, яку здобуває у закладі освіти, для нього на основі робочого навчального плану складається індивідуальний навчальний план, що затверджується керівником закладу освіти.

5. За умови здобуття професійної освіти за рахунок коштів державного або місцевого бюджету групи з числа здобувачів освіти за заочною формою у державних і комунальних закладах освіти створюються за наявності не менше ніж 12 та не більше ніж 30 осіб. Наповнюваність груп за умови здобуття професійної освіти за рахунок юридичних або фізичних осіб регулюється рішенням керівника закладу освіти. У приватних закладах освіти мінімальна наповнюваність груп визначається засновником.

IV. Дистанційна форма здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

1. Рішення про організацію здобуття професійної освіти за дистанційною формою в закладі освіти ухвалюється з урахуванням необхідних матеріально-технічних, кадрових та інших ресурсів.

2. Дистанційне навчання може бути реалізовано шляхом застосування дистанційної форми як окремої форми здобуття освіти або використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання за різними формами здобуття освіти, їх поєднання.

3. Порядок організації освітнього процесу за дистанційною формою здійснюється відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235 (зі змінами).

V. Мережева форма здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

1. Для організації здобуття професійної освіти за мережевою формою здобуття професійної (професійно-технічної) освіти заклад освіти може залучати до співпраці інші заклади освіти, підприємства, установи та організації, фізичних осіб, що провадять освітню діяльність.

2. Організація освітнього процесу за мережевою формою здійснюється на підставі договору про співпрацю між закладом освіти, до якого зараховані здобувачі освіти (базовим закладом), та іншим суб’єктом (іншими суб’єктами) освітньої діяльності (партнером/партнерами - підприємствами, установами, організаціями).

3. Заклад освіти, що є базовим, забезпечує виконання освітньої програми здобувачами освіти, здійснює державну кваліфікаційну атестацію здобувачів освіти і видає документ про освіту.

4. Загальне керівництво роботою щодо організації освітнього процесу та комунікацій з партнерами мережевої форми здійснює уповноважена особа з числа педагогічних працівників закладу освіти. Рішення про призначення уповноваженої особи приймає керівник закладу освіти.

5. У рамках здобуття професійної освіти за мережевою формою заклад освіти співпрацює з партнерами відповідно до укладених договорів.

6. Мережева форма здобуття освіти може поєднуватися з очною (денною, вечірньою), заочною, дистанційною формами.

Генеральний директор
директорату професійної
освітиІ. Шумік


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.03.2020 — 2020 р., № 17, стор. 213, стаття 678, код акта 98153/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 04.02.2020 № 126 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 16.01.2020 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти". МОН України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2020 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17". МОН України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 20.02.2020 № 255 "Про внесення змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 19.02.2020 № 246 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання". МОН України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи". МОН України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 30.03.2020 № 463 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році". МОН України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 09.04.2020 № 487 "Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.04.2020 № 477 "Про забезпечення можливості для додаткового вивчення українознавчих дисциплін та державної мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, та які зараховані на навчання до одного з уповноважених закладів освіти". МОН України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 06.04.2020 № 481 "Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 14.01.2019 № 28 "Про затвердження Порядку вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами". МОН України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 01.02.2019 № 112 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення". МОН України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.02.2019 № 152 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2019 № 221 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369". МОН України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 14.02.2019 № 194/331 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900". МОН України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 19.03.2019 № 372/404 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський форум юних натуралістів". МОН України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 13.02.2019 № 179 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти". МОН України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 09.01.2019 № 17 "Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти". МОН України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 22.02.2019 № 239 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти". МОН України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 12.03.2019 № 339 "Про внесення зміни до Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти". МОН України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -