<<
>>

НАКАЗ від 12.12.2019 № 1554 "Про затвердження Змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2019

Документ актуальний на 28.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2019  № 1554


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 січня 2020 р.
за № 3/34286

Про затвердження Змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

Відповідно до статті 45 Закону України "Про вищу освіту", Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986, що додаються.

2. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мандзій Л.С.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Г.

Новосад

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державного агентства з питань
електронного урядування України

Голова Громадської організації "Всеукраїнська
організація Союз осіб з інвалідністю України"
В. Бакал


В. Назаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
12 грудня 2019 року № 1554


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 січня 2020 р.
за № 3/34286

ЗМІНИ
до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

1. Підпункт 2 пункту 2 розділу III після слова "Сертифікаті)" доповнити словами ", а у разі, якщо такий документ було визнано недійсним (у тому числі у зв'язку із втратою, обміном, скасуванням, закінченням терміну дії), - іншим документом, що посвідчує особу".

2. У розділі IV:

1) в абзаці другому підпункту 2 пункту 2 слова та цифри "02 грудня 2015 року № 1276-р" замінити словами та цифрами "07 лютого 2018 року № 79-р";

2) у підпункті 10 пункту 5 слова "учнів (слухачів, студентів) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році (крім зовнішнього оцінювання з навчальних предметів, з яких особі будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію)," виключити;

3) підпункт 3 пункту 14 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 4, 5 вважати відповідно підпунктами 3, 4.

3. Пункт 17 розділу V викласти в такій редакції:

"17. Учасник зовнішнього оцінювання для допуску до пункту зовнішнього оцінювання має пред'явити:

Сертифікат;

документ, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні (серію (за наявності) та номер якого зазначено в Сертифікаті), а у разі, якщо такий документ було визнано недійсним (у тому числі у зв'язку із втратою, обміном, скасуванням, закінченням терміну дії), - інший документ, що посвідчує особу. Якщо документ оформлено іноземною мовою, разом із ним учасник зовнішнього оцінювання має пред'явити нотаріально засвідчений переклад українською мовою такого документа;

запрошення-перепустку для участі в зовнішньому оцінюванні.

Учасник зовнішнього оцінювання не допускається до пункту зовнішнього оцінювання в разі непред'явлення:

Сертифіката;

документа, що посвідчує особу;

нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документа (для осіб, які пред'являють документ, оформлений іноземною мовою).

Учасники зовнішнього оцінювання, які запізнилися, до пункту зовнішнього оцінювання не допускаються.".

4. Підпункт 4 пункту 6 розділу VI викласти в такій редакції:

"4) брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи з певного навчального предмета через одну із причин:

різке погіршення стану здоров'я учасника зовнішнього оцінювання;

виникнення в пункті зовнішнього оцінювання обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров'я учасників зовнішнього оцінювання;

дочасне припинення уповноваженою особою Українського центру (за погодженням із регіональним центром) процедури зовнішнього оцінювання в певній(их) аудиторії(ях) або в пункті проведення зовнішнього оцінювання через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи.".

5. У розділі VII:

1) підпункт 4 пункту 11 після слова "оцінювання" доповнити словами ", факт якого встановлено персоналом пункту проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено рішенням регламентної комісії";

2) пункт 12 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Зазначені в цьому пункті результати зовнішнього оцінювання може бути відновлено за рішенням апеляційної комісії в разі неучасті особи в додатковій сесії зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета на підставі її заяви, що має бути подана до Українського центру протягом п'яти робочих днів із дня проведення тестування під час додаткової сесії (із урахуванням дня проведення).";

3) у пункті 20:

в абзаці першому слова "директором Українського центру шляхом накладання електронного цифрового підпису з дотриманням вимог Закону України "Про електронний цифровий підпис" замінити словами "шляхом накладання кваліфікованої електронної печатки Українського центру з дотриманням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги";

в абзаці другому слова "електронним цифровим підписом Українського центру з дотриманням вимог Закону України "Про електронний цифровий підпис" замінити словами "шляхом накладання кваліфікованої електронної печатки Українського центру з дотриманням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".

6. У розділі VIII:

1) пункт 22 викласти в такій редакції:

"22. У разі прийняття апеляційною комісією рішень про зміну результатів зовнішнього оцінювання:

1) формується відомість змін результатів зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 9) в електронному вигляді, на яку накладається кваліфікована електронна печатка Українського центру з дотриманням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги";

2) формуються та надаються закладам освіти відомості результатів розгляду апеляційних заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 10) в електронному вигляді за умови накладання на них кваліфікованої електронної печатки Українського центру з дотриманням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги";

3) інформація про результат зовнішнього оцінювання, установлений апеляційною комісією, розміщується на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення.";

2) у пункті 23 слова "електронним цифровим підписом голови апеляційної комісії з дотриманням вимог Закону України "Про електронний цифровий підпис" замінити словами "шляхом накладання кваліфікованої електронної печатки Українського центру з дотриманням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".

7. У додатках до Порядку:

1) в абзаці тринадцятому додатка 1 слова "учнів (слухачів, студентів) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році (крім зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних предметів, з яких особі будуть зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію)," виключити;

2) додаток 5 викласти в такій редакції:


"Додаток 5
до Порядку проведення зовнішнього
незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти
(підпункт 2 пункту 14 розділу IV)

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
учасника зовнішнього незалежного оцінювання";

3) додаток 7 викласти в такій редакції:

"Форма
(перша сторінка)


Додаток 7
до Порядку проведення зовнішнього
незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти
(пункт 20 розділу VII)

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
зовнішнього незалежного оцінювання
з _______________________________________________________________,
(назва навчального предмета)
що відбулося "___" ____________ 20__ року

Дата генерування: ____________ 20__ року; кількість унесених записів: __________

Інформація про зміст граф відомості результатів
зовнішнього незалежного оцінювання

Код графи

Зміст графи

1

Номер облікового запису результату зовнішнього незалежного оцінювання

2

Прізвище, ім'я, по батькові учасника зовнішнього незалежного оцінювання

3

Тип, серія та номер документа, зазначеного в сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання

4

Номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання

5

Рівень складності завдань

6

Результат зовнішнього незалежного оцінювання

Набрано тестових балів із максимально можливої кількості

Результат за шкалою 100 - 200 балів

7

Результат державної підсумкової атестації, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання

Набрано тестових балів із максимально можливої кількості за завдання державної підсумкової атестації

Оцінка за шкалою 1 - 12 балів

__________
Примітка.


Графа 5 зазначається в таблиці за наявності різних рівнів складності завдань сертифікаційної роботи з певного навчального предмета.

(інші сторінки)

1

2

3

4

5

6

7

-1

-2

-3

-4

__________
Примітка.


Графа 5 зазначається в таблиці за наявності різних рівнів складності завдань сертифікаційної роботи з певного навчального предмета.

__________
-1 Якщо особа не взяла участі в зовнішньому незалежному оцінюванні або результат було анульовано, проставляється умовне позначення "***".
-2 Якщо особа не взяла участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, робиться запис "не з'явився(лася)"; якщо результат особи було анульовано, робиться запис "анульовано".
-3 Якщо особа не взяла участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, проставляється умовне позначення "***"; якщо результат особи було анульовано, виставляється тестовий бал із значенням "0"; якщо особа не складала державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, проставляється умовне позначення "***".
-4 Якщо особа не взяла участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, робиться запис "не з'явився(лася)"; якщо результат особи було анульовано, виставляється оцінка за державну підсумкову атестацію, яка відповідає тестовому балу із значенням "0"; якщо особа не складала державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, проставляється умовне позначення "***".".

Генеральний директор
директорату дошкільної
та шкільної освітиА. Осмоловський


Документи та файли

Сигнальний документ — f492118n70.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.01.2020 — 2020 р., № 4, том 2, стор. 493, стаття 230, код акта 97559/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 04.02.2020 № 126 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 16.01.2020 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти". МОН України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2020 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17". МОН України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 20.02.2020 № 255 "Про внесення змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 19.02.2020 № 246 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання". МОН України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи". МОН України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 30.03.2020 № 463 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році". МОН України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 09.04.2020 № 487 "Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.04.2020 № 477 "Про забезпечення можливості для додаткового вивчення українознавчих дисциплін та державної мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, та які зараховані на навчання до одного з уповноважених закладів освіти". МОН України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 06.04.2020 № 481 "Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 10.04.2020 № 497 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 14.01.2019 № 28 "Про затвердження Порядку вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами". МОН України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 01.02.2019 № 112 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення". МОН України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 07.02.2019 № 152 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 18.02.2019 № 221 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369". МОН України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 14.02.2019 № 194/331 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900". МОН України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 19.03.2019 № 372/404 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський форум юних натуралістів". МОН України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 13.02.2019 № 179 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти". МОН України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 09.01.2019 № 17 "Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти". МОН України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 22.02.2019 № 239 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти". МОН України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -