>>

НАКАЗ від 04.01.2023 № 16 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2023

Документ актуальний на 10.03.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.01.2023  № 16

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2023 р.

за № 324/39380

Про затвердження Порядку ведення Реєстру декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, в електронній системі охорони здоров’я

Відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», підпункту 2 пункту 20, пункту 21 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, підпункту 8 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок ведення Реєстру декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, в електронній системі охорони здоров’я;

2) Зміни до Порядку ведення Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 листопада 2020 року № 2755, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2021 року № 44/35666.

2.

Внести зміни до:

1) Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, виклавши його в новій редакції, що додається;

2) форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2018 року № 1023), виклавши її в новій редакції, що додається.

3. Встановити, що декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, подані до набрання чинності цим наказом за формою декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2018 року № 1023), є чинними.

4. Департаменту цифрових трансформацій в охороні здоров’я (Олені Савічевій) забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України після здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марію Карчевич.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

В. Ляшко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Перший заступник Голови

Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

Перший заступник Міністра

цифрової трансформації України

Голова Національної служби здоров’я України

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

О. Кучер

Д. Маковський

О. Вискуб

Н. Гусак

О. Шубін

Р. Іллічов

Д. Лубінець


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

04 січня 2023 року № 16

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2023 р.

за № 324/39380

ПОРЯДОК

ведення Реєстру декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, в електронній системі охорони здоров’я

1. Цей Порядок визначає особливості ведення Реєстру декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі - Реєстр), в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я (далі - Система), перелік відомостей, що вносяться до Реєстру, та права доступу до них.

2. Дія цього Порядку поширюється на надавачів медичних послуг, які надають медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі - надавач медичних послуг), та інших користувачів, які зареєстровані в Системі та мають права доступу відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

інформація про декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі - Декларація),- сукупність відомостей, визначених підпунктами 1-7 пункту 11 цього Порядку, засвідчених електронним підписом лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі - лікар ПМД);

запис про Декларацію в Реєстрі - інформація про подану пацієнтом Декларацію та відомості, внесені до Реєстру.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про публічні електронні реєстри», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 357, Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 січня 2023 року № 16), інших нормативно-правових актах у сфері охорони здоров’я, спеціальних словниках понять і термінів Всесвітньої організації охорони здоров’я.

4. Реєстр ведеться з метою реалізації права пацієнта на вільний вибір лікаря ПМД.

5. Держателем Реєстру є НСЗУ.

Держатель Реєстру є розпорядником Реєстру, володільцем його відомостей та здійснює повноваження адміністратора Реєстру.

6. Обробка персональних даних у Реєстрі здійснюється з метою забезпечення виконання завдань та функцій у сфері охорони здоров’я, у тому числі реалізації права пацієнта на вільний вибір лікаря ПМД, забезпечення функціонування та використання функціональних можливостей Системи користувачами, з метою забезпечення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення, з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Система забезпечує фіксацію та збереження інформації про усі операції, пов’язані з обробкою персональних даних і доступом до них.

Персональні дані, які містяться в Реєстрі у формі посилань на записи в інших реєстрах Системи, обробляються протягом строку, визначеного порядками ведення відповідних реєстрів.

Після закінчення визначеного строку обробки персональних даних запис в Реєстрі зберігається у Системі в знеособленому вигляді безстроково.

7. Об’єктом Реєстру є інформація про Декларації.

Реєстр формується із записів про Декларації в Реєстрі.

8. Реєстр ведеться державною мовою.

До Реєстру можуть вноситися дані, що потребують використання літер латинської абетки та спеціальних символів (серія документа, адреса електронної пошти).

9. Єдиним джерелом інформації Реєстру є електронні документи та відомості, створення яких передбачено цим Порядком.

10. Створювачами реєстрової інформації Реєстру є медичні працівники та уповноважені особи надавачів медичних послуг, уповноважені особи НСЗУ, які вносять відомості до Реєстру згідно з пунктом 16 цього Порядку.

Реєстрація об’єктів Реєстру здійснюється автоматично на підставі створених електронних документів.

11. Запис про Декларацію в Реєстрі містить:

1) унікальний ідентифікатор Декларації в Реєстрі;

2) номер Декларації;

3) посилання на запис про надавача медичних послуг у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я та відомості про нього, визначені підпунктом 1 пункту 9 Порядку ведення Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 жовтня 2021 року № 2243, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2021 року за № 1632/37254;

4) посилання на запис про місце надання медичних послуг надавача медичних послуг у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я та відомості про нього, визначені абзацом п’ятнадцятим підпункту 1 пункту 9 Порядку ведення Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 жовтня 2021 року № 2243, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2021 року за № 1632/37254;

5) посилання на запис про медичного працівника, обраного пацієнтом (його законним представником) як лікаря ПМД, у Реєстрі медичних працівників та відомості про нього: прізвище, ім’я по батькові (за наявності), найменування посади, контактний номер телефону, адреса електронної пошти;

6) посилання на запис про пацієнта у Реєстрі пацієнтів та відомості про нього, визначені підпунктами 1-10 пункту 10 Порядку ведення Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 листопада 2020 року № 2755, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2021 року за № 44/35666, та формою декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 січня 2023 року № 16);

7) дату подання Декларації і початку її дії;

8) дату припинення дії Декларації (за наявності);

9) статус запису про Декларацію в Реєстрі:

«діючий» («active»);

«припинений» («terminated»);

«закритий» («сlosed»);

10) інформація щодо підтвердження підстави припинення дії Декларації (у разі її припинення).

12. Для внесення інформації про Декларацію до Реєстру медичний працівник або уповноважена особа надавача медичних послуг, при поданні пацієнтом (його законним представником) Декларації при безпосередньому зверненні до такого надавача медичних послуг, створює в Реєстрі запит на реєстрацію запису в Реєстрі.

Після створення в Реєстрі запиту на реєстрацію Декларація, яка формується на підставі інформації, внесеної до Системи, за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 січня 2023 року № 16), і яка містить номер Декларації, який присвоюється при реєстрації запиту, роздруковується медичним працівником або уповноваженою особою надавача медичних послуг у двох примірниках.

Після проставлення підпису пацієнтом (його законним представником) на роздрукованій Декларації (на кожному примірнику), лікар ПМД, якого пацієнт (його законний представник) обирає, вносить інформацію про Декларацію до Реєстру шляхом накладання на останній створений у Реєстрі запит свого електронного підпису.

13. У разі припинення юридичної особи надавача медичних послуг в результаті реорганізації шляхом приєднання або злиття, утворення в результаті виділу юридичної особи надавача медичних послуг або припинення юридичної особи надавача медичних послуг шляхом поділу відповідно до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 січня 2023 року № 16), автоматично створюється новий запит на реєстрацію запису в Реєстрі, який містить відомості, що відповідають відомостям раніше поданої Декларації (із статусом запису про Декларацію в Реєстрі «діючий (active)»), крім тих, які будуть оновлені Системою для відображення відомостей про юридичну особу, яка є правонаступником реорганізованої юридичної особи:

унікальний ідентифікатор Декларації в Реєстрі;

номер Декларації;

посилання на запис про надавача медичних послуг у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я та відомості про нього, визначені у Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411;

дата подання Декларації і початку її дії.

Щодо таких запитів на реєстрацію лікар ПМД, якого пацієнт (його законний представник) обрав, повинен внести інформацію про Декларацію до Реєстру шляхом накладання на створений у Реєстрі запит свого електронного підпису протягом 60 календарних днів - з дня створення нового запиту на реєстрацію запису в Реєстрі.

Якщо протягом 60 календарних днів з дня створення нового запиту на реєстрацію запису в Реєстрі лікар ПМД не внесе інформацію про Декларацію до Реєстру, автоматично Системою до запису про Декларацію в Реєстрі вносяться зміни шляхом встановлення статусу «припинений (terminated)» та внесення дати і інформації щодо підтвердження підстави припинення дії Декларації.

14. У разі наявності підстав для припинення дії Декларації, що визначені розділом IV Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 січня 2023 року № 16), до запису про Декларацію в Реєстрі вносяться зміни шляхом встановлення статусу «припинений (terminated)» та внесення дати і інформація щодо підтвердження підстави припинення дії Декларації.

Зазначені зміни вносяться автоматично Системою або уповноваженими особами НСЗУ.

Уповноважені особи НСЗУ вносять зміни:

за запитом пацієнта (його законного представника);

за запитом надавача медичних послуг;

за результатами здійснення верифікації даних Реєстру відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411.

У всіх інших випадках зміни вносяться автоматично Системою.

15. Електронна взаємодія Реєстру з іншими державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до Положення про електронну взаємодію електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606, з урахуванням вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про публічні електронні реєстри» та Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411.

16. Право вносити відомості до Реєстру мають:

медичні працівники та уповноважені особи надавача медичних послуг - щодо внесення запиту на реєстрацію запису в Реєстрі;

лікар ПМД, зазначений в Декларації,- щодо внесення інформації про Декларацію до Реєстру;

уповноважені особи НСЗУ - щодо внесення змін до запису про Декларацію в Реєстрі відповідно до пункту 14 цього Порядку.

17. Право ознайомлення із записами в Реєстрі мають:

медичні працівники надавача медичних послуг - щодо записів Реєстру, які містять посилання на цього надавача медичних послуг;

уповноважені особи надавача медичних послуг - щодо внесених ними запитів на реєстрацію запису в Реєстрі;

уповноважені працівники НСЗУ, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних,- виключно для реалізації визначених законом повноважень;

інші користувачі згідно з Порядком функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411.

18. Реєстрація об’єктів Реєстру та користування реєстровою інформацією Реєстру здійснюються безоплатно.

19. Захист інформації в Реєстрі здійснюється відповідно до Законів України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та «Про публічні електронні реєстри».

Вимоги до системи управління ризиками Реєстру визначаються Законом України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

Директор Департаменту

цифрових трансформацій

в охороні здоров’я

О. Савічева

Про затвердження Порядку ведення Реєстру декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, в електронній системі охорони здоров'я

Наказ; МОЗ України від 04.01.2023 № 16

Прийняття від 04.01.2023

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0324-23

Законодавство України

станом на 10.03.2023

чинний


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.03.2023 — 2023 р., № 24, стор. 344, стаття 1377, код акта 116953/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 10.01.2023 № 43 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 грудня 2022 року № 2296". МОЗ України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 17.01.2023 № 94 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2022 року № 2373". МОЗ України. 2023 рікк
 3. НАКАЗ від 19.01.2023 № 103 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2022 року № 2374". МОЗ України. 2023 рікк
 4. НАКАЗ від 25.01.2023 № 139 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03 січня 2023 року № 8". МОЗ України. 2023 рікк
 5. хімічних речовин. МОЗ України. 2023 рікк
 6. НАКАЗ від 03.01.2023 № 8 "Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків, пов’язаних із впливом небезпечних хімічних речовин та Граничних біологічних величин хімічних речовин". МОЗ України. 2023 рікк
 7. НАКАЗ від 03.02.2023 № 208 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13 січня 2023 року № 77". МОЗ України. 2023 рікк
 8. НАКАЗ від 13.01.2023 № 77 "Про затвердження Змін до Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення". МОЗ України. 2023 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2023 № 209 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13 січня 2023 року № 81". МОЗ України. 2023 рікк
 10. НАКАЗ від 13.01.2023 № 81 "Про затвердження Мінімальних вимог до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів". МОЗ України. 2023 рікк
 11. вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу. МОЗ України. 2023 рікк
 12. до. МОЗ України. 2023 рікк
 13. НАКАЗ від 26.01.2022 № 171 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 04.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій". МОЗ України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 04.02.2022 № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках". МОЗ України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МОЗ України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 25.02.2022 № 380 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153". МОЗ України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 03.02.2022 № 218 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 04.03.2022 № 407 "Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану". МОЗ України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 08.03.2022 № 428 "Про затвердження Порядку оснащення спеціальних груп під час збору тіл матеріалами та обладнанням". МОЗ України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -