<<
>>

НАКАЗ від 26.01.2022 № 164 "Про затвердження Змін до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2022

Документ актуальний на 09.05.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.01.2022  № 164

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 лютого 2022 р.

за № 190/37526

Про затвердження Змін до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я

Відповідно до підпунктів 8, 12, 15 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою забезпечення належного функціонування електронної системи охорони здоров’я НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 587, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519, що додаються.

2. Національній службі здоров’я України (Гусак Н.Б.) спільно з Директоратом з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я Міністерства охорони здоров’я України (Чикаленко Н.В.) протягом 1 (одного) місяця з дня набрання чинності цього наказу забезпечити функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я в частині внесення змін до медичних записів медичними працівниками.

3. Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я Міністерства охорони здоров’я України (Чикаленко Н.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Карчевич М.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2 Змін, затверджених цим наказом, який набирає чинності з 17 лютого 2022 року.

Міністр

В. Ляшко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Голова Державної регуляторної служби України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Голова Національної служби здоров’я України

О. Вискуб

О. Кучер

Л. Денісова

Н. Гусак


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

26 січня 2022 року № 164

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 лютого 2022 р.

за № 190/37526

ЗМІНИ

до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я

1. Пункт 6 доповнити після підпункту 2 новими підпунктами 3-5 такого змісту:

«3) керівник закладу охорони здоров’я - особа, яка займає посаду керівника закладу охорони здоров’я або фізична особа - підприємець, яка зареєстрована в установленому законом порядку та одержала ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики;

4) медичний адміністратор - особа, яка займає посаду керівника закладу охорони здоров’я, її заступника, керівника структурного підрозділу відповідно до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 893/7181 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 06 травня 2021 року № 884), та яка здобула вищу освіту за спеціальностями в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», якому за рішенням керівника закладу охорони здоров’я надано право внесення змін до медичних записів, записів про направлення або рецептів і на якого покладено обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних та поширюється дія законодавства про лікарську таємницю;

5) молодший спеціаліст з медичною освітою - особа, яка отримала освіту фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та займає посаду відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78. «Охорона здоров’я», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117;».

У зв’язку з цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 6, 7.

2. Пункт 19 викласти в такій редакції:

«19. Записи, що вносяться до Реєстру, повинні бути підписані кваліфікованим електронним підписом лікуючих лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою, медичних адміністраторів, якщо інше не передбачено законодавством.

Відомості про реєстрацію відпуску лікарського засобу за рецептом повинні бути підписані кваліфікованим електронним підписом уповноважених осіб аптечних закладів.».

3. В реченні другому абзацу першого пункту 21 слова «медичні висновки» замінити словами «медичні записи, записи про направлення та рецепти».

4. У пункті 22:

абзац третій викласти в такій редакції:

«У разі смерті, звільнення з роботи або настання інших випадків відсутності прав доступу у особи, яка внесла медичний запис з технічною неточністю та/або недостовірною інформацією до Реєстру, право на внесення відповідних змін за згодою пацієнта надається іншому медичному працівнику з відповідними правами доступу за рішенням керівника закладу охорони здоров’я того ж суб’єкта господарювання, особа якого внесла медичний запис, до якого будуть вноситися зміни.»;

доповнити після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

«У разі наявності відповідного рішення суду або випадків виявлення технічних неточностей у Реєстрі та за умови відсутності можливості внести зміни відповідно до абзацу третього цього пункту, медичний адміністратор вносить відповідні зміни до Реєстру та повідомляє про це пацієнта (його законного представника) телефоном, електронною поштою або іншим доступним способом зв’язку протягом трьох днів з дня внесення таких змін.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

абзац п’ятий після слів «зміни до інформації» доповнити словами «(крім інформації про стан здоров’я пацієнта)».

В.о. генерального директора

Директорату з розвитку

цифрових трансформацій

в охороні здоров’я

Н. Чикаленко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.02.2022 — 2022 р., № 13, стор. 44, стаття 722, код акта 110037/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 26.01.2022 № 171 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 04.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій". МОЗ України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2022 № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках". МОЗ України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МОЗ України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 25.02.2022 № 380 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153". МОЗ України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 03.02.2022 № 218 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 04.03.2022 № 407 "Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану". МОЗ України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.03.2022 № 428 "Про затвердження Порядку оснащення спеціальних груп під час збору тіл матеріалами та обладнанням". МОЗ України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 18.03.2022 № 500 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360". МОЗ України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 25.01.2022 № 152 "Про затвердження Змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 18.02.2022 № 341 "Про затвердження Змін до додатку 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»". МОЗ України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 13.03.2022 № 476 "Про внесення зміни до Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи". МОЗ України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 26.01.2022 № 162 "Про внесення зміни до Порядку використання логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами". МОЗ України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 04.02.2022 № 234 "Про затвердження Порядку внесення медичних записів стосовно пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном, до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 13.03.2022 № 481 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 квітня 2011 року № 237". МОЗ України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 27.03.2022 № 532 "Про внесення зміни до Положення про врегулювання діяльності трансплант-координаторів". МОЗ України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 20.03.2022 № 508 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 лютого 2016 року № 69". МОЗ України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 19.03.2022 № 505 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 09.03.2022 № 441 "Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах". МОЗ України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 25.03.2022 № 522 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066". МОЗ України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -