>>

НАКАЗ від 06.07.2022 № 54-22 "Про внесення змін до Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти". Нацдержслужба України. 2022

Документ актуальний на 28.09.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

06.07.2022  № 54-22

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 липня 2022 р.

за № 811/38147

Про внесення змін до Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, з метою приведення у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом НАДС від 07 червня 2021 року № 90-21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 червня 2021 року за № 829/36451, зміни, що додаються.

2. Управлінню розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов’язків та повноважень.

Голова

Н.

Алюшина

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Міністра освіти і науки України

А. Вітренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НАДС

06 липня 2022 року № 54-22

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 липня 2022 р.

за № 811/38147

ЗМІНИ

до Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти

1. У розділі I «Загальні положення» Порядку:

у пункті 3 слова «ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» замінити словами «ліцензії на провадження освітньої діяльності, виданої МОН.»;

пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

«У 2022 році конкурсний відбір осіб на навчання на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти бакалавра здійснюється за результатом магістерського тесту навчальної компетентності, на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти магістра - за результатом фахового вступного випробування з основ економіки, держави і права, що проводиться закладами вищої освіти дистанційно.»;

у пункті 8 слова «та посадових осіб місцевого самоврядування» замінити словами «, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування».

2. Пункт 1 розділу II «Погодження зарахування осіб на навчання за державним замовленням за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» Порядку доповнити абзацом такого змісту:

«У 2022 році для погодження зарахування осіб на навчання за державним замовленням за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» заклад вищої освіти надсилає до НАДС копії документів та інформацію, визначену абзацом першим пункту 1 цього розділу, крім інформації щодо єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання. Графа «Інформація щодо єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, передбачених законодавством» додатку 1 у 2022 році не заповнюється.».

3. Розділ III «Погодження дострокового відрахування здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» Порядку доповнити пунктом 5 такого змісту:

«5. Заклад вищої освіти після завершення навчання за освітньою програмою видає наказ про відрахування здобувачів вищої освіти та у 10-денний строк з дня його видачі надсилає до НАДС належним чином завірену копію. Разом з наказом до НАДС подається узагальнена інформація про здобувачів вищої освіти, які завершили навчання за державним замовленням (додаток 21).».

4. Пункт 2 розділу IV «Погодження переведення на вакантні місця державного замовлення здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» Порядку доповнити абзацом такого змісту:

«У 2022 році для погодження переведення здобувача вищої освіти на вакантне місце державного замовлення заклад вищої освіти надсилає до НАДС копії документів та інформацію, визначену пунктом 2 цього розділу, крім інформації щодо складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання. Графа «Інформація щодо єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, передбачених законодавством (номер та дата видачі сертифікату)» додатку 3 у 2022 році не заповнюється.».

5. Додаток 2 до Порядку викласти у новій редакції, що додається.

6. Доповнити Порядок додатком 2-1, що додається.

Начальник Управління

розміщення та виконання

державного замовлення

на професійне навчання

Н. Донченко


Додаток 2

до Порядку погодження НАДС

зарахування осіб на навчання

за освітньо-професійною програмою

підготовки магістрів за спеціальністю

«Публічне управління та адміністрування»

галузі знань «Публічне управління

та адміністрування», відрахування

та переведення здобувачів вищої освіти

(пункт 1 розділу II)

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

щодо осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням

до _________________________________________________

(назва закладу вищої освіти)

Регіон*

Категорії посад

форма здобуття освіти

Разом

заочна

дистанційна

Державні службовці

А, з них:

А1

А2

жінок

чоловіків

Б, з них:

Б1

Б2

Б3

жінок

чоловіків

В, з них:

В1

В2

В3

жінок

чоловіків

Усього:

Посадові особи місцевого самоврядування

I

II

III

IV

V

VI

VII

жінок

чоловіків

Усього

Голови місцевих держадміністрацій

жінок

чоловіків

Усього

Перші заступники голів місцевих держадміністрацій

жінок

чоловіків

Усього

Заступники голів місцевих держадміністрацій

жінок

чоловіків

Усього

__________

*Позиція заповнюється на кожну область, з якої є вступники.

_______________________________

(посада керівника закладу вищої освіти)

М.П.

_____________

(підпис)

_____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)


Додаток 2-1

до Порядку погодження НАДС

зарахування осіб на навчання

за освітньо-професійною програмою

підготовки магістрів за спеціальністю

«Публічне управління та адміністрування»

галузі знань «Публічне управління

та адміністрування», відрахування

та переведення здобувачів вищої освіти

(пункт 5 розділу III)

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

про здобувачів вищої освіти, які завершили навчання за державним замовленням

у ______________________________________________________

(назва закладу вищої освіти)

Регіон*

Категорії посад

Стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування

Середній бал єдиного державного кваліфікаційного іспиту

1-3 роки

3-6 років

6-9 років

більше 9 років

Державні службовці

А, з них:

А1

А2

жінок

чоловіків

Б, з них:

Б1

Б2

Б3

жінок

чоловіків

В, з них:

В1

В2

В3

жінок

чоловіків

Усього:

Посадові особи місцевого самоврядування

I

II

III

IV

V

VI

VII

жінок

чоловіків

Усього

Голови місцевих держадміністрацій

жінок

чоловіків

Усього

Перші заступники голів місцевих держадміністрацій

жінок

чоловіків

Усього

Заступники голів місцевих держадміністрацій

жінок

чоловіків

Усього

__________

*Позиція заповнюється на кожну область, з якої є вступники.

__________________________________

(посада керівника закладу вищої освіти)

М.П.

_____________

(підпис)

____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.08.2022 — 2022 р., № 62, стор. 154, стаття 3763, код акта 112903/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2022 № 20-22 "Про внесення зміни до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 31.05.2022 № 39-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 32-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 31.05.2022 № 38-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 33-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 18.05.2022 № 32-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 квітня 2021 року № 66-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 18.05.2022 № 33-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 01 березня 2021 року № 36-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 01.06.2022 № 40-22 "Про внесення змін до Типового положення про службу управління персоналом державного органу". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 15.06.2022 № 45-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 27 травня 2022 року № 36-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 27.05.2022 № 36-22 "Про внесення змін до Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 04.07.2022 № 53-22 "Про затвердження Положення про конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 14.07.2022 № 57-22 "Про затвердження Методики проведення функціонального аудиту органів виконавчої влади в умовах воєнного стану". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 07.09.2022 № 79-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 15 серпня 2022 року № 68-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 15.08.2022 № 68-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 26 листопада 2019 року № 211-19". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 27.07.2022 № 61-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 06 липня 2022 року № 54-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 16. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 13.04.2021 № 66-21 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 16.03.2021 № 48-21 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних у Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -