>>

НАКАЗ від 18.05.2022 № 33-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 01 березня 2021 року № 36-21". Нацдержслужба України. 2022

Документ актуальний на 13.07.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

18.05.2022  № 33-22

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 травня 2022 р.

за № 574/37910

Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 01 березня 2021 року № 36-21

Відповідно до пункту 4 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363, підпункту 34 пункту 4, пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, з метою вдосконалення механізму відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти та підвищення кваліфікації

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Національного агентства України з питань державної служби від 01 березня 2021 року № 36-21 "Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2021 року за № 341/35963, слова "державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування" виключити.

2.

Внести до Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 01 березня 2021 року № 36-21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2021 року за № 341/35963, зміни, що додаються.

3. Управлінню розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов'язків та повноважень.

Голова

Н. Алюшина

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Заступник Міністра цифрової

трансформації України

С. Шкарлет

О. Борняков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби

18 травня 2022 року № 33-22

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 травня 2022 р.

за № 574/37910

ЗМІНИ

до Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

1. Заголовок викласти в такій редакції:

"Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації".

2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Конкурсна комісія Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації (далі - Комісія) створюється з метою відбору виконавців державного замовлення на підготовку державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (далі - конкурс).

Конкурс проводиться з використанням функціональних можливостей вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання "Портал управління знаннями" (далі - Портал), з дотриманням принципів добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об'єктивного та неупередженого оцінювання конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, післядипломної освіти, наукових установ (далі - учасники конкурсу).".

3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Основними завданнями Комісії є:

1) відбір виконавців державного замовлення на підготовку державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" (далі - підготовка) та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (далі - підвищення кваліфікації) серед учасників конкурсу;

2) схвалення попереднього розподілу обсягів державного замовлення та інформування щодо нього виконавців державного замовлення;

3) прийняття рішення щодо внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації.".

4. У пункті 4:

абзаци шостий - восьмий викласти в такій редакції:

"відповідних галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні;

Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні;";

в абзаці одинадцятому слово "підрозділу" замінити словами "структурного підрозділу апарату НАДС";

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"Якщо член Комісії не може взяти участь у засіданні Комісії з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо), суб'єкт, який його делегував, може уповноважити іншу особу взяти участь у засіданні Комісії з правом голосу, повідомивши про це НАДС офіційним листом.".

5. В абзаці першому пункту 7 слова "збір конкурсних документів," виключити.

6. Пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо в голови або члена Комісії виник реальний чи потенційний конфлікт інтересів, така особа письмово або усно повідомляє Комісію про наявність у неї такого конфлікту інтересів, а також не бере участі в обговоренні, голосуванні та прийнятті рішення Комісії щодо учасника(ів) конкурсу, стосовно якого(их) у неї виник конфлікт інтересів, про що зазначається в протоколі засідання Комісії.".

7. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Оголошення та інформація щодо проведення конкурсу публікуються в офіційному друкованому виданні, розміщуються на офіційних вебсайтах НАДС та МОН, а також на Порталі у п'ятиденний строк з дати оприлюднення окремого рішення Кабінету Міністрів України щодо державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації.".

8. В абзаці першому пункту 10 слова "проведення Конкурсу на офіційному вебсайті НАДС" замінити словами "проведення конкурсу".

9. У пункті 11:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Заклади вищої освіти, післядипломної освіти, наукові установи, що претендують на виконання державного замовлення, подають конкурсні пропозиції через Портал.";

в абзаці другому слова "заклад освіти" замінити словами "заклад вищої освіти, післядипломної освіти, наукова установа";

в абзаці третьому слово "Конкурсу" замінити словом "конкурсу".

10. У пункті 12:

в абзаці першому слово "повертаються" замінити словом "залишаються";

в абзаці третьому слово "можливості" виключити.

11. У пункті 13 слова "підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування" замінити словами "підготовку та підвищення кваліфікації".

12. У пункті 14 слова "конкурсного відбору" замінити словом "конкурсу".

13. У пункті 15 слово "Конкурсу" замінити словом "конкурсу".

14. Пункти 16 та 17 викласти в такій редакції:

"16. Результати проведення конкурсу оприлюднюються на офіційному вебсайті НАДС і Порталі в п'ятиденний строк з дати видання наказу НАДС про затвердження обсягів державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації.

17. Наказ НАДС про затвердження обсягів державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації є підставою для укладання з виконавцями державного замовлення відповідних державних контрактів.".

Начальник Управління розміщення та

виконання державного замовлення на

професійне навчання

Н. Донченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.06.2022 — 2022 р., № 46

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2022 № 20-22 "Про внесення зміни до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 31.05.2022 № 39-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 32-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 31.05.2022 № 38-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 33-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 18.05.2022 № 32-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 квітня 2021 року № 66-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 7. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 13.04.2021 № 66-21 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 16.03.2021 № 48-21 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних у Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 28.04.2021 № 72-21 "Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 30.03.2021 № 54-21 "Про внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 26.04.2021 № 70-21 "Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, а також підприємстві, установі і організації, що належать до сфери його управління". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 07.06.2021 № 90-21 "Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 19.05.2021 № 83-21 "Про затвердження Положення про впровадження в Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, що належить до сфери його управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 09.07.2021 № 108-21 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 10 червня 2021 року № 92-21 «Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 10.06.2021 № 92-21 "Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 19. НАКА3 від 10.06.2021 № 91-21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 21 лютого 2020 року № 27-20 «Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 15.07.2021 № 112-21 "Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -