<<
>>

НАКАЗ від 23.03.2020 № 46-20 "Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2020

Документ актуальний на 16.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

23.03.2020  № 46-20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 березня 2020 р.

за № 308/34591

Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національного агентства України

з питань державної служби

№ 141-20 від 31.07.2020

№ 98-21 від 22.06.2021}

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 13 Закону України "Про державну службу", підпункту 4 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, пункту 15 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342-р, та з метою поширення кращих практик впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад", що додається.

2.

Генеральному департаменту з питань професійного розвитку державних службовців забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби.

В.о. Голови

В. Купрій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби

23 березня 2020 року № 46-20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 березня 2020 р.

за № 308/34591

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

I. Загальні положення

1. Цим Положенням встановлюється порядок проведення конкурсу "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" (далі - Конкурс) та визначення його переможців.

2. Конкурс проводиться з метою відбору, відзначення і поширення кращих практик впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі - Система професійного навчання).

3. Організатором Конкурсу є Національне агентство України з питань державної служби (далі - Організатор).

4. Учасниками Конкурсу є суб'єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, а також органи державної влади, органи місцевого самоврядування та інші органи, на працівників яких поширюється дія Закону України "Про державну службу", що проводять внутрішнє навчання, які в порядку, визначеному цим Положенням, подали заявки на участь у Конкурсі (далі - Учасники).

{Пункт 4 розділу I в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 98-21 від 22.06.2021}

5. Основні завдання Конкурсу:

1) визначення кращих практик впровадження освітніх інновацій у Системі професійного навчання (далі - Практики) у номінаціях Конкурсу;

2) сприяння поширенню кращих Практик у Системі професійного навчання;

3) сприяння в набутті нових знань, обміну досвідом між Учасниками;

4) публічне визнання досягнень Учасників як інструмент заохочення до подальших напрацювань у напрямі підвищення якості надання освітніх послуг у Системі професійного навчання.

{Пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 98-21 від 22.06.2021}

6. Конкурс проводиться щороку на засадах добровільності, відкритості, прозорості.

II. Проведення Конкурсу

1. Конкурс оголошується наказом Організатора, в якому зазначається: персональний склад Конкурсної комісії, строки проведення та номінації Конкурсу, у тому числі період впровадження Практик, які можуть бути подані для участі в ньому, а також заходи, необхідні для організаційного забезпечення проведення Конкурсу.

Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється на вебпорталі управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями» (далі - Портал).

{Абзац другий пункту 1 розділу II в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 141-20 від 31.07.2020}

2. Для участі у Конкурсі претенденти подають заявку за встановленою формою, у якій вказується інформація про впроваджену освітню інноваційну практику. Заявка подається на електронну пошту, зазначену в оголошенні про проведення Конкурсу.

{Абзац перший пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 141-20 від 31.07.2020}

Претендент забезпечує достовірність інформації у поданій ним заявці.

Претендентом подається на Конкурс не більше однієї заявки за кожною номінацією, визначеною Організатором.

3. Організатор проводить реєстрацію заявок Учасників Конкурсу і передає їх Конкурсній комісії для розгляду та оцінювання.

4. Заявки, подані Учасниками, не розглядаються у разі:

1) подання їх після закінчення строку, визначеного в оголошенні про проведення Конкурсу;

2) невідповідності Практики номінаціям Конкурсу та періоду впровадження, визначених Організатором;

3) недотримання встановленої форми подання заявки та її заповнення не в повному обсязі;

4) порушення інших умов, визначених в оголошенні про Конкурс.

5. За наявності підстав, визначених пунктом 4 цього розділу, Конкурсна комісія приймає рішення про відмову щодо участі у Конкурсі, про що повідомляє Учасника протягом п'яти робочих днів з дня ухвалення такого рішення у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку.

6. Конкурсна комісія здійснює оцінювання допущених до Конкурсу заявок відповідно до таких критеріїв:

перший критерій - інноваційність (новизна освітньої практики у професійному навчанні (методу, програми, системи, технології тощо), її обґрунтування);

другий критерій - результативність (ступінь досягнення поставлених цілей; продуктивність інноваційної освітньої практики; міра задоволеності учасників Практики);

третій критерій - ефективність (досягнення кращих результатів з меншими витратами);

четвертий критерій - відтворюваність результатів (можливість відтворення впровадженої освітньої інноваційної практики в іншому контексті або місці; корисність для розвитку системи професійного навчання та підвищення якості надання освітніх послуг).

{Абзац п'ятий пункту 6 розділу II в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 98-21 від 22.06.2021}

7. За кожним критерієм членами Конкурсної комісії виставляються бали від 1 до 5. Максимально можлива кількість балів - 20. Остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Конкурсної комісії.

8. Визначення переможців Конкурсу відбувається окремо у кожній номінації. Переможцями стають Учасники, чиї Практики набрали найбільшу кількість балів. У разі отримання Учасниками однакової кількості балів Конкурсна комісія виносить на обговорення заявки таких Учасників та приймає рішення шляхом голосування.

Перелік переможців затверджується рішенням Конкурсної комісії.

Переможцям Конкурсу в кожній номінації присуджуються перше, друге та третє місця.

За рішенням Конкурсної комісії за окремою номінацією та/або місцем в окремій номінації переможець Конкурсу може бути не визначеним.

{Пункт 8 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 98-21 від 22.06.2021}

9. Конкурсна комісія:

1) дотримується принципів справедливості, неупередженості та професіоналізму;

2) приймає рішення про відмову щодо участі у Конкурсі;

3) проводить оцінювання Практик, поданих Учасниками, відповідно до критеріїв, визначених пунктом 6 цього розділу;

4) визначає переможців Конкурсу відповідно до цього Положення.

10. Засідання Конкурсної комісії є правоможним за умови присутності на ньому більше половини від її загального складу.

{Абзац перший пункту 10 розділу II в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 98-21 від 22.06.2021}

Засідання Конкурсної комісії може проводитись дистанційно, зокрема в режимі відеоконференції.

{Пункт 10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 141-20 від 31.07.2020}

11. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Конкурсної комісії, приймаються більшістю голосів присутніх членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Конкурсної комісії.

У разі проведення дистанційного засідання Конкурсної комісії рішення фіксуються шляхом голосування за допомогою електронних засобів/ресурсів/платформ з обов'язковою відеофіксацією.

{Пункт 11 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 98-21 від 22.06.2021}

Рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени комісії, які брали участь у засіданні. Протокол не пізніше ніж на третій день після його складання оприлюднюється на Порталі та офіційному вебсайті Організатора.

{Абзац пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 141-20 від 31.07.2020}

У разі проведення дистанційного засідання протокол рішення Конкурсної комісії може створюватися у вигляді електронного документу, який підписують усі члени комісії, які брали участь у засіданні, шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

{Пункт 11 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 98-21 від 22.06.2021}

III. Результати Конкурсу

1. Результати Конкурсу затверджуються відповідним наказом НАДС та оприлюднюються на Порталі та офіційному вебсайті Організатора протягом п'яти робочих днів з дня засідання Конкурсної комісії.

{Абзац перший пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 141-20 від 31.07.2020}

2. Практики переможців Конкурсу оприлюднюються на Порталі та офіційному вебсайті Організатора.

{Пункт 2 розділу III в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 141-20 від 31.07.2020}

В.о. директора

Генерального  департаменту

з питань професійного розвитку

державних службовців

Л. Рикова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.04.2020 — 2020 р., № 28, стор. 87, стаття 1030, код акта 98684/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 3. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 13.04.2021 № 66-21 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 16.03.2021 № 48-21 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних у Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 28.04.2021 № 72-21 "Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 30.03.2021 № 54-21 "Про внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 26.04.2021 № 70-21 "Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, а також підприємстві, установі і організації, що належать до сфери його управління". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 07.06.2021 № 90-21 "Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 19.05.2021 № 83-21 "Про затвердження Положення про впровадження в Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, що належить до сфери його управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 09.07.2021 № 108-21 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 10 червня 2021 року № 92-21 «Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 10.06.2021 № 92-21 "Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 15. НАКА3 від 10.06.2021 № 91-21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 21 лютого 2020 року № 27-20 «Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 15.07.2021 № 112-21 "Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 22.06.2021 № 98-21 "Про внесення змін до Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.07.2021 № 103-21 "Про затвердження Порядку моніторингу вакантних посад державної служби категорії «А» та обліку державних службовців категорії «А»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.08.2021 № 128-21 "Про внесення змін до Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 01.10.2021 № 157-21 "Про затвердження Методики забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням". Нацдержслужба України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -