<<
>>

НАКАЗ від 23.03.2020 № 46-20 "Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2020

Документ актуальний на 16.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

23.03.2020  № 46-20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 березня 2020 р.

за № 308/34591

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 53-22 від 04.07.2022}

Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національного агентства України

з питань державної служби

№ 141-20 від 31.07.2020

№ 98-21 від 22.06.2021}

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 13 Закону України "Про державну службу", підпункту 4 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, пункту 15 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342-р, та з метою поширення кращих практик впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад", що додається.

2. Генеральному департаменту з питань професійного розвитку державних службовців забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби.

В.о. Голови

В. Купрій


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби

23 березня 2020 року № 46-20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 березня 2020 р.

за № 308/34591

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

I. Загальні положення

1. Цим Положенням встановлюється порядок проведення конкурсу "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" (далі - Конкурс) та визначення його переможців.

2. Конкурс проводиться з метою відбору, відзначення і поширення кращих практик впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі - Система професійного навчання).

3. Організатором Конкурсу є Національне агентство України з питань державної служби (далі - Організатор).

4. Учасниками Конкурсу є суб'єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, а також органи державної влади, органи місцевого самоврядування та інші органи, на працівників яких поширюється дія Закону України "Про державну службу", що проводять внутрішнє навчання, які в порядку, визначеному цим Положенням, подали заявки на участь у Конкурсі (далі - Учасники).

{Пункт 4 розділу I в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 98-21 від 22.06.2021}

5. Основні завдання Конкурсу:

1) визначення кращих практик впровадження освітніх інновацій у Системі професійного навчання (далі - Практики) у номінаціях Конкурсу;

2) сприяння поширенню кращих Практик у Системі професійного навчання;

3) сприяння в набутті нових знань, обміну досвідом між Учасниками;

4) публічне визнання досягнень Учасників як інструмент заохочення до подальших напрацювань у напрямі підвищення якості надання освітніх послуг у Системі професійного навчання.

{Пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 98-21 від 22.06.2021}

6. Конкурс проводиться щороку на засадах добровільності, відкритості, прозорості.

II. Проведення Конкурсу

1. Конкурс оголошується наказом Організатора, в якому зазначається: персональний склад Конкурсної комісії, строки проведення та номінації Конкурсу, у тому числі період впровадження Практик, які можуть бути подані для участі в ньому, а також заходи, необхідні для організаційного забезпечення проведення Конкурсу.

Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється на вебпорталі управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями» (далі - Портал).

{Абзац другий пункту 1 розділу II в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 141-20 від 31.07.2020}

2. Для участі у Конкурсі претенденти подають заявку за встановленою формою, у якій вказується інформація про впроваджену освітню інноваційну практику. Заявка подається на електронну пошту, зазначену в оголошенні про проведення Конкурсу.

{Абзац перший пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 141-20 від 31.07.2020}

Претендент забезпечує достовірність інформації у поданій ним заявці.

Претендентом подається на Конкурс не більше однієї заявки за кожною номінацією, визначеною Організатором.

3. Організатор проводить реєстрацію заявок Учасників Конкурсу і передає їх Конкурсній комісії для розгляду та оцінювання.

4. Заявки, подані Учасниками, не розглядаються у разі:

1) подання їх після закінчення строку, визначеного в оголошенні про проведення Конкурсу;

2) невідповідності Практики номінаціям Конкурсу та періоду впровадження, визначених Організатором;

3) недотримання встановленої форми подання заявки та її заповнення не в повному обсязі;

4) порушення інших умов, визначених в оголошенні про Конкурс.

5. За наявності підстав, визначених пунктом 4 цього розділу, Конкурсна комісія приймає рішення про відмову щодо участі у Конкурсі, про що повідомляє Учасника протягом п'яти робочих днів з дня ухвалення такого рішення у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку.

6. Конкурсна комісія здійснює оцінювання допущених до Конкурсу заявок відповідно до таких критеріїв:

перший критерій - інноваційність (новизна освітньої практики у професійному навчанні (методу, програми, системи, технології тощо), її обґрунтування);

другий критерій - результативність (ступінь досягнення поставлених цілей; продуктивність інноваційної освітньої практики; міра задоволеності учасників Практики);

третій критерій - ефективність (досягнення кращих результатів з меншими витратами);

четвертий критерій - відтворюваність результатів (можливість відтворення впровадженої освітньої інноваційної практики в іншому контексті або місці; корисність для розвитку системи професійного навчання та підвищення якості надання освітніх послуг).

{Абзац п'ятий пункту 6 розділу II в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 98-21 від 22.06.2021}

7. За кожним критерієм членами Конкурсної комісії виставляються бали від 1 до 5. Максимально можлива кількість балів - 20. Остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Конкурсної комісії.

8. Визначення переможців Конкурсу відбувається окремо у кожній номінації. Переможцями стають Учасники, чиї Практики набрали найбільшу кількість балів. У разі отримання Учасниками однакової кількості балів Конкурсна комісія виносить на обговорення заявки таких Учасників та приймає рішення шляхом голосування.

Перелік переможців затверджується рішенням Конкурсної комісії.

Переможцям Конкурсу в кожній номінації присуджуються перше, друге та третє місця.

За рішенням Конкурсної комісії за окремою номінацією та/або місцем в окремій номінації переможець Конкурсу може бути не визначеним.

{Пункт 8 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 98-21 від 22.06.2021}

9. Конкурсна комісія:

1) дотримується принципів справедливості, неупередженості та професіоналізму;

2) приймає рішення про відмову щодо участі у Конкурсі;

3) проводить оцінювання Практик, поданих Учасниками, відповідно до критеріїв, визначених пунктом 6 цього розділу;

4) визначає переможців Конкурсу відповідно до цього Положення.

10. Засідання Конкурсної комісії є правоможним за умови присутності на ньому більше половини від її загального складу.

{Абзац перший пункту 10 розділу II в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 98-21 від 22.06.2021}

Засідання Конкурсної комісії може проводитись дистанційно, зокрема в режимі відеоконференції.

{Пункт 10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 141-20 від 31.07.2020}

11. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Конкурсної комісії, приймаються більшістю голосів присутніх членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Конкурсної комісії.

У разі проведення дистанційного засідання Конкурсної комісії рішення фіксуються шляхом голосування за допомогою електронних засобів/ресурсів/платформ з обов'язковою відеофіксацією.

{Пункт 11 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 98-21 від 22.06.2021}

Рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени комісії, які брали участь у засіданні. Протокол не пізніше ніж на третій день після його складання оприлюднюється на Порталі та офіційному вебсайті Організатора.

{Абзац пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 141-20 від 31.07.2020}

У разі проведення дистанційного засідання протокол рішення Конкурсної комісії може створюватися у вигляді електронного документу, який підписують усі члени комісії, які брали участь у засіданні, шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

{Пункт 11 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 98-21 від 22.06.2021}

III. Результати Конкурсу

1. Результати Конкурсу затверджуються відповідним наказом НАДС та оприлюднюються на Порталі та офіційному вебсайті Організатора протягом п'яти робочих днів з дня засідання Конкурсної комісії.

{Абзац перший пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 141-20 від 31.07.2020}

2. Практики переможців Конкурсу оприлюднюються на Порталі та офіційному вебсайті Організатора.

{Пункт 2 розділу III в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 141-20 від 31.07.2020}

В.о. директора

Генерального  департаменту

з питань професійного розвитку

державних службовців

Л. Рикова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.04.2020 — 2020 р., № 28, стор. 87, стаття 1030, код акта 98684/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2022 № 20-22 "Про внесення зміни до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 31.05.2022 № 39-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 32-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 31.05.2022 № 38-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 33-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 18.05.2022 № 32-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 квітня 2021 року № 66-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 18.05.2022 № 33-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 01 березня 2021 року № 36-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 01.06.2022 № 40-22 "Про внесення змін до Типового положення про службу управління персоналом державного органу". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 15.06.2022 № 45-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 27 травня 2022 року № 36-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 27.05.2022 № 36-22 "Про внесення змін до Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 04.07.2022 № 53-22 "Про затвердження Положення про конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 14.07.2022 № 57-22 "Про затвердження Методики проведення функціонального аудиту органів виконавчої влади в умовах воєнного стану". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 07.09.2022 № 79-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 15 серпня 2022 року № 68-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 15.08.2022 № 68-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 26 листопада 2019 року № 211-19". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 27.07.2022 № 61-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 06 липня 2022 року № 54-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 06.07.2022 № 54-22 "Про внесення змін до Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 10.08.2022 № 66-22 "Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 01.07.2022 № 52-22 "Про внесення змін до Порядку здійснення Національним агентством України з питань державної служби, його територіальними органами контролю за додержанням визначених Законом України «Про державну службу» умов реалізації громадянами права на державну службу". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 07.10.2022 № 93-22 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 14.09.2022 № 80-22 "Про затвердження Порядку відеофіксації процедури проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А» та фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 23.11.2022 № 120-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 02 листопада 2022 року № 107-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 15.11.2022 № 114-22 "Про затвердження Положення про Єдиний портал вакансій державної служби". Нацдержслужба України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -