>>

НАКАЗ від 27.05.2022 № 36-22 "Про внесення змін до Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»". Нацдержслужба України. 2022

Документ актуальний на 05.08.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

27.05.2022  № 36-22

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 червня 2022 р.

за № 624/37960

Про внесення змін до Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України

з питань державної служби

№ 45-22 від 15.06.2022 - зміни опрацьовуються}

Відповідно до абзацу другого пункту 22 Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106, пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 26 листопада 2019 року № 209-19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2019 року за № 1234/34205, зміни, що додаються.

2. Генеральному департаменту з питань професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов’язків та повноважень.

Голова

Н. Алюшина

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Міністра освіти і науки України

Голова Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації України

Міністр фінансів України

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

А. Вітренко

Ю. Щиголь

С. Марченко

О. Вискуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби

27 травня 2022 року № 36-22

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 червня 2022 р.

за № 624/37960

ЗМІНИ

до Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»

1. У розділі I:

1) у пункті 2 слова «інформаційно-телекомунікаційна» замінити словами «інформаційно-комунікаційна», а після слів «посадових осіб місцевого самоврядування» доповнити словами «, депутатів місцевих рад»;

2) у пункті 3:

в абзаці другому слова «відповідає за збереження та захист даних системи» замінити словами «забезпечує захист інформації в системі»;

абзац третій після слів «посадових осіб місцевого самоврядування» доповнити словами «, депутатів місцевих рад»;

абзац четвертий після слів «посадова особа місцевого самоврядування» доповнити словами «, депутат місцевої ради»;

абзац шостий після слів «викладач (тренер)» доповнити словами «, уповноважена особа служби управління персоналом державного органу або структурного підрозділу з питань кадрового забезпечення органу місцевого самоврядування (далі - служба управління персоналом)»;

в абзаці сьомому слова «заклад освіти, підприємство, установа, організація будь-якої форми власності» замінити словами «фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація будь-якої форми власності)», а слова «програми, проєкти» замінити словами «проєкти (програми)»;

абзац восьмий після слів «викладач (тренер),» доповнити словами «уповноважена особа служби управління персоналом,»;

в абзаці дев’ятому слова «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

2. У розділі II:

1) у пункті 1:

після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

{Абзац другий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 45-22 від 15.06.2022}

«створення умов державним службовцям, головам місцевих державних адміністрацій, їх першим заступникам та заступникам, посадовим особам місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно;».

{Абзац третій підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 45-22 від 15.06.2022}

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

абзац п’ятий після слів «посадових осіб місцевого самоврядування,» доповнити словами «депутатів місцевих рад,»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

{Абзац шостий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 45-22 від 15.06.2022}

«проведення моніторингу якості надання освітніх послуг шляхом опитування зареєстрованих користувачів щодо їх задоволеності навчанням за відповідними програмами підвищення кваліфікації.»;

{Абзац сьомий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 45-22 від 15.06.2022}

2) доповнити новим пунктом такого змісту:

{Абзац перший підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 45-22 від 15.06.2022}

«6. Мовою ведення Порталу є державна мова. Окремі матеріали (інформація) можуть розміщуватися на Порталі іноземними мовами.».

3. У розділі III

1) абзац дев’ятий пункту 1 після слів «нормативно-правової бази» доповнити словами «, програм підвищення кваліфікації»;

2) у пункті 2:

підпункт 4 після слів «викладачам (тренерам)» доповнити словами «, службам управління персоналом»;

у підпункті 5 слово «нагадування,» виключити;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) забезпечення проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;»;

підпункт 8 після слів «шляхом оцінювання» доповнити словами «зареєстрованими користувачами»;

після підпункту 8 доповнити підпунктом 9 такого змісту:

{Абзац сьомий підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 45-22 від 15.06.2022}

«9) забезпечення можливості створення провайдерами оригіналів електронних документів про підвищення кваліфікації відповідно до законодавства;».

У зв’язку з цим підпункти 9-11 вважати відповідно підпунктами 10-12;

підпункт 11 виключити.

{Абзац десятий підпункту 2 пункту 3 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 45-22 від 15.06.2022}

У зв’язку з цим підпункт 12 вважати підпунктом 11;

{Абзац підпункту 2 пункту 3 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 45-22 від 15.06.2022}

доповнити новим підпунктом такого змісту:

{Абзац дванадцятий підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 45-22 від 15.06.2022}

«12) інші функції, необхідні для виконання завдань Порталу.».

{Абзац тринадцятий підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 45-22 від 15.06.2022}

4. Абзац третій пункту 2 розділу IV після слів «інформаційно-довідкових ресурсів» доповнити словами «та їх редагування (у разі потреби)».

5. У пункті 4 розділу VI:

в абзаці п’ятому слова «напрям підготовки» замінити словами «форма навчання»;

після абзацу п’ятого доповнити абзацами шостим, сьомим такого змісту:

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 45-22 від 15.06.2022}

«напрям підвищення кваліфікації;

професійна компетентність;».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом восьмим.

6. У розділі VII:

1) у пункті 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

«дані про себе (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), електронна адреса, контактний номер телефону, посада);»;

в абзаці третьому слова «код ЄДРПОУ» замінити словами «код згідно з ЄДРПОУ», а слова «(завантажується у форматі .jpg або .png)» виключити;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Викладач (тренер) може самостійно зареєструватися на Порталі шляхом внесення такої інформації про себе:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

електронна адреса;

контактний номер телефону;

освітньо-кваліфікаційний рівень;

заклад(и) вищої освіти, який(і) закінчив викладач (тренер) чи освітні програми, за якими він успішно завершив навчання;

сфери наукових/професійних інтересів;

стислий опис досвіду викладання та інша додаткова інформація щодо професійного досвіду.»;

3) доповнити новими пунктами такого змісту:

{Абзац перший підпункту 3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 45-22 від 15.06.2022}

«4. Уповноважена особа служби управління персоналом реєструється на Порталі шляхом внесення такої інформації про себе:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

місце роботи (найменування та код згідно з ЄДРПОУ державного органу, органу місцевого самоврядування);

посада;

електронна адреса;

контактний номер телефону.

З метою забезпечення оперативного розгляду запитів користувачів на отримання освітніх послуг відповідно до їхніх потреб у професійному навчанні уповноважена особа служби управління персоналом може:

схвалювати запити на реєстрацію на Порталі державних службовців, голови місцевої державної адміністрації, його першого заступника та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування, блокувати раніше схвалені облікові записи;

переглядати статуси запитів на навчання, що створюються державними службовцями, головою місцевої державної адміністрації, його першим заступником та заступниками, посадовими особами місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад;

взаємодіяти з провайдерами щодо формування груп для навчання за відповідними програмами підвищення кваліфікації (з урахуванням потреб у професійному навчанні).

5. Користувач реєструється на Порталі шляхом внесення такої інформації про себе:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

найменування та код згідно з ЄДРПОУ органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, в якому працює користувач (якщо таку інформацію не внесено до бази даних Порталу службою управління персоналом);

посада;

категорія посади державної служби (посади в органі місцевого самоврядування);

стать;

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта;

електронна адреса;

контактний номер телефону.».

7. У розділі VIII:

1) у пункті 1 слова «знищення, модифікація та блокування» замінити словами «блокування та модифікації»;

2) після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:

«2. Обробка персональних даних, що надаються суб’єктами Порталу, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Порядку обробки персональних даних у Національному агентстві України з питань державної служби, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 16 березня 2021 року № 48-21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 травня 2021 року за № 653/36275, та інших актів законодавства у сфері захисту персональних даних з метою забезпечення реалізації функцій Порталу, визначених цим Положенням.».

У зв’язку з цим пункт 2 вважати відповідно пунктом 3.

8. У додатку до Положення абзаци третій, четвертий, десятий, одинадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - дев’ятий та дванадцятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами третім - десятим.

Директор Генерального

департаменту з питань

професійного розвитку

державних службовців

та посадових осіб місцевого

самоврядування

Л. Рикова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.06.2022 — 2022 р., № 50, стор. 105, стаття 2854, код акта 112016/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2022 № 20-22 "Про внесення зміни до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 31.05.2022 № 39-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 32-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 31.05.2022 № 38-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 33-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 18.05.2022 № 32-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 квітня 2021 року № 66-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 18.05.2022 № 33-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 01 березня 2021 року № 36-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 01.06.2022 № 40-22 "Про внесення змін до Типового положення про службу управління персоналом державного органу". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 15.06.2022 № 45-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 27 травня 2022 року № 36-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 10. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 13.04.2021 № 66-21 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.03.2021 № 48-21 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних у Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 28.04.2021 № 72-21 "Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 30.03.2021 № 54-21 "Про внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 26.04.2021 № 70-21 "Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, а також підприємстві, установі і організації, що належать до сфери його управління". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 07.06.2021 № 90-21 "Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 19.05.2021 № 83-21 "Про затвердження Положення про впровадження в Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, що належить до сфери його управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 09.07.2021 № 108-21 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 10 червня 2021 року № 92-21 «Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -