<<

Декларація принципів міжнародного спостереження за виборами "Схвалено Виконавчою Радою Асоціації організаторів виборів"країн Центральної та Східної Європи (АОВЦСЄ) 31 березня 2006 року та рекомендовано до підписання країнами - членами Асоціації. АОВЦСЄ. 2006

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Декларація 

принципів міжнародного

спостереження за виборами

Схвалено Виконавчою Радою Асоціації організаторів виборів країн Центральної та Східної Європи (АОВЦСЄ) 31 березня

2006 року та рекомендовано до підписання

країнами - членами Асоціації

Неофіційний переклад

Дійсно демократичні вибори - це вияв суверенних прав

населення країни, вільне волевиявлення якого покладено в основу

повноважень і легітимності уряду.

Права громадян обирати й бути

обраними в ході періодичних, дійсно демократичних виборів - це

визнані міжнародною спільнотою права людини. Дійсно демократичні

вибори слугують меті мирного завершення боротьби за політичну

владу в країні й тому відіграють провідну роль у підтримці злагоди

і стабільності у суспільстві. У тих країнах, де уряд обирається

законним і демократичним шляхом, обмежені можливості для

недемократичних зазіхань на його владу.

Дійсно демократичні вибори є однією з необхідних умов

демократичного правління, оскільки вони є тим механізмом, за

допомогою якого населення країни на підставі процедури,

встановленої законодавством, вільно виявляє свою волю щодо

законності прав, здійснення владних повноважень від його імені та

в його інтересах. Забезпечення дійсно демократичних виборів є

частиною зусиль із запровадження більш широких процесів

демократизації та створення інституцій демократичного правління.

Тому, незважаючи на те, що в усіх виборчих процесах повинні

знаходити відображення універсальні принципи дійсно демократичних

виборів, жодні вибори не можна розглядати окремо від політичних і

культурно-історичних умов, у яких вони відбуваються.

Дійсно демократичні вибори не можуть бути забезпечені без

постійної реалізації широкого кола прав і основних свобод людини

за відсутності дискримінації за расовою ознакою, кольором шкіри,

статтю, мовою, релігією, політичними чи іншими поглядами,

національним або соціальним походженням, майновим станом,

соціальним станом або іншим соціальним статусом, включаючи статус

інвалідів, а також при недопущенні будь-яких необґрунтованих

обмежень. Виборче право разом з іншими правами людини та

демократія в широкому її розумінні не можуть бути забезпечені без

законодавчих гарантій. Ці основні правила визначені договорами з

прав людини та іншими міжнародними угодами, а також документами

численних міжурядових організацій. Таким чином, забезпечення

дійсно демократичних виборів є предметом занепокоєння як

міжнародних організацій, так і національних установ, учасників

політичної боротьби, громадян та їхніх громадських організацій.

Міжнародне спостереження за виборами - це вияв інтересу

міжнародного співтовариства до забезпечення демократичних виборів

як складової розвитку демократії, включаючи повагу прав людини й

верховенство права. Міжнародне спостереження за виборами, з його

акцентом на громадянські та політичні права, є частиною

міжнародного спостереження за дотриманням прав людини й повинно

здійснюватися шляхом підтримки високих стандартів неупередженості

стосовно національних учасників політичної боротьби, а під час

його проведення не повинні братися до уваги будь-які двоїсті чи

багатопланові міркування, які можуть суперечити неупередженості

висновків.

Міжнародне спостереження забезпечує оцінку виборчих

процесів відповідно до міжнародних принципів проведення дійсно

демократичних виборів і національного законодавства, водночас

виходячи з визнання того, що саме населення країни в кінцевому

підсумку вирішує питання про легітимність процесу виборів і про

довіру до їх результатів.

Міжнародне спостереження за виборами може сприяти підвищенню

авторитетності виборчих процесів шляхом недопущення порушень і

надання гласності фальсифікаціям, а також шляхом винесення

рекомендацій щодо поліпшення виборчого процесу. Воно може також за

необхідності сприяти підвищенню довіри громадськості, активнішій

участі виборців і послабленню потенційних факторів для виникнення

конфліктів під час виборів, водночас забезпечуючи на міжнародному

рівні обмін досвідом та інформацією про розвиток демократії.

Міжнародне спостереження за виборами одержало широке визнання

в усьому світі й відіграє важливу роль у забезпеченні точної й

неупередженої оцінки характеру виборчих процесів. Ретельне й

безстороннє міжнародне спостереження за виборами вимагає наявності

надійних методологій співробітництва з національними органами

влади, національними учасниками політичної боротьби (політичними

партіями, кандидатами та прихильниками позицій з питань, винесених

на референдум), національними організаціями зі спостереження за

виборами та іншими міжнародними організаціями зі спостереження за

виборами, які викликають довіру.

У цьому зв'язку міжурядові організації та міжнародні

неурядові організації, які схвалюють цю Декларацію та Кодекс

поведінки міжнародних спостерігачів за виборами ( 884_002 ),

доданий до неї, спільно заявляють про наступне:

1. Дійсно демократичні вибори - це вияв суверенних прав

населення країни, вільне волевиявлення якого покладено в основу

повноважень і легітимності уряду. Права громадян обирати та бути

обраними в ході періодичних, дійсно демократичних виборів - це

визнані міжнародною спільнотою права людини. Дійсно демократичні

вибори відіграють центральну роль у підтримці миру і стабільності

й надають мандат на демократичне правління.

2. Відповідно до Загальної декларації прав людини

( 995_015 ), Міжнародного пакту про громадянські й політичні права

( 995_043 ) та інших міжнародних угод кожна людина має право й

повинна бути забезпечена можливістю брати участь у провадженні

державних і громадських справ своєї країни за недопущення

будь-якої дискримінації, забороненої і відповідно до міжнародних

принципів прав людини, і без будь-яких необґрунтованих обмежень.

Це право може і здійснюватися безпосередньо - шляхом участі у

референдумах, балотування на виборні посади та іншими шляхами, або

за посередництва вільно обраних представників.

3. В основу повноважень уряду покладено волю населення

країни, і ця воля повинна визначатися на підставі дійсних

періодичних виборів, що гарантують право й можливість вільно

голосувати й бути обраним на справедливій основі шляхом загального

й рівноправного волевиявлення з використанням процедур таємного

голосування або аналогічних процедур вільного голосування, при

забезпеченні точного підрахунку голосів, оголошення й визнання

результатів голосування. Відповідно до цього забезпечення дійсно

демократичних виборів передбачає використання цілої низки прав і

свобод, процесів, законів та інституцій.

4. Міжнародне спостереження за виборами передбачає:

систематичний, всеосяжний і ретельний збір інформації про закони,

процеси та державні інститути, що мають відношення до проведення

виборів, а також про інші фактори, що стосуються загальної

атмосфери проведення виборів; об'єктивний і кваліфікований аналіз

такої інформації; оголошення висновків щодо оцінки процесу виборів

на підставі найвищих стандартів точності інформації та

об'єктивності аналізу. У рамках міжнародного спостереження за

виборами необхідно, де це можливо, рекомендувати підвищення

авторитетності та ефективності виборчого та інших супутніх

процесів, не допускаючи при цьому втручання у ці процеси й не

перешкоджаючи їхньому здійсненню. Міжнародні місії зі

спостереження за виборами - це організовані зусилля міжурядових і

міжнародних неурядових організацій та асоціацій з метою здійснення

міжнародного спостереження за виборами.

5. Міжнародне спостереження за виборами забезпечує оцінку

виборів у передвиборний період у день голосування та в період

встановлення результатів виборів на основі всеосяжного

довгострокового спостереження з використанням різних методів. У

цих рамках спеціалізовані місії зі спостереження можуть вивчати

обмежене коло питань і конкретних процесів, що стосуються

передвиборного та післявиборного періодів (таких, як встановлення

кордонів виборчих округів, реєстрація виборців, використання

електронних технологій та функціонування механізмів подання й

розгляду скарг у зв'язку з проведенням виборів). Можуть також бути

задіяні відособлені спеціалізовані місії зі спостереження за

умови, що такі місії виступають із чітко сформульованими

публічними заявами про те, що їхня діяльність і висновки за її

підсумками обмежені конкретною сферою свого охоплення, і що вони

не роблять висновків про загальний процес виборів на цій підставі.

Узгоджені зусилля всіх місій зі спостереження повинні бути

спрямовані на те, щоб день голосування розглядався в контексті

виборчого процесу і щоб не перебільшувати значення висновків,

зроблених у день голосування. У рамках міжнародного спостереження

за виборами вивчаються умови, пов'язані зі здійсненням права

обирати й бути обраним, включаючи дискримінацію чи будь-які інші

перешкоди для участі в процесі виборів на підставі політичних та

інших поглядів, гендерної та расової приналежності, кольору шкіри,

етнічного походження, мови, релігії, національного або соціального

походження, майнового стану, станового або іншого соціального

статусу, такого, як статус осіб із фізичними вадами. Висновки

міжнародних місій зі спостереження за виборами фактично є

загальним відправним моментом для всіх, хто виявляє інтерес до

виборів, включаючи учасників політичної боротьби. Об'єктивні й

достовірні висновки можуть послабити потенційні фактори виникнення

конфлікту при заперечуванні результатів виборів.

6. Міжнародне спостереження за виборами здійснюється як в

інтересах населення країни, у якій проводяться вибори, так і в

інтересах міжнародного співтовариства. Спостереження орієнтоване

на сам процес і не стосується якихось конкретних результатів

голосування, а лише результатів виборів тією мірою, якою це

пов'язано з їх чесним і точним оголошенням в умовах

транспарентності й у встановлений термін. Не можна включити до

складу міжнародної місії зі спостереження за виборами людину, яка

має будь-які політичні, економічні або інші інтереси, що можуть

зашкодити дотриманню точності й об'єктивності при проведенні

спостереження й/або винесенні висновків про характер процесу

виборів. Цих вимог мають чітко дотримуватися протягом тривалого

періоду часу спостерігачі, що здійснюють довгострокове

спостереження, а також протягом короткого періоду спостереження за

виборами в день їхнього проведення, причому кожний із цих періодів

ставить перед спостерігачами конкретні завдання з проведення

незалежного й об'єктивного аналізу. Міжнародні місії зі

спостереження за виборами не повинні приймати фінансову або

матеріальну допомогу з боку урядових органів, за виборами до яких

вони спостерігають, оскільки це може спричинити істотний конфлікт

інтересів і підірвати довіру до об'єктивності висновків місії.

Міжнародні делегації зі спостереження за виборами повинні бути

готові до оприлюднення інформації про джерела їхнього фінансування

у випадку надходження відповідних обґрунтованих запитів.

7. Міжнародні місії зі спостереження за виборами повинні

робити своєчасні, достовірні й неупереджені заяви для

громадськості (зокрема, надавати їхні копії виборчим органам та

іншим відповідним національним установам) з поданням своїх

висновків і будь-яких відповідних рекомендацій, які вони вважають

корисними для вдосконалення виборчих процесів. Місії повинні також

оприлюднювати свою присутність у країні, у тому числі свій мандат,

склад і строк повноважень, представляти у відповідних випадках

періодичні доповіді й публікувати попередні заяви про висновки за

підсумками виборів та остаточну доповідь по завершенні виборчого

процесу. Міжнародні місії зі спостереження за виборами можуть

проводити приватні зустрічі з тими, хто зацікавлений в організації

дійсно демократичних виборів у країні з метою обговорення

висновків і рекомендацій місії. Міжнародні місії зі спостереження

за виборами можуть також представляти доповіді своїм відповідним

міжурядовим або міжнародним неурядовим організаціям.

8. Організації, що схвалюють цю Декларацію та Кодекс

поведінки міжнародних спостерігачів за виборами ( 884_002 ),

зобов'язуються співробітничати між собою в рамках міжнародних

місій зі спостереження за виборами. Міжнародне спостереження за

виборами може проводитися, наприклад, на основі: місій за участю

окремого міжнародного спостерігача; спеціальних спільних

міжнародних місій зі спостереження за виборами; скоординованих

міжнародних місій зі спостереження за виборами. Організації, що

схвалюють Декларацію і Кодекс поведінки, зобов'язуються спільно

працювати з метою забезпечення максимально ефективної участі їхніх

міжнародних місій зі спостереження за виборами.

9. Міжнародне спостереження за виборами має проводитися з

повагою до суверенітету країни, у якій воно відбувається, і

громадянських прав людини населення країни. Міжнародні місії зі

спостереження за виборами повинні поважати закони країни

перебування, виявляти повагу до національних органів влади,

зокрема до виборчих органів, а також здійснювати свою діяльність

таким чином, щоб вона була сумісна з повагою й заохоченням прав

людини й основних її свобод.

10. Міжнародні місії зі спостереження за виборами повинні

прагнути активного співробітництва з виборчими органами країни

перебування і не перешкоджати здійсненню процесу виборів.

11. Рішення будь-якої організації проводити міжнародну місію

зі спостереження за виборами або вивчити можливість організації

місії зі спостереження не обов'язково означає, що ця організація

розглядає процес виборів у країні їхнього проведення як такий, що

викликає довіру. Жодна з організацій не повинна відряджати

міжнародну місію зі спостереження за виборами до країни за умов,

коли існує ймовірність того, що її присутність розглядатиметься як

легітимізація явно недемократичного процесу виборів. У разі

існування таких умов міжнародні місії зі спостереження за виборами

повинні виступати з публічними заявами, для того щоб їхня

присутність у країні не мала на увазі такої легітимізації.

12. Аби міжнародна місія зі спостереження за виборами могла

ефективно й сумлінно працювати, необхідно дотримуватися деяких

основних умов. Відповідно до цього міжнародна місія зі

спостереження за виборами може бути організована лише за умови,

коли країна, в якій проводяться вибори, вживає наступних заходів:

a) запрошує або будь-яким іншим чином висловлює свою

готовність прийняти міжнародні місії зі спостереження за виборами

відповідно до вимог кожної з організацій, що братимуть участь у

спостереженні, і робить це завчасно до проведення виборів, щоб

було досить часу проаналізувати всі процеси, що мають важливе

значення для організації дійсно демократичних виборів;

b) гарантує безперешкодний доступ міжнародної місії зі

спостереження за виборами до вивчення всіх етапів процесу виборів

і всіх технічних засобів проведення виборів, зокрема електронних

технологій і процедур затвердження результатів електронного

голосування та інших технологій, не вимагаючи від місії зі

спостереження за виборами укладати договори про збереження

конфіденційності або нерозголошення інформації, що стосується

технічних засобів або виборчих процедур, і визнає, що міжнародні

місії зі спостереження за виборами можуть відмовити в затвердженні

технічних засобів як прийнятних;

c) гарантує безперешкодний доступ до всіх осіб, які беруть

участь у процесі виборів, включаючи:

I - посадових осіб виборчих органів усіх рівнів (при поданні

обґрунтованого прохання);

II - членів законодавчих органів влади, урядових службовців і

співробітників органів безпеки, діяльність яких має відношення до

організації дійсно демократичних виборів;

III - усі політичні партії, усі організації й особи, які

виявили бажання брати участь у виборчій боротьбі (включаючи

допущених до участі у виборах, недопущених до участі у виборах і

кандидатів, які відмовилися від участі у виборах) або утрималися

від участі в ній;

IV - представників засобів масової інформації;

V - усі організації й усіх осіб, зацікавлених у забезпеченні

дійсно демократичних виборів у країні;

d) гарантує свободу пересування країною для всіх членів

міжнародної місії зі спостереження за виборами;

e) гарантує, що міжнародна місія зі спостереження за виборами

може вільно, без втручання ззовні розповсюджувати публічні заяви й

доповіді щодо своїх висновків і рекомендацій, пов'язаних з

виборчими процесами та подіями;

f) гарантує, що жоден з урядових органів, органів безпеки або

виборчих органів не втручатиметься у процес відбору окремих

спостерігачів або інших членів міжнародної місії зі спостереження

за виборами й не намагатиметься обмежити їхній чисельний склад;

g) гарантує повноцінну акредитацію по всій території країни

(тобто видачу будь-якого посвідчення особи або документа для

проведення спостереження за виборами) всім особам, відібраним для

роботи спостерігачами, або іншим учасникам міжнародної місії зі

спостереження за виборами за тієї умови, що місія

дотримуватиметься чітко встановлених, обґрунтованих і

недискримінаційних вимог до акредитації;

h) гарантує, що жоден з урядових органів, органів безпеки або

виборчих органів не втручатиметься в діяльність міжнародної місії

зі спостереження за виборами;

i) гарантує, що жоден з урядових органів не чинитиме тиску,

не загрожуватиме вжиттям якихось заходів або не застосовуватиме

будь-яких покарань стосовно громадян своєї країни або іноземних

громадян, які працюють на міжнародну місію зі спостереження за

виборами, допомагають або надають їй інформацію згідно з

міжнародними принципами спостереження за виборами.

Однією з необхідних умов організації міжнародної місії зі

спостереження за виборами може бути вимога міжурядових і

міжнародних неурядових організацій викладення таких гарантій у

формі меморандуму про взаєморозуміння або іншого подібного

документа, погодженого з урядовими й/або виборчими органами.

Спостереження за виборами - громадська діяльність, і вона матиме

сумнівну користь в умовах, пов'язаних з високим ступенем ризику,

що обмежують безпеку діяльності спостерігачів або не допускають

застосування надійних методів спостереження за виборами.

13. Міжнародні місії зі спостереження за виборами повинні

прагнути схвалення їхньої присутності всіма основними учасниками

політичної боротьби й можуть вимагати такого схвалення.

14. Учасники політичної боротьби (партії, кандидати й

прихильники позицій з питань, винесених на референдум)

забезпечують свої законні інтереси у процесі виборів на підставі

здійснення свого права бути обраним і безпосередньо брати участь у

роботі уряду. Відповідно до цього вони повинні мати доступ до

контролю за всіма процесами, пов'язаними з виборами, і до

спостереження за дотриманням процедур, включаючи роботу

електронних та інших технічних засобів проведення виборів на

виборчих дільницях, у центрах підрахунку результатів голосування й

на інших об'єктах проведення виборів, а також транспортування

виборчих бюлетенів чи інших важливих документів.

15. Міжнародні місії зі спостереження за виборами повинні:

a) встановлювати зв'язки з усіма учасниками політичної

боротьби в рамках виборчого процесу, включаючи представників

політичних партій і кандидатів, які можуть мати інформацію щодо

якості виборчого процесу;

b) заохочувати надання ними інформації щодо характеру цього

процесу;

c) давати незалежну й об'єктивну оцінку такої інформації;

d) як важливий аспект міжнародного спостереження за виборами

оцінювати, чи надається учасникам політичної боротьби на

недискримінаційній основі доступ до перевірки цілісності всіх

елементів виборчого процесу на всіх його етапах. Міжнародні місії

зі спостереження за виборами повинні у своїх рекомендаціях, які

можуть або надаватися в письмовій формі, або висловлюватися на

різних етапах виборчого процесу, виступати за усунення будь-яких

неправомірних обмежень діяльності учасників політичної боротьби

або втручання в неї з метою гарантії цілісності виборчого процесу.

16. Громадяни володіють визнаним міжнародним правом на

свободу асоціації та на участь у державних і суспільних справах

своєї країни. Ці права можуть здійснюватися на основі діяльності

неурядових організацій з контролю за всіма процесами, пов'язаними

з виборами, і спостереження за дотриманням процедур, включаючи

роботу електронних та інших технічних засобів організації виборів

на виборчих дільницях, у центрах підрахунку голосів та на інших

об'єктах проведення виборів, а також перевезення виборчих

бюлетенів чи інших важливих документів. Міжнародні місії зі

спостереження за виборами повинні давати оцінку й оприлюднювати

доповіді з питань про те, чи мають можливість незалежні

національні організації з контролю й спостереження за виборами

здійснювати свою діяльність на недискримінаційній основі без

неправомірних обмежень або втручання ззовні. Міжнародні місії зі

спостереження за виборами повинні відстоювати право громадян на

здійснення безстороннього спостереження за виборами на

національному рівні без будь-яких невиправданих обмежень або

втручання ззовні й у своїх рекомендаціях повинні виступати за

усунення таких обмежень або втручання.

17. Міжнародні місії зі спостереження за виборами повинні

виявляти національні організації, що викликають довіру, у

здійсненні безстороннього контролю за виборами, встановлювати

регулярний зв'язок з ними та співробітничати в міру необхідності.

Міжнародні місії зі спостереження за виборами повинні заохочувати

подання такими організаціями інформації щодо характеру виборчого

процесу. Висновки, що надають ці організації після проведення

незалежної оцінки, можуть стати важливим доповненням до висновків

міжнародних місій зі спостереження за виборами, але при цьому

міжнародні місії зі спостереження за виборами повинні зберігати

свою незалежність. Відповідно до цього міжнародні місії зі

спостереження за виборами повинні докладати максимум зусиль для

проведення консультацій з такими організаціями перед

опублікуванням будь-яких заяв.

18. Міжурядові організації, що схвалюють цю Декларацію, і

міжнародні неурядові організації визнають істотний прогрес,

досягнутий у встановленні норм, принципів і зобов'язань щодо

проведення дійсно демократичних виборів, і беруть на себе

зобов'язання використовувати заяви про такі принципи під час

проведення спостережень, винесення рішень і надання висновків

відносно характеру виборчого процесу, а також зобов'язуються

забезпечувати відкритість інформації щодо принципів та методів

спостереження, які вони застосовують.

19. Міжурядові організації, що схвалюють цю Декларацію, і

міжнародні неурядові організації визнають існування безлічі

надійних методів спостереження за процесом виборів і беруть на

себе зобов'язання обмінюватися інформацією щодо підходів, а за

необхідності - поєднувати різні методи. Вони також визнають, що

міжнародні місії зі спостереження за виборами повинні бути

чисельнішими, щоб мати змогу на незалежній і безсторонній основі

визначати характер виборчого процесу в країні, а також вони

повинні діяти досить тривалий час з метою виявлення характерних

рис усіх важливих елементів виборчого процесу на передвиборному

етапі, у день голосування й у період встановлення результатів

виборів, за умови, що діяльність зі спостереження і відповідного

висловлення зауважень не зосереджена лише на одному елементі або

на обмеженій кількості елементів процесу виборів. Вони визнають

також необхідність недопущення відособленого спостереження в день

голосування і не перебільшення його значення, й що таке

спостереження має знаходитись у контексті загального виборчого

процесу.

20. Міжурядові організації, що схвалюють цю Декларацію, і

міжнародні неурядові організації визнають, що до міжнародних місій

зі спостереження за виборами необхідно залучати людей, які

володіють різноманітними політичними й професійними навичками,

мають незаплямовану репутацію й довели свою чесність у всьому, що

стосується спостереження за виборчими процесами, а також їх

оцінки, з урахуванням компетенції у виборчих процесах і

загальноприйнятих принципах проведення виборів; міжнародних нормах

у сфері прав людини; порівняльному виборчому праві й

адміністративних процедурах (включаючи використання комп'ютерів та

інших технічних засобів для проведення виборів); порівняльному

аналізі політичних процесів і конкретних умов у країні.

Організації, що схвалюють цю Декларацію, також визнають важливе

значення збалансованого гендерного складу учасників і керівних

працівників міжнародних місій зі спостереження за виборами, а

також включення до складу таких місій громадян різних країн.

21. Міжурядові організації, що схвалюють цю Декларацію, і

міжнародні неурядові організації зобов'язуються:

a) забезпечувати поінформованість усіх учасників своїх

міжнародних місій зі спостереження за виборами про принципи

вірогідності інформації й політичної неупередженості при винесенні

оцінок і висновків;

b) надавати документ про коло повноважень або інший

аналогічний документ, що роз'яснює мету місії;

c) надавати інформацію щодо відповідних національних законів

і постанов, загальної політичної ситуації та з інших питань;

d) навчати всіх учасників місії зі спостереження за виборами

методам, які вони повинні застосовувати;

e) вимагати від усіх учасників місії зі спостереження за

виборами, щоб вони прочитали й взяли на себе зобов'язання

дотримуватись доданого до цієї Декларації Кодексу поведінки

міжнародних спостерігачів за виборами ( 884_002 ), у який можуть

вноситися зміни, що не стосуються його суті, з метою врахування

вимог організації, або взяли на себе зобов'язання дотримуватись

раніше існуючого кодексу поведінки організації, який по суті не

відрізняється від Кодексу поведінки, що додається.

22. Міжурядові організації, що схвалюють цю Декларацію, і

міжнародні неурядові організації зобов'язуються докладати всіх

зусиль з метою дотримання положень Декларації та Кодексу поведінки

міжнародних спостерігачів за виборами ( 884_002 ), що додається. У

разі, коли організація, що схвалює Декларацію, визнає за необхідне

відійти від положень Декларації або Кодексу поведінки міжнародних

спостерігачів, що додається до неї, з метою проведення

спостереження за виборами в дусі Декларації, вона пояснюватиме у

своїх публічних заявах таку необхідність, і має бути готова

відповісти на запитання інших організацій, що схвалюють

Декларацію.

23. Міжурядові організації, що схвалюють цю Декларацію, і

міжнародні неурядові організації визнають, що уряди можуть

направляти делегації зі спостереження за виборами до інших країн,

і що інші організації також можуть спостерігати за виборами.

Організації, що схвалюють цю Декларацію, вітають участь будь-яких

таких спостерігачів, які погоджуються на тимчасовій основі з її

положеннями й дотримуються Кодексу поведінки міжнародних

спостерігачів за виборами ( 884_002 ), що додається до неї.

24. Ця Декларація та Кодекс поведінки міжнародних

спостерігачів за виборами ( 884_002 ), що додається до неї,

покликані виступати в ролі технічних документів, за якими не

вимагаються рішення політичних органів організацій, що їх

схвалюють (таких, як асамблеї, керівні ради або ради директорів),

але водночас такі рішення вітаються. Ця Декларація та Кодекс

поведінки міжнародних спостерігачів за виборами, що додається до

неї, відкриті для схвалення іншими міжурядовими й міжнародними

неурядовими організаціями. Їхнє схвалення повинно бути

зареєстроване у Відділі Організації Об'єднаних Націй з надання

допомоги у проведенні виборів.


Публікації документа

 • Вісник Центральної виборчої комісії від 2006 — 2006 р., № 3

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< |

АОВЦСЄ:

 1. Кодекс поведінки міжнародних спостерігачів за виборами " від 31 березня 2006 року"Міжнародне спостереження за виборами одержало широке визнання в усьому світі. Воно проводиться міжурядовими й міжнародними неурядовими організаціями й асоціаціями з метою забезпечення об'єктивної і точної оцінки характеру виборчого процесу в інтересах населення країни, в якій вони проводяться, і в ім'я міжнародного співтовариства. У зв'язку з цим багато що залежить від забезпечення авторитетності міжнародного спостереження за виборами, і всі учасники міжнародної місії зі спостереження за виборами, включаючи спостерігачів з довгостроковими й короткостроковими повноваженнями, членів делегацій з оцінки, спеціалізовані групи зі спостереження та керівників місії, повинні підписати цей Кодекс поведінки та дотримуватись його положень.. АОВЦСЄ. 2006 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -