Завантажити "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП)"

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Розділ 1. Малі та середні підприємства
Розділ 2. Концепції та основоположні принципи
б) стаття має собівартість або вартість, яку можна достовірно оцінити.
2.40 Умовне зобов'язання є потенційним, але невизначеним зобов'язанням або поточним зобов'язанням, яке не визнається, оскільки не відповідає одній чи обом з умов б) та в) у параграфі 2.39. Визнавати умовне зобов'язання в якості зобов'язання підприємство не може, за винятком умовних зобов'язань об'єкта придбання у випадку об'єднання бізнесу (див. Розділ 19 "Об'єднання бізнесу та гудвіл").
Розділ 3. Подання фінансових звітів
Розділ 4. Звіт про фінансовий стан
Розділ 5. Звіт про сукупний дохід і Звіт про прибутки та збитки
i) деякі прибутки та збитки, які виникають в результаті переведення фінансових звітів іноземного підприємства (див. Розділ 30 "Перерахування сум в іноземній валюті");
ii) деякі актуарні прибутки та збитки (див. Розділ 28 "Виплати працівникам");
а) Вплив виправлення помилок та змін облікової політики відображається як ретроспективні коригування попередніх періодів, а не у складі прибутку чи збитку протягом періоду, в якому вони виникли (див. Розділ 10).
iii) деякі зміни у справедливій вартості інструментів хеджування (див. Розділ 12 "Інші питання фінансових інструментів").
в) частину прибутку чи збитку від інвестицій в асоційовані (див. Розділ 14 "Інвестиції в асоційовані підприємства") та спільні підприємства (див. Розділ 15 "Інвестиції у спільні підприємства"), обліковану за методом участі в капіталі;
5.8 Згідно з цим МСФЗ вплив виправлення помилок та змін облікової політики відображається як ретроспективні коригування попередніх періодів, а не у складі прибутку чи збитку протягом періоду, в якому вони виникли (див. Розділ 10).
Розділ 6. Звіт про зміни у власному капіталі та звіт про дохід та нерозподілений прибуток
Розділ 7. Звіт про рух грошових коштів
Коли контракт відображається в обліку як хеджування (див. Розділ 12 "Інші питання фінансових інструментів"), підприємство має класифікувати грошові потоки від контракту таким самим чином, як і грошові потоки від об'єкта хеджування.
Розділ 8. Примітки до фінансових звітів
Розділ 9. Консолідовані та окремі фінансові звіти
9.15 Внутрішньо-групові сальдо та операції, в тому числі доходи, витрати та дивіденди, виключаються з консолідації повністю. Прибутки та збитки, що виникають у результаті внутрішньо-групових операцій, які визнаються за статтями активів, таких як запаси або основні засоби, виключаються з консолідації повністю. Внутрішньо-групові збитки можуть означати зменшення корисності, яке вимагає визнання у консолідованих фінансових звітах (див. Розділ 27 "Зменшення корисності активів"). До тимчасових різниц
9.19 Якщо підприємство перестає бути дочірнім, але інвестор (колишнє материнське підприємство) продовжує утримувати інвестицію у своєму колишньому дочірньому підприємстві, то така інвестиція обліковується як фінансовий актив відповідно до Розділу 11 "Базові фінансові інструменти" або Розділу 12 "Інші питання фінансових інструментів", з дати, коли підприємство припиняє бути дочірнім, за умови, що воно не перетворюється на асоційоване (у цьому випадку застосовується Розділ 14 "Інвестиції в асоційо
Розділ 10. Облікова політика, облікові оцінки та помилки
Розділ 11. Базові фінансові інструменти
11.1 У Розділі 11 "Базові фінансові інструменти" та Розділі 12 "Інші питання фінансових інструментів" розглядається визнання, припинення визнання, оцінка та розкриття фінансових інструментів (фінансових активів та фінансових зобов'язань). Розділ 11 застосовується до базових фінансових інструментів та може використовуватися всіма підприємствами. Розділ 12 застосовується до інших, складніших фінансових інструментів та операцій. Якщо підприємство здійснює операції лише з базовими фінансовими інстру
11.5 Базовими інструментами, до яких застосовується Розділ 11, є такі інструменти, які відповідають вимогам параграфу 11.8. Прикладами фінансових інструментів, які зазвичай відповідають цим умовам, є
б) фінансові інструменти, які відповідають визначенню власного капіталу підприємства (див. Розділ 22 "Зобов'язання та власний капітал" і Розділ 26 "Платіж на основі акцій");
в) оренда, до якої застосовується Розділ 20 "Оренда". Але наведені у параграфах 11.33 - 11.38 вимоги щодо припинення визнання застосовуються до припинення визнання дебіторської заборгованості за орендою орендодавцем та кредиторської заборгованості за орендою орендарем. Також Розділ 12 може застосовуватися до оренди з особливостями, визначеними у параграфі 12.3е);
11.7 Розділ 11 застосовується до всіх фінансових інструментів, що задовольняють умовам параграфу 11.8, за винятком таких інструментів:
г) права та обов'язки роботодавців за програмами виплат працівникам, до яких застосовується Розділ 28 "Виплати працівникам".
Посилання на інструкції з визначення справедливої вартості, наведені у параграфах 11.27 - 11.32, містяться і в інших розділах цього МСФЗ, включаючи Розділ 12, Розділ 14, Розділ 15 та Розділ 16 "Інвестиційна нерухомість". При застосуванні цих інструкцій до активів, на які поширюється дія цих розділів, посилання на звичайні чи привілейовані акції в цьому параграфі слід вважати таким, що охоплює всі активи, які підпадають під дію цих розділів.
Розділ 12. Інші питання фінансових інструментів
12.1 У Розділі 11 "Базові фінансові інструменти" та Розділі 12 "Інші питання фінансових інструментів розглядається визнання, припинення визнання, оцінка та розкриття фінансових інструментів (фінансових активів та фінансових зобов'язань). Розділ 11 застосовується до базових фінансових інструментів та може використовуватися всіма підприємствами. Розділ 12 застосовується до інших, більш складних фінансових інструментів та операцій. Якщо підприємство здійснює операції лише з базовими фінансовими інс
б) часток в дочірніх (див. Розділ 9 "Консолідовані та окремі фінансові звіти"), асоційованих (див. Розділ 14 "Інвестиції в асоційовані підприємства") та спільних (див. Розділом 15 "Інвестиції у спільні підприємства") підприємствах;
12.3 Розділ 12 застосовується до всіх фінансових інструментів, за винятком:
ґ) фінансових інструментів, які відповідають визначенню власного капіталу підприємства (див. Розділ 22 "Зобов'язання та власний капітал" і Розділ 26 "Платіж на основі акцій");
в) прав та обов'язків роботодавців за програмами виплат працівникам (див. Розділ 28 "Виплати працівникам");
д) оренди (див. Розділ 20 "Оренда"), якщо оренда не може спричинити збиток ні орендодавцю, ні орендарю в результаті договірних умов, які не пов'язані із:
е) договорів про умовну компенсацію при об'єднанні бізнесу (див. Розділ 19 "Об'єднання бізнесу та гудвіл"). Цей виняток поширюється лише на покупця.
12.8 Наприкінці кожного звітного періоду підприємство оцінює всі фінансові інструменти, до яких застосовується Розділ 12, за справедливою вартістю та визнає зміни справедливої вартості у прибутку чи збитку. Виняток становлять інструменти власного капіталу, які не перебувають у відкритому обігу і справедливу вартість яких неможливо достовірно оцінити іншим чином, а також договори, пов'язані з такими інструментами, які, у разі виконання, передбачають доставку таких інструментів. Їх слід оцінювати
а) незавершеного виробництва за будівельними контрактами, включаючи прямо пов'язані з ними контракти з надання послуг (див. Розділ 23 "Дохід від звичайної діяльності");
б) фінансових інструментів (див. Розділ 11 "Базові фінансові інструменти" та Розділ 12 "Інші питання фінансових інструментів");
Розділ 13. Запаси
в) біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю та сільськогосподарською продукцією на місці збирання врожаю (див. Розділ 34 "Спеціалізовані види діяльності").
Розділ 14. Інвестиції в асоційовані підприємства
14.1 Цей Розділ застосовується при відображенні інвестицій в асоційовані підприємства у консолідованих фінансових звітах та у фінансових звітах інвестора, який не є материнським підприємством, але має інвестицію в одне або декілька асоційованих підприємств. Вимоги до відображення інвестицій в асоційовані підприємства в окремих фінансових звітах викладено у параграфі 9.26.
є) Збитки, що перевищують розмір інвестиції. Якщо частка інвестора у збитках асоційованого підприємства дорівнює або перевищує балансову вартість інвестиції в асоційоване підприємство, інвестор припиняє визнавати свою частку подальших збитків. Після зменшення участі інвестора до нуля, він визнає додаткові збитки шляхом формування забезпечення (див. Розділ 21 "Забезпечення, умовні активи та зобов'язання") лише тою мірою, якою інвестор має юридичні чи конструктивні зобов'язання або здійснив платеж
Розділ 15. Інвестиції у спільні підприємства
15.1 Цей Розділ застосовується до відображення спільних підприємств у консолідованих фінансових звітах та у фінансових звітах інвестора, який не є материнським підприємством, але має частку контролюючого учасника в одному або декількох спільних підприємствах. Вимоги до відображення в окремих фінансових звітах частки контролюючого учасника у спільному підприємстві викладено у параграфі 9.26.
Розділ 16. Інвестиційна нерухомість
16.1 Цей Розділ застосовується при здійсненні обліку інвестицій в землю чи будівлі, які відповідають визначенню інвестиційної нерухомості у параграфі 16.2, та деяких часток нерухомості, утримуваних орендарем згідно з угодою про операційну оренду (див. параграф 16.3), які вважаються інвестиційною нерухомістю. Відповідно до цього розділу, за справедливою вартістю оцінюється лише інвестиційна нерухомість, справедливу вартість якої можна постійно достовірно визначати без надмірних витрат чи зусиль,
Розділ 17. Основні засоби
17.1 Цей розділ застосовується для обліку основних засобів та інвестиційної нерухомості, справедливу вартість яких не можна достовірно оцінити без надмірних витрат чи зусиль. Розділ 16 "Інвестиційна нерухомість" застосовується до інвестиційної нерухомості, справедливу вартість якої не можна достовірно оцінити без надмірних витрат чи зусиль.
а) біологічні активи, які пов'язані з сільськогосподарською діяльністю (див. Розділ 34 "Спеціалізовані види діяльності"), або
ґ) витрати на позики (див. Розділ 25 "Витрати на позики").
17.17 Амортизаційні відрахування за період слід визнавати у прибутку чи збитку, якщо інший розділ цього МСФЗ не вимагає визнавати їх частиною собівартості іншого активу. Наприклад, амортизацію виробничого обладнання включають у витрати на запаси (див. Розділ 13 "Запаси").
17.28 Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів підприємство включає до прибутку чи збитку, коли припиняється визнання об'єкта (якщо Розділ 20 "Оренда" не вимагає іншого після продажу з подальшою орендою). Такі прибутки підприємству не слід класифікувати як дохід від звичайної діяльності.
17.24 Для того, щоб визначити, чи зменшилася корисність об'єкта чи групи основних засобів, і якщо так, то як визнавати та оцінювати втрати від зменшення корисності, на кожну звітну дату підприємство має застосовувати Розділ 27 "Зменшення корисності активів". В цьому розділі пояснюється, як підприємство переглядає балансову вартість своїх активів, як визначає суму очікуваного відшкодування активу та коли він визнає або сторнує втрати від зменшення корисності.
17.29 При визначенні дати вибуття об'єкта основних засобів підприємство застосовує критерії, визначені у Розділі 23 "Дохід від звичайної діяльності" для визнання доходу від реалізації продукції. Розділ 20 застосовується до вибуття шляхом продажу з подальшою орендою.
Розділ 18. Нематеріальні активи (крім гудвілу)
18.1 Цей розділ застосовується для обліку всіх нематеріальних активів крім гудвілу (див. Розділ 19 "Об'єднання бізнесу та гудвіл") та нематеріальних активів, що утримуються підприємством для продажу в ході звичайної діяльності (див. Розділ 13 "Запаси" та Розділ 23 "Дохід від звичайної діяльності").
18.25 Для того, щоб визначити, чи зменшилася корисність нематеріального активу, підприємство застосовує Розділ 27. В цьому розділі пояснюється, як і чому підприємство переглядає балансову вартість своїх активів, як визначає суму очікуваного відшкодування активу і коли визнаються чи сторнуються втрати від зменшення корисності.
Розділ 19. Об'єднання бізнесу та гудвіл
б) при визнанні та оцінці зменшення корисності гудвілу підприємство застосовує Розділ 27 "Зменшення корисності активів".
а) орендних угод на розвідування або використання корисних копалин, нафти, природного газу та подібних невідновлюваних ресурсів (див. Розділ 34 "Спеціалізовані види діяльності");
б) ліцензійних угод на такі види продукції, як кінофільми, відеозаписи, п'єси, рукописи, патенти й авторські права (див. Розділ 18 "Нематеріальні активи (крім гудвілу)").
в) оцінки нерухомості, утримуваної орендарями, яка обліковується як інвестиційна нерухомість та оцінки інвестиційної нерухомості, наданої орендодавцями за операційною орендою (див. Розділ 16 "Інвестиційна нерухомість");
Розділ 20. Оренда
г) оцінки біологічних активів, утримуваних орендарями за фінансовою орендою та біологічних активів, наданих орендодавцями за операційною орендою (див. Розділ 34);
20.12 Амортизацію активу, орендованого на умовах фінансової оренди, орендар повинен здійснювати згідно з відповідним розділом цього МСФЗ для даного типу активу, наприклад, Розділ 17 "Основні засоби", Розділ 18 чи Розділ 19 "Об'єднання бізнесу та гудвіл". Якщо немає обґрунтованої впевненості в тому, що орендар отримає право власності наприкінці строку оренди, актив повністю амортизується протягом коротшого з двох строків: строку оренди або строку корисної експлуатації. На кожну дату звітності оре
20.28 Для того, щоб визначити, чи зменшилася корисність орендованого активу, підприємство застосовує Розділ 27.
а) оренди (Розділ 20 "Оренда". В цьому розділі розглядається операційна оренда, яка стала обтяжливою);
б) будівельні контракти (Розділ 23 "Дохід від звичайної діяльності");
в) зобов'язання за виплатами працівникам (Розділ 28 "Виплати працівникам");
Розділ 21. Забезпечення, умовні активи та зобов'язання
г) податок на прибуток (Розділ 29 "Податок на прибуток").
б) прав та зобов'язань працедавців згідно з програмами виплат працівникам, до яких застосовується Розділ 28 "Виплати працівникам";
в) договорів про умовну компенсацію при об'єднанні бізнесу (див. Розділ 19 "Об'єднання бізнесу та гудвіл"). Це звільнення від вимог застосовується лише до покупця;
Розділ 22. Зобов'язання та власний капітал
г) фінансових інструментів, контрактів та зобов'язань за операціями, платіж за якими здійснюється на основі акцій, до яких застосовується Розділ 26, за винятком того, що параграфи 22.3 - 22.6 слід застосовувати до власних викуплених акцій, придбаних, проданих, випущених або анульованих у зв'язку з програмами опціонів на акції для працівників, програмами придбання акцій працівниками та всіма іншими угодами про платіж на основі акцій.
а) угод про оренду (див. Розділ 20 "Оренда");
б) дивідендів та іншого доходу від інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі (див. Розділ 14 "Інвестиції в асоційовані підприємства" та Розділ 15 "Інвестиції в дочірні підприємства");
в) змін у справедливій вартості фінансових активів та фінансових зобов'язань або їх вибуття (див. Розділ 11 "Базові фінансові інструменти" та Розділ 12 "Інші питання фінансових інструментів");
г) змін справедливої вартості нерухомості (див. Розділ 16 "Інвестиційна нерухомість");
ґ) первісного визнання та змін справедливої вартості біологічних активів, пов'язаних з сільськогосподарською діяльністю (див. Розділ 34 "Спеціалізовані види діяльності");
Розділ 23. Дохід від звичайної діяльності
д) первісного визнання сільськогосподарської продукції (див. Розділ 34).
23.26 Коли існує ймовірність, що загальні видатки за контрактом перевищать загальний дохід за будівельним контрактом, то очікуваний збиток слід відразу визнати як витрату та сформувати резерв на обтяжливий контракт (див. Розділ 21).
Розділ 24. Державні гранти
Розділ 25. Витрати на позики
Розділ 26. Платіж на основі акцій
а) відстрочених податкових активів (див. Розділ 29 "Податок на прибуток");
Розділ 27. Зменшення корисності активів
г) інвестиційної нерухомості, яку оцінюють за справедливою вартістю (див. Розділ 16 "Інвестиційна нерухомість");
б) активів, які виникають у зв'язку з виплатами працівникам (див. Розділ 28 "Виплати працівникам");
ґ) біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю, які оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж (див. Розділ 34 "Спеціалізовані види діяльності".
27.10 Якщо є ознаки того, що корисність активу могла зменшитися, це може свідчити про необхідність перегляду методу амортизації або ліквідаційної (залишкової) вартості активу та коригування її відповідно до розділу цього МСФЗ, який застосовується до цього активу (наприклад, Розділ 17 "Основні засоби" та Розділ 18 "Нематеріальні активи (крім гудвілу)"), навіть якщо втрати від зменшення корисності для цього активу не визнаються.
Розділ 28. Виплати працівникам
28.1 Виплати працівникам - це всі форми оплати, яка надається підприємством в обмін на послуги, надані працівниками, включаючи директорів та управлінський персонал. Цей розділ застосовується до всіх виплат працівникам, крім операцій, виплати за якими здійснюються на основі акцій і на які поширюється Розділ 26 "Виплата на основі акцій". Виплати працівникам, до яких застосовується цей розділ, включають чотири види:
Розділ 29. Податок на прибуток
є) сума податкових витрат, що відноситься до змін облікової політики та помилок (див. Розділ 10 "Облікова політика, облікові оцінки та помилки").
Розділ 30. Перерахування сум в іноземній валюті
30.22 Об'єднання активів, зобов'язань, доходу та витрат закордонної господарської одиниці з активами, зобов'язаннями, доходом та витратами підприємства, що звітує, слід здійснювати за стандартними процедурами консолідації, такими як вилучення внутрішньогрупових сальдо і внутрішньогрупових операцій дочірнього підприємства (див. Розділ 9 "Консолідовані та окремі фінансові звіти"). Проте, внутрішньогруповий монетарний актив (або зобов'язання), незалежно від того, чи є він коротко- або довгострокови
Розділ 31. Гіперінфляція
Розділ 32. Події після завершення звітного періоду
г) визначення після завершення звітного періоду суми прибутку за програмою участі у прибутках компанії або визначення виплат бонусів, якщо підприємство мало теперішнє юридичне або конструктивне зобов'язання на кінець звітного періоду здійснити такі виплати внаслідок подій до цієї дати (див. Розділ 28 "Виплати працівникам");
Розділ 33. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін
33.6 Провідний управлінський персонал - це ті особи, які, прямо або непрямо, мають повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль діяльності підприємства, що звітує, зокрема будь-який директор (виконавчий чи інший) цього підприємства. Винагорода включає всі виплати працівникам (визначені у Розділі 28 "Виплати працівникам"), в тому числі у формі платежу на основі акцій (див. Розділ 26 "Платіж на основі акцій"). Виплати працівникам - це всі форми винагороди, сплаченої, так
Розділ 34. Спеціалізовані види діяльності
34.5 Сільськогосподарська продукція, зібрана як урожай біологічних активів підприємства, оцінюється за її справедливою вартістю мінус витрати на продаж на місці збору врожаю. Результатом такої оцінки є собівартість на дату, коли застосовується Розділ 13 "Запаси" або інший відповідний розділ цього МСФЗ.
а) об'єднання бізнесу. Підприємство, що вперше застосовує МСФЗ для МСП, може прийняти рішення не застосовувати Розділ 19 "Об'єднання бізнесу та гудвіл" до об'єднань бізнесу, які були здійснені до дати переходу на цей МСФЗ. Але якщо підприємство, що вперше застосовує МСФЗ для МСП, робить перерахунок будь-якого об'єднання бізнесу, щоб його облік відповідав Розділу 19, воно зобов'язане зробити перерахунок і всіх об'єднань бізнесу, що відбулися після нього.
Розділ 35. Перехід на МСФЗ для МСП
б) операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій. Підприємство, що вперше застосовує МСФЗ для МСП, не зобов'язане застосовувати Розділ 26 "Платіж на основі акцій" до інструментів власного капіталу, які були надані до дати переходу на цей МСФЗ, або до зобов'язань, що виникли в результаті операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій і розрахунки за якими були зроблені до дати переходу на цей МСФЗ.

Завантажити інші законодавчі акти Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB):

 1. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 13 Оцінка справедливої вартості" - 2013 год
 2. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 12 Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання" - 2013 год
 3. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 11 Спільна діяльність" - 2013 год
 4. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 10 Консолідована фінансова звітність" - 2013 год
 5. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 18 Передачі активів від клієнтів" - 2012 год
 6. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ-13 Спільно контрольовані суб'єкти господарювання: негрошові внески контролюючих учасників" - 2012 год
 7. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ-12 Консолідація: суб'єкти господарювання спеціального призначення" - 2012 год
 8. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ 32 Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті" - 2012 год
 9. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 5 (МСФЗ 5)Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" - 2012 год
 10. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 8 (МСБО 8)Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" - 2012 год
 11. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ 7 Введення євро" - 2012 год
 12. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 17 Виплати негрошових активів власникам" - 2012 год
 13. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 15 Угоди про будівництво об'єктів нерухомості" - 2012 год
 14. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 40 (МСБО 40)Інвестиційна нерухомість" - 2012 год
 15. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 10 (МСБО 10)Події після звітного періоду" - 2012 год
 16. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 32 (МСБО 32)Фінансові інструменти: подання" - 2012 год
 17. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 (МСБО 7)Звіт про рух грошових коштів" - 2012 год
 18. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 2 (МСБО 2)Запаси" - 2012 год
 19. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 41 (МСБО 41)Сільське господарство" - 2012 год
 20. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ-10 Державна допомога: відсутність конкретного зв'язку з операційною діяльністю" - 2012 год
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -