Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

"ПРОГРАМА співробітництва між Державною службою інтелектуальної власності України (ДСІВУ) та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) на 2014 - 2016 роки". Всесвітня організація інтелектуальної власності. 2014

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРОГРАМА

співробітництва між Державною службою інтелектуальної власності України (ДСІВУ) та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) на 2014 - 2016 роки

Дата підписання:

30.09.2014

Дата набрання чинності для України:

30.09.2014

Державна служба інтелектуальної власності України (ДСІВУ) та Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ),

Враховуючи вагомий вплив інтелектуальної власності на економічний, соціальний та культурний розвиток країни,

Усвідомлюючи необхідність об'єднання національних, регіональних і міжнародних зусиль різних заінтересованих сторін з метою розв'язання проблем, що виникають у результаті глобалізації світової економіки, а також визначення ефективного механізму охорони прав інтелектуальної власності,

Маючи намір активізувати плідне й взаємовигідне співробітництво у сфері охорони прав інтелектуальної власності в Україні,

Прагнучи забезпечити існування ефективної законодавчої бази, розповсюдження й обмін інформацією в сфері інтелектуальної власності, підвищення кваліфікації експертів, рівня обізнаності суспільства про важливість системи інтелектуальної власності та її значення для подальшого економічного розвитку України, стимулювання винахідницької діяльності та розуміння необхідності дотримання прав інтелектуальної власності,

Погодилися підписати Програму співробітництва на 2014 - 2016 роки.

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою цієї Програми є запровадження разом із ВОІВ заходів, направлених на:

1.

Розробку Національної стратегії інтелектуальної власності України;

2. Удосконалення законодавства України у сфері інтелектуальної власності з урахуванням набутого досвіду, у тому числі й іншими країнами, а також останніх змін і сучасних тенденцій в окресленій галузі, з метою створення максимально сприятливих правових, організаційних та економічних умов для юридичних і фізичних осіб щодо набуття, здійснення та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності;

3. Удосконалення охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності (система та застосування) з метою покращення ефективності процедур, направлених на попередження, виявлення та припинення порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності та заходів покарання, які застосовуються до таких правопорушень;

4. Зміцнення технічної бази та розвиток науково-технічного потенціалу заінтересованих міністерств і відомств;

5. Посилення ролі інтелектуальної власності в усіх сферах діяльності, яка здійснюється на території України;

6. Формування правової культури з питань інтелектуальної власності серед населення України, у тому числі з використанням сучасних телекомунікаційних засобів.

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ЩО МАЮТЬ БУТИ ЗАПРОВАДЖЕНІ У РАМКАХ ПРОГРАМИ ЗА НИЖЧЕОКРЕСЛЕНИМИ НАПРЯМАМИ.

I. Розвиток законодавства у сфері інтелектуальної власності:

- Проведення експертної оцінки проектів законодавчих актів у сфері інтелектуальної власності, які розробляються в Україні, насамперед, у частині дотримання норм міжнародного права та актуальних змін, що обговорюються на загальносвітовому рівні;

- Проведення семінарів з метою роз'яснення порядку імплементації в законодавство України норм міжнародних договорів, адміністративні функції яких виконує ВОІВ і до яких Україна прагне приєднатися;

- Залучення міжнародних експертів з метою розробки змін до законодавства України у сфері промислової власності, а також авторського права і суміжних прав;

- Проведення семінарів із залученням фахівців ВОІВ щодо роз'яснення механізму імплементації в українське законодавство фінансово-економічних норм міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, порядку нарахування, обліку, розрахунку та сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.

II. Співробітництво у сфері промислової власності з питань експертизи заявок на об'єкти промислової власності:

- Проведення семінарів на території України з метою підвищення професійного рівня українських експертів, які працюють з міжнародними заявками на винаходи із застосуванням системи, передбаченої Договором про патентну кооперацію (PCT), підвищення рівня обізнаності користувачів зазначеної системи та подальшого розвитку інформаційних систем у державній системі правової охорони інтелектуальної власності України;

- Організація візитів українських експертів до ВОІВ для ознайомлення з практикою проведення експертизи міжнародних заявок на винаходи;

- Проведення семінарів на території України з питань правової охорони та захисту винаходів (корисних моделей), торговельних марок, зокрема, нетрадиційних (нюхові, рухові, звукові, мультимедійні), географічних зазначень, промислових зразків, комерційних (фірмових) найменувань.

III. Співробітництво з питань патентної інформації, документації та стандартизації:

- ДСІВУ та ВОІВ спільно розвивають співробітництво на рівні Комітету із стандартів ВОІВ (КСВ): участь фахівців України в діяльності Робочих груп КСВ з перегляду стандартів ВОІВ з метою впровадження зазначених стандартів у діяльність державної системи правової охорони інтелектуальної власності України; підготовка для КСВ інформації щодо національної патентної документації в рамках опрацювання циркулярів, листів, анкет ВОІВ;

- ВОІВ надає ДСІВУ допомогу у підготовці системи міжнародних класифікацій об'єктів промислової власності, сприяє публікації українською мовою та застосуванню в Україні чинних редакцій/версій міжнародних класифікацій об'єктів промислової власності, зокрема, надає технічну допомогу шляхом забезпечення доступу через відповідний розділ веб-сайту ВОІВ до робочих файлів, які містять зміни до поточних редакцій міжнародних класифікацій об'єктів промислової власності, з метою їх перекладу українською мовою, вчасного запровадження, публікації в електронному вигляді та використання нових редакцій/версій міжнародних класифікацій об'єктів промислової власності в Україні;

- Участь у тестуванні пілотних проектів ВОІВ з питань обміну інформацією про об'єкти промислової власності, такі, як патенти, торговельні марки та промислові зразки, опубліковані та надані ДСІВУ з метою включення до глобальних баз даних ВОІВ.

IV. Співробітництво у сфері авторського права та суміжних прав:

- Проведення семінарів з питань права слідування, репрографічного відтворення творів, кабельної ретрансляції творів, виробництва та імпорту чистих носіїв і обладнання, яке дозволяє відтворювати об'єкти авторського права і суміжних прав, винятків та обмежень у сфері авторського права і суміжних прав, встановлення спеціального режиму використання "творів-сиріт", охорони фольклору або традиційних виражень культури, створення та ведення реєстрів об'єктів авторського права і суміжних прав, забезпечення правомірності використання окремих категорій об'єктів авторського права і суміжних прав, зокрема, виплати винагороди за використання службових творів, уніфікації законодавчих вимог щодо режиму використання об'єктів, які вільно розповсюджуються з ініціативи правовласників (програмне забезпечення з відкритим кодом, фонограми та аудіовізуальні твори за ліцензіями Creative Commons), що розміщуються для вільного доступу в мережі Інтернет (Wikipedia та інші подібні проекти);

- Обмін досвідом щодо правового регулювання використання комп'ютерних програм як об'єктів авторського права та боротьби з цифровим піратством у мережі Інтернет.

V. Удосконалення діяльності організацій колективного управління в частині збору, розподілу та виплати авторської винагороди:

- Співпраця з провідними фахівцями зарубіжних організацій колективного управління щодо обміну досвідом з окресленого питання;

- Впровадження за сприяння ВОІВ рекламних заходів, направлених на заохочення користувачів до сплати авторської винагороди.

VI. Навчання фахівців з питань інтелектуальної власності, поширення знань про інтелектуальну власність, спрямоване на формування високого рівня культури та освіти українського суспільства у згаданій галузі:

- Спільна організація конференцій, круглих столів, семінарів і/або симпозіумів з питань управління та поваги до інтелектуальної власності, включаючи охорону прав інтелектуальної власності, зокрема, стосовно боротьби з контрафактом та піратством, із залученням експертів ВОІВ та провідних міжнародних експертів, для різних цільових груп, а саме: ДСІВУ, Державного підприємства "Український інститут промислової власності", представників правоохоронних органів та інших заінтересованих міністерств і відомств;

- Обмін досвідом щодо питань проведення медіації, діяльності апеляційних органів відомств держав-членів ВОІВ, судового захисту прав, зокрема, організація ознайомчих візитів українських фахівців до Центру ВОІВ з арбітражу та посередництва;

- Участь представників України у професійному навчанні та інших навчальних програмах, організованих Академією ВОІВ (за наявності відповідних коштів);

- Підтримка в організації Літньої школи ВОІВ з інтелектуальної власності з урахуванням політики ВОІВ стосовно організації Літніх шкіл у відповідності з принципом ротацій;

- Залучення до запровадження та імплементації інструментаріїв ВОІВ, розроблених з метою розв'язання окремих актуальних проблем у сфері інтелектуальної власності в країнах з перехідною економікою;

- Навчання зацікавлених верств населення, насамперед, осіб, що здобувають освіту в навчальних закладах України, у сфері інтелектуальної власності;

- Розробка просвітницьких матеріалів (буклетів) для дітей дошкільного віку та дітей молодших класів.

Заходи, що передбачені цією Програмою співробітництва, здійснюватимуться з урахуванням наявних бюджетних і штатних обмежень Сторін.

Ця Програма набирає чинності з дати підписання.

Учинено в м. Женева 30 вересня 2014 року у двох примірниках, українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Державну службу

інтелектуальної власності

України (ДСІВУ)

(підпис)

Микола КОВІНЯ

Голова

За Всесвітню організацію

інтелектуальної власності

(ВОІВ)

(підпис)

Френсіс ГАРРІ

Генеральний директор


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.11.2014 — 2014 р., № 89, стор. 182, стаття 2572, код акта 74601/2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Всесвітня організація інтелектуальної власності:

 1. Статус Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений (Берн, 9 сентября 1886 года) ( 995_051 ) " (по состоянию на 20 ноября 2007 года)"-------------------------------------------------------------------------. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 2007 рікк
 2. Статус Страсбургского соглашения о международной патентной классификации ( 999_001 ) " (Страсбург, 24 марта 1971 года)" (по состоянию на 15 июля 2002 года). Всесвітня організація інтелектуальної власності. 2002 рікк
 3. Статус Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов ( 995_601 ) " (Женева, 2 июля 1999 года)" (по состоянию на 15 июля 2002 года). Всесвітня організація інтелектуальної власності. 2002 рікк
 4. Статус Будапештского договора о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры ( 995_039 ) " (Будапешт, 28 апреля 1977 года)" (по состоянию на 15 июля 2002 года). Всесвітня організація інтелектуальної власності. 2002 рікк
 5. Статус Договора о законах по товарным знакам ( 995_102 ) " (Женева, 27 октября 1994 года)" (по состоянию на 15 июля 2002 года). Всесвітня організація інтелектуальної власності. 2002 рікк
 6. Статус Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 года) ( 995_169 ) " (по состоянию на 15 июля 2002 года)"------------------------------------------------------------------. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 2002 рікк
 7. Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності " ( Угоду затверджено Постановою КМ N 1421 ( 1421-2002-п ) від 26.09.2002 )"Кабінет Міністрів України і Всесвітня організація інтелектуальної власності,. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 2002 рікк
 8. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року та положення Бернської конвенції (1971 р.), на які містяться посилання у Договорі (Договір ВОІВ про авторське право) (1996) *. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1996 рікк
 9. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1996 рікк
 10. Женевский договор о международной регистрации научных открытий " (Женева, 7 марта 1978 года)"Договаривающиеся государства,. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1978 рікк
 11. Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію (укр/рос) від 24 березня 1971 року зі змінами від 28 вересня 1979 року. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1971 рікк
 12. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів " Паризький Акт від 24 липня 1971 року змінений 2 жовтня 1979 року" Статус Конвенції див.( 995_a87 ). Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1971 рікк
 13. Конвенция учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности " (подписанная в Стокгольме 14 июля 1967 года и измененная 2 октября 1979 года)" Статус Конвенции см. ( 995_a88 ). Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1967 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -