<<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N 27-р від 12.02.2002 "Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання". Антимонопольний комітет. 2017

Документ актуальний на 25.11.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
N 27-р від 12.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 березня 2002 р.
за N 239/6527

Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій
суб'єктів господарювання для загального звільнення
від попереднього одержання дозволу органів
Антимонопольного комітету України на узгоджені дії
суб'єктів господарювання
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Антимонопольного комітету
N 377-р ( z0020-06 ) від 08.11.2005
N 350-р ( z0886-09 ) від 28.08.2009
N 10-рп ( z1365-17 ) від 12.10.2017
N 9-рп ( z0768-19 ) від 13.06.2019 }

Керуючись статтею 8 Закону України "Про Антимонопольний
комітет України" ( 3659-12 ) та статтею 11 Закону України "Про
захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ), Антимонопольний
комітет України П О С Т А Н О В И В:
Затвердити Типові вимоги до узгоджених дій суб'єктів
господарювання для загального звільнення від попереднього
одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на
узгоджені дії суб'єктів господарювання, що додаються.
Голова Комітету О.Костусєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Антимонопольного
комітету України
12.02.2002 N 27-р
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 березня 2002 р.
за N 239/6527

Типові вимоги до узгоджених дій суб'єктів
господарювання для загального звільнення
від попереднього одержання дозволу органів
Антимонопольного комітету України на узгоджені
дії суб'єктів господарювання

Ці Типові вимоги розроблені відповідно до положень статті 11
Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 )
(надалі - Закон) і визначають вимоги до узгоджених дій, у разі
відповідності яким узгоджені дії дозволяються і не потребують
дозволу органів Антимонопольного комітету України відповідно до
частини першої статті 10 Закону ( 2210-14 ).
( Преамбула із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного
комітету N 377-р ( z0020-06 ) від 08.11.2005 )
1. Визначення термінів
У цих Типових вимогах терміни вживаються в такому значенні:
1.1. Терміни "контроль", "суб'єкт господарювання", "ринок
товару (товарний ринок)", "товар", "пов'язані особи", "об'єднання"
вживаються у значенні статті 1 Закону ( 2210-14 ). Терміни
"узгоджені дії", "учасник узгоджених дій" вживаються у значенні
статті 5 Закону ( 2210-14 ).
1.2. Термін "монопольне (домінуюче) становище суб'єкта
господарювання" вживається у значенні статті 12 Закону
( 2210-14 ).
1.3. Горизонтальні узгоджені дії - укладення суб'єктами
господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями
рішень у будь-якій формі, будь-яка інша погоджена конкурентна
поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання,
створення суб'єкта господарювання, об'єднання, метою чи наслідком
створення якого є координація конкурентної поведінки між
суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт
господарювання, об'єднання, або між ними та новоствореним
суб'єктом господарювання, або вступ до такого об'єднання, коли
суб'єкти господарювання, до складу яких входять учасники
узгоджених дій, конкурують або можуть конкурувати між собою на
одному ринку товарів. ( Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними
згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 377-р
( z0020-06 ) від 08.11.2005 )
{ Пункт 1.4 глави 1 виключено на підставі Розпорядження
Антимонопольного комітету N 10-рп ( z1365-17 ) від 12.10.2017 }
1.4. Конгломератні узгоджені дії - укладення суб'єктами
господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями
рішень у будь-якій формі, будь-яка інша погоджена конкурентна
поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання,
створення суб'єкта господарювання, об'єднання, метою чи наслідком
створення якого є координація конкурентної поведінки між
суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт
господарювання, об'єднання, або між ними та новоствореним
суб'єктом господарювання, або вступ до такого об'єднання, коли
суб'єкти господарювання, до складу яких входять учасники
узгоджених дій, не конкурують і за існуючих умов не можуть
конкурувати між собою на одному ринку товарів і при цьому не
перебувають або не можуть перебувати у відносинах купівлі-продажу
на відповідних товарних ринках (продавець - покупець,
постачальник - споживач). ( Пункт глави 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету N 377-р ( z0020-06 ) від 08.11.2005 )
1.5. Змішані узгоджені дії - укладення суб'єктами
господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями
рішень у будь-якій формі, будь-яка інша погоджена конкурентна
поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання,
створення суб'єкта господарювання, об'єднання, метою чи наслідком
створення якого є координація конкурентної поведінки між
суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт
господарювання, об'єднання, або між ними та новоствореним
суб'єктом господарювання, або вступ до такого об'єднання, коли
частина суб'єктів господарювання, до складу яких входять учасники
узгоджених дій, конкурують або можуть конкурувати між собою на
одному ринку товарів і при цьому перебувають або можуть перебувати
у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках
(продавець - покупець, постачальник - споживач), а інша частина не
конкурують і за існуючих умов не можуть конкурувати між собою на
одному ринку товарів і при цьому не перебувають або не можуть
перебувати у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних
ринках (продавець - покупець, постачальник - споживач).
( Пункт глави 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету N 377-р ( z0020-06 ) від 08.11.2005 )
1.6. Споживач - фізична або юридична особа, яка придбаває,
замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари
(роботи, послуги), що реалізуються відповідними суб'єктами
господарювання.
1.7. Сукупна частка на ринку - сума часток ринку, які на
відповідному товарному ринку мають суб'єкти господарювання, до
складу яких входять учасники узгоджених дій.
1.8. Сукупна вартість активів - вартість активів суб'єктів
господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій,
отримана шляхом додавання їхніх відповідних індивідуальних
показників, обчислених з дотриманням правил складання і ведення
фінансової звітності.
1.9. Сукупний обсяг реалізації товарів - обсяг реалізації
товарів (робіт, послуг) суб'єктів господарювання, до складу яких
входять учасники узгоджених дій, який отримано шляхом додавання
їхніх відповідних індивідуальних показників, обчислених з
дотриманням правил складання і ведення фінансової звітності.
1.10. Задіяний ринок товару - відповідний ринок товару, на
якому мають або можуть мати місце узгоджені дії або їх наслідки, а
також ринки, суміжні з ним.
1.11. Суміжний ринок товару - ринок товару, відмінного від
товару, що обертається на відповідному ринку, для суб'єктів якого
реалізація вироблених товарів або використання товарів інших
суб'єктів господарювання неможливе без використання товарів, що
обертаються на відповідному ринку товару.
2. Загальні випадки узгоджених дій суб'єктів господарювання,
що не потребують попереднього одержання дозволу органів
Антимонопольного комітету України
2.1. Дозволяються і не потребують дозволу органів
Антимонопольного комітету України будь-які горизонтальні,
конгломератні або змішані узгоджені дії, крім випадків, зазначених
у пункті 2.2 цієї глави, за наявності водночас таких умов:
2.1.1. Жоден із суб’єктів господарювання, до складу яких
входять учасники узгоджених дій, не займає монопольного
(домінуючого) становища на будь-якому задіяному ринку товару і не
має виключних або переважних прав чи повноважень від органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, органів
адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктів
природної монополії чи інших монопольних утворень.
2.1.2. Сукупна частка на ринку всіх суб’єктів господарювання,
до складу яких входять учасники горизонтальних, змішаних
узгоджених дій, на будь-якому задіяному ринку товару не досягає 15
відсотків, або сукупна частка на ринку всіх суб’єктів господарювання, до
складу яких входять учасники конгломератних узгоджених дій, на
будь-якому задіяному ринку товару не досягає 20 відсотків.
2.2. Дозволи, передбачені пунктом 2.1 цієї глави, не
поширюються на горизонтальні або змішані узгоджені дії, які
стосуються: встановлення цін (тарифів) реалізації або придбання товарів; розподілу ринку чи джерел постачання за територіальним
принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи
придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за
іншими ознаками; обмеження, у тому числі припинення, виробництва товарів чи
реалізації або придбання товарів; спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів,
тендерів.
2.3. У разі: зазначена в абзаці першому підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї
глави сукупна частка на ринку спочатку не перевищує 15 відсотків,
а в майбутньому перевищує цей рівень, але залишається меншою 20
відсотків; зазначена в абзаці другому підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї
глави сукупна частка на ринку спочатку не перевищує 20 відсотків,
а в майбутньому перевищує цей рівень, але залишається меншою 25
відсотків,- узгоджені дії, передбачені пунктом 2.1 цієї глави,
дозволяються і не потребують дозволу органів Антимонопольного
комітету України протягом двох років поспіль після року, в якому
поріг відповідно у 15, 20 відсотків було перевищено вперше.
У разі: зазначена в абзаці першому підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї
глави сукупна частка на ринку спочатку не перевищує 15 відсотків,
а в майбутньому перевищує 20 відсотків; зазначена в абзаці другому підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї
глави сукупна частка на ринку спочатку не перевищує 20 відсотків,
а в майбутньому перевищує 25 відсотків,- узгоджені дії, передбачені пунктом 2.1 цієї глави,
дозволяються і не потребують дозволу органів Антимонопольного
комітету України протягом одного року після року, в якому поріг
відповідно у 15, 20 відсотків було перевищено вперше. Загальний час, протягом якого узгоджені дії дозволяються і
не потребують дозволу органів Антимонопольного комітету України
згідно з абзацами другим, третім цього пункту, не може
перевищувати два календарні роки після року, в якому поріг
відповідно у 15, 20 відсотків було перевищено вперше. { Глава 2 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету
N 9-рп ( z0768-19 ) від 13.06.2019 }

3. Окремі випадки узгоджених дій суб'єктів господарювання, що не потребують попереднього одержання дозволу органів
Антимонопольного комітету України
3.1. Не потребують дозволу Антимонопольного комітету України
або його органів створення: 3.1.1. Суб'єкта господарювання, об'єднання двома та більше
суб'єктами господарювання, яке призводить чи може призвести до
посилення координації конкурентної поведінки між суб'єктами
господарювання, що створюють цей суб'єкт господарювання, або між
ними та новостворюваним суб'єктом господарювання, або вступ до
такого об'єднання, якщо засновники (учасники): ( Абзац перший
підпункту 3.1.1 пункту 3.1 глави 3 в редакції Розпорядження
Антимонопольного комітету N 377-р ( z0020-06 ) від 08.11.2005 ) поєднані за рахунок відносин контролю завдяки перебуванню у
власності, управлінні (користуванні) більш як 50 відсотків часток
(акцій, паїв); об'єднані в один концерн, створений на основі повної
фінансової залежності від одного або групи підприємств і дозвіл на
створення якого, а також дозвіл на вступ до якого надано
Антимонопольним комітетом України або його органами. 3.1.2. Саморегулівних організацій ринку цінних паперів, які
не обмежують конкуренції між засновниками (учасниками), а також
вступ до них суб'єктів господарювання, якщо ці організації
створюються і діють відповідно до вимог, установлених Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольним
комітетом України.
3.2. Не потребують дозволу Антимонопольного комітету України
або його органів узгоджені дії, пов'язані з вступом суб'єктів
господарювання до об'єднання, що не обмежує конкуренції між
засновниками (учасниками), і дозвіл на створення якого було надано
Комітетом або його органами, якщо рішення про вступ суб'єктів
господарювання до об'єднання (в тому числі рішення щодо внесення
змін до установчих документів об'єднання), прийняті об'єднанням
після одержання дозволу Антимонопольного комітету України або його
органів на створення цього об'єднання, не посилюють узгодженість
дій на ринку засновників (учасників) об'єднання та не призводять
до погіршення умов конкуренції між засновниками (учасниками).
3.3. Не потребують дозволу Антимонопольного комітету України
або його органів зміни до узгоджених дій щодо створення суб'єктів
господарювання, об'єднань, не пов'язані із зміною предмета і мети
діяльності суб'єктів господарювання, порядку розподілу прибутків і
збитків, складу, порядку формування та компетенції органу
управління, порядку прийняття органом управління рішень, а також
інші зміни до узгоджених дій щодо створення суб'єктів
господарювання, що не посилюють узгодженості дій на ринку
засновників (учасників) суб'єктів господарювання, не призводять в
інший спосіб до погіршення умов конкуренції між засновниками
(учасниками). ( Пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Антимонопольного комітету N 377-р ( z0020-06 ) від
08.11.2005 )
3.4. Не потребують дозволу Антимонопольного комітету України
або його органів узгоджені дії, пов'язані з виходом господарських
товариств, підприємств із об'єднань.
3.5. Пункти 3.1 - 3.4 цих Типових вимог поширюються виключно
на дії суб'єктів господарювання, які створені з додержанням вимог
антимонопольного законодавства та законодавства про захист
економічної конкуренції.
4. Розрахунок показників щодо визначення випадків
узгоджених дій, які не потребують попереднього одержання
дозволу органів Антимонопольного комітету України
4.1. Порядок обчислення показників учасників узгоджених дій,
суб'єктів господарювання, до складу яких входять учасники
узгоджених дій ( частка (сукупна частка) на відповідному задіяному
ринку (ринках), що використовуються у цих Типових вимогах, а також
його особливості стосовно окремих категорій суб'єктів
господарювання, встановлено Положенням про порядок подання заяв до
органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на
узгоджені дії суб'єктів господарювання (надалі - Положення про
узгоджені дії), затвердженим розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 12.02.2002 N 26-р. { Пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету України N 9-рп ( z0768-19 ) від
13.06.2019 }
4.2. Показники суб'єктів господарювання - учасників
узгоджених дій, суб'єктів господарювання, до складу яких входять
учасники узгоджених дій, а саме частка (сукупна частка) на
відповідному задіяному ринку (ринках) визначаються з урахуванням
показників усіх суб'єктів господарювання, між якими існують
відносини, що забезпечують контроль, у значенні статті 1 Закону
України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ). { Пункт 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету України N 9-рп ( z0768-19 ) від
13.06.2019 }
4.3. Кошти, отримані від реалізації товарів у межах однієї
групи суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю,
якщо такий облік ведеться, не враховуються. У випадку, якщо з моменту створення суб'єкта господарювання
пройшло менше року, його вартісні показники розраховуються за
фактично відпрацьований час.
5. Вчинення учасниками узгоджених дій будь-яких дій,
передбачених статтею 6 Закону ( 2210-14 ) та спрямованих на
досягнення результатів зазначених частиною першою статті 10
Закону ( 2210-14 ), які не відповідають вимогам пунктів 2 та 3 цих
Типових вимог і не підпадають під звільнення від необхідності
одержання попереднього дозволу органів Антимонопольного комітету
України, потребує попереднього одержання дозволу органів
Антимонопольного комітету України на їх здійснення у порядку,
визначеному Положенням про узгоджені дії, якщо стосовно них іншими
типовими вимогами до узгоджених дій, визначеними відповідно до
статті 11 Закону ( 2210-14 ), не передбачено звільнення від
необхідності одержання дозволу Антимонопольного комітету України з
інших підстав.
Начальник Головного управління
конкурентної політики М.Бараш


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.03.2002 — 2002 р., № 11, стор. 279, стаття 543, код акта 21825/2002

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Антимонопольний комітет:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.03.2020 № 3-рп "Про відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями". Антимонопольний комітет. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13.06.2019 № 10-рп "Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13.06.2019 № 9-рп "Про внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 08.08.2019 № 14-рп "Про затвердження Порядку погодження Правил професійної етики у конкуренції". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12.12.2019 № 25-рп "Про затвердження Змін до Положення про концентрацію". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16.03.2018 № 7-рп "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Антимонопольного комітету України". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16.03.2018 № 6-рп "Про внесення змін до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Антимонопольному комітеті України". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 31.05.2018 № 10-рп "Про внесення змін до Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21.06.2018 № 11-рп "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.07.2018 № 15-рп "Про затвердження Змін до Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 11. МЕМОРАНДУМ від ДОМОВИЛИСЬ про таке: "про співробітництво у сфері конкурентної політики між Антимонопольним комітетом України та Агенцією з конкуренції Грузії". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13.09.2018 № 18-рп "Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21.03.2017 № 3-рп "Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств". Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 14. ЗМІНИ до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання. Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12.10.2017 № 10-рп "Про затвердження Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання та внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України". Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 04.10.2016 № 22-рп "Про внесення змін до додатка 1 до Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об’єктів приватизації віднесені до груп В, Г". Антимонопольний комітет. 2016 рікк
 17. ПОЛОЖЕННЯ про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г. Антимонопольний комітет. 2002 рікк
 18. НАКАЗ від 16.11.1998 № 2141/297/9 "Про затвердження Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств". Антимонопольний комітет. 1999 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -