<<
>>

33.6 Провідний управлінський персонал - це ті особи, які, прямо або непрямо, мають повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль діяльності підприємства, що звітує, зокрема будь-який директор (виконавчий чи інший) цього підприємства. Винагорода включає всі виплати працівникам (визначені у Розділі 28 "Виплати працівникам"), в тому числі у формі платежу на основі акцій (див. Розділ 26 "Платіж на основі акцій"). Виплати працівникам - це всі форми винагороди, сплаченої, так

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

33.7 Винагороду провідному управлінському персоналу підприємство має розкривати загальною сумою.

Розкриття інформації про операції зі зв'язаною стороною

33.8 Операція зі зв'язаною стороною - це обмін ресурсами, послугами або зобов'язаннями між зв'язаними сторонами, незалежно від того, чи призначається ціна.

Типові для малих та середніх підприємств приклади операцій з зв'язаною стороною включають такі операції (і не обмежуються ними):

а) операції між підприємством та його основним(и) власником(ами);

б) операції між підприємством та іншим підприємством, коли обидва підприємства перебувають під спільним контролем однієї юридичної чи фізичної особи;

в) операції, в яких юридична чи фізична особа, що контролює підприємство, безпосередньо несе витрати, які в іншому випадку несло б підприємство, що звітує.

33.9 У разі наявності операцій зі зв'язаними сторонами підприємство має розкривати інформацію про характер відносин з зв'язаними сторонами, а також інформацію про здійснені операції і залишки заборгованості та зобов'язання, яка є необхідною для розуміння потенційного впливу цих відносин на фінансові звіти. Ці вимоги до розкриття інформації визначені додатково до вимог, наведених у параграфі 33.7 щодо розкриття інформації про винагороду провідному управлінському персоналу. Розкриття інформації має, щонайменше, включати:

а) суму операцій;

б) залишки заборгованості та:

i) її строки та умови, включаючи інформацію щодо наявності забезпечення і характеру оплати, яка буде надана при погашенні, і

ii) детальну інформацію щодо будь-яких наданих чи отриманих гарантій;

в) забезпечення дебіторської заборгованості, пов'язаної з сумою залишку заборгованості; та

г) витрати, визнані протягом періоду відносно безнадійної або сумнівної заборгованості зв'язаних сторін.

Такі операції можуть включати придбання, продаж чи передачу товарів чи послуг; оренду; гарантії; а також розрахунки, здійснені підприємством від імені зв'язаної сторони чи навпаки.

33.10 Розкривати інформацію, що вимагається згідно з параграфом 33.9, підприємство має окремо, щодо кожної з таких категорій:

а) юридичні особи, що контролюють підприємство, або здійснюють над ним спільний контроль чи мають суттєвий вплив на нього;

б) юридичні особи, над якими здійснює контроль чи спільний контроль підприємство, або на яких воно має суттєвий вплив;

в) провідний управлінський персонал підприємства чи його материнського підприємства (загальною сумою);

г) інші зв'язані сторони.

33.11 Підприємство звільняється від наведених у параграфі 33.9 вимог щодо розкриття інформації по відношенню до:

а) держави (загальнонаціональний уряд, органи регіональної або місцевої влади), яка здійснює контроль чи спільний контроль над підприємством або має на нього суттєвий вплив, та

б) іншої юридичної особи, яка є зв'язаною стороною, оскільки та сама держава здійснює контроль чи спільний контроль як над підприємством, так і над іншою юридичною особою, або має на них обох суттєвий вплив.

Але підприємство все ж зобов'язане розкрити відносини між материнським та дочірнім підприємством, згідно з вимогами параграфу 33.5.

33.12 Далі наводяться приклади операцій, які підлягають розкриттю, якщо здійснюються з зв'язаною стороною:

а) придбання або продаж товарів (готових або напівфабрикатів);

б) придбання або продаж нерухомості та інших активів;

в) надання чи отримання послуг;

г) оренда;

ґ) передача досліджень та розробок;

д) передачі за ліцензійними угодами;

е) передачі за фінансовими угодами (зокрема кредити та внески до власного капіталу в грошовій або натуральній формі);

є) надання гарантій або застави;

ж) погашення зобов'язань від імені підприємства або підприємством від імені іншої сторони;

з) участь материнського чи дочірнього підприємства у програмі з визначеною виплатою, що розподіляє ризики між підприємствами групи.

33.13 Розкриття інформації про те, що операції з зв'язаними сторонами були здійснені на умовах, рівнозначних умовам, що переважають в операціях між незалежними сторонами, здійснюється тільки за можливості обґрунтування таких умов.

33.14 Подібні за характером статті можуть розкриватися сукупно, крім випадків, коли окреме розкриття є необхідним для розуміння впливу операцій з зв'язаними сторонами на фінансові звіти підприємства.

<< | >>
Законодавчий акт: "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП)". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

33.6 Провідний управлінський персонал - це ті особи, які, прямо або непрямо, мають повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль діяльності підприємства, що звітує, зокрема будь-який директор (виконавчий чи інший) цього підприємства. Винагорода включає всі виплати працівникам (визначені у Розділі 28 "Виплати працівникам"), в тому числі у формі платежу на основі акцій (див. Розділ 26 "Платіж на основі акцій"). Виплати працівникам - це всі форми винагороди, сплаченої, так

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -