<<
>>

Розділ 31. Гіперінфляція

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Сфера застосування цього розділу

31.1 Цей розділ застосовується до підприємства, функціональною валютою якого є валюта країни з гіперінфляційною економікою. Згідно з цим розділом, підприємство складає фінансові звіти, які скориговані на вплив гіперінфляції.

Гіперінфляційна економіка

31.2 Цей розділ не встановлює абсолютного рівня, на якому економіка країни вважається гіперінфляційною.

Підприємство саме має зробити висновок на основі наявної інформації, яка включає відомості (але не обмежується ними) про такі показники гіперінфляції:

а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної спроможності;

б) основна маса населення зберігає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті;

в) продаж та придбання в кредит здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом строку кредиту, навіть якщо цей строк є коротким;

г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни прив'язані до індексу цін;

ґ) кумулятивне зростання інфляції за трирічний період наближається до 100% або перевищує цей рівень.

Одиниця виміру у фінансових звітах

31.3 Всі суми у фінансових звітах підприємства, функціональною валютою якого є валюта країни з гіперінфляційною економікою, мають бути зазначені у тій одиниці виміру, яка діяла на кінець звітного періоду. Порівняльна інформація за попередній період, яка надається згідно з параграфом 3.14, та будь-яка інформація подана по відношенню до попередніх періодів, також має зазначатися в одиниці виміру, яка діє на дату звітності.

31.4 При здійсненні перерахунку фінансових звітів згідно з цим розділом необхідно використовувати загальний індекс цін, який відображає зміни у загальній купівельній спроможності.

У більшості країн існує визнаний загальний індекс цін, який зазвичай визначається урядом і яким керуються підприємства.

Порядок перерахунку фінансових звітів за історичною собівартістю

Звіт про фінансовий стан

31.5 Суми у звіті про фінансовий стан, які ще не виражені в одиниці виміру, що діє на дату балансу, перераховуються із застосуванням загального індексу цін.

31.6 Монетарні статті не перераховуються, оскільки вони вже виражені в одиниці виміру на кінець звітного періоду. Монетарні статті - це утримувані підприємством гроші, а також статті, які мають бути отримані або сплачені у грошовій формі.

31.7 Активи і зобов'язання, що індексуються відповідно до змін цін (наприклад, індексовані облігації або кредити) коригуються згідно з цим індексом та відображаються за скоригованою сумою в перерахованому звіті про фінансовий стан.

31.8 Усі інші активи і зобов'язання є немонетарними:

а) Деякі немонетарні статті відображаються за сумами, що діють на кінець звітного періоду, такими як чиста вартість реалізації та справедлива вартість. Тому вони не перераховуються. Усі інші немонетарні активи і зобов'язання перераховуються.

б) Більшість немонетарних статей відображаються за їхньою собівартістю або собівартістю за вирахуванням амортизації; таким чином, вони виражені в сумах, що діють на дату їх придбання. Перерахована собівартість кожної статті або її собівартість за вирахуванням амортизації визначається шляхом застосування змін загального індексу цін до її історичної собівартості і накопиченої амортизації, починаючи з дати придбання до кінця звітного періоду.

в) Перерахована сума немонетарного активу зменшується, згідно з Розділом 27 "Зменшення корисності активів", коли вона перевищує його суму очікуваного відшкодування.

31.9 На початку першого періоду застосування цього розділу компоненти власного капіталу (крім нерозподіленого прибутку) перераховуються з використанням загального індексу цін з дати, коли ці компоненти були внесені або виникли іншим чином.

Перерахований нерозподілений прибуток обчислюється з усіх інших сум у перерахованому звіті про фінансовий стан.

31.10 Наприкінці першого періоду і в подальші періоди всі компоненти власного капіталу перераховуються з використанням загального індексу цін з початку звітного періоду або дати внеску, якщо вона була пізніше. Зміни у власному капіталі за період розкриваються відповідно до Розділу 6 "Звіт про зміни у власному капіталі" та "Звіт про дохід і нерозподілений прибуток".

Звіт про сукупний дохід та звіт про прибутки та збитки

31.11 Усі статті у звіті про сукупний дохід (та у звіті про прибутки та збитки у разі подання) слід виражати в одиниці виміру, яка діє на кінець звітного періоду. Тому всі суми треба перерахувати з використанням змін загального індексу цін, починаючи з дат, коли статті доходів або витрат були первісно відображені у фінансових звітах. Якщо протягом періоду загальна інфляція є приблизно рівномірною, може бути доречним використати середній рівень інфляції.

Звіт про рух грошових коштів

31.12 Усі статті звіту про рух грошових коштів підприємство має виражати в одиниці виміру, яка діє на кінець звітного періоду.

Прибутки або збитки від чистої монетарної позиції

31.13 У період інфляції підприємство, яке утримує перевищення монетарних активів над монетарними зобов'язаннями, втрачає купівельну спроможність, а підприємство, яке має перевищення монетарних зобов'язань над монетарними активами, збільшує купівельну спроможність тією мірою, якою активи та зобов'язання не індексуються відповідно до зміни цін. Цей прибуток або збиток від чистої монетарної позиції підприємство включає до прибутку чи збитку. Коригування цих активів і зобов'язань, індексованих відповідно до зміни цін, здійснене згідно з параграфом 31.7, підприємство згортає з прибутком або збитком від чистої монетарної позиції.

Постгіперінфляційна економіка

31.14 Коли економіка країни перестає бути гіперінфляційною і підприємство припиняє складати та подавати фінансові звіти відповідно до цього розділу, то суми, виражені в одиниці виміру, яка діяла на кінець попереднього звітного періоду, воно розглядає як основу балансової вартості в подальших фінансових звітах.

Розкриття інформації

31.15 Підприємство, на яке поширюється дія цього розділу, розкриває таку інформацію:

а) факт того, що фінансові звіти і відповідні дані за попередні періоди були перераховані відповідно до змін загальної купівельної спроможності функціональної валюти;

б) значення та рівень індексу цін на дату звітності і зміни індексу протягом поточного та попереднього звітних періодів;

в) суму прибутку чи збитку від монетарних статей.

<< | >>
Законодавчий акт: "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП)". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 31. Гіперінфляція

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -