<<
>>

Розділ 26. Платіж на основі акцій

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Сфера застосування цього розділу

26.1 В цьому розділі визначено, як здійснювати облік всіх операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій, у тому числі:

а) операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням інструментів власного капіталу, за якими підприємство отримує товари або послуги як плату за інструменти власного капіталу підприємства (включаючи акції або опціони на акції),

б) операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням грошових коштів, за якими підприємство придбаває товари або послуги, приймаючи на зобов'язання перед постачальником цих товарів або послуг на суми, які ґрунтуються на ціні (або вартості) акцій підприємства чи інших інструментів капіталу підприємства, а також

в) операції, за якими підприємство отримує або придбаває товари чи послуги на умовах, відповідно до яких підприємство або постачальник цих товарів чи послуг може вибрати розрахунок за операцію грошовими коштами (чи іншими активами), або шляхом випуску інструментів власного капіталу.

26.2 Операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням грошових коштів, включають права на збільшення вартості акцій.

Наприклад, підприємство може надати працівникам права на збільшення вартості акцій як складової пакету винагороди за їх працю, за якими працівники набувають право на майбутні виплати грошовими коштами (а не інструментами капіталу), відповідно до збільшення ціни на акції підприємства з визначеного рівня за визначений відрізок часу. Або ж підприємство може надати працівникам право отримувати майбутні виплати грошовими коштами шляхом надання права на акції (зокрема і на акції, які будуть випущені для виконання опціонів на акції), що підлягають викупу. Це право може бути обов'язковим (наприклад, після звільнення), або ж воно може надаватися за вибором працівника.

Визнання

26.3 Визнавати отримані чи придбані товари чи послуги при операції, платіж за якою здійснюється на основі акцій, підприємство має тоді, коли воно отримує товари або по мірі одержання послуг.

Відповідне збільшення капіталу підприємство визнає тоді, коли товари чи послуги отримані за операцією, платіж за якою здійснюється на основі акцій з використанням інструментів власного капіталу,, а відповідне зобов'язання - коли товари чи послуги придбані за операцією, платіж за якою здійснюється на основі акцій з використанням грошових коштів.

26.4 Якщо товари чи послуги, отримані чи придбані за операцією, платіж за якою здійснюється на основі акцій, не відповідають критеріям визнання активів, підприємство визнає їх як витрати.

Визнання при існуванні умов набуття права

26.5 У разі негайного набуття права отримати платіж на основі акцій, наданого підприємством, від працівників не вимагається завершення визначеного періоду надання послуг, щоб отримати безумовне право на виплату готівкових коштів. За відсутності протилежних свідчень, підприємство має виходити з припущення, що послуги надані працівниками в обмін на платіж на основі акцій, були вже отримані. У цьому випадку підприємство має в повному обсязі визнати отримані послуги, з відображенням відповідного збільшення капіталу чи зобов'язань.

26.6 Якщо надане підприємством право не набувається, доки працівником не буде завершено визначений період надання послуг, підприємство має виходити з припущення, що послуги, які мають бути надані працівником в обмін на платіж на основі акцій, будуть надані у майбутньому, протягом періоду набуття права. Обліковувати ці послуги підприємство має по мірі їх надання працівником протягом періоду набуття права, з відображенням відповідного збільшення капіталу чи зобов'язань.

Оцінка операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням інструментів власного капіталу

Принцип оцінки

26.7 Для обліку операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням інструментів власного капіталу, підприємство здійснює оцінку отриманих товарів чи послуг та відповідного збільшення власного капіталу за справедливою вартістю отриманих товарів чи послуг, за винятком випадків, коли їх справедлива вартість не може бути визначена достовірно.

Якщо підприємство не може достовірно оцінити справедливу вартість отриманих товарів чи послуг, слід здійснити оцінку їх вартості і відповідного збільшення власного капіталу на основі справедливої вартості наданих інструментів власного капіталу. Для застосування цієї вимоги до операцій з працівниками та іншими надавачами подібних послуг підприємство визначає справедливу вартість отриманих послуг на основі справедливої вартості наданих інструментів власного капіталу, оскільки зазвичай справедлива вартість отриманих послуг не піддається достовірній оцінці.

26.8 По відношенню до операцій з працівниками (включаючи інших осіб, що надають подібні послуги), справедливу вартість інструментів капіталу слід оцінювати на дату надання. По відношенню до операцій зі сторонами, які не є працівниками, дата оцінки - це дата, на яку підприємство отримує товари або контрагент надає послуги.

26.9 Надання інструментів власного капіталу може здійснюватися в разі виконання працівниками визначених умов набуття права, які стосуються роботи чи результатів діяльності. Наприклад, надання акцій або опціонів на акції працівникам, як правило, супроводжується умовою, що працівник залишатиметься працівником підприємства протягом визначеного періоду часу. Також можуть визначатися певні умови щодо необхідних результатів діяльності, які належить забезпечити, наприклад, досягнення певних темпів зростання прибутку (неринкова умова набуття права), або ж визначене збільшення вартості акцій підприємства (ринкова умова набуття права). Під час оцінки кількості інструментів капіталу, на які очікується набуття права, слід брати до уваги усі умови набуття права, які стосуються виключно роботи або неринкових умов щодо результатів діяльності. Отже, у разі необхідності, підприємство має переглянути такий розрахунок, якщо нова інформація свідчить про те, що кількість інструментів капіталу, на які очікується набуття права, відрізняється від минулих розрахунків. На дату набуття права підприємство має переглянути цю оцінку, порівнюючи її з кількістю інструментів власного капіталу, на які право фактично набуте.

Під час оцінки справедливої вартості акцій чи опціонів на акції на дату оцінки слід брати до уваги всі ринкові умови набуття та ненабуття права.

Акції

26.10 Справедливу вартість акцій (а також отриманих товарів чи послуг) підприємство має оцінювати, використовуючи таку трирівневу ієрархію оцінки:

а) Якщо для наданих інструментів капіталу існує наявна ринкова ціна, слід використовувати таку ціну.

б) Якщо наявної ринкової ціни немає, то оцінювати справедливу вартість наданих інструментів капіталу слід з використанням конкретних ринкових даних про підприємство, а саме:

i) нещодавня операція з акціями підприємства або

ii) нещодавня незалежна справедлива оцінка підприємства або його основного майна.

в) Якщо наявної ринкової ціни немає, а визначити достовірну оцінку справедливої вартості за методом пункту б) неможливо, то слід опосередковано оцінити справедливу вартість акцій та прав на збільшення вартості акцій за методом оцінки, який у найбільшому обсязі використовує ринкові дані для розрахунку ціни інструментів капіталу на дату надання за операцією між незалежними, обізнаними та зацікавленими сторонами. Вибір найприйнятнішого методу визначення справедливої вартості керівництво має робити на основі свого професійного судження. Який би метод оцінки не застосовувався, він має відповідати загальноприйнятим методикам оцінки інструментів капіталу.

Опціони на акції та права на приріст акцій, розрахунок за якими здійснюється з використанням інструментів капіталу

26.11 Справедливу вартість опціонів на акції та прав на збільшення вартості акцій, розрахунок за якими здійснюється з використанням інструментів капіталу (а також отриманих товарів чи послуг), підприємство має оцінювати, використовуючи таку трирівневу ієрархію оцінки:

а) Якщо для наданих інструментів капіталу існує наявна ринкова ціна, то слід використовувати таку ціну.

б) Якщо наявної ринкової ціни немає, то оцінювати справедливу вартість опціонів на акції та прав на приріст акцій слід з використанням конкретних ринкових даних про підприємство, таких як відомості про нещодавню операцію з опціонами на акції.

в) Якщо наявної ринкової ціни немає, а визначити достовірну оцінку справедливої вартості за методом пункту б) неможливо, то слід опосередковано оцінити справедливу вартість опціонів на акції та прав на збільшення вартості акцій за моделлю ціноутворення опціонів. У вхідній інформації (а саме: середньозважена ціна акції, ціна виконання, очікувана волатильність, строк дії опціону, очікувані дивіденди та відсоткова ставка) такої моделі слід в найбільшому обсязі використовувати ринкові дані. У параграфі 26.10 містяться інструкції щодо визначення справедливої вартості акцій, що використовується при визначенні середньозваженої ціни акцій. Розрахунок очікуваної волатильності підприємство має здійснювати відповідності до методики оцінки, яка застосовується для визначення справедливої вартості акцій.

Зміни умов, за якими були надані інструменти власного капіталу

26.12 Якщо підприємство змінює умови набуття права на інструменти власного капіталу на користь працівника, наприклад, зменшуючи ціну виконання опціону, або зменшуючи період набуття права, або змінюючи чи скасовуючи умову щодо результатів діяльності, під час здійснення обліку операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій, підприємство має враховувати змінені умови набуття права таким чином:

а) Якщо зміни збільшують справедливу вартість наданих інструментів власного капіталу (або збільшують кількість наданих інструментів власного капіталу), оцінену безпосередньо перед і після таких змін, то зростаючу надану справедливу вартість підприємство включає до оцінки суми, визнаної за послугами, отриманими в оплату наданих інструментів капіталу. Зростаюча надана справедлива вартість є різницею між справедливою вартістю зміненого інструмента власного капіталу і справедливою вартістю первісного інструмента власного капіталу, кожна з яких оцінюється на дату зміни. Якщо зміна відбувається протягом періоду набуття прав, то зростаюча надана справедлива вартість включається до оцінки суми, визнаної за послугами, отриманими протягом періоду від дати зміни до дати набуття права на змінений інструмент власного капіталу, яка додається до суми, що ґрунтується на справедливій вартості первісних інструментів капіталу на дату надання, яка визнається протягом первісного періоду набуття прав, що залишився.

б) Якщо такі зміни зменшують загальну справедливу вартість платежу на основі акцій, або, очевидно, не є на користь працівника, то, незважаючи на це, підприємство продовжує обліковувати отримані послуги як плату за надані інструменти капіталу, ніби такої зміни взагалі не відбулося.

Анулювання та розрахунки

26.13 Підприємство має обліковувати анулювання або розрахунок за операцією, яка передбачає здійснення платежу на основі акцій, як прискорення набуття права, а отже негайно визнає ту суму, яка за інших умов була б визнана як сума за послуги, отримані протягом періоду набуття права, що залишився.

Операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням грошових коштів

26.14 Для операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням грошових коштів, підприємство має здійснювати оцінку придбаних товарів чи послуг і прийнятих зобов'язань за справедливою вартістю цих зобов'язань. До моменту погашення такого зобов'язання підприємство здійснює переоцінку справедливої вартості цього зобов'язання на кожну дату звітності і на дату його погашення, визнаючи будь-які зміни у справедливій вартості в прибутку або збитку за відповідний період.

Операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням альтернатив грошовим коштам

26.15 Деякі операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій, надають підприємству або контрагенту можливість вибору форми розрахунку за цією операцією - у вигляді грошових коштів (або інших активів) або шляхом передачі інструментів власного капіталу. У такому випадку підприємство відображає в обліку цю операцію як операцію, платіж за якою здійснюється на основі акцій з використанням грошових коштів, якщо

а) в минулому підприємство не здійснювало розрахунки шляхом емісії інструментів капіталу, або

б) цей варіант не має комерційної сутності, оскільки сума розрахунку в грошових коштах не має відношення до справедливої вартості інструменту капіталу та, ймовірно, буде меншою від неї.

У випадках а) та б) підприємство здійснює облік даної операції як операції, платіж за якою відбувається на основі акцій з використанням інструментів власного капіталу, згідно з параграфами 26.7 - 26.13.

Плани групи

26.16 Якщо право отримання платежу на основі акцій надається материнським підприємством працівникам одного чи кількох дочірніх підприємств групи і материнське підприємство подає фінансові звіти згідно з МСФЗ для МСП чи повним комплексом МСФЗ, таким дочірнім підприємствам дозволяється визнавати та оцінювати витрати у зв'язку з платежем на основі акцій (та відповідний внесок материнського підприємства до капіталу), виходячи з обґрунтованого розподілу витрат, що визнаються по групі.

Плани, передбачені урядом

26.17 У деяких юрисдикціях існують передбачені законодавством програми, за якими інвестори, які здійснюють інвестиції у власний капітал (такі як працівники), можуть придбати акції, не надаючи товарів чи послуг, які підлягають ідентифікації, (або надаючи товари чи послуги, вартість яких є значно меншою від справедливої вартості наданих інструментів капіталу). Це вказує на те, що була або буде отримана інша плата (наприклад, минулі чи майбутні послуги працівників). Такі операції є операціями, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням інструментів власного капіталу, та які входять до сфери застосування даного розділу. Отримані (або такі, що будуть отримані) товари чи послуги, які не підлягають ідентифікації, підприємство оцінює як різницю між справедливою вартістю платежу на основі акцій та справедливою вартістю будь-яких отриманих (чи таких, що будуть отримані) товарів чи послуг, що підлягають ідентифікації, оцінених на дату надання.

Розкриття інформації

26.18 Про характер та обсяг угод щодо платежів на основі акцій підприємство розкриває таку інформацію:

а) опис кожного виду угоди, платіж за якою здійснюється на основі акцій, що існувала у будь-який момент протягом відповідного періоду, включаючи загальні умови кожної з угод, як-то умови набуття права, максимальний строк наданих опціонів і метод розрахунку (наприклад, грошовими коштами або інструментами власного капіталу). Підприємство із суттєво подібними угодами, платіж за якими здійснюється на основі акцій, може об'єднувати цю інформацію;

б) кількість і середньозважені ціни виконання опціонів на акції за кожною із наведених далі групою опціонів:

i) непогашені на початок періоду;

ii) надані протягом періоду;

iii) втрачені протягом періоду;

iv) виконані протягом періоду;

v) строк дії яких закінчився протягом періоду;

vi) непогашені на кінець періоду;

vii) такі, що підлягають виконанню в кінці періоду.

26.19 Щодо угод про платіж на основі акцій з використанням інструментів власного капіталу, підприємство розкриває інформацію про те, як воно визначало справедливу вартість отриманих товарів чи послуг або справедливу вартість наданих інструментів власного капіталу. У разі застосування певної методики оцінки підприємство розкриває методику, що застосовувалася та підставу для її вибору.

26.20 Щодо угод про платіж на основі акцій з використанням грошових коштів, підприємство розкриває інформацію про те, як оцінювалося зобов'язання.

26.21 Щодо угод про платіж на основі акцій, які були змінені протягом періоду, підприємство наводить пояснення цих змін.

26.22 Якщо підприємство входить до складу групи щодо плану платежів на основі акцій і визнає та оцінює свої витрати за платежем на основі акцій, виходячи з обґрунтованого розподілу визнаних по групі витрат, воно зазначає цей факт та основу для розподілу (див. параграф 26.16).

26.23 Про вплив операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій, на прибуток чи збиток підприємства за період та його фінансовий стан підприємство розкриває таку інформацію:

а) загальну суму витрат, визнаних у прибутку чи збитку за період;

б) загальну суму балансової вартості на кінець періоду за зобов'язаннями, що виникають в результаті операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій.

<< | >>
Законодавчий акт: "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП)". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 26. Платіж на основі акцій

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -