<<
>>

г) визначення після завершення звітного періоду суми прибутку за програмою участі у прибутках компанії або визначення виплат бонусів, якщо підприємство мало теперішнє юридичне або конструктивне зобов'язання на кінець звітного періоду здійснити такі виплати внаслідок подій до цієї дати (див. Розділ 28 "Виплати працівникам");

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ґ) виявлення шахрайства або помилок, які свідчить, що фінансові звіти є невірними.

Події після завершення звітного періоду, що не вимагають коригування

32.6 Підприємству не слід коригувати суми, визнані в його фінансових звітах, для відображення подій після завершення звітного періоду, що не вимагають коригування.

32.7 Прикладами таких подій після завершення звітного періоду, що не вимагають коригування є:

а) падіння ринкової вартості інвестиції у період після завершення звітного періоду до дати, коли фінансові звіти затверджують.

Падіння ринкової вартості, як правило, не пов'язане зі станом інвестицій на кінець звітного періоду, але відображає обставини, що виникли після нього. Отже, підприємство не коригує суми, визнані в його фінансових звітах щодо інвестицій. Подібно до цього, підприємство не оновлює суми інвестицій, інформація про які розкрита на кінець звітного періоду, хоча йому може бути потрібним подати розкриття додаткової інформації згідно з параграфом 32.10;

б) сума, що підлягає сплаті внаслідок сприятливого рішення чи врегулювання у судовій справі після дати звітності, але до складання фінансових звітів. Це буде умовним активом на дату звітності (див. параграф 21.13), і, згідно з параграфом 21.16, може виникнути обов'язок розкрити інформацію. Але домовленість щодо суми відшкодування збитків в рамках рішення, винесеного до дати звітності, але раніше не визнаного, оскільки суму не можна було достовірно оцінити, може становити подію, що вимагає коригування.

Дивіденди

32.8 Якщо підприємство оголошує дивіденди утримувачам інструментів власного капіталу після завершення звітного періоду, підприємству не слід визнавати такі дивіденди як зобов'язання на кінець звітного періоду. Сума дивіденду може відображатися як відокремлений компонент нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду.

Розкриття інформації

Дата затвердження

32.9 Підприємство має розкривати інформацію про дату затвердження фінансових звітів до їх складання та про те, хто дав дозвіл на таке затвердження. Якщо власники підприємства або інші особи мають повноваження вносити зміни до фінансових звітів після складання, підприємство має зазначити цей факт.

Події після завершення звітного періоду, що не вимагають коригування

32.10 Про кожну суттєву категорію подій після завершення звітного періоду, що не вимагають коригування, підприємство має розкривати таку інформацію:

а) характер події та

б) попередня оцінка її фінансового впливу або констатація факту, що така оцінка неможлива.

32.11 Далі наведено приклади подій після завершення звітного періоду, що не вимагають коригування, які зазвичай призводять до необхідності розкрити інформацію; розкривається така інформація, яка стає відомою після завершення звітного періоду, але перед затвердженням фінансових звітів:

а) значуще об'єднання бізнесу або вибуття значущого дочірнього підприємства;

б) оголошення плану про припинення певного виду діяльності;

в) істотні придбання активів, вибуття чи плани про вибуття активів або експропріація значних активів державою;

г) знищення основного виробничого обладнання внаслідок пожежі;

ґ) оголошення про значну реструктуризацію або про початок її запровадження;

д) емісія або викуп боргових інструментів чи інструментів власного капіталу підприємства;

е) аномально великі зміни цін на активи або курсів іноземних валют;

є) прийняті або оголошені зміни ставок оподаткування або податкового законодавства, які мають значний вплив на поточні та відстрочені податкові активи та зобов'язання;

ж) прийняття значних договірних зобов'язань або умовних зобов'язань, наприклад, унаслідок надання значних гарантій;

з) початок крупного судового процесу, що виник виключно внаслідок подій, які відбулися після завершення звітного періоду.

<< | >>
Законодавчий акт: "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП)". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

г) визначення після завершення звітного періоду суми прибутку за програмою участі у прибутках компанії або визначення виплат бонусів, якщо підприємство мало теперішнє юридичне або конструктивне зобов'язання на кінець звітного періоду здійснити такі виплати внаслідок подій до цієї дати (див. Розділ 28 "Виплати працівникам");

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -