<<
>>

НАКАЗ від 09.02.2021 № 95 "Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021

Документ актуальний на 13.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.02.2021  № 95

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 березня 2021 р.

за № 335/35957

Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України

Відповідно до статей 11 та 16 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», пункту 10 Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України, затвердженого Указом Президента України від 19 жовтня 2007 року № 982, з метою унормування порядку організації та проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України, що додається.

2. Департаменту кадрового забезпечення Управління державної охорони України у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. начальника Управління

бригадний генерал

Т. Гребенніков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Міністр охорони здоров’я України

Міністр освіти і науки України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Г.В.

Осовий

Р. Іллічов

М. Степанов

С. Шкарлет

Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління

державної охорони України

09 лютого 2021 року № 95

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 березня 2021 р.

за № 335/35957

ПОРЯДОК

проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні принципи, напрями, умови та організацію проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа (далі - дослідження) в Управлінні державної охорони України (далі - Управління).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

довідка про результати дослідження - документ, у якому викладено письмові ймовірні та орієнтувальні висновки спеціаліста поліграфа за результатами дослідження щодо питань про факти, події та явища, які складають мету і завдання дослідження;

ініціатор дослідження (далі - ініціатор) - начальник Управління (особа, яка виконує його обов’язки), його заступники, керівники самостійних структурних підрозділів, голова комісії з проведення службового розслідування, представник кадрового підрозділу, а також військовослужбовець (працівник) Управління, щодо якого висунуто документально підтверджені сумніви стосовно правдивості наданої ним інформації (у разі наявності письмової заяви про надання добровільної згоди на проведення дослідження для спростування таких сумнівів);

матеріали дослідження - завдання на проведення дослідження (далі - завдання), надані ініціатором документи, перелік тестів та запитань, поліграми, заява про надання добровільної згоди на проведення дослідження, аудіо- та (або) відеозаписи, довідка про результати дослідження;

поліграф - технічний багатоканальний (у тому числі має канал виявлення протидії) реєстратор психофізіологічних реакцій суб’єкта дослідження, який дає можливість виявляти і фіксувати психофізіологічні реакції суб’єкта дослідження на певні стимули (подразники) шляхом перетворення його психофізіологічних показників активності з аналогових сигналів у цифрові сигнали, які відображаються у вигляді кривих на поліграмах;

психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа - нешкідливе для життя і здоров’я людини опитування з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій, під час якого проводиться аналіз динаміки зазначених реакцій суб’єкта дослідження у відповідь на психологічні стимули, представлені у формі запитань, варіантів відповідей, предметів, схем, фотографій тощо, яке дає можливість виявити симуляцію і результати якого можуть бути зареєстровані та представлені в аналоговій та/або цифровій формі;

спеціаліст поліграфа - військовослужбовець (працівник) кадрового підрозділу Управління або залучена з інших державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності особа (далі - сторонній спеціаліст поліграфа), які володіють державною мовою, мають освітній ступень «Магістр» і здобули післядипломну освіту за програмами підготовки спеціалістів поліграфа, а також мають допуск до державної таємниці;

суб’єкт дослідження - військовослужбовець (працівник) Управління або особа, що претендує на військову службу (роботу) в Управлінні, які досягли 18-річного віку та не мають медичних протипоказань для проведення дослідження.

3. Метою дослідження є перевірка наданої суб’єктом дослідження інформації для з’ясування ступеня її достовірності та повноти, а також отримання додаткових відомостей, які можуть використовуватись для ефективного виконання завдань службової діяльності. Висновки за результатами дослідження мають ймовірний характер та можуть використовуватись лише для визначення напрямків подальшої роботи, для проведення додаткових заходів з метою з’ясування необхідної інформації.

4. Для проведення дослідження використовується поліграф, який відповідає вимогам ДСТУ 8692:2016.

Використання поліграфа, який не відповідає зазначеним вимогам, забороняється.

II. Організація та підстави проведення дослідження

1. Дослідження в Управлінні проводиться:

1) в межах професійно-психологічного відбору:

щодо осіб, які претендують на військову службу в Управлінні,- перед вступом на військову службу до Управління на підставі завдання від ініціатора;

щодо військовослужбовців Управління з метою прийняття кадрового рішення при розгляді питання щодо їх призначення на посади до підрозділів особистих охорон Управління - перед призначенням на посаду на підставі завдання від ініціатора;

2) щодо осіб, які претендують на роботу в Управлінні та посади яких включені до номенклатури посад працівників Управління, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці,- перед прийняттям на роботу в Управління на підставі завдання від ініціатора;

3) щодо військовослужбовців Управління з метою прийняття кадрового рішення при розгляді питання щодо їх призначення на посади до підрозділів Управління від заступника начальника Служби - начальника відділу та вище, а також прирівняних до них посад - перед призначенням на посаду на підставі завдання від ініціатора;

4) щодо військовослужбовців (працівників) Управління на підставі завдання від ініціатора;

5) щодо військовослужбовців Управління під час проведення службового розслідування в Управлінні на підставі завдання від ініціатора;

6) щодо військовослужбовців (працівників) Управління, стосовно якого висунуто документально підтверджені сумніви стосовно правдивості наданої ним інформації (у разі наявності письмової заяви про надання добровільної згоди на проведення дослідження для спростування таких сумнівів) (далі - ініціатор є суб’єкт дослідження) на підставі завдання від спеціаліста поліграфа.

5. Підставою для проведення дослідження є завдання відповідно до напрямів, визначених цим Порядком, для кожної категорії суб’єктів дослідження (додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4, додаток 5) та заява про надання добровільної згоди військовослужбовця (працівника) Управління або особи, яка претендує на військову службу (роботу) в Управління на проведення дослідження (далі - заява) (додаток 6).

6. Дослідження проводять спеціаліст поліграфа кадрового підрозділу Управління або у випадках, визначених пунктом 4 розділу V цього Порядку, сторонній спеціаліст поліграфа.

7. Спеціаліст поліграфа проводить дослідження на основі Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законів України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про запобігання корупції», «Про державну таємницю», «Про очищення влади», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів.

8. Дослідження проводиться спеціалістом поліграфа відповідно до отриманого від ініціатора завдання, крім випадків, коли ініціатором є суб’єкт дослідження.

9. У разі якщо суб’єктом дослідження є особи, які претендують на військову службу (роботу) в Управлінні, військовослужбовці Управління з метою прийняття кадрового рішення при розгляді питань щодо їх призначення на посади до підрозділів особистих охорон та призначення на посади до підрозділів Управління від заступника начальника Служби - начальника відділу та вище, а також прирівняних до них посад, завдання готує, підписує і подає на затвердження керівнику кадрового підрозділу (особі, яка виконує його обов’язки), представник кадрового підрозділу, на підставі відповідної резолюції начальника Управління (особи, яка виконує його обов’язки), або його заступників (стосовно розгляду питання щодо можливості прийняття на військову службу (роботу) в Управління, призначення на відповідні штатні посади в Управління.

Персональний склад представників кадрового підрозділу уповноважених здійснювати підготовку, підпис та подання на затвердження завдання для проведення дослідження, визначається наказом Управління.

10. У разі якщо суб’єктом дослідження є військовослужбовці (працівники) Управління, завдання готує, підписує і подає на затвердження начальнику Управління (особі, яка виконує його обов’язки), керівник самостійного структурного підрозділу, якому підпорядковані вищевказані військовослужбовці (працівники), керівник підрозділу внутрішньої безпеки, заступники начальника Управління (відповідно до розподілу повноважень), або перший заступник начальника Управління (особа, яка виконує його обов’язки), за підрозділами координація та контроль службової діяльності яких, відповідно до розподілу повноважень, покладено на начальника Управління.

У разі якщо суб’єктом дослідження є військовослужбовці Управління, які перебувають у розпорядженні начальника Управління, завдання готує, підписує і подає на затвердження начальнику Управління (особі, яка виконує його обов’язки), визначений наказом Управління відповідальний за виконання обов’язків військової служби вищевказаного військовослужбовця.

11. У разі якщо суб’єктом дослідження є військовослужбовці Управління в межах проведення службового розслідування, то завдання готує, підписує і подає на затвердження начальнику Управління (особі, яка виконує його обов’язки), голова комісії з проведення зазначеного службового розслідування.

12. У разі якщо ініціатором є суб’єкт дослідження, завдання готує, підписує і подає через керівника кадрового підрозділу на затвердження начальнику Управління (особі, яка виконує його обов’язки) спеціаліст поліграфа, який буде проводити дослідження на підставі рапорту (заяви) вищевказаної особи з відповідною резолюцією начальника Управління (особи, яка виконує його обов’язки), або його заступників.

13. Затверджене завдання передається до кадрового підрозділу Управління. Завдання, підписане начальником Управління (особою, яка виконує його обов’язки), затвердженню не підлягає.

14. Після отримання завдання спеціаліст поліграфа розробляє перелік запитань (психологічних стимулів) для проведення дослідження, які повинні бути узгоджені з ініціатором.

Зазначені в абзаці першому цього пункту вимоги не поширюються на ситуацію, коли ініціатором є суб’єкт дослідження, який особисто надає необхідну для такого дослідження інформацію спеціалісту поліграфа. Перелік запитань (психологічних стимулів) у такому разі спеціаліст поліграфа не узгоджує з ініціатором.

III. Основні принципи проведення дослідження

1. Дослідження має свої особливості залежно від напряму і завдань та передбачає дотримання загальнообов’язкових принципів, а саме: добровільності, правомірності, неупередженості, комплексності та всебічного забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Відмова від опитування не може тягти за собою утиск особи, порушення її законних прав та свобод.

2. Згідно з принципом добровільності спеціаліст поліграфа починає дослідження лише за добровільною згодою суб’єкта дослідження на проведення дослідження за умови відсутності у суб’єкта дослідження медичних протипоказань для проведення дослідження, а також інших причин, визначених у пункті 3 розділу V цього Порядку.

3. За принципом правомірності дослідження проводиться тільки за наявності відповідного завдання та в межах визначеного кола питань, про що спеціаліст поліграфа повідомляє суб’єкту дослідження.

4. Принцип неупередженості передбачає неупереджене ставлення спеціаліста поліграфа до суб’єкта дослідження.

5. Принцип комплексності вимагає від спеціаліста поліграфа використання всіх наявних методичних можливостей, застосовуваних під час дослідження, для забезпечення повної та всебічної обґрунтованості висновків дослідження.

6. Принцип всебічного забезпечення прав і свобод людини і громадянина є основним. Особа повинна знати, з якої причини щодо неї проводять дослідження, а також має право відмовитися від дослідження на будь-якому етапі його проведення.

IV. Напрями проведення дослідження

1. Особи, які претендують на військову службу (роботу) в Управлінні проходять дослідження для отримання умовної та орієнтувальної інформації про наявність наступних обставин, у тому числі у минулому:

вчинення правопорушень, відкриття кримінального провадження;

перебування на агентурному зв’язку в спецслужбі іншої держави;

конфіденційне співробітництво з розвідувальними, правоохоронними та іншими державними органами України;

участь у діяльності заборонених законом або судом громадських об’єднань, членство в політичних партіях, участь у створенні або діяльності політичних партій;

наявність громадянства іншої держави або документа, виданого уповноваженими органами іншої держави, про те, що суб’єкт дослідження набуде її громадянства, якщо вийде з громадянства України, оформлення документів на виїзд для постійного проживання за кордоном;

розголошення відомостей, які є конфіденційною, таємною або службовою інформацією;

приховування чи викривлення фактів біографії, а також перевірка інформації, сумніви щодо якої виникли під час проходження співбесіди перед прийняттям на військову службу (роботу) до Управління;

суїцидальні спроби, психічні розлади у суб’єкта дослідження;

наявність боргів або фінансових зобов’язань у суб’єкта дослідження та його близьких родичів;

зловживання спиртними напоями, вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин без призначення лікаря, наявність ігрової залежності;

приховані мотиви вступу на військову службу (роботу) в Управління.

2. Військовослужбовці Управління з метою прийняття кадрового рішення при розгляді питання щодо їх призначення на посади до підрозділів особистих охорон, на посади до підрозділів Управління від заступника начальника Служби - начальника відділу та вище, а також прирівняних до них посад проходять дослідження для отримання умовної та орієнтувальної інформації про наявність наступних обставин, у тому числі у минулому:

вчинення правопорушень, відкриття кримінального провадження;

перебування на агентурному зв’язку в спецслужбі іншої держави;

конфіденційне співробітництво з розвідувальними, правоохоронними та іншими державними органами України;

участь у діяльності заборонених законом або судом громадських об’єднань, членство в політичних партіях, участь у створенні або діяльності політичних партій;

наявність громадянства іншої держави або документа, виданого уповноваженими органами іншої держави, про те, що суб’єкт дослідження набуде її громадянства, якщо вийде з громадянства України, оформлення документів на виїзд для постійного проживання за кордоном;

розголошення відомостей, які є конфіденційною, таємною або службовою інформацією;

суїцидальні спроби, психічні розлади у суб’єкта дослідження;

наявність боргів або фінансових зобов’язань у суб’єкта дослідження та його близьких родичів;

зловживання спиртними напоями, вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин без призначення лікаря, наявність ігрової залежності;

зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень під час проходження військової служби та виконання службових обов’язків в Управлінні;

порушення службових обов’язків та вимог законодавства України, які виникли під час проходження військової служби та виконання службових обов’язків в Управлінні;

приховані мотиви призначення (переміщення) на посади в Управлінні.

3. Військовослужбовці (працівники) Управління проходять дослідження для отримання умовної та орієнтувальної інформації про наявність наступних обставин, у тому числі у минулому:

вчинення правопорушень, відкриття кримінального провадження;

перебування на агентурному зв’язку в спецслужбі іншої держави;

конфіденційне співробітництво з розвідувальними, правоохоронними та іншими державними органами України;

участь у діяльності заборонених законом або судом громадських об’єднань, членство в політичних партіях, участь у створенні або діяльності політичних партій;

наявність громадянства іншої держави або документа, виданого уповноваженими органами іншої держави, про те, що суб’єкт дослідження набуде її громадянства, якщо вийде з громадянства України, оформлення документів на виїзд для постійного проживання за кордоном;

розголошення відомостей, які є конфіденційною, таємною або службовою інформацією;

суїцидальні спроби, психічні розлади у суб’єкта дослідження;

наявність боргів або фінансових зобов’язань у суб’єкта дослідження та його близьких родичів;

зловживання спиртними напоями, вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин без призначення лікаря, наявність ігрової залежності;

зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень під час проходження військової служби та виконання службових обов’язків в Управлінні;

порушення службових обов’язків та вимог законодавства України, які виникли під час проходження військової служби та виконання службових обов’язків в Управлінні.

4. Військовослужбовці Управління в межах проведення службового розслідування в Управлінні проходять дослідження для отримання умовної та орієнтувальної інформації щодо:

підтвердження або спростування раніше отриманих пояснень;

оцінки правдивості відомостей, що надав суб’єкт дослідження під час проведення службового розслідування;

виявлення можливої причетності суб’єкта дослідження до підготовки або вчинення правопорушення, інших протиправних дій, що перевіряються;

визначення (звуження) кола ймовірно причетних осіб до правопорушення або інших протиправних дій, що перевіряються;

механізму і способу здійснення правопорушення або інших протиправних дій, що перевіряються;

обставин вчинення правопорушення або інших протиправних дій, що перевіряються;

напрямів здобуття доказів про підготовку або вчинення правопорушення чи інших протиправних дій, що перевіряються.

V. Загальні умови проведення дослідження

1. Для забезпечення об’єктивності результатів дослідження повинні бути дотримані умови щодо:

відповідності поліграфа вимогам ДСТУ 8692:2016;

стану приміщення, в якому буде проводитися дослідження;

належного фізичного та психічного стану суб’єкта дослідження.

2. Для проведення дослідження використовується спеціально обладнане або пристосовується наявне службове приміщення, яке відповідає таким вимогам:

площа - більше 12 кв. метрів;

висота стін - не менше 2,5 метра;

наявність м’якого крісла з підлокітниками для суб’єкта дослідження;

стіни приміщення повинні бути нейтрального пастельного кольору і не мати деталей, які відволікають увагу;

захищеність від зовнішніх факторів (яскраве світло, шум, вібрація, будь-які перешкоди та інші фактори), які можуть вплинути на об’єктивність дослідження;

заземлення поліграфа;

технічна захищеність приміщення відповідно до вимог законодавства про норми технічного захисту приміщень, в яких обробляється інформація з обмеженим доступом (у разі необхідності);

температура і вологість повітря у приміщенні повинна відповідати встановленим нормам;

місце проведення дослідження повинно бути безпечним для життя і здоров’я суб’єкта дослідження.

3. Дослідження переноситься, у разі наявності у суб’єкта дослідження:

гострого захворювання;

загострення хронічного захворювання;

больового синдрому;

інфекційного захворювання;

захворювання, що супроводжуються серцево-судинною чи дихальною недостатністю;

інший стан, який не допускає можливості проведення дослідження.

4. Дослідження проводиться стороннім спеціалістом поліграфа у разі, коли:

суб’єкт дослідження є близькою особою спеціаліста поліграфа;

наявний реальний або потенційний конфлікт інтересів у спеціаліста поліграфа;

спеціаліст поліграфа безпосередньо підпорядкований суб’єкту дослідження.

Терміни «близькі особи», «потенційний конфлікт інтересів» та «реальний конфлікт інтересів» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

5. Особи, які мали доступ до інформації про факт, процедуру та результати дослідження, забезпечують її конфіденційність.

6. Спеціалісту поліграфа заборонено використовувати свої знання і службове становище для порушення прав і свобод людини і громадянина. Він відповідає за додержання пріоритету інтересів, прав і свобод суб’єкта дослідження.

7. Спеціаліст поліграфа повинен всіляко запобігати можливим негативним наслідкам своєї професійної діяльності і не допускати будь-яких дій, що загрожують недоторканності особи, завдають шкоди діловій репутації або принижують честь і гідність людини.

8. Спеціалісту поліграфа категорично заборонено передавати результати проведених досліджень іншим суб’єктам, крім тих, які визначені цим Порядком, а також заборонено розповсюджувати будь-яку інформацію, що стала йому відома під час проведення дослідження.

9. Контроль за службовою діяльністю спеціалістів поліграфа здійснює його безпосередній начальник та керівник кадрового підрозділу.

10. Якщо у діяльність спеціаліста поліграфа здійснюється втручання, він повинен негайно повідомити про це в установленому порядку безпосередньому керівнику, керівнику кадрового підрозділу та Начальнику Управління (особі, яка виконує його обов’язки) і припинити дослідження.

VI. Процедура проведення дослідження

1. Ініціатор надає спеціалісту поліграфа зареєстроване завдання, крім випадків, коли ініціатором є суб’єкт дослідження.

2. Отримавши завдання від ініціатора або підготувавши його самостійно (у разі коли ініціатором є суб’єкт дослідження), спеціаліст поліграфа попередньо вивчає наявні матеріали, після чого визначає дату, час, місце та умови проведення дослідження і повідомляє зазначені деталі ініціаторові.

3. Ініціатор (крім випадків, коли ініціатором є суб’єкт дослідження) з дотриманням конфіденційності здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення дослідження на всіх етапах, у тому числі прибуття суб’єкта дослідження у визначені час та місце.

4. Перед початком дослідження спеціаліст поліграфа вносить інформацію про суб’єкта дослідження до журналу обліку проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа в Управлінні (додаток 7) та з’ясовує у суб’єкта дослідження його фізичний та психічний стан.

У разі перебування суб’єкта дослідження хоча б в одному із станів, визначених у пункті 3 розділу V цього Порядку, останній зобов’язаний в найкоротший строк повідомити про це спеціаліста поліграфа. У вищевказаному випадку спеціаліст поліграфа переносить проведення дослідження на інший строк, який погоджується з суб’єктом дослідження, та із обов’язковим подальшим інформуванням ініціатора.

5. За результатами перевірки добровільності згоди суб’єкта дослідження на проведення дослідження спеціаліст поліграфа пропонує йому заповнити заяву. Заяву суб’єкт дослідження заповнює власноруч.

Дослідження не проводять, якщо особа відмовилася від заповнення заяви.

6. Перед отриманням згоди на проведення дослідження спеціаліст поліграфа доводить до суб’єкта дослідження перелік тем опитування, а перед проведенням дослідження за кожною із тем - перелік конкретних запитань.

Водночас суб’єкту дослідження пояснюють, що поліграф не завдає шкоди життю, здоров’ю людини та навколишньому середовищу, про що робиться відмітка в його заяві.

7. Під час проведення дослідження суб’єкт дослідження має право в будь-який момент відмовитися від подальшої участі у ньому, що повинно бути оформлено спеціалістом поліграфа письмово у довільній формі про відмову особи від дослідження, з обов’язковим подальшим інформуванням ініціатора.

8. Під час дослідження за письмовою згодою суб’єкта дослідження може здійснюватись аудіо- та відеозапис, з метою фіксації дотримання вимог, визначених цим Порядком.

9. Дослідження не може тривати більше чотирьох години без перерви, а в цілому - більше восьми годин протягом одного дня. Дослідження проводиться виключно в робочі дні у період з 9.00 до 18.00.

10. У разі якщо дослідження було перервано з об’єктивних чи суб’єктивних причин, воно може бути продовжено після їх усунення або перенесено спеціалістом поліграфа на інший строк, який погоджується з суб’єктом дослідження, та із обов’язковим подальшим інформуванням ініціатора.

11. Якщо дослідження перенесено, то в зазначений день дослідження, суб’єкт дослідження повторно проходить процедуру, визначену пунктами 5, 6 розділу VI цього Порядку.

12. Якщо в ході проведення дослідження спеціалісту поліграфа стає очевидно, що суб’єкт дослідження перебуває у стані, що унеможливлює подальше проведення дослідження, останнє повинно бути припинено спеціалістом поліграфа.

13. Навантаження на одного спеціаліста поліграфа не повинно становити більше двох досліджень на день.

VII. Оформлення матеріалів дослідження

1. Завдання на проведення дослідження передається ініціатором на реєстрацію до кадрового підрозділу Управління та реєструється відповідно до законодавства України.

2. Після завершення дослідження спеціаліст поліграфа готує довідку про результати дослідження у двох примірниках (додаток 8), яка повинна містити таку інформацію:

час початку та закінчення дослідження;

серія, номер, дата видачі документа, найменування закладу післядипломної освіти, в якому спеціалісту поліграфа був виданий документ, що засвідчує проходження відповідної підготовки (виключно у разі залучення стороннього спеціаліста);

посада, найменування структурного підрозділу, прізвище, ім’я та по батькові ініціатора;

назва, модель і серійний номер поліграфа, який використовувався;

місце проведення дослідження, адреса;

прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта дослідження;

підстава для проведення дослідження;

мета проведення дослідження;

питання, що перевірялися відповідно до поставленого завдання;

опис отриманих результатів та психофізіологічних реакцій суб’єкта дослідження на кожен із стимулів;

обґрунтовані висновки;

перелік документів, що додаються до довідки про результати дослідження;

посада, найменування структурного підрозділу, прізвище, ім’я та по батькові спеціаліста поліграфа, який проводив дослідження та його особистий підпис;

дата проведення дослідження.

3. У довідці про результати дослідження обов’язково зазначається, що висновки носять ймовірний та орієнтувальний характер і не можуть бути використані як доказ, а потребують додаткової перевірки та пошуку доказів в установленому законодавством порядку.

4. Спеціалісту поліграфа під час проведення дослідження заборонено з’ясовувати обставини, які не стосуються питань, що перевіряються відповідно до поставленого завдання.

5. У зміст довідки про результати дослідження не вносяться жодні персональні дані суб’єкта дослідження, крім анкетних даних (прізвище, ім’я та по батькові) та відомостей, що стосуються обставин, які перевірялися.

6. Підготовлені довідки про результати дослідження передаються спеціалістом поліграфа на реєстрацію до кадрового підрозділу Управління та реєструються відповідно до законодавства України.

У разі якщо довідка про результати дослідження містить відомості, що становлять державну таємницю, останні передаються спеціалістом поліграфа на реєстрацію до режимно-секретного органу Управління та реєструються відповідно до законодавства України.

VIII. Зберігання і використання результатів дослідження

1. Відомості про результати дослідження містять інформацію з обмеженим доступом. Питання щодо надання грифа обмеження доступу довідці про результати дослідження вирішується спеціалістом поліграфа відповідно до законодавства України.

Для інших матеріалів дослідження надання грифа обмеження доступу вирішується виконавцем або посадовою особою, яка підписує документ, відповідно до законодавства України.

2. Порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення матеріалів дослідження в залежності від виду інформації з обмеженим доступом здійснюється відповідно до вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 (далі - Інструкція № 736), або Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 (далі - Порядок № 939).

3. Матеріали дослідження у паперовому вигляді, долучаються до відповідної номенклатурної справи, яка ведеться та зберігається у кадровому підрозділі Управління.

Матеріали дослідження, що утворилися в результаті дослідження в електронному вигляді, зберігаються на електронних носіях інформації. В залежності від виду інформації з обмеженим доступом електронні носії інформації реєструються у Журналі обліку електронних носіїв інформації, на які планується записувати службову інформацію за формою, наведеною в додатку 7 до Інструкції № 736 або у Журналі обліку машинних носіїв інформації за формою, наведеною в додатку 46 до Порядку № 939.

4. Строки зберігання матеріалів дослідження визначаються відповідно до законодавства України.

5. З матеріалами дослідження мають право ознайомлюватися виключно ініціатор, суб’єкт дослідження, спеціаліст поліграфа, безпосередній та прямі керівники спеціаліста поліграфа, особи, які мають право затверджувати завдання, а також керівництво Управління.

6. Довідка про результати дослідження, що підготовлена під час професійно-психологічного відбору осіб, які претендують на військову службу в Управлінні та військовослужбовців Управління з метою прийняття кадрового рішення при розгляді питань щодо їх призначення на посади до підрозділів особистих охорон Управління, складається і підписується спеціалістом поліграфа та реєструється у двох примірниках, з яких перший примірник (з додатками) долучається до відповідної номенклатурної справи кадрового підрозділу Управління, а другий примірник (без додатків) - після ознайомлення ініціатора до матеріалів професійно-психологічного відбору.

7. Довідка про результати дослідження, що підготовлена з метою прийняття кадрового рішення при розгляді питань щодо призначення на посади до підрозділів Управління від заступника начальника Служби - начальника відділу та вище, а також прирівняних до них посад; щодо осіб, які претендують на роботу в Управлінні та посади, яких включені до номенклатури посад працівників Управління, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці; щодо військовослужбовців (працівників) Управління, складається і підписується спеціалістом поліграфа, та реєструється в двох примірниках, з яких перший примірник (з додатками) долучається до матеріалів відповідної номенклатурної справи кадрового підрозділу Управління, а другий примірник (без додатків) - після ознайомлення ініціатора до особової справи суб’єкта дослідження.

8. Довідка про результати дослідження, що підготовлена стосовно ініціатора, який є суб’єктом дослідження, складається і підписується спеціалістом поліграфа, та реєструється в двох примірниках, з яких перший примірник (з додатками) долучається до матеріалів відповідної номенклатурної справи кадрового підрозділу Управління, а другий примірник (без додатків) - після ознайомлення керівництва Управління та ініціатора, який є суб’єктом дослідження, до особової справи суб’єкта дослідження.

9. Довідка про результати дослідження, що підготовлена в межах проведення службових розслідувань складається і підписується спеціалістом поліграфа та реєструється без розкриття змісту в двох примірниках, з яких перший примірник (з додатками) долучається до номенклатурної справи кадрового підрозділу Управління, а другий примірник (без додатків) - надсилається в конверті з позначкою «особисто» ініціатору.

Ініціатор організовує та забезпечує долучення другого примірника (без додатків) до відповідної номенклатурної справи.

Директор Департаменту

кадрового забезпечення

Управління державної

охорони України

полковник

С. Пащенко

Додаток 1

до Порядку проведення

психофізіологічного дослідження

із застосуванням поліграфа

в Управлінні державної охорони України

(пункт 5 розділу II)

ЗАВДАННЯ

на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа для осіб, які претендують на військову службу (роботу) в Управлінні державної охорони України

Додаток 2

до Порядку проведення

психофізіологічного дослідження

із застосуванням поліграфа

в Управлінні державної охорони України

(пункт 5 розділу II)

ЗАВДАННЯ

на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа для військовослужбовців Управління державної охорони України з метою прийняття кадрового рішення при розгляді питань щодо їх призначення на посади до підрозділів особистих охорон, на посади до підрозділів Управління державної охорони України від заступника начальника Служби - начальника відділу та вище, а також прирівняних до них посад відповідно до відомчих нормативно-правових актів Управління державної охорони України

Додаток 3

до Порядку проведення

психофізіологічного дослідження

із застосуванням поліграфа

в Управлінні державної охорони України

(пункт 5 розділу II)

ЗАВДАННЯ

на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа для військовослужбовців (працівників) Управління державної охорони України

Додаток 4

до Порядку проведення

психофізіологічного дослідження

із застосуванням поліграфа

в Управлінні державної охорони України

(пункт 5 розділу II)

ЗАВДАННЯ

на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа для військовослужбовців Управління державної охорони України в межах проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України

Додаток 5

до Порядку проведення

психофізіологічного дослідження

із застосуванням поліграфа

в Управлінні державної охорони України

(пункт 5 розділу II)

ЗАВДАННЯ

на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа для військовослужбовців (працівників) Управління державної охорони України, стосовно якого висунуто документально підтверджені сумніви стосовно правдивості наданої ним інформації (у разі наявності письмової заяви про надання добровільної згоди на проведення дослідження для спростування таких сумнівів)

Додаток 6

до Порядку проведення

психофізіологічного дослідження

із застосуванням поліграфа

в Управлінні державної охорони України

(пункт 5 розділу II)

ЗАЯВА

про надання добровільної згоди військовослужбовця (працівника) Управління державної охорони України або особи, яка претендує на військову службу (роботу) в Управлінні державної охорони України на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа

Додаток 7

до Порядку проведення

психофізіологічного дослідження

із застосуванням поліграфа

в Управлінні державної охорони України

(пункт 4 розділу VI)

ЖУРНАЛ

обліку проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України

Додаток 8

до Порядку проведення

психофізіологічного дослідження

із застосуванням поліграфа

в Управлінні державної охорони України

(пункт 2 розділу VII)

ДОВІДКА

про результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України


Документи та файли

Сигнальний документ — f504645n209.doc
Сигнальний документ — f504645n210.doc
Сигнальний документ — f504645n211.doc
Сигнальний документ — f504645n212.doc
Сигнальний документ — f504645n213.doc
Сигнальний документ — f504645n214.doc
Сигнальний документ — f504645n215.doc
Сигнальний документ — f504645n216.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.03.2021 — 2021 р., № 24, стор. 124, стаття 1148, код акта 103596/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 29.03.2022 № 212 "Про внесення змін до Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 13.04.2022 № 233 "Про внесення змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 13.05.2022 № 281 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 25.05.2022 № 295 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 01.06.2022 № 308 "Про внесення змін до Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Управління державної охорони. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 16.02.2021 № 115 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них". Управління державної охорони. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 24.03.2021 № 215/206 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України від 09 квітня 2003 року № 001/004". Управління державної охорони. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 09.03.2021 № 176 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 20.04.2021 № 306 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 10.03.2021 № 184 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України з питань санаторно-курортного забезпечення". Управління державної охорони. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.06.2021 № 455 "Про затвердження Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 08.06.2021 № 445 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління державної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 19.04.2021 № 303 "Про затвердження Інструкції з організаційно-штатної роботи в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 11.06.2021 № 464 "Про внесення змін до Схеми тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу, рядового, сержантського і старшинського складу Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 08.06.2021 № 444 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 16. носіння військової форми одягу військовослужбовцями Управління державної охорони України. Управління державної охорони. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 27.05.2021 № 406 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 11.10.2021 № 815 "Про пам’ятний нагрудний знак Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України»". Управління державної охорони. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -