>>

НАКАЗ від 16.11.2020 № 946 "Про затвердження Інструкції про порядок атестування військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2020

Документ актуальний на 19.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.11.2020  № 946

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 грудня 2020 р.

за № 1302/35585

Про затвердження Інструкції про порядок атестування військовослужбовців Управління державної охорони України

Відповідно до законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України, затвердженого Указом Президента України від 19 жовтня 2007 року № 982/2007, з метою забезпечення правильного добору, розстановки, виховання і вдосконалення підготовки військових кадрів, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок атестування військовослужбовців Управління державної охорони України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Управління державної охорони України від 21 листопада 2005 року № 410/дск «Про затвердження Інструкції про порядок атестування військовослужбовців Управління державної охорони України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2005 року за № 1454/11734.

3. Департаменту кадрового забезпечення Управління державної охорони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Управління

генерал-майор

С.

Рудь

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Міністр розвитку економіки,

торгівлі та сільського господарства України

Р. Іллічов

Г. Осовий

І. Петрашко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління державної

охорони України

16 листопада 2020 року № 946

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 грудня 2020 р.

за № 1302/35585

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок атестування військовослужбовців Управління державної охорони України

I. Загальні положення

1. Атестування військовослужбовців Управління державної охорони України (далі - УДО України) проводиться для забезпечення правильного добору, розстановки, виховання і вдосконалення підготовки військових кадрів шляхом об’єктивного оцінювання професійного рівня, ділових та моральних якостей кожного військовослужбовця, відповідності займаним посадам, визначення перспективи службового використання.

Процес атестування військовослужбовців УДО України (далі - військовослужбовців) передбачає проведення планового та позапланового атестування.

2. Планове атестування військовослужбовців проводиться один раз на три роки.

Позапланове атестування військовослужбовців проводиться у разі:

призначення осіб сержантського і старшинського складу на посади офіцерського складу та присвоєння первинного військового звання офіцерського складу;

призначення у порядку просування по службі на посади керівного складу від заступника начальника відділення та вище (за винятком призначення військовослужбовців на посади науково-педагогічних працівників, яке здійснюється на конкурсній основі);

рішення начальника УДО України за клопотанням першого заступника та заступників начальника УДО України, керівників самостійних підрозділів або за висновком службового розслідування.

3. Атестуванню підлягають усі військовослужбовці, за винятком начальника УДО України, його першого заступника та заступників, військовослужбовців, прикомандированих до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад, відряджених до державних органів, підприємств, установ і організацій, державних або комунальних закладів освіти.

Атестування не проводиться під час перебування військовослужбовців у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також у відпустці по догляду за дитиною або у довгостроковому відрядженні.

З дати оголошення мобілізації - протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з дати введення воєнного стану - до оголошення демобілізації атестування військовослужбовців проводиться за рішенням начальника УДО України, або посадової особи, яка виконує його обов’язки.

II. Атестаційна комісія

1. Для проведення атестування військовослужбовців за рапортом першого заступника начальника УДО України наказом УДО України затверджується такий склад атестаційної комісії:

голова - перший заступник начальника УДО України;

заступник голови - заступник начальника УДО України;

члени комісії - керівники підрозділів або їх заступники;

секретар - посадова особа кадрового підрозділу УДО України.

До складу атестаційної комісії в обов’язковому порядку входять керівники або заступники керівників кадрового, юридичного, медичного підрозділів, підрозділу інспекторського контролю, підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, внутрішньої безпеки, режимно-секретного підрозділу, закладу освіти УДО України.

У разі відсутності першого заступника начальника УДО України обов’язки голови комісії виконує заступник начальника УДО України.

2. Атестаційна комісія є колегіальним органом, на який покладаються завдання щодо:

забезпечення оцінки професійного рівня, ділових та моральних якостей військовослужбовців, їх добору та розстановки;

прийняття рішення стосовно відповідності військовослужбовців займаним посадам;

надання начальникові УДО України пропозицій стосовно службового використання військовослужбовців;

розгляду за рішенням начальника УДО України інших питань, пов’язаних з проходженням військовослужбовцями військової служби.

3. Засідання атестаційної комісії проводяться за рішенням голови атестаційної комісії.

4. Висновки атестаційної комісії мають для начальника УДО України рекомендаційний характер для прийняття відповідних рішень згідно з чинним законодавством.

III. Порядок організації та проведення атестування

1. Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення атестування військовослужбовців покладається на кадровий підрозділ.

2. Щороку до 1 грудня кадровим підрозділом розробляється графік планового атестування військовослужбовців на наступний рік та затверджується начальником УДО України (далі - графік).

Після затвердження графіку витяги з нього направляються в підрозділи для ознайомлення під підпис військовослужбовців, які підлягають атестуванню та їх безпосередніх (прямих) начальників.

3. Процес атестування військовослужбовця передбачає:

складання на військовослужбовця, який підлягає атестуванню, уповноваженою на те цією Інструкцією посадовою особою службової характеристики та висновку за нею (далі - атестаційний висновок) і їх оформлення на атестаційному листі (додаток 1);

узгодження атестаційного висновку зі старшими прямими начальниками військовослужбовця;

прийняття висновку атестаційною комісією;

затвердження висновку атестаційної комісії уповноваженою посадовою особою;

реалізацію атестаційного висновку.

4. Службову характеристику на військовослужбовця та атестаційний висновок за нею складає і підписує його безпосередній (прямий) начальник за умови спільної служби з ним не менше трьох місяців. Якщо такий начальник не має тримісячного строку спільної служби з військовослужбовцем, який атестується, то службова характеристика та атестаційний висновок складаються заступником безпосереднього начальника або старшим прямим начальником, який має строк спільної служби з цим військовослужбовцем не менше трьох місяців.

5. У разі необхідності атестування військовослужбовця, після переміщення якого до іншого підрозділу минуло менше трьох місяців, службову характеристику та атестаційний висновок складає начальник підрозділу, з якого переміщено такого військовослужбовця, який був його безпосереднім (прямим) начальником.

6. Посадові особи, що складають атестаційні листи, зобов’язані:

проаналізувати проходження служби військовослужбовцем, на якого складається службова характеристика за період з часу останнього атестування, оцінити рівень його професійної підготовки, ділові та моральні якості військовослужбовця, ефективність та якість виконання покладених на нього службових обов’язків, складність виконуваної роботи та її результативність, відповідність займаній посаді та перспективи його службового використання та відобразити це у службовій характеристиці та атестаційному висновку;

ознайомити військовослужбовця, який атестується, зі змістом атестаційного листа під підпис у ньому;

у встановлені цією Інструкцією строки подати атестаційний лист після узгодження атестаційного висновку зі старшими прямими начальниками до кадрового підрозділу.

7. У службовій характеристиці зазначаються такі відомості про військовослужбовця, який атестується:

теоретична та практична підготовка, компетентність, здатність якісно та ефективно виконувати службові обов’язки;

результати службової діяльності згідно із затвердженими службовими обов’язками за займаною посадою;

ефективність управлінської діяльності, рівень володіння навичками управління та організаторськими навичками, уміння організовувати та проводити заняття, виховувати підлеглих, вимогливість до них (для керівників);

якість складання та оформлення службових документів, уміння письмового викладення матеріалу, усного мовлення, рівень володіння державною мовою;

дисциплінованість, принциповість у вирішенні службових питань, уміння правильно будувати свої стосунки з колегами по службі, здатність працювати над усуненням особистих недоліків, авторитет у колективі;

підвищення свого професійного, освітнього та культурного рівня, почуття особистої відповідальності, культура в роботі, стійкість моральних принципів, сміливість, рішучість, організованість, здатність контролювати власні емоції;

стан здоров’я та фізична підготовленість, здатність переносити психофізичні навантаження та виконувати завдання у складних умовах;

готовність до виконання обов’язків за вищою посадою;

наявні недоліки в службовій діяльності та особистій поведінці;

інші дані, які, на думку безпосереднього (прямого) начальника, заслуговують на увагу для більш повної характеристики підлеглого.

8. Атестаційний висновок повинен логічно випливати зі змісту службової характеристики.

9. Атестаційний висновок про невідповідність військовослужбовця займаній посаді в обов’язковому порядку повинен підтверджуватися наявними в службовій характеристиці фактами.

10. Посадові особи, що складають атестаційний лист, персонально відповідають за об’єктивність та повноту складених ними службових характеристик, обґрунтованість атестаційних висновків.

11. Атестаційний лист після ознайомлення з ним військовослужбовця, який підлягає атестуванню, направляється для розгляду старшим начальникам.

У разі відмови такого військовослужбовця ознайомлюватись під підпис з атестаційним листом, про це робиться відповідний запис на цьому ж листі та засвідчується підписами осіб, запрошених для присутності під час фіксації відмови.

12. У разі незгоди з інформацією, відображеною в атестаційному листі, військовослужбовець, який атестується, викладає свої вмотивовані заперечення в окремому рапорті, який подається на розгляд атестаційної комісії.

13. У разі незгоди старшого начальника зі службовою характеристикою та атестаційним висновком він власноручно складає свій обґрунтований атестаційний висновок, який оформлює на атестаційному листі.

Після розгляду старшими начальниками атестаційні листи передаються до кадрового підрозділу для підготовки до розгляду атестаційною комісією.

14. Атестаційні листи та інші документи, необхідні для розгляду атестаційною комісією (далі - атестаційні матеріали) подаються до кадрового підрозділу не пізніше ніж за п’ять днів до їх розгляду атестаційною комісією.

15. На підставі поданих атестаційних матеріалів секретар атестаційної комісії складає план проведення засідання атестаційної комісії, який затверджується головою атестаційної комісії, а копії з плану не пізніше дня, що передує дню атестування, надаються членам атестаційної комісії.

IV. Порядок розгляду, затвердження, оголошення атестацій та реалізація атестаційного висновку

1. Атестаційна комісія всебічно вивчає подані атестаційні матеріли, встановлює їх відповідність рівню професійної підготовки, діловим і моральним якостям військовослужбовців, які атестуються, і надає висновки і рекомендації щодо відповідності військовослужбовців займаним посадам та подальшого їх службового використання.

За рішенням голови атестаційної комісії на засідання можуть запрошуватися як військовослужбовці, що атестуються, так і їх начальники.

Підлягають обов’язковому запрошенню на засідання атестаційної комісії військовослужбовці, атестаційні листи яких містять інформацію щодо невідповідності займаній посаді чи недоліків у службовій діяльності, а також у разі незгоди військовослужбовця з інформацією, відображеною в атестаційному листі.

Якщо запрошений військовослужбовець не прибув на засідання атестаційної комісії, розгляд атестаційних матеріалів стосовно нього переноситься на наступне засідання атестаційної комісії.

У разі повторного неприбуття запрошеного військовослужбовця на засідання атестаційної комісії, атестаційна комісія розглядає атестаційні матеріали за його відсутності.

2. Висновок приймається членами атестаційної комісії відкритим голосуванням без присутності особи, яка атестується. Голосування проводиться за наявності не менше 2/3 членів затвердженого складу атестаційної комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови атестаційної комісії.

3. Висновок атестаційної комісії заноситься до протоколу засідання атестаційної комісії (додаток 2), який підписується головою, його заступником, членами та секретарем комісії. З протоколу засідання атестаційної комісії цей висновок із зазначенням дати та номера протоколу переноситься до атестаційного листа секретарем комісії та засвідчується його підписом. Після чого атестаційні листи з висновками атестаційної комісії подаються на затвердження начальнику УДО України.

У разі згоди начальника УДО України з висновком атестаційної комісії він затверджує його, а у разі незгоди - приймає власне рішення, про що зазначається у відповідному розділі атестаційного листа.

4. Із затвердженим висновком атестування військовослужбовця ознайомлює його безпосередній (прямий) начальник під підпис в атестаційному листі у десятиденний строк з дати затвердження.

Військовослужбовців, які перебувають у відрядженні, відпустці або на лікуванні, ознайомлюють із затвердженим висновком, відразу після повернення із відрядження, відпустки або лікування.

У разі відмови військовослужбовця ознайомлюватись під підпис з атестаційним листом, про це робиться відповідний запис на цьому ж листі та засвідчується підписами осіб (не менше двох), запрошених для присутності під час фіксації відмови.

5. Атестаційні листи зберігаються в особовій справі військовослужбовця.

6. Скарга на порушення порядку атестування, необ’єктивність змісту, висновків та рекомендацій, викладених в атестаційному листі, подається не пізніше ніж через місяць після ознайомлення військовослужбовця з висновком атестування і розглядається в порядку, установленому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

У разі визнання скарги обґрунтованою складається новий атестаційний лист на військовослужбовця або проводиться його повторне атестування.

7. Виконання висновку атестування проводиться після ознайомлення з ним військовослужбовця, а у разі його оскарження в установленому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України порядку - після розгляду та прийняття рішення за скаргою.

Директор Департаменту

кадрового забезпечення

Управління державної

охорони України

С. Пащенко

Додаток 1

до Інструкції про порядок

атестування військовослужбовців

Управління державної

охорони України

(пункт 3 розділу III)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Додаток 2

до Інструкції про порядок

атестування військовослужбовців

Управління державної

охорони України

(пункт 3 розділу IV)

ПРОТОКОЛ

засідання атестаційної комісії


Документи та файли

Сигнальний документ — f501944n102.doc
Сигнальний документ — f501944n103.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.01.2021 — 2021 р., № 2, стор. 257, стаття 112, код акта 102424/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 21.01.2020 № 50 "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Управління державної охорони. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.09.2020 № 800 "Про затвердження Положення про Комісію Управління державної охорони України з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності". Управління державної охорони. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 03.12.2020 № 990 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління держаної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 40 "Про затвердження Інструкції із забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 12.08.2019 № 426 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 07 грудня 2010 року № 515/дск". Управління державної охорони. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 23.10.2019 № 713 "Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 25 березня 2016 року № 90/ДСК". Управління державної охорони. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 21.10.2019 № 704 "Про затвердження Порядку виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 26.12.2019 № 940 "Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 11 липня 2016 року № 201". Управління державної охорони. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 17.04.2018 № 161 "Про затвердження Особливостей прийому на навчання військовослужбовців Управління державної охорони України до Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка в умовах особливого періоду". Управління державної охорони. 2018 рікк
 10. НАКАЗ від 16.05.2018 № 199 "Про затвердження Положення про речове забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 11. НАКАЗ від 31.05.2018 № 222 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи в сфері технічного захисту інформації в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 12. НАКАЗ 27.11.2013 N 743 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 13.07.2018 № 278 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 14.09.2018 № 359 "Про затвердження Інструкції про особливості направлення у відрядження військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 17.09.2018 № 371 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 30.03.2017 № 130 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 19 вересня 2014 року № 560". Управління державної охорони. 2017 рікк
 17. НАКАЗ від 03.08.2017 № 248/404 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства оборони України від 12 вересня 2013 року № 597/ДСК/608/ДСК". Управління державної охорони. 2017 рікк
 18. НАКАЗ від 01.12.2017 № 368 "Про затвердження Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Управління державної охорони України в мирний час та в особливий період". Управління державної охорони. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 28.11.2016 № 343 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 23 січня 2014 року № 35/дск". Управління державної охорони. 2016 рікк
 20. НАКАЗ від 17.02.2016 № 40 "Про затвердження Норм забезпечення предметами бойового обмундирування та екіпірування військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -