<<
>>

НАКАЗ від 19.04.2021 № 303 "Про затвердження Інструкції з організаційно-штатної роботи в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021

Документ актуальний на 02.08.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2021  № 303

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 червня 2021 р.

за № 860/36482

Про затвердження Інструкції з організаційно-штатної роботи в Управлінні державної охорони України

Відповідно до частин другої, третьої, четвертої і п’ятої статті 11 та частини першої статті 16 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», Закону України «Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України», Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України, затвердженого Указом Президента України від 19 жовтня 2007 року № 982, з метою впорядкування організаційно-штатної роботи в Управлінні державної охорони України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організаційно-штатної роботи в Управлінні державної охорони України, що додається.

2. Департаменту кадрового забезпечення Управління державної охорони України у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Начальник Управління

генерал-майор

С.

Рудь

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького

органу об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Г. Осовий

Р. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління

державної охорони України

19 квітня 2021 року № 303

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 червня 2021 р.

за № 860/36482

ІНСТРУКЦІЯ

з організаційно-штатної роботи в Управлінні державної охорони України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає єдиний порядок розробки, узгодження, затвердження та обліку штатів, організації та проведення організаційно-штатної роботи в Управлінні державної охорони України (далі - УДО України).

2. Основними принципами організаційно-штатної роботи є:

принцип законності, який полягає у неухильному дотриманні Конституції України, законів України, актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів УДО України, що регламентують організаційно-штатну роботу;

принцип раціональності, який полягає в оптимальному розподілі наявної штатної чисельності на основних напрямах діяльності та використання її виключно за призначенням;

принцип обґрунтованості, який полягає у недопущенні безпідставної зміни затверджених організаційної структури та штатів УДО України, дотримання встановлених штатних нормативів, переліків посад і відповідних їм граничних військових звань та обов’язковості всебічного обґрунтування будь-яких організаційно-штатних змін.

3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

організаційна структура - організаційно побудована модель УДО України, яка відображає функціональні зв’язки і підпорядкованість його структурних підрозділів;

організаційно-штатні зміни - внесення змін до організаційної структури та штатів УДО України шляхом видання наказів УДО України;

організаційно-штатні пропозиції - це документально оформлені і подані в установленому порядку на розгляд начальнику УДО України (особі, яка виконує його обов’язки) пропозиції щодо проведення організаційно-штатних змін в УДО України;

організаційно-штатна робота - діяльність, спрямована на оптимальний розподіл та ефективне використання штатної чисельності, економне витрачання бюджетних коштів, що виділяються на утримання УДО України та виконання покладених на нього завдань і функцій;

самостійний структурний підрозділ - підрозділ безпосереднього підпорядкування начальнику УДО України або його заступникам;

структурний підрозділ - підрозділ безпосереднього підпорядкування керівнику самостійного структурного підрозділу УДО України;

штат - відомчий нормативний документ, що розробляється на основі штатних нормативів, визначає найменування підрозділів і посад військовослужбовців, чисельність особового складу, необхідного для функціонування підрозділів, граничні військові звання, найменування і кількість закріплених транспортних засобів та службових собак. Штат затверджується наказом УДО України та є підставою для укомплектування підрозділів особовим складом. До штату, також, включаються посади працівників, які працюють за трудовим договором в УДО України. Штат може мати індекси мирного і воєнного часу, які визначають структурні та чисельні особливості утримання особового складу;

штатна чисельність - загальна чисельність посад військовослужбовців та працівників УДО України, що затверджується відповідно до штатів;

штатна дисципліна - встановлений цією Інструкцією порядок розробки, затвердження, ведення та внесення змін до штатів, а також використання посад особового складу за цільовим призначенням згідно зі штатами;

штатні нормативи - визначені та затверджені в установленому порядку загальні вимоги щодо структурно-функціональної побудови підрозділів УДО України.

4. Загальне керівництво організаційно-штатною роботою в УДО України здійснюється начальником УДО України (особою, яка виконує його обов’язки).

5. Безпосередньо організаційно-штатну роботу та облік загальної чисельності особового складу за відповідними категоріями здійснює кадровий підрозділ.

II. Порядок розробки та затвердження організаційної структури і штатів УДО України

1. Організаційна структура і штати розробляються та затверджуються наказом УДО України з урахуванням обґрунтованих вимог оптимального поєднання чисельності й функціонального навантаження особового складу.

2. Основні вимоги до організаційної структури та штатів:

обґрунтованість;

недопущення утворення паралельно діючих і дублюючих підрозділів;

забезпечення ефективного виконання покладених функцій і поставлених завдань;

максимальне обмеження в організаційній структурі кількості ієрархічних ступенів.

3. Організаційно-штатні пропозиції щодо затвердження організаційної структури та штатів, або організації (створення), скорочення (ліквідації) самостійних структурних підрозділів подаються на розгляд начальнику УДО України (особі, яка виконує його обов’язки) одним із його заступників.

Заступник начальника Управління - начальник Служби безпеки Президента України подає організаційно-штатні пропозиції виключно щодо Служби безпеки Президента України.

За рішенням начальника УДО України (особи, яка виконує його обов’язки) пропозиції про організацію (створення) або скорочення (ліквідацію) структурних підрозділів виноситься на розгляд Колегії УДО України.

Організаційно-штатні пропозиції щодо затвердження організаційної структури та штатів, або організації (створення), скорочення (ліквідації) самостійних структурних підрозділів УДО України в обов’язковому порядку узгоджуються з кадровим підрозділом.

До пропозицій додаються необхідні матеріали, схеми, довідки, розрахунки та інші документи, напрацьовані підрозділами УДО України відповідно до їх компетенцій.

4. Організаційна структура і штати затверджуються з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України» та видатків державного бюджету на утримання УДО України.

5. Розроблення проекту штату здійснюється з урахуванням:

1) завдань та функцій підрозділів і службових обов’язків особового складу;

2) норм довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які є загальними для всіх видів діяльності;

3) законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, що регулюють відносини у сфері державної охорони.

6. Штат складається та містить:

1) дані про найменування підрозділів, посад, граничних військових звань, підсумкову чисельність за підрозділами та загалом по УДО України, які вносяться до штату повністю і без скорочень;

2) посади, що підлягають заміщенню працівниками, які працюють за трудовим договором, котрі розміщуються після посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями;

3) графу «військове звання», у якій напроти кожної посади, включеної до штату, зазначаються:

за посадами, що підлягають заміщенню військовослужбовцями - граничні військові звання;

за іншими посадами - код класифікатора професій ДК 003:2010, до якої належать ці посади.

7. Після визначення кількості посад в структурних підрозділах УДО України вказується підсумок штатної чисельності посад за кожний підрозділ окремо та за УДО України в цілому.

III. Внесення змін до штатів УДО України

1. Зміни в штати (реорганізація) вносяться виключно наказами УДО України на підставі організаційно-штатних пропозицій.

2. Підставами для підготовки організаційно-штатних пропозицій щодо внесення змін до штатів УДО України є:

необхідність приведення організаційної структури підрозділу у відповідність до чинного законодавства та нормативно-правових актів УДО України;

покладання на підрозділ нових завдань та функцій, необхідність їх перерозподілу, корегування штатної чисельності підрозділу УДО України.

3. Організаційно-штатні пропозиції розробляються керівниками самостійних структурних підрозділів (особами, які виконують їх обов’язки) із обов’язковим погодженням заступником начальника УДО України (відповідно до розподілу повноважень), або одним із заступників начальника УДО України (відповідно до розподілу повноважень), або першим заступником начальника УДО України (особою, яка виконує його обов’язки) за підрозділами, координація та контроль за діяльністю яких, відповідно до розподілу повноважень, покладено на начальника УДО України.

4. Пропозиції щодо збільшення чисельності посад в одному самостійному структурному підрозділі за рахунок посад в іншому (інших) самостійному структурному підрозділі в обов’язковому порядку погоджуються з керівником самостійного структурного підрозділу, в якому пропонується скоротити вакантні посади та заступниками начальника УДО України (відповідно до розподілу повноважень). За рішенням начальника УДО України (особи, яка виконує його обов’язки) таке погодження може не здійснюватись.

5. Організаційно-штатні пропозиції Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі - Інститут УДО України) затверджуються та подаються на розгляд начальнику УДО України (особі, яка виконує його обов’язки) начальником Інституту УДО України (особою, яка виконує його обов’язки) після ухвалення колегіальним органом управління Інституту УДО України, або одним із заступників начальника УДО України (відповідно до розподілу повноважень) за погодженням колегіального органу управління Інституту УДО України.

6. Організаційно-штатні пропозиції щодо змін в штати (реорганізація) УДО України та організаційно-штатні пропозиції Інституту УДО України в обов’язковому порядку узгоджуються з кадровим підрозділом.

7. До організаційно-штатних пропозицій додаються: детальне обґрунтування необхідності змін, фінансово-економічне обґрунтування, засвідчене керівником фінансового підрозділу, довідка кадрового підрозділу про стан комплектування та дотримання штатної дисципліни.

8. Організаційно-штатні пропозиції щодо змін в штатах подаються до кадрового підрозділу, де проходять узагальнення для доповіді начальнику УДО України (особі, яка виконує його обов’язки).

9. Організаційно-штатні пропозиції, підготовлені з порушенням вимог цієї Інструкції, без необхідних додатків, а також ті, що передбачають необґрунтоване збільшення штатної чисельності, залишаються без розгляду начальником УДО України (особою, яка виконує його обов’язки).

10. Реалізація організаційно-штатних пропозицій здійснюється наказом УДО України, в якому визначається строк (не менше двох місяців) для введення їх у дію.

Впродовж строку введення у дію організаційно-штатних пропозицій проводиться перепризначення, зарахування у розпорядження військовослужбовців, у п’ятиденний строк із дня підписання наказу затверджуються службові обов’язки (посадові інструкції) за введеними (зміненими) посадами, після чого готуються зміни до Номенклатури посад працівників УДО України, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, з їх погодженням та подальшим затвердженням, оформлюються (за потребою) допуски до державної таємниці.

За рішенням начальника УДО України (особи, яка виконує його обов’язки) зміни організаційної структури і штатів УДО України можуть проводитись без встановлення строку введення їх у дію виключно для оперативного реагування на зміни в законодавстві України, а також у разі початку або припинення здійснення державної охорони щодо об’єктів або осіб. У такому разі службові обов’язки (посадові інструкції) за введеними (зміненими) посадами затверджуються в день внесення змін до організаційної структури і штатів.

IV. Контроль за дотриманням штатної дисципліни в УДО України

1. Загальний контроль за дотриманням штатної дисципліни в УДО України покладається на начальника УДО України та його заступників, а безпосередній контроль, відповідно до компетенції, здійснює кадровий підрозділ.

2. Не допускається та вважається порушенням штатної дисципліни:

1) введення посад, не передбачених переліком посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями УДО України, та граничних військових звань за цими посадами;

2) затвердження штатів з порушенням штатних нормативів;

3) невиконання умов, затверджених цією Інструкцією, щодо внесення змін до штатів УДО України.

V. Підрозділи та штатні нормативи УДО України

У складі УДО України можуть утворюватись такі самостійні структурні та структурні підрозділи:

1) Департамент - утворюється для виконання окремих завдань високого ступеня складності (програмно-цільовий напрям діяльності), координації роботи, пов’язаної з виконанням таких завдань за умови, що в його складі буде не менш як дві Служби. Департамент очолює директор. Директор Департаменту, штатна чисельність якого не перевищує 60 одиниць, може мати одного заступника. У разі коли штатна чисельність Департаменту становить понад 60 одиниць, директор Департаменту може мати не більше двох заступників, а понад 100 одиниць - чотирьох заступників.

2) Служба (Центр) - утворюється як підрозділ УДО України одногалузевого або однофункціонального спрямування. Служба утворюється за умови, що до її складу входять не менш як два відділи. Службу очолює начальник. Начальник Служби, штатна чисельність якої не перевищує 50 одиниць, може мати одного заступника. У разі коли штатна чисельність Служби становить понад 50 одиниць, начальник Служби може мати не більше трьох заступників.

Начальник Служби, що утворюється як самостійний структурний підрозділ, може мати не більше двох заступників.

Центр утворюється за умови, що його штатна чисельність складає не менше 8 одиниць. Центр очолює начальник. Начальник Центру може мати одного заступника.

3) Відділ - утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності за умови, що його штатна чисельність складає не менш як 4 одиниці (самостійний відділ не менше 5 одиниць). Відділ очолює начальник. Начальник відділу може мати не більш як одного заступника. Така посада може вводитись у разі, коли штатна чисельність у відділі не менш як 6 одиниць.

4) Відділення - утворюється із штатною чисельністю не менш як три одиниці. Відділення очолює начальник. Начальник відділення може мати одного заступника. Така посада може вводитись у разі, коли штатна чисельність відділення не менш як 5 одиниць.

5) Група - утворюється із штатною чисельністю не менш як 2 одиниці для виконання завдань за окремим напрямом діяльності, який неможливо поєднати з функціями інших підрозділів. Група підпорядкована безпосередньому керівнику або очолюється начальником групи.

Директор Департаменту

кадрового забезпечення

Управління державної

охорони України

полковник

С. Пащенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.07.2021 — 2021 р., № 53, стор. 192, стаття 3308, код акта 105788/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 29.03.2022 № 212 "Про внесення змін до Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 13.04.2022 № 233 "Про внесення змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 13.05.2022 № 281 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 25.05.2022 № 295 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 01.06.2022 № 308 "Про внесення змін до Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Управління державної охорони. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 16.02.2021 № 115 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них". Управління державної охорони. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 09.02.2021 № 95 "Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 24.03.2021 № 215/206 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України від 09 квітня 2003 року № 001/004". Управління державної охорони. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.03.2021 № 176 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 20.04.2021 № 306 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.03.2021 № 184 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України з питань санаторно-курортного забезпечення". Управління державної охорони. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 10.06.2021 № 455 "Про затвердження Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.06.2021 № 445 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління державної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 11.06.2021 № 464 "Про внесення змін до Схеми тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу, рядового, сержантського і старшинського складу Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 08.06.2021 № 444 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 16. носіння військової форми одягу військовослужбовцями Управління державної охорони України. Управління державної охорони. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 27.05.2021 № 406 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 11.10.2021 № 815 "Про пам’ятний нагрудний знак Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України»". Управління державної охорони. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -