Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021

Документ актуальний на 27.05.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства

з питань запобігання корупції

19 лютого 2021 року № 102/21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 квітня 2021 р.

за № 508/36130

ПОРЯДОК

формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі - Реєстр).

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про політичні партії в Україні».

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

електронний кабінет - індивідуальна персоніфікована вебсторінка політичної партії у Реєстрі, за допомогою якої здійснюється подання звітів та інших електронних документів, обмін повідомленнями тощо;

електронні документи - Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (у тому числі її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи) (далі - Звіт), у тому числі уточнюючий, висновок, підготовлений за результатами перевірки Звіту, та документи, подання яких передбачено статтею 17 Закону України «Про політичні партії в Україні»;

офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) - сукупність програмних засобів, розміщених за унікальними адресами в обчислювальній мережі, у тому числі в мережі Інтернет, разом з інформаційними ресурсами Національного агентства, через які здійснюється формування, ведення та оприлюднення Реєстру;

публічна частина Реєстру - частина даних Реєстру, яка складається з поданих до Реєстру електронних документів з вилученою з них інформацією з обмеженим доступом.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, а також у Законах України «Про політичні партії в Україні», «Про електронні довірчі послуги» та «Про електронні документи та електронний документообіг».

4.

Обробка та захист даних, що містяться в Реєстрі, здійснюються відповідно до Законів України «Про політичні партії в Україні», «Про захист персональних даних» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», а також інших нормативно-правових актів у сфері захисту інформації.

II. Загальні вимоги до Реєстру

1. Формування та ведення Реєстру здійснює Національне агентство.

Програмне забезпечення Реєстру, база даних Реєстру є власністю держави в особі Національного агентства, яке є держателем Реєстру.

2. Національне агентство є адміністратором Реєстру та забезпечує супроводження програмного забезпечення Реєстру, його функціонування, збереження та захист даних Реєстру, надання доступу до нього та обмін даними з іншими інформаційними системами.

3. Реєстр ведеться в електронній формі українською мовою.

4. Функціональні можливості Реєстру забезпечують:

1) створення, збереження, подання та перегляд Звітів та додатків до них, інших електронних документів;

2) пошук інформації;

3) моніторинг відвідувань та дій з даними Реєстру його користувачами, крім осіб, які здійснюють доступ до публічної частини Реєстру;

4) захист даних (у тому числі персональних даних) від несанкціонованого доступу, знищення, зміни та блокування доступу до них шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації;

5) розмежування та контроль доступу до даних Реєстру згідно з повноваженнями користувачів;

6) наявність зручних для користувачів інтерфейсів та сервісів;

7) електронну ідентифікацію користувачів, крім користувачів публічної частини Реєстру;

8) відповідність електронних документів вимогам, встановленим законом;

9) інтеграцію та обмін даними з інформаційно-телекомунікаційними і довідковими системами, реєстрами, банками даних, у тому числі тими, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування;

10) контроль строків зберігання електронних документів;

11) можливість формування статистичних даних Реєстру.

5. Захист інформації Реєстру забезпечується із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в установленому законодавством порядку.

6. Технічне обслуговування Реєстру в робочий час не повинно тривати більше ніж 12 годин у період подання політичними партіями Звітів та більше ніж добу в інший час. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться невідкладно.

7. Користувачами Реєстру є:

1) політичні партії, які пройшли процедуру реєстрації в Реєстрі через мережу Інтернет відповідно до цього Порядку та отримали доступ до електронного кабінету;

2) працівники Національного агентства, уповноважені мати доступ до повних даних Реєстру для реалізації Національним агентством повноважень та прав, передбачених Законами України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні»;

3) адміністратори системи Реєстру, що здійснюють керування обліковими записами працівників Національного агентства, налаштування параметрів роботи Реєстру;

4) будь-які особи, які мають вільний доступ через мережу Інтернет до публічної частини Реєстру.

8. Вимоги до користувачів Реєстру, процедури реєстрації користувачів у Реєстрі, опис функціональних можливостей електронного кабінету під час роботи із Реєстром визначаються відповідними інструкціями користувачів, які розміщуються на офіційному вебсайті Національного агентства та офіційній сторінці Реєстру.

III. Організація доступу політичної партії до Реєстру

1. Для отримання доступу до Реєстру політична партія надсилає Національному агентству лист-звернення довільної форми, в якому обов’язково зазначаються такі відомості:

повне найменування та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ політичної партії;

фактичне місцезнаходження політичної партії;

прізвище, ім’я, по батькові керівника політичної партії та осіб, яких уповноважено в установленому порядку на подання Звіту (далі - уповноважена особа), а також відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків керівника (уповноважених осіб) політичної партії, контактний номер телефону, адреса електронної пошти для надсилання повідомлень;

власне ім’я та прізвище працівника, який підготував лист-звернення, і номер його службового телефону;

поштова адреса та/або адреса електронної пошти політичної партії.

До листа-звернення додаються:

належним чином завірені копії статуту політичної партії та документів (довіреність, наказ, розпорядження, протокол тощо), що підтверджують повноваження керівника (уповноважених осіб) політичної партії на подання Звіту;

згода керівника (уповноважених осіб) політичної партії на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2. Після надходження листа-звернення Національне агентство приймає одне з таких рішень:

створити обліковий запис політичної партії в Реєстрі;

відмовити у створенні облікового запису політичної партії в Реєстрі.

3. Підставою для відмови у створенні облікового запису політичної партії в Реєстрі є:

1) подання політичною партією неповного пакета документів, перелік яких визначений пунктом 1 цього розділу;

2) виявлення в документах, поданих політичною партією, недостовірних відомостей та/або відомостей, які не підтверджують повноваження вказаних у листі-зверненні керівника (уповноважених осіб) політичної партії на подання Звіту.

4. Про результати розгляду листа-звернення Національне агентство повідомляє політичну партію протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідного листа-звернення шляхом надсилання листа поштою, а також на адресу електронної пошти політичної партії.

5. У разі відмови у створенні облікового запису політичної партії в Реєстрі в листі, що надсилається політичній партії, наводяться обґрунтування причин прийняття вказаного рішення.

6. У разі відмови Національного агентства у створенні облікового запису політичної партії в Реєстрі, політичною партією надсилається повторно лист-звернення в порядку та спосіб, що визначені пунктом 1 цього розділу.

7. Після створення облікового запису політичної партії керівник та/або уповноважена особа наповнюють Реєстр даними, що ним передбачені, про політичну партію та її місцеві організації, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи.

8. Керівник (уповноважена особа) політичної партії, обліковий запис якої створено у Реєстрі, має право:

1) доступу до електронного кабінету після автентифікації з використанням особистого ключа та кваліфікованого сертифіката відкритого ключа керівника (уповноваженої особи) політичної партії;

2) додавати користувачів електронного кабінету, створювати електронні кабінети місцевих організацій політичної партії, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи;

3) змінювати реєстраційні дані, а також адресу електронної пошти політичної партії;

4) створювати, змінювати, зберігати чернетки електронних документів в електронному кабінеті;

5) подавати документи у випадках, передбачених Законом України «Про політичні партії», переглядати подані ними документи;

6) отримувати в електронному кабінеті та на адресу електронної пошти політичної партії, зазначену в електронному кабінеті, електронні повідомлення про підтвердження подання електронних документів, попередження про необхідність подання електронних документів до Реєстру, інші повідомлення.

IV. Організація доступу місцевих організацій політичної партії до Реєстру

1. Доступ місцевих організацій політичної партії, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, до Реєстру здійснюється через електронний кабінет зазначеної місцевої організації.

2. Доступ до електронного кабінету місцевим організаціям політичної партії, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, в Реєстрі надає керівник або уповноважена особа політичної партії.

3. Для організації доступу до електронного кабінету місцевої організації політичної партії, яка у встановленому порядку набула статусу юридичної особи, в Реєстрі керівник (уповноважена особа) політичної партії наповнюють Реєстр такими даними про місцеву організацію політичної партії, яка у встановленому порядку набула статусу юридичної особи:

1) повне найменування місцевої організації політичної партії, яка у встановленому порядку набула статусу юридичної особи;

2) ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ місцевої організації політичної партії, яка у встановленому порядку набула статусу юридичної особи;

3) адреса, за якою здійснено державну реєстрацію місцевої організації політичної партії, яка у встановленому порядку набула статусу юридичної особи;

4) фактичне місцезнаходження місцевої організації політичної партії, яка у встановленому порядку набула статусу юридичної особи;

5) прізвище, ім’я, по батькові керівника (уповноважених осіб) місцевої організації політичної партії, яка у встановленому порядку набула статусу юридичної особи;

6) відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків керівника (уповноважених осіб) місцевої організації політичної партії, яка у встановленому порядку набула статусу юридичної особи.

4. Після внесення до Реєстру інформації про всі місцеві організації політичної партії, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, керівники (уповноважені особи) цих місцевих організацій проходять реєстрацію в Реєстрі за процедурою, визначеною відповідними інструкціями користувачів, які розміщуються на офіційному вебсайті Національного агентства та офіційній сторінці Реєстру.

V. Особливості реалізації окремих функціональних можливостей Реєстру

1. Реєстр формується шляхом включення до нього таких електронних документів:

1) Звіти та додатки до них, що подаються відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні»;

2) висновки, підготовлені за результатами перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

2. Політичні партії після реєстрації в Реєстрі можуть формувати та подавати Звіт за процедурою, визначеною Порядком подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, який затверджується Національним агентством.

3. Дані Звітів, які були подані до Реєстру, зберігаються у впорядкованому вигляді, а також у зручній для візуального сприйняття формі.

4. Подані політичними партіями Звіти зберігаються в Реєстрі впродовж не менше ніж п’яти років.

5. Висновок, підготовлений за результатами перевірки Звіту, вноситься до Реєстру не пізніше ніж на п’ятий день з дня його затвердження у межах загального строку, визначеного Законом України «Про політичні партії в Україні» для перевірки Звітів.

6. Робота з Реєстром здійснюється у режимі реального часу за допомогою електронного кабінету, який є захищеним вебсервісом.

7. Реєстр дає змогу організовувати обмін документами в електронному вигляді між політичною партією та Національним агентством через електронний кабінет.

VI. Оприлюднення та надання інформації Реєстру

1. Усі Звіти, подані політичними партіями до Реєстру, автоматично оприлюднюються (за винятком інформації з обмеженим доступом) в публічній частині Реєстру.

2. Висновок, підготовлений за результатами перевірки звітності політичної партії, оприлюднюється (за винятком інформації з обмеженим доступом) в публічній частині Реєстру.

3. Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Реєстру на офіційному вебсайті Національного агентства з можливістю перегляду, копіювання та роздрукування інформації.

4. Будь-які особи можуть здійснювати пошук, перегляд та збереження електронних копій документів Реєстру, у тому числі у формі відкритих даних, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5. Доступ до даних Реєстру надається також у вигляді набору даних, організованого у форматі, що дає змогу його автоматизовано обробити електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання (у формі відкритих даних).

Керівник Департаменту

запобігання політичній

корупції

Г. Чорнуцька


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства

з питань запобігання корупції

19 лютого 2021 року № 102/21

ФОРМА

Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

1. Формою Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі - Звіт) є набір обов’язкових реквізитів, що передбачені Єдиним державним реєстром звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі - Реєстр).

2. Складовими структурними елементами форми Звіту в Реєстрі є блоки/розділи, які логічно поєднані між собою, а саме:

1) майно та нематеріальні активи;

2) внески та інші надходження;

3) платежі та інші витрати;

4) зобов’язання фінансового характеру.

3. Блок (розділ) «Майно та нематеріальні активи» має включати повну та достовірну інформацію про:

1) майно (грошові кошти на всіх рахунках, цінні папери, нерухоме майно, транспортні засоби, інше рухоме майно, вартість якого перевищує п’ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня звітного року);

2) нематеріальні активи, які належать партії, її місцевій організації, що в установленому порядку набула статусу юридичної особи, на праві власності або праві користування.

4. Блок (розділ) «Внески та інші надходження» має включати повну та достовірну інформацію про:

1) внески (грошові внески; майнові внески; внески роботами або послугами; внески нематеріальними активами; внески, надані шляхом фінансування заходів або діяльності на користь політичної партії чи її місцевої організації, яка у встановленому порядку набула статусу юридичної особи; кошти державного фінансування (у разі його отримання відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні»));

2) доходи, майно та нематеріальні активи, які не є внесками відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні»; кошти, які не є ні доходами, ні внесками, отримані політичною партією, місцевою організацією політичної партії, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, протягом звітного кварталу.

5. Блок (розділ) «Платежі та інші витрати» має включати повну та достовірну інформацію про:

1) платежі з окремого рахунку, відкритого для зарахування коштів з державного бюджету, інших рахунків політичної партії та її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи (з узагальненням інформації за кожним видом рахунків окремо);

2) повернення грошових внесків (чи їх частин) та помилкових грошових надходжень, повернення майнових внесків та нематеріальних активів, внесків, здійснених шляхом фінансування заходів або діяльності на користь політичної партії за згодою партії, повернення до державного бюджету невикористаної частини коштів державного фінансування, перерахування до державного бюджету сум внесків, які неможливо повернути особам, які їх здійснили.

6. Блок (розділ) «Зобов’язання фінансового характеру» має включати повну та достовірну інформацію про всі фінансові зобов’язання політичної партії та її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи.

7. Усі поля кожного окремого блоку (розділу) форми Звіту поділяються на три групи:

1) поля, значення яких не підлягає редагуванню, а відповідні дані до них вносяться автоматично з відповідних довідників Реєстру;

2) поля, до яких в обов’язковому порядку мають бути внесені відповідні дані;

3) поля, до яких дані вносяться лише за наявності відповідної інформації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

8. Інформація про майно та нематеріальні активи (за наявності) відображається в таких окремих полях, які є складовою частиною форми Звіту:

1) об’єкти нерухомості;

2) цінне рухоме майно (крім транспортних засобів);

3) цінне рухоме майно - транспортні засоби;

4) цінні папери;

5) грошові кошти;

6) нематеріальні активи.

9. Інформація про внески та інші надходження (за наявності) відображається в таких окремих полях, які є складовою частиною форми Звіту:

1) грошові внески;

2) інші внески;

3) кошти державного фінансування;

4) інші надходження.

10. Інформація про платежі та інші витрати відображається в таких окремих полях, які є складовою частиною форми Звіту:

1) платежі з окремого рахунку, відкритого для зарахування коштів з державного бюджету;

2) платежі з інших рахунків політичної партії / місцевої організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи;

3) інформація про повернення (перерахування) грошових внесків (чи їх частин) та помилкових грошових надходжень;

4) інформація про повернення та перерахування інших внесків.

11. Інформація про зобов’язання фінансового характеру відображається в окремих полях щодо зобов’язань фінансового характеру, які є складовою частиною форми Звіту.

Керівник Департаменту

запобігання політичній

корупції

Г. Чорнуцька


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.04.2021 — 2021 р., № 33, стор. 380, стаття 1994, код акта 104448/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 19.02.2021 № 102/21 "Про деякі питання подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 16.03.2020 № 97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2020 № 127/20 "Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 17.03.2020 № 100/20 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 17.03.2020 № 102/20 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 04.05.2020 № 167/20 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 19.05.2020 № 204/20 "Про затвердження Змін до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 26.05.2020 № 220/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 жовтня 2017 року № 1024". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -