Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 19.02.2021 № 102/21 "Про деякі питання подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021

Документ актуальний на 27.05.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

19.02.2021  № 102/21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 квітня 2021 р.

за № 507/36129

Про деякі питання подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Відповідно до пункту 8-1 частини першої статті 11, пункту 5 частини першої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції», частин десятої, шістнадцятої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

2) Порядок формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

3) Форму Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

2. Скасувати наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 13 березня 2020 року № 96/20 «Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 березня 2020 року за № 309/34592.

3.

Визнати такими, що втратили чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції:

1) від 09 червня 2016 року № 3 «Про затвердження форми Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за № 904/29034;

2) від 28 липня 2016 року № 2 «Про затвердження Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2016 року за № 1185/29315.

4. Установити, що звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за квартали 2020 року подаються в порядку та спосіб, що визначені Законом України «Про політичні партії в Україні» в редакції, яка діяла на день опублікування Закону України від 19 грудня 2019 року № 410-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції», за формою Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 09 червня 2016 року № 3, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за № 904/29034, та відповідно до Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 липня 2016 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2016 року за № 1185/29315, у редакціях, що діяли на день набрання чинності цим наказом.

5. Департаменту запобігання політичній корупції подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

7. Цей наказ набирає чинності з дня початку функціонування електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова Національного

агентства з питань

запобігання корупції

О. Новіков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

О. Вискуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства з питань запобігання

корупції

19 лютого 2021 року № 102/21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 квітня 2021 р.

за № 507/36129

ПОРЯДОК

подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (у тому числі її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи) (далі - Звіт) до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі - Реєстр).

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про політичні партії в Україні», «Про електронні довірчі послуги» та «Про електронні документи та електронний документообіг».

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

електронний кабінет - індивідуальна персоніфікована вебсторінка політичної партії у Реєстрі, за допомогою якої здійснюється подання Звітів та інших електронних документів, обмін повідомленнями тощо;

електронні документи - Звіти, у тому числі уточнюючі, та документи, подання яких передбачено статтею 17 Закону України «Про політичні партії в Україні»;

офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) - сукупність програмних засобів, розміщених за унікальними адресами в обчислювальній мережі, у тому числі в мережі Інтернет, разом з інформаційними ресурсами Національного агентства, через які здійснюється формування, ведення та оприлюднення Реєстру;

публічна частина Реєстру - частина даних Реєстру, яка складається з поданих до Реєстру електронних документів з вилученою з них інформацією з обмеженим доступом.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про політичні партії в Україні», «Про електронні довірчі послуги» та «Про електронні документи та електронний документообіг».

II. Формування Звіту

1. Звіт політичної партії є структурованими даними, містить інформацію, внесену керівником політичної партії та/або особами, яких уповноважено в установленому порядку на подання Звіту (далі - уповноважена особа), до електронних форм, передбачених Реєстром, та підписаний шляхом накладання на нього кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) керівника (уповноваженої особи) політичної партії.

2. Поданню Звіту передує процес його формування, який полягає в заповненні електронних форм інформацією, передбаченою Реєстром відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні».

3. Політичні партії отримують доступ до Реєстру за процедурою, визначеною Порядком формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затвердженим наказом Національного агентства від 19 лютого 2021 року № 102/21.

4. Інформація вноситься до Звіту українською мовою, за винятком іншомовних власних назв.

5. Уся інформація, яка вноситься до електронних форм, передбачених Реєстром, та відображає вартісні показники, зазначається в національній грошовій одиниці України.

6. До Звіту за IV квартал звітного року додаються (шляхом завантаження фотокопій до Реєстру) копії звітів про проведення щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та незалежного зовнішнього аудиту фінансової звітності політичної партії, якщо його проведення відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» є обов’язковим.

7. Електронні копії оригіналу паперового документа, які додаються до Звіту шляхом завантаження фотокопій до Реєстру, є невід’ємною частиною Звіту.

8. Після наповнення інформацією електронних форм, передбачених Реєстром, які у своїй сукупності є Звітом, а також завантаження додатків (у разі необхідності) Звіт вважається сформованим.

9. Сформований Звіт підписує керівник (уповноважена особа) політичної партії шляхом накладання КЕП.

III. Подання Звіту

1. Політична партія після створення облікового запису політичної партії в Реєстрі подає сформований Звіт до Національного агентства засобами електронного зв’язку через мережу Інтернет.

2. Звітним періодом для складення Звіту є календарний квартал. Звіт подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного кварталу.

3. Політична партія подає до Національного агентства Звіт за I квартал - до 10 травня, за II квартал - до 09 серпня, за III квартал - до 09 листопада та за IV квартал - до 09 лютого наступного за звітним періодом року.

4. Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем завершення строку подання Звіту є перший за ним робочий день.

5. Звіт, поданий політичною партією після закінчення встановленого законодавством строку, вважається поданим з порушенням строків його подання.

6. Політична партія може подати Звіт з усунутими недоліками (уточнюючий) у разі видання Національним агентством наказу про зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії з підстав та в порядку, що визначені Законом України «Про політичні партії в Україні».

7. Подання Звіту до Реєстру підтверджується шляхом надсилання до електронного кабінету політичної партії повідомлення про подання Звіту до Національного агентства.

8. Кожному поданому Звіту Реєстр автоматично присвоює унікальний ідентифікатор Звіту, що унеможливлює внесення несанкціонованих змін до поданого Звіту.

9. Інформація, внесена керівником (уповноваженою особою) політичної партії до Звіту, автоматично оприлюднюється (за винятком інформації з обмеженим доступом) в публічній частині Реєстру.

IV. Особливості формування Звітів місцевих організацій політичної партії

1. Звіти формуються лише тими місцевими організаціями політичної партії, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи.

2. Доступ до електронного кабінету керівникам та/або уповноваженим особам місцевих організацій політичної партії надає керівник (уповноважена особа) політичної партії в межах їх повноважень, що виникають на підставі Закону України «Про політичні партії в Україні», статуту політичної партії, договору або з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

3. Відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру місцевих організацій, які у встановленому порядку не набули статусу юридичної особи, підлягають відображенню у Звіті політичної партії та/або у Звітах її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, які є невід’ємною частиною Звіту політичної партії.

4. Звіти місцевих організацій політичної партії, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, формуються в Реєстрі та подаються на погодження керівнику (уповноваженій особі) політичної партії через електронний кабінет за процедурою, визначеною відповідними інструкціями користувачів, які розміщуються на офіційному вебсайті Національного агентства та офіційній сторінці Реєстру.

5. Після погодження керівником (уповноваженою особою) політичної партії Звіти місцевих організацій політичної партії, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, підписують шляхом накладання КЕП керівники (уповноважені особи) таких місцевих організацій політичної партії.

6. Після підписання керівниками (уповноваженими особами) Звіти місцевих організацій політичної партії, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, автоматично формуються як додатки до Звіту, що подається до Національного агентства, та є його невід’ємними частинами.

Керівник Департаменту

запобігання політичній

корупції

Г. Чорнуцька


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.04.2021 — 2021 р., № 33, стор. 377, стаття 1994, код акта 104448/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 16.03.2020 № 97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2020 № 127/20 "Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 17.03.2020 № 100/20 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 17.03.2020 № 102/20 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 04.05.2020 № 167/20 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 19.05.2020 № 204/20 "Про затвердження Змін до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 26.05.2020 № 220/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 жовтня 2017 року № 1024". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -