<<
>>

НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020

Документ актуальний на 23.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

13.03.2020  № 96/20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 березня 2020 р.

за № 309/34592

{Наказ скасовано на підставі Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 102/21 від 19.02.2021. Див. п. 7 Наказу}

Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Відповідно до пункту 8-1 частини першої статті 11, пункту 5 частини першої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції", статті 17 Закону України "Про політичні партії в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

2) Форму Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції:

1) від 09 червня 2016 року № 3 "Про затвердження форми Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за № 904/29034;

2) від 28 липня 2016 року № 2 "Про затвердження Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2016 року за № 1185/29315.

3.

Департаменту запобігання політичній корупції подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня початку функціонування електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова

Національного агентства

з питань запобігання корупції

О. Новіков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра

цифрової трансформації України

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства з питань

запобігання корупції

13 березня 2020 року № 96/20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 березня 2020 р.

за № 309/34592

ПОРЯДОК

подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (у тому числі її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи) (далі - Звіт) до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі - Реєстр), який формує та веде Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

автентифікація - електронна процедура, яка дає можливість підтвердити електронну ідентифікацію фізичної особи та/або походження і цілісність електронних даних;

електронна ідентифікація - процедура використання ідентифікаційних даних представника фізичної особи в електронній формі, які однозначно визначають таку особу;

електронна печатка - електронні дані, які додаються створювачем електронної печатки до інших електронних даних або логічно з ними пов'язуються і використовуються для визначення походження та перевірки цілісності пов'язаних електронних даних;

електронні документи - Звіти, у тому числі уточнюючі та документи, подання яких передбачено статтею 17 Закону України "Про політичні партії в Україні";

офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - офіційний вебсайт Національного агентства) - сукупність програмних засобів, розміщених за унікальними адресами в обчислювальній мережі, у тому числі в мережі Інтернет, разом з інформаційними ресурсами Національного агентства, через які здійснюється формування, ведення та оприлюднення Реєстру;

персональний електронний кабінет - індивідуальна персоніфікована вебсторінка політичної партії у Реєстрі, за допомогою якої здійснюється подання Звітів та інших електронних документів, обмін повідомленнями тощо;

публічна частина Реєстру - частина даних Реєстру, яка складається з поданих до Реєстру електронних документів з вилученою з них інформацією з обмеженим доступом.

II. Подання Звіту

1. Політичні партії щокварталу, але не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов'язані подати до Національного агентства Звіти шляхом заповнення відповідних електронних документів. Зазначені електронні документи подаються через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Реєстру у власному персональному електронному кабінеті після здійснення реєстрації в Реєстрі.

2. Політична партія реєструється в Реєстрі з використанням особистого ключа та кваліфікованого сертифіката відкритого ключа керівника (уповноваженої особи) політичної партії та кваліфікованої електронної печатки політичної партії.

Під час реєстрації у Реєстрі політична партія повинна зазначити реєстраційні дані (повне найменування, ідентифікаційний код, П.І.Б. керівника, контактний номер телефону), а також адресу електронної пошти, що використовуватиметься для надсилання повідомлень.

3. Зареєстровані у Реєстрі політичні партії мають право:

доступу до персонального електронного кабінету після автентифікації із використанням особистого ключа та кваліфікованого сертифіката відкритого ключа керівника (уповноваженої особи) політичної партії;

змінювати реєстраційні дані, а також адресу електронної пошти у власному персональному електронному кабінеті;

створювати, змінювати, зберігати та видаляти чернетки документів у власному персональному електронному кабінеті;

подавати електронні документи у разі їх відповідності технічним вимогам щодо правильності та повноти заповнення, переглядати подані ними документи;

отримувати у персональному електронному кабінеті та на адресу електронної пошти, зазначену у власному персональному електронному кабінеті, електронні повідомлення про підтвердження подання електронних документів, попередження про необхідність подання електронних документів до Реєстру, інші повідомлення.

4. Звіт подається: за I квартал - до 10 травня звітного року, за II квартал - до 09 серпня звітного року, за III квартал - до 09 листопада звітного року та за IV квартал - до 09 лютого наступного за звітним року включно.

Інформація до Звіту вноситься окремо за кожний звітний квартал.

До Звіту за IV квартал звітного року додаються копії звітів про проведення щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та незалежного зовнішнього аудиту фінансової звітності політичної партії (якщо його проведення відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" є обов'язковим).

5. Звіт має викладатися українською мовою. Відомості, що містяться у Звіті, повинні бути достовірними.

Форма Звіту заповнюється політичною партією за всіма передбаченими у ній полями.

6. Державний контроль за дотриманням політичними партіями вимог щодо відповідності оформлення Звіту, включених до нього звітних даних вимогам законодавства, своєчасності подання Звіту, повноти та достовірності відображеної у Звіті інформації, встановлення наявності або відсутності порушень законодавства щодо фінансування політичних партій або передвиборної агітації здійснюється Національним агентством.

7. У разі усунення політичною партією причин, які зумовили зупинення державного фінансування її статутної діяльності, політична партія подає Звіт з усуненими недоліками (уточнюючий).

8. У Звіті цифрові показники інформації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру зазначаються у грошовій одиниці України та заокруглюються до гривні.

9. Після заповнення усіх необхідних полів форми Звіту, завантаження додатків (у разі необхідності), керівник (уповноважена особа) політичної партії підписує електронні документи шляхом накладання на них особистого кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки політичної партії.

Повідомлення, які політична партія направляє за допомогою персонального електронного кабінету, також підписуються шляхом накладання на них особистого кваліфікованого електронного підпису керівника (уповноваженої особи).

10. Кожному поданому Звіту Реєстр автоматично надає унікальний ідентифікатор документа та накладає на нього електронну печатку Реєстру, що унеможливлює внесення несанкціонованих змін до поданого електронного документа (забезпечує цілісність документа).

Подання Звіту до Реєстру підтверджується шляхом надсилання повідомлення політичній партії на адресу електронної пошти, зазначену в персональному електронному кабінеті, та до персонального електронного кабінету.

11. Звіти подані до Реєстру після закінчення встановленого законодавством строку, вважаються поданими з порушенням строків їх подання.

12. Дані звітів, які були подані до Реєстру (крім додатків), зберігаються у структурованому вигляді, а також у зручній для візуального сприйняття формі (у форматах PDF, HTML).

13. Усі електронні документи, які політична партія подала до Реєстру, автоматично оприлюднюються (за винятком інформації з обмеженим доступом) у публічній частині Реєстру й зберігаються в Реєстрі впродовж не менше п'яти років.

Керівник

Департаменту запобігання

політичній корупції

Г. Чорнуцька


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства з питань

запобігання корупції

13 березня 2020 року № 96/20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 березня 2020 р.

за № 309/34592

ЗВІТ

політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Керівник

Департаменту запобігання

політичній корупції

Г. Чорнуцька

Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Наказ; НА запобігання корупції від 13.03.2020 № 96/20

Скасування від 11.05.2021, підстава — z0507-21

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0309-20

Законодавство України

станом на 27.04.2023

втратив чинність


Документи та файли

 • Сигнальний документ — f494430n64.doc від 23.04.20 12:45, 144 кб

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.04.2020 — 2020 р., № 28, стор. 74, стаття 1029, код акта 98689/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 03.01.2023 № 1/23 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 18.01.2023 № 13/23/395 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та електронною системою закупівель". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2023 рікк
 3. НАКАЗ від 29.03.2023 № 68/23 "Про затвердження Змін до Порядку проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2023 рікк
 4. НАКАЗ від 31.03.2022 № 122/22 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 02.09.2022 № 204/22 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 26 серпня 2022 року № 200/22". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.08.2022 № 200/22 "Про затвердження Змін до Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 11.11.2022 № 257/22 "Про внесення змін до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 15.12.2022 № 275/22 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 квітня 2020 року № 10-дск". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 14. формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 19.02.2021 № 102/21 "Про деякі питання подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 26.04.2021 № 240/21 "Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 18.05.2021 № 263/21 "Про затвердження Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 21.05.2021 № 268/21 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 27.05.2021 № 277/21 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 23.07.2021 № 448/21 "Про затвердження Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -