<<
>>

НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020

Документ актуальний на 28.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

20.03.2020  № 109/20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 квітня 2020 р.

за № 331/34614

Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 7, абзацу третього частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про державну службу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції, що додається.

2. Управлінню персоналом подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

О. Новіков

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Генеральний секретар Громадської спілки

«Всеукраїнське громадське об’єднання

«Національна Асамблея людей

з інвалідністю України»

Голова Спільного представницького органу

репрезентативних всеукраїнських об’єднань

профспілок на національному рівні

Р.

Іллічов

В. Назаренко

Г. Осовий


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства

з питань запобігання корупції

20 березня 2020 року № 109/20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 квітня 2020 р.

за № 331/34614

ПОЛОЖЕННЯ

про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає правові та організаційні засади, порядок проведення відкритого конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі - конкурс), принципи та умови відбору для призначення на вакантні посади державних службовців у Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство), метою якого є добір осіб, здатних виконувати посадові обов’язки на засадах доброчесності та професіоналізму.

2. На посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві призначаються громадяни України, які здатні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

3. Призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві здійснюється виключно за результатами конкурсу, крім випадків переведення в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу», а також у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

4. Конкурс проводиться:

на зайняття вакантної посади державної служби;

на посаду на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігається посада державної служби;

на посади державної служби, що займають особи, припинення державної служби яких має відбутися відповідно до пункту 7 частини першої статті 83 Закону України «Про державну службу».

У випадку, передбаченому абзацом четвертим цього пункту, конкурс може бути оголошено не раніше ніж за два місяці до припинення державної служби відповідної особи.

У разі наявності декількох посад державної служби категорій «Б» і «В» з однаковими посадовими обов’язками та вимогами до професійних компетентностей, визначеними в умовах проведення конкурсу, може проводитись один конкурс.

5. Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійних компетентностей, особис-тих якостей і досягнень кандидатів на зайняття посади.

6. Конкурс проводиться з дотриманням таких принципів:

1) забезпечення рівного доступу;

2) політичної неупередженості;

3) законності;

4) довіри суспільства;

5) прозорості;

6) доброчесності;

7) недискримінації;

8) надійності та відповідності методів тестування;

9) узгодженості застосування методів тестування;

10) ефективного і справедливого процесу відбору.

7. Дотримання принципів недискримінації та забезпечення рівного доступу під час проведення конкурсу включає можливість застосування в ході його проведення розумного пристосування для особи з інвалідністю, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, а також можливість застосування позитивних дій відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». Усі етапи конкурсу мають проводитись у приміщенні, доступному також для кандидатів з числа маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю.

8. Конкурс проводиться державною мовою.

9. Особи, зазначені у частині другій статті 19 Закону України «Про державну службу», не можуть вступити на державну службу.

10. Особи, які подали необхідну інформацію для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади (далі - кандидати).

II. Конкурсна комісія

1. Для проведення конкурсу Голова Національного агентства утворює конкурсну комісію, яка здійснює добір кандидатів на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві (далі - конкурсна комісія). Конкурсна комісія утворюється у складі голови і членів комісії чисельністю не менше 7 осіб.

Склад конкурсної комісії затверджується наказом Національного агентства. Одночасно може бути утворено декілька конкурсних комісій.

2. До складу конкурсної комісії входять представники служби управління персоналом, юридичної служби, окремих структурних підрозділів, підрозділу внутрішнього контролю та представники Громадської ради при Національному агентстві, обрані за результатами конкурсу.

3. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним за умови присутності на ньому більше половини від загального складу комісії.

4. Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи державних службовців, у тому числі з інших державних органів, науковців та експертів у відповідній сфері (за згодою керівника відповідного державного органу, установи, підприємства, організації), які володіють професійними знаннями, для проведення оцінки за результатами розв’язання ситуаційних завдань (у разі їх розв’язання) та проведення співбесіди щодо відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам. Залучені до роботи конкурсної комісії особи беруть участь у роботі комісії в порядку, визначеному абзацом другим пункту 16 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (далі - Порядок).

5. Голова конкурсної комісії організовує її роботу, затверджує порядок денний та головує на її засіданнях. У разі відсутності голови конкурсної комісії його повноваження виконує член конкурсної комісії, визначений Головою Національного агентства.

6. Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі особисто, без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях комісії та права голосу на таких засіданнях іншим особам, у тому числі іншим членам комісії.

За відсутності кворуму конкурсна комісія, відповідні структурні підрозділи та посадові особи Національного агентства діють відповідно до абзаців п’ятого-дев’ятого пункту 17 Порядку.

7. Голова Національного агентства визначає з числа працівників служби управління персоналом двох осіб, які виконуватимуть функції адміністраторів під час проведення конкурсу.

8. Адміністратори ведуть протокол засідання конкурсної комісії, оформлюють відомості про результати конкурсу, роздруковують звіти про результати проходження тестування, перевіряють особу кандидата, виконують доручення голови конкурсної комісії, пов’язані з організацією проведення засідань конкурсної комісії. Адміністратори не є членами конкурсної комісії.

9. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним.

10. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який готує та візує адміністратор (адміністратори) та підписують голова і члени конкурсної комісії. З питань організації своєї діяльності, що не врегульовані цим Положенням, конкурсна комісія уповноважена приймати рішення відповідно до законодавства.

11. Голова, члени конкурсної комісії, адміністратори та залучені до роботи конкурсної комісії особи несуть персональну відповідальність за розголошення інформації, що стала їм відома під час проведення конкурсу, зокрема щодо змісту ситуаційних та/або інших завдань.

III. Етапи та умови проведення конкурсу

1. Конкурс оголошується наказом Національного агентства, яким затверджуються умови проведення конкурсу згідно з додатком 1 до Порядку. Проєкт умов проведення конкурсу, в якому визначено вимоги до професійної компетентності, готує служба управління персоналом.

2. Конкурс проводиться за такими етапами:

1) видання наказу Національного агентства про оголошення конкурсу та про затвердження умов його проведення;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття та розгляд інформації від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) проведення тестування на знання законодавства, визначення його результатів;

5) проведення тестування загальних здібностей (у разі прийняття конкурсною комісією рішення щодо необхідності тестування загальних здібностей), визначення його результатів;

6) розв’язання ситуаційних завдань (у разі прийняття конкурсною комісією рішення щодо необхідності розв’язання ситуаційних завдань), визначення його результатів;

7) проведення конкурсною комісією співбесіди та визначення її результатів;

8) складення загального рейтингу кандидатів;

9) внесення конкурсною комісією Голові Національного агентства пропозиції щодо визначених кандидатур або інформації про відсутність таких кандидатур;

10) визначення Головою Національного агентства переможця (переможців) конкурсу;

11) оприлюднення результатів конкурсу.

3. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, проходять однакові види тестування та розв’язують однакові ситуаційні завдання.

4. Кандидати, які претендують на зайняття посад державної служби, посадові обов’язки за якими передбачають здійснення функцій з ресурсного, матеріально-технічного забезпечення та експлуатації, не проходять тестування загальних здібностей.

5. Під час проведення тестування та розв’язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється спілкуватися між собою, користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, посібниками, іншими матеріалами. У разі порушення зазначеної вимоги кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається акт, який підписують присутні члени конкурсної комісії або присутні адміністратори Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби. Відсторонений кандидат вважається таким, що не пройшов конкурс.

IV. Оприлюднення інформації про проведення конкурсу

1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби (далі - Єдиний портал).

2. Після оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на Єдиному порталі така інформація оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного агентства, а також може оприлюднюватися на інших вебсайтах та в засобах масової інформації.

3. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

1) дата й номер наказу Національного агентства про оголошення конкурсу;

2) назва посади, на яку оголошено конкурс;

3) інформація щодо умов проведення конкурсу (посадові обов’язки, умови оплати праці, вимоги до професійної компетентності кандидата, інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду тощо);

4) істотні умови контракту про проходження державної служби (у разі укладення);

5) вичерпний перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання;

6) найменування і місцезнаходження Національного агентства;

7) дата, час і місце проведення конкурсу;

8) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти працівника Національного агентства, який надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

4. Виправлення розбіжностей між інформацією, зазначеною в наказі про оголошення конкурсу та умовах його проведення, та інформацією, розміщеною на Єдиному порталі, здійснюється відповідно до Порядку.

5. Строк подання інформації для участі в конкурсі не може становити менше 7 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.

V. Прийняття та розгляд інформації для участі у конкурсі

1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, через Єдиний портал подає конкурсній комісії таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1 до Порядку, в якому обов’язково зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

2. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

3. Державні службовці Національного агентства, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі через Єдиний портал.

4. Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає до конкурсної комісії заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку. Види розумного пристосування та способи їх застосування визначаються в методиці забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням, яка затверджується НАДС.

5. Інформація для участі у конкурсі подається на кожну посаду окремо. Зазначена інформація може бути подана відповідно до дати та часу, визначених в умовах проведення конкурсу, які розміщуються на Єдиному порталі.

У разі неможливості подання кандидатом інформації в останній день встановленого строку для її подання через Єдиний портал у зв’язку із технічними збоями у роботі порталу такий строк продовжується на один робочий день. Інформацію про відповідний технічний збій НАДС повідомляє на власному офіційному вебсайті.

6. На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

7. Інформація, направлена на електронну пошту Національного агентства або в інший спосіб, не розглядається.

8. Служба управління персоналом розглядає інформацію, подану кандидатами для участі у конкурсі. У разі неподання кандидатом необхідної інформації, передбаченої цим Положенням, подання неповної інформації, виявлення невідповідності поданої кандидатом інформації щодо кваліфікаційних вимог до освіти та/або досвіду роботи встановленим вимогам, неправильності заповнення заяви або резюме такий кандидат не допускається до проходження конкурсу. Служба управління персоналом інформує кандидата про участь у конкурсі або про недопуск до проходження конкурсу одним із доступних способів, що обраний кандидатом, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку.

9. Кандидат після усунення недоліків може подати інформацію для участі у конкурсі повторно у визначеному порядку та в межах установленого строку її подання.

10. Про дату, час та місце проведення оцінювання кандидатів інформують на попередньому етапі конкурсу або не пізніше ніж за два робочих дні до початку проходження відповідного етапу конкурсу у спосіб, обраний кандидатом, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку.

11. Під час проведення конкурсу за рішенням конкурсної комісії може здійснюватися відео- або аудіофіксація, а також відеотрансляція розв’язання ситуаційних завдань та/або співбесіди в режимі реального часу, про що адміністратор оголошує перед початком відповідного етапу конкурсу.

Матеріали відео-, аудіофіксації, запис відеотрансляції зберігаються у Національному агентстві протягом п’яти років.

VI. Проведення оцінювання кандидатів

1. Тестування на знання законодавства

1. Тестування на знання законодавства проводиться у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби (далі - Центр оцінювання) відповідно до Порядку. Місце, дату і час початку проведення тестування узгоджує служба управління персоналом Національного агентства з Центром оцінювання перед затвердженням умов проведення конкурсу.

2. Про місце, дату і час, передбачені для тестування усіх кандидатів, їм повідомляється одним із доступних способів, які ними обрані, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку, не пізніше ніж за два робочих дні до початку проходження тестування.

3. За результатами тестування виставляються такі бали:

1) для посад категорії «Б»:

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 34 питання тестового завдання і більше;

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 26-33 питання тестового завдання;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 25 і менше питань тестового завдання;

2) для посад категорії «В»:

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 32 питання тестового завдання і більше;

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 24-31 питання тестового завдання;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 23 і менше питань тестового завдання.

Результати тестування можуть використовуватися протягом шести місяців з дня його проходження у разі участі кандидата в інших конкурсах на заміщення посад державної служби в Національному агентстві, у тому числі в день отримання таких результатів.

4. Після закінчення кандидатом проходження тестування або після закінчення часу, відведеного для його проведення, здійснюється автоматичне визначення результатів тестування за допомогою програмного забезпечення (далі - звіт).

5. За результатами тестування формується та роздруковується звіт, який підписується кандидатом, після чого передається адміністратору Центру оцінювання. Адміністратор Центру оцінювання підписує зазначений звіт та передає адміністратору конкурсної комісії.

6. Кандидати, які за результатами тестування на знання законодавства набрали 0 балів, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу.

7. Кандидати, які набрали 1 або 2 бали, вважаються такими, що пройшли тестування, та допускаються до чергового етапу конкурсу.

8. Результати проведення тестування відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та відомості про результати тестування за формою згідно з додатком 4 до Порядку.

2. Тестування загальних здібностей

1. Кандидати, які успішно пройшли тестування на знання законодавства, проходять тестування загальних здібностей в Національному агентстві (в разі проведення цього етапу конкурсу). Тестування загальних здібностей включає перевірку абстрактного та вербального мислення, аналітичних здібностей.

Рішення щодо необхідності проведення тестування загальних здібностей як етапу конкурсу приймає конкурсна комісія.

2. Перевірка загальних здібностей здійснюється у формі тестування з використанням комп’ютерної техніки. Приклад тесту розміщується на вебсайті Національного агентства.

3. До розробки тестів можуть залучатися (у тому числі на платній основі) юридичні та фізичні особи, громадські об’єднання, які здійснюють діяльність або володіють спеціальними знаннями у сфері психології та/або управління людськими ресурсами, в тому числі за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

4. Співвідношення між результатами оцінки загальних здібностей та балами, що отримують кандидати, встановлюється за рішенням конкурсної комісії. Така інформація доводиться до відома кандидатів перед початком тестування.

5. За результатами тестування загальних здібностей кандидати можуть отримати 0, 1 або 2 бали. Кандидати, які набрали 1 або 2 бали, вважаються такими, що пройшли тестування, та допускаються до чергового етапу конкурсу.

6. Кандидати, які отримали 0 балів, а також кандидати, які не з’явилися для проходження тестування протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу. За заявою кандидата, який з поважної причини (службове відрядження, тимчасова непрацездатність, смерть близької особи, підтверджені відповідними документами, стихійне лихо тощо) не може (не зміг) взяти участь в тестуванні загальних здібностей, конкурсна комісія може призначити проведення такого тестування в інший день у межах визначеного періоду проведення конкурсу.

7. Кандидат може скористатися результатами тестування загальних здібностей у разі участі у конкурсі на заміщення інших посад державної служби в Національному агентстві протягом шести місяців після проведення такого тестування (у тому числі в день його проходження). У такому разі кандидат може не проходити цей вид тестування, а конкурсною комісією враховується попередній бал. У разі проходження тестування зараховується бал, отриманий за його результатами.

8. Результати проведення тестування загальних здібностей відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та відомості про результати тестування загальних здібностей згідно з додатком 1.

3. Ситуаційні завдання

1. Ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття посад державної служби (в разі проведення цього етапу конкурсу) розробляє служба управління персоналом за участю керівників самостійних структурних підрозділів з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу, пропозицій донорів міжнародної технічної допомоги та затверджує своїм рішенням конкурсна комісія.

Рішення щодо необхідності розв’язання ситуаційних завдань як етапу конкурсу приймає конкурсна комісія.

2. Під час затвердження ситуаційних завдань визначаються вимоги до компетентності та професійних знань кандидата, які будуть оцінюватись за результатами їх розв’язання.

3. Метою розв’язання ситуаційних завдань є з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків, відповідності їх компетентностей та професійних знань встановленим вимогам, зокрема знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи державного службовця Національного агентства відповідно до посадової інструкції.

4. Ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами письмово (власноруч або з використанням комп’ютерної техніки) у присутності не менше третини членів конкурсної комісії. Рішення про використання кандидатами комп’ютерної техніки для розв’язання ситуаційних завдань приймає конкурсна комісія.

5. Під час розв’язання ситуаційних завдань з використанням комп’ютерної техніки забезпечується блокування доступу до Інтернету та інших джерел інформації, за винятком доступу до довідкових правових систем.

6. Кожен кандидат розв’язує від одного до трьох ситуаційних завдань залежно від встановлених вимог до професійної компетентності. Кількість ситуаційних завдань для кандидатів визначає конкурсна комісія.

7. Розв’язання ситуаційних завдань як етап конкурсу здійснюється відповідно до Порядку.

8. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

9. Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал менш як 0,5 за однією з вимог, кандидати, які не з’явилися для розв’язання ситуаційних завдань, та кандидати, які не заповнили бланк персональних даних за формою згідно з додатком 5 до Порядку, вважаються такими, що не пройшли конкурс та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу.

10. Результати розв’язання ситуаційного завдання відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та заносяться до відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань за формою згідно з додатком 6 до Порядку.

4. Співбесіда

1. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

2. Конкурсна комісія затверджує графік проведення співбесід з кандидатами, у якому зазначаються дата, час та місце їх проведення, та забезпечує його оприлюднення на офіційному вебсайті Національного агентства не пізніше ніж за два дні до дати проведення.

3. Час для проведення співбесіди з кандидатом визначає конкурсна комісія. До визначеного часу для проходження співбесіди не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання конкурсної комісії.

4. Співбесіду проводять конкурсна комісія та залучені до її роботи особи за особистої участі кандидата. За заявою кандидата, який з поважної причини (службове відрядження, тимчасова непрацездатність, смерть близької особи, підтверджені відповідними документами, стихійне лихо тощо) не може (не зміг) взяти участь у співбесіді за графіком, конкурсна комісія може призначити її проведення в інший день у межах визначеного періоду проведення конкурсу.

5. Під час співбесіди члени конкурсної комісії можуть ставити запитання для уточнення окремих аспектів біографії, професійного досвіду кандидата, оцінки професійних та особистих якостей кандидата, зокрема його доброчесності, рівня його вмотивованості, за напрямом діяльності відповідного структурного підрозділу тощо.

6. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою на співбесіді виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

7. Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час проведення співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати співбесіди за формою згідно з додатком 7 до Порядку.

Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати співбесіди адміністратору, який заповнює зведену відомість середніх балів згідно з додатком 2.

8. Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.

9. Кандидати, які під час проведення співбесіди отримали середній бал менш як 0,5 за однією з вимог, а також кандидати, які не з’явилися для проведення співбесіди, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір та не можуть бути включеними до загального рейтингу.

10. Результати співбесіди відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та заносяться до відомості про результати співбесіди за формою згідно з додатком 7 до Порядку.

11. Результати усіх етапів конкурсу фіксуються у зведеній відомості середніх балів та повідомляються кандидатам.

VII. Складення рейтингового списку кандидатів

1. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів за результатами тестування на знання законодавства, тестування загальних здібностей (у разі його проведення) та середніх балів за результатами розв’язання ситуаційних завдань (у разі його проведення) та результатами співбесіди і заноситься до зведеної відомості середніх балів.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

Результати визначення загального рейтингу кандидатів відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та заносяться до таблиці загального рейтингу за формою згідно з додатком 9 до Порядку.

2. Для допущення до наступного етапу конкурсу конкурсна комісія визначає п’ять кандидатур, які набрали найбільшу загальну кількість балів відповідно до загального рейтингу кандидатів.

3. Якщо за загальним рейтингом кандидатів їх кількість становить менше п’яти осіб, до наступного етапу конкурсу допускаються усі наявні кандидати.

4. У разі коли п’ятий та наступні за ним кандидати у загальному рейтингу кандидатів мають однакову загальну кількість балів, п’ята кандидатура для визначення переможця конкурсу обирається шляхом відкритого голосування на засіданні конкурсної комісії після обговорення відповідності професійної компетентності таких кандидатів.

5. Конкурсна комісія вносить Голові Національного агентства пропозиції щодо визначених кандидатур або інформацію про відсутність таких кандидатур не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання відповідного протоколу.

6. Кандидат може ознайомитися із своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до конкурсної комісії. У такому разі служба управління персоналом надає кандидатові витяг із зведеної відомості середніх балів.

VIII. Психологічне тестування

1. Кандидати на посади державної служби категорії «Б», внесені Голові Національного агентства конкурсною комісією відповідно до пункту 5 розділу VII цього Положення, можуть складати, за згодою, психологічні тести з використанням комп’ютерної техніки.

Психологічне тестування проводиться з метою з’ясування особистісних характеристик кандидата.

До розробки тестів можуть залучатися (у тому числі на платній основі) юридичні та фізичні особи, громадські об’єднання, які здійснюють діяльність або володіють спеціальними знаннями у сфері психології та/або управління людськими ресурсами, в тому числі за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

2. Результати психологічного тестування надаються разом із зведеною відомістю середніх балів та загальним рейтингом кандидатів Голові Національного агентства, мають рекомендаційний характер та враховуються ним під час проведення співбесіди з кандидатами.

IX. Визначення переможця та оприлюднення результатів конкурсу

1. З метою визначення переможця (переможців) конкурсу Голова Національного агентства проводить співбесіду з кожним кандидатом, визначеним конкурсною комісією.

2. Співбесіда за рішенням Голови Національного агентства може проводитися уповноваженою ним особою, про що видається відповідний наказ.

3. Після проведення співбесіди Голова Національного агентства приймає рішення про визначення переможця (переможців) конкурсу або про його (їх) відсутність, що оформлюється шляхом видання наказу.

У разі коли Голова Національного агентства не прийняв рішення про визначення переможця (переможців) конкурсу або про його (їх) відсутність протягом 44 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, вважається, що переможець (переможці) конкурсу відсутній(і).

4. Служба управління персоналом протягом одного робочого дня після отримання інформації про рішення Голови Національного агентства повідомляє про таке рішення кандидатів, з якими проводилася співбесіда, одним із доступних способів, які обрані ними, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку.

5. Результати конкурсу оприлюднюються відповідно до Порядку.

6. Служба управління персоналом веде реєстр кандидатів, запропонованих конкурсною комісією для визначення переможця (переможців) конкурсу.

7. У разі коли посада, на яку проводився конкурс, стане вакантною протягом одного року з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі, а також якщо переможець конкурсу відмовиться від зайняття посади або йому буде відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки, Голова Національного агентства має право на повторне визначення переможця конкурсу серед запропонованих конкурсною комісією кандидатів.

8. Служба управління персоналом повідомляє таких кандидатів про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом п’яти календарних днів одним із доступних способів, які обрані ними, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку.

9. У разі реалізації Головою Національного агентства відкладеного права на повторне визначення переможця конкурсу інформація про нього оприлюднюється відповідно до Порядку.

10. Повторний конкурс проводиться відповідно до статті 30 Закону України «Про державну службу» та цього Положення.

11. Кандидат, якого не визначено переможцем конкурсу, має право оскаржити рішення конкурсної комісії відповідно до статті 28 Закону України «Про державну службу».

Заступник

керівника управління -

керівник відділу

кадрової роботи

Управління персоналом

О. Бойко


Додаток 1

до Положення про відкритий

конкурс для призначення на посади

державної служби категорій «Б»

та «В» Національного агентства

з питань запобігання корупції

(пункт 8 глави 2 розділу VI)

ВІДОМІСТЬ

про результати тестування загальних здібностей

Додаток 2

до Положення про відкритий

конкурс для призначення на посади

державної служби категорій «Б»

та «В» Національного агентства з

питань запобігання корупції

(абзац другий пункту 7

глави 4 розділу VI)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

середніх балів


Документи та файли

Сигнальний документ — f494513n205.doc
Сигнальний документ — f494513n206.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.04.2020 — 2020 р., № 32, стор. 49, стаття 1100, код акта 98794/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 16.03.2020 № 97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 02.04.2020 № 127/20 "Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 17.03.2020 № 100/20 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 17.03.2020 № 102/20 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 04.05.2020 № 167/20 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 19.05.2020 № 204/20 "Про затвердження Змін до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 26.05.2020 № 220/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 жовтня 2017 року № 1024". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 28.05.2020 № 225/20 "Про визначення термінів, що вживаються у Законі України "Про політичні партії в Україні"та законодавстві України про вибори". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 27.05.2020 № 223/20 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -