Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 18.05.2021 № 263/21 "Про затвердження Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021

Документ актуальний на 05.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

18.05.2021  № 263/21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 червня 2021 р.

за № 773/36395

Про затвердження Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг

Відповідно до пункту 8-1 частини першої статті 11, пункту 5 частини першої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції", частини шостої статті 15 Закону України "Про політичні партії в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методологію визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 16 листопада 2018 року № 2596 "Про затвердження Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2018 року за № 1397/32849.

3. Департаменту запобігання політичній корупції подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

О. Новіков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Голова Фонду державного майна України

С.

Марченко

Д. Сенниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства з питань

запобігання корупції

18 травня 2021 року № 263/21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 червня 2021 р.

за № 773/36395

МЕТОДОЛОГІЯ

визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг

I. Загальні положення

1. Ця Методологія встановлює процедуру визначення розміру (суми) внеску, наданого або отриманого у формі робіт, товарів або послуг на підтримку політичної партії, її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи (далі - політична партія), з метою дотримання обмежень, передбачених статтею 15 Закону України "Про політичні партії в Україні", та відображення у Звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (у тому числі її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи) (далі - Звіт).

2. Визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг на підтримку політичної партії полягає у встановленні його вартості.

3. У цій Методології терміни вживаються у таких значеннях:

вартість придбання - загальна сума коштів, які фактично сплачені або повинні бути сплачені політичною партією за набуття у власність об'єктів внеску, що підтверджується первинними документами, за винятком транспортних та інших витрат, пов'язаних із оформленням права власності на об'єкт внеску;

відповідальна особа - керівник політичної партії та/або особа, яку уповноважено на подання Звіту;

внескодавець - фізична або юридична особа, яка здійснює внесок на підтримку політичної партії;

звітний період - період, за який подається Звіт до Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні";

ідентичні об'єкти внеску - будь-які роботи, товари або послуги, що мають однакові характерні для них основні ознаки;

найнижча ринкова вартість - найнижча ціна придбання робіт, товарів або послуг ідентичних об'єктів внеску на відповідному ринку, за якою можуть бути безперешкодно придбані відповідні роботи, товари або послуги необмеженим колом осіб;

об'єкти внеску - будь-які роботи, товари або послуги, надані або отримані безоплатно або на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних об'єктів внеску на відповідному ринку) політичною партією;

первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію (дію або подію), в рамках якої політичною партією отримано роботу, товар або послугу;

подібні об'єкти внеску - будь-які роботи, товари або послуги, що не є ідентичними об'єктами внеску, але мають схожі характеристики і складаються із схожих компонентів, у результаті чого виконують однакові функції порівняно з об'єктами внеску, що оцінюються, та вважаються комерційно взаємозамінними;

справедлива вартість - це найбільш ймовірна ринкова ціна, яка може бути сплачена за придбання політичною партією об'єктів внеску у разі їх придбання на вільному ринку в умовах економічної конкуренції, або державна регульована ціна.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України та Законах України "Про політичні партії в Україні", "Про ціни і ціноутворення".

II. Підготовчі заходи до визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг

1. Визначення розміру (суми) об'єкта внеску здійснює відповідальна особа.

2. До визначення розміру (суми) об'єкта внеску відповідальна особа здійснює підготовчі заходи, спрямовані на:

1) ідентифікацію об'єкта внеску та ознайомлення із його характеристиками;

2) визначення дати отримання об'єкта внеску, а також вартості придбання;

3) визначення джерел, що містять інформацію про ринкову вартість (ціну) ідентичних або подібних об'єктів внеску;

4) збирання із визначених джерел інформації про ринкову вартість (ціну) ідентичних або подібних об'єктів внеску на дату отримання об'єкта внеску, аналіз такої інформації.

3. Ідентифікація та ознайомлення із характеристиками об'єкта внеску здійснюються у разі отримання політичною партією будь-яких робіт, товарів або послуг.

4. Датою отримання політичною партією об'єкта внеску є:

1) для об'єктів внеску, отриманих за результатами господарських операцій, що мають разовий характер, - число, місяць та рік отримання об'єкта внеску;

2) для об'єктів внеску, отриманих за результатами господарських операцій, що мають триваючий характер, - число, місяць та рік останнього календарного дня отримання об'єкта внеску в межах одного звітного періоду.

5. Дата отримання об'єкта внеску підтверджується первинними документами.

У разі неотримання первинного документа від внескодавця у відповідному звітному періоді відповідальна особа підтверджує дату отримання об'єкта внеску внутрішнім документом (актом), складеним у встановленому законодавством порядку.

6. Відповідальна особа самостійно визначає джерела, що містять інформацію про ринкову вартість (ціну) ідентичних або подібних об'єктів внеску на відповідних ринках.

7. Збирання інформації, яка використовується для визначення розміру (суми) об'єкта внеску, здійснюється з урахуванням характеристик ідентичних або подібних робіт, товарів або послуг за місцем їх розташування (надання), а також за фізичними, функціональними, кількісними та якісними ознаками.

8. У разі якщо за результатами аналізу отриманої інформації про ринкові ціни ідентичних або подібних робіт, товарів або послуг встановлено, що об'єкт внеску придбано за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів або послуг, відповідальна особа визначає справедливу вартість у порядку, встановленому розділом III цієї Методології.

9. Об'єкт внеску вважається придбаним політичною партією за ціною, нижчою за ринкову, у разі якщо вартість придбання такого об'єкта внеску на 15 та більше відсотків нижча найнижчої ринкової вартості ідентичних або подібних об'єктів внеску на відповідному ринку.

10. У разі придбання об'єкта внеску за ціною, не нижче ринкової вартості, у Звіті відображається його вартість придбання, а визначення справедливої вартості не проводиться.

III. Визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг

1. Розмір (сума) внеску у формі робіт, товарів або послуг є арифметичною різницею між справедливою вартістю і вартістю придбання та визначається за формулою:

Рв = Св - Вп,

де:

Рв

-

розмір (сума) внеску у формі робіт, товарів або послуг на підтримку політичної партії;

Св

-

справедлива вартість;

Вп

-

вартість придбання.

У разі надання внескодавцем політичній партії об'єкта внеску безоплатно (Вп = 0) розмір (сума) внеску у формі робіт, товарів або послуг на підтримку політичної партії дорівнює справедливій вартості.

2. Справедлива вартість об'єкта внеску визначається на підставі інформації про найнижчу та найвищу ринкову вартість (ціну) ідентичних або подібних робіт, товарів або послуг на відповідному ринку шляхом обчислення їх середнього арифметичного значення на дату отримання такого об'єкта внеску політичною партією.

Справедлива вартість об'єкта внеску визначається за формулою:

де:

Св

-

справедлива вартість об'єкта внеску у формі робіт, товарів або послуг на підтримку політичної партії;

В1

-

найнижча ринкова вартість (ціна) ідентичних або подібних до об'єкта внеску робіт, товарів або послуг;

В2

-

найвища ринкова вартість (ціна) ідентичних або подібних до об'єкта внеску робіт, товарів або послуг.

3. Для визначення справедливої вартості безоплатно виконаної роботи (наданої послуги) фізичною особою - громадянином України застосовується розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Розмір мінімальної заробітної плати залежно від фактичного обсягу витрат робочого часу розраховується на місячній або погодинній основі.

4. Якщо ціна (тариф) на об'єкт внеску підлягає державному регулюванню, то така ціна (тариф) вважається справедливою вартістю об'єкта внеску.

5. За рішенням відповідальної особи, у тому числі за відсутності можливості самостійно визначити справедливу вартість об'єкта внеску, така справедлива вартість визначається на підставі звіту про оцінку майна, складеного суб'єктом оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

IV. Оформлення результатів визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг

1. За результатами визначення розміру (суми) об'єкта внеску відповідальна особа складає висновок про визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг (далі - висновок) окремо щодо кожного об'єкта внеску.

2. У висновку зазначається інформація про:

1) підстави для ідентифікації об'єкта внеску та опис його характеристик;

2) дату отримання об'єкта внеску;

3) первинні документи, на підставі яких визначено вартість придбання;

4) джерела, що містять інформацію про ринкову вартість (ціну) ідентичних або подібних об'єктів внеску, а також опис зібраної та використаної інформації;

5) розрахунок справедливої вартості та розмір (суму) об'єкта внеску на підтримку політичної партії, визначені за цією Методологією;

6) дату складення висновку;

7) найменування посади, прізвище та власне ім'я відповідальної особи, яка склала висновок.

3. Висновок може містити також іншу інформацію, яка, на думку відповідальної особи, мала вплив на розмір показника справедливої вартості.

4. Висновок підписує відповідальна особа.

До висновку додаються:

1) документи, що підтверджують повноваження відповідальної особи;

2) первинні документи, інша інформація, що була використана при визначенні розміру (суми) об'єкта внеску.

5. Висновок зберігається не менше ніж 1095 днів з дня його складення.

6. Визначений розмір (сума) об'єкта внеску на підтримку політичної партії відображається у Звіті за той звітний період, на який припадає дата отримання політичною партією такого об'єкта внеску.

7. Контроль за дотриманням процедур визначення розміру (суми) внеску, наданого або отриманого у формі робіт, товарів або послуг на підтримку політичної партії, передбачених цією Методологією, здійснює Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки Звітів.

Заступник

керівника департаменту -

керівник відділу моніторингу

та перевірок

ризикових операцій

Департаменту запобігання

політичній корупції

О. Гречаніченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.06.2021 — 2021 р., № 47, стор. 124, стаття 2943, код акта 105433/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.02.2021 № 102/21 "Про деякі питання подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 26.04.2021 № 240/21 "Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2020 № 97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2020 № 127/20 "Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 17.03.2020 № 100/20 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 17.03.2020 № 102/20 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 04.05.2020 № 167/20 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -