<<
>>

НАКАЗ від 27.05.2020 № 223/20 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020

Документ актуальний на 03.07.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

27.05.2020  № 223/20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 червня 2020 р.

за № 520/34803

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 11/21 від 18.01.2021}

Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції

Відповідно до пунктів 5, 7 частини першої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції», з метою реалізації Національним агентством з питань запобігання корупції повноважень щодо проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 року № 2 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за № 1230/29360.

3. Департаменту запобігання та виявлення корупції подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

О. Новіков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства з питань

запобігання корупції

27 травня 2020 року № 223/20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 червня 2020 р.

за № 520/34803

ПОРЯДОК

проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції

I.

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції, оформлення результатів таких перевірок.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції» (далі - Закон).

3. Об’єктами перевірки є державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи у випадках, передбачених Законом (далі - об’єкт).

4. Перевірці підлягають питання стосовно дотримання об’єктом вимог Закону та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів, які поширюються на такий об’єкт, зокрема щодо:

утворення (визначення) уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, виконання покладених на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) завдань, звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, за умови надання згоди Національним агентством;

підготовки, подання на погодження до Національного агентства антикорупційних програм та змін до них, їх виконання;

призначення уповноваженої особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми в юридичних особах у випадках, передбачених Законом, звільнення такої особи за умови надання згоди Національним агентством;

створення та функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

вжиття передбачених Законом заходів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідного об’єкта;

захисту викривачів;

повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій;

заборони на одержання пільг, послуг і майна;

спеціальних перевірок;

проведення службових розслідувань за поданнями спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції або приписами Національного агентства;

притягнення до дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку осіб, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;

надання до Національного агентства в установленому порядку паперових копій розпорядчих документів про накладення дисциплінарних стягнень за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

скасування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) із порушенням вимог Закону.

5. Перевірки проводять уповноважені особи Національного агентства, визначені відповідно до частини першої статті 13 Закону (далі - уповноважені особи), які обіймають посади в самостійному структурному підрозділі апарату Національного агентства, до функцій якого належить проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції (далі - Підрозділ), за результатами автоматизованого розподілу.

Перевірка може проводитися уповноваженою особою одноосібно або у складі комісії. Із числа уповноважених осіб, які входять до складу комісії, визначають голову комісії, який здійснює загальну організацію її роботи та виконує повноваження уповноваженої особи.

6. До участі у проведенні перевірки не залучають уповноважену особу за наявності у неї потенційного, реального конфлікту інтересів.

II. Види перевірок, загальна організація та підготовка їх проведення

1. Національне агентство проводить планові та позапланові перевірки.

2. Планові перевірки проводяться відповідно до річного плану перевірок, який погоджується Головою Національного агентства та розміщується на офіційному вебсайті Національного агентства.

Планова перевірка одного і того ж об’єкта проводиться з періодичністю не частіше одного разу на два роки.

Відлік строку для визначення періоду, який підлягає плановій перевірці, розпочинається з дати початку попередньої планової перевірки.

3. За наявності інформації про можливі порушення об’єктом вимог Закону та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів (більше трьох протягом календарного року відмінних між собою порушень), яка містить фактичні дані, що можуть бути перевірені, на підставі письмової пропозиції керівника Підрозділу проводиться позапланова перевірка.

4. Для проведення планової або позапланової перевірки видається направлення на перевірку за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, яке підписує Голова Національного агентства або заступник Голови Національного агентства відповідно до розподілу обов’язків.

5. Планова перевірка проводиться за період, який становить три роки. Період, охоплений попередньою плановою перевіркою, не підлягає перевірці.

При плановій перевірці питання, які перевірялися під час проведення позапланової перевірки за період, охоплений такою перевіркою, не перевіряються.

6. Строк проведення перевірки не може перевищувати тридцяти робочих днів. У разі виникнення під час проведення перевірки потреби в дослідженні додаткових матеріалів, без аналізу яких неможливо зробити висновки, або в отриманні пояснень строк проведення перевірки за обґрунтованою письмовою пропозицією уповноваженої особи, яка проводить перевірку, а у разі проведення перевірки комісією - голови комісії, може бути продовжено особою, яка видала направлення на перевірку, до сорока п’яти робочих днів, про що робиться відмітка у направленні на перевірку. Про продовження строку проведення перевірки об’єкта письмово повідомляють не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

III. Проведення перевірки

1. Уповноважена особа проводить перевірку на підставі направлення на перевірку.

2. Одночасно з пред’явленням направлення на перевірку уповноважена особа може звернутися до об’єкта з письмовим запитом про надання інформації, у тому числі з обмеженим доступом, документів та інших матеріалів або засвідчених в установленому порядку їх копій, необхідних для проведення перевірки (далі - матеріали).

3. У разі якщо уповноважену особу не допускають до проведення перевірки, перешкоджають її проведенню, у тому числі не надають необхідні для її проведення матеріали, уповноважена особа складає акт про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки (далі - акт про недопущення до перевірки) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку у двох примірниках.

Акт про недопущення до перевірки надається керівнику об’єкта для ознайомлення. Після ознайомлення з актом про недопущення до перевірки керівник об’єкта повертає один примірник уповноваженій особі.

У разі відмови керівника об’єкта від ознайомлення з актом про недопущення до перевірки уповноважена особа робить у такому акті відповідну відмітку і направляє об’єкту поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або урядовим фельд’єгерським зв’язком) один примірник.

На підставі акта про недопущення до перевірки Національне агентство вносить керівнику об’єкта припис щодо усунення порушень законодавства.

Перевірка зупиняється з дня складення акта про недопущення до перевірки. Зупинення перевірки перериває строк її проведення.

Перевірка поновлюється з дня отримання Національним агентством від об’єкта інформації про виконання припису, про що робиться відмітка у направленні на перевірку.

IV. Права та обов’язки уповноваженої особи, посадових, службових осіб об’єкта

1. Уповноважена особа під час проведення перевірки має право:

безперешкодно входити до приміщень об’єкта за службовим посвідченням та мати доступ до матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

доступу до матеріалів, необхідних для проведення перевірки, на підставі направлення на перевірку;

на забезпечення на час проведення перевірки робочим місцем, користуватися телефонним зв’язком, комп’ютерною, копіювальною технікою, іншими технічними засобами, необхідними для реалізації повноважень під час перевірки, для оформлення матеріалів перевірки;

отримувати з питань, які підлягають перевірці, письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб об’єкта, інших державних органів, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань;

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки.

У разі ненадання на підставі направлення на перевірку матеріалів, необхідних для проведення перевірки, уповноважена особа звертається до об’єкта з письмовим запитом про надання відповідних матеріалів. Об’єкт зобов’язаний надати запитувані матеріали у визначений у запиті строк.

У разі якщо надання запитуваних матеріалів не може бути здійснено у строк, визначений у запиті, об’єкт письмово повідомляє про це уповноважену особу з обґрунтуванням причин неможливості їх надання. У такому випадку об’єкт зобов’язаний надати запитувані матеріали у строк не пізніше десятого робочого дня з дня одержання запиту, але не пізніше дня закінчення такої перевірки.

2. Уповноважена особа під час проведення перевірки зобов’язана:

повно, об’єктивно та неупереджено проводити перевірку в межах повноважень, передбачених Законом та цим Порядком;

приймати від посадових, службових осіб об’єкта й розглядати подані за їх ініціативою письмові заяви, зауваження, додаткові пояснення щодо питань, які перевіряються, та з питань, що виникають під час проведення перевірки;

не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману під час проведення перевірки, крім випадків, установлених законом;

невідкладно повідомляти безпосереднього керівника та голову комісії (у разі проведення перевірки у складі комісії) про всі випадки перешкоджання або неправомірного втручання посадових, службових осіб об’єкта або інших осіб у проведення перевірки, письмово фіксувати такі випадки і вживати передбачених законом заходів для притягнення до відповідальності винних у вчиненні таких правопорушень;

повідомляти безпосереднього керівника та голову комісії (у разі проведення перевірки у складі комісії) про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів;

у разі виявлення ознак відповідних адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-8, 172-9, 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

надавати керівнику Підрозділу для передачі до самостійних структурних підрозділів апарату Національного агентства інформацію (матеріали), яка (які) може (можуть) свідчити про порушення вимог Закону посадовими, службовими особами об’єкта, для перевірки в межах їх компетенції.

3. Посадові, службові особи об’єкта мають право:

надавати за своєю ініціативою уповноваженій особі додаткові письмові пояснення, зауваження, заяви щодо проведення перевірки;

оскаржувати дії чи бездіяльність уповноваженої особи в установленому порядку.

4. Посадові, службові особи об’єкта зобов’язані:

допускати уповноважену особу (осіб) до перевірки;

забезпечити безперешкодний вхід уповноваженої особи (осіб) до приміщень об’єкта за службовим посвідченням за наявності направлення на перевірку та надати їй доступ до матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

забезпечити на час проведення перевірки уповноважену особу (осіб) робочим місцем, можливість користуватися телефонним зв’язком, комп’ютерною, копіювальною технікою, іншими технічними засобами, необхідними для реалізації повноважень під час перевірки, для оформлення матеріалів перевірки;

надати на підставі направлення на перевірку доступ до матеріалів, у тому числі з обмеженим доступом, необхідних для її проведення;

надати з питань, які підлягають перевірці, письмові пояснення;

не перешкоджати законній діяльності уповноваженої особи (осіб) під час проведення перевірки, у тому числі надавати у визначений нею строк для ознайомлення оригінали матеріалів, їх копії, дані на електронних носіях, витяги з документів (у тому числі електронних);

надавати відповіді на запити уповноваженої особи;

вживати невідкладних заходів щодо усунення виявлених під час перевірки порушень.

V. Оформлення результатів перевірки

1. За результатами проведеної перевірки складається акт планової (позапланової) перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції (далі - акт перевірки) у двох примірниках за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

2. Акт перевірки складається не пізніше п’яти робочих днів після дня закінчення її проведення.

3. Під час складення акта перевірки необхідно дотримуватись об’єктивності, достовірності, обґрунтованості і вичерпності опису виявлених порушень.

4. Акт перевірки підписує уповноважена особа, а в разі проведення перевірки комісією - усі уповноважені особи, які входять до її складу.

5. Будь-які виправлення та доповнення в акті перевірки після його підписання не допускаються.

6. У разі якщо уповноважена особа, яка входить до складу комісії, не погоджується зі змістом акта перевірки, така особа має право в письмовій формі викласти свою окрему думку з обґрунтуванням, що додається до акта перевірки і є його невід’ємною частиною.

7. Один примірник акта перевірки зберігається у Національному агентстві. Інший примірник акта перевірки направляється керівнику об’єкта поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або урядовим фельд’єгерським зв’язком) упродовж трьох робочих днів після його складення.

8. У разі виявлення порушень вимог Закону за результатами перевірки Національне агентство:

вносить припис щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності;

затверджує обґрунтований висновок щодо наявності ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення для направлення його іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції;

звертається до суду з підстав, передбачених Законом.

9. Інформація про прийняті Національним агентством за результатами перевірки рішення розміщується на офіційному вебсайті Національного агентства.

Керівник Департамент

запобігання та виявлення

корупції

С. Деркач

Додаток 1

до Порядку проведення перевірок

організації роботи із запобігання

і виявлення корупції

(пункт 4 розділу II)

НАПРАВЛЕННЯ НА ПЕРЕВІРКУ

Додаток 2

до Порядку проведення перевірок

організації роботи із запобігання

і виявлення корупції

(пункт 3 розділу III)

АКТ

про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки

Додаток 3

до Порядку проведення перевірок

організації роботи із запобігання

і виявлення корупції

(пункт 1 розділу V)

АКТ

планової (позапланової) перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції


Документи та файли

Сигнальний документ — f496153n110.doc
Сигнальний документ — f496153n108.doc
Сигнальний документ — f496153n111.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.06.2020 — 2020 р., № 49, стор. 76, стаття 1556, код акта 99523/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 16.03.2020 № 97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2020 № 127/20 "Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 17.03.2020 № 100/20 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 17.03.2020 № 102/20 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 04.05.2020 № 167/20 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 19.05.2020 № 204/20 "Про затвердження Змін до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 26.05.2020 № 220/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 жовтня 2017 року № 1024". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 28.05.2020 № 225/20 "Про визначення термінів, що вживаються у Законі України "Про політичні партії в Україні"та законодавстві України про вибори". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -