Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 11.08.2016 № 2 "Про затвердження Порядку проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції". Президент України. 2016

Документ актуальний на 18.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

11.08.2016  № 2

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 вересня 2016 р.

за № 1230/29360

{Рішення втратило чинність на підставі Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 223/20 від 27.05.2020}

Про затвердження Порядку проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 8-1 частини першої статті 11, пунктів 5, 6 та 7 частини першої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції», з метою реалізації Національним агентством з питань запобігання корупції своїх повноважень щодо проведення перевірок додержання вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні» Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції, що додається.

2. Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції разом з Відділом правового забезпечення подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Скопича О.Д.

4.

Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Н. Корчак


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національного

агентства з питань

запобігання корупції

11.08.2016  № 2

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 вересня 2016 р.

за № 1230/29360

ПОРЯДОК

проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) перевірок дотримання вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні», а також оформлення і розгляду результатів таких перевірок.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

планова перевірка - перевірка діяльності об’єкта перевірки, яка проводиться на підставі плану проведення перевірок на відповідний рік;

позапланова перевірка - не запланована Національним агентством перевірка можливих фактів порушення вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні», яка проводиться без попереднього повідомлення об’єкта перевірки.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні».

3. Об’єктами перевірки є державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи, у тому числі політичні партії, у випадках, передбачених Законами України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні».

4. Основними завданнями при проведенні перевірок є:

визначення стану організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, зокрема щодо підготовки та виконання антикорупційних програм;

встановлення можливих фактів порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» об’єктами перевірок;

здійснення державного контролю за діяльністю політичних партій відповідно до вимог Закону України «Про політичні партії в Україні»;

своєчасне попередження, виявлення та вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень антикорупційного законодавства, законодавства у сфері фінансування політичних партій.

5. Перевірки проводяться уповноваженими особами Національного агентства, визначеними відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про запобігання корупції».

6. Перевірка може проводитися уповноваженою особою Національного агентства одноособово або комісією, зі складу членів якої призначається керівник.

7. До участі у проведенні перевірки не повинні залучатися уповноважені особи Національного агентства, якщо обставини свідчать про наявність реального, потенційного конфлікту інтересів відповідно до вимог законодавства.

ІІ. Організація та підготовка проведення перевірок

1. Національне агентство проводить планові та позапланові перевірки.

2. Планові перевірки проводяться відповідно до річного плану перевірок, який затверджується рішенням Національного агентства до 01 грудня року, що передує плановому, та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

План проведення перевірок на відповідний рік складається на підставі пропозицій структурних підрозділів апарату Національного агентства, сформованих з урахуванням пропозицій, що надійшли від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань, у тому числі політичних партій, а також з урахуванням проведеного аналізу діяльності державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання і протидії корупції та досліджень з питань вивчення ситуації щодо стану корупції, аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Планові перевірки об’єкта перевірки проводяться з періодичністю не частіше одного разу на рік.

Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення попередньої планової перевірки.

Про проведення планової перевірки до об’єкту перевірки направляється повідомлення за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку не пізніше ніж за десять календарних днів до початку її проведення.

3. Позапланова перевірка проводиться за наявності інформації, у тому числі від фізичних та юридичних осіб, про порушення вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні».

4. Строк проведення перевірки не може перевищувати тридцяти днів, крім перевірки за анонімними повідомленнями. У разі виникнення під час проведення перевірки необхідності дослідження додаткових матеріалів, без аналізу яких неможливо зробити висновок про наявність або відсутність порушення вимог антикорупційного законодавства чи законодавства у сфері фінансування політичних партій та передвиборної агітації, отримання пояснень, надсилання запитів або складення акта строк проведення перевірки за письмовим зверненням уповноваженої особи Національного агентства, яка проводить перевірку, а у разі проведення перевірки комісією - керівника комісії може бути продовжено посадовою особою Національного агентства, яка видала направлення на проведення перевірки, до сорока п’яти днів.

Строк проведення перевірки за анонімними повідомленнями не може перевищувати п’ятнадцяти днів. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, за рішенням Голови Національного агентства, а у разі його відсутності - заступника Голови, строк перевірки може бути продовжено до тридцяти днів.

5. Для проведення планової перевірки видається направлення на перевірку за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, яке підписується Головою Національного агентства, а для позапланової - членом Національного агентства, відповідно до визначеного розподілу функціональних обов’язків.

ІІІ. Проведення перевірки

1. Уповноважена особа Національного агентства або члени комісії проводять перевірку за наявності у них направлення на перевірку, службового посвідчення та документа, що підтверджує статус уповноваженої особи Національного агентства (витяг з рішення Національного агентства, завірений в установленому порядку).

2. Під час проведення перевірки уповноважені особи Національного агентства зобов’язані дотримуватись установлених правил внутрішнього розпорядку та режиму роботи об’єкта перевірки.

3. Одержана уповноваженою особою Національного агентства під час проведення перевірки інформація, доступ до якої обмежено законом, використовується виключно в порядку, встановленому законом.

4. У разі виникнення під час проведення перевірки необхідності одержання від об’єкта перевірки чи від інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань, у тому числі політичних партій, інформації та/або документів, з метою дослідження порушених під час перевірки питань, уповноваженою особою Національного агентства або керівником комісії надсилається письмовий запит про надання відповідної інформації та/або завірених в установленому порядку копій відповідних документів.

Об’єкт перевірки, інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи відповідно до вимог закону зобов’язані надати запитувані документи чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.

5. У разі якщо об’єкт перевірки не допускає уповноважених осіб Національного агентства до проведення перевірки (здійснює перешкоди у проведенні перевірки), яка проводиться в установленому законодавством порядку, уповноваженою особою Національного агентства, яка проводить перевірку (керівником комісії), складається акт про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

Акт про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки складається у двох примірниках, один з яких надається об’єкту перевірки, а другий з відміткою про ознайомлення (відмови від підписання) зберігається в Національному агентстві.

У разі відмови об’єкта перевірки від підписання акта про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки уповноваженою особою Національного агентства робиться відповідна відмітка щодо відмови від ознайомлення та отримання цього акта.

У разі відмови об’єкта перевірки отримати акт про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки такий акт надсилається об’єкту перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

На підставі акта про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки складається протокол про адміністративне правопорушення за формою згідно з додатком 1 або готується проект рішення (припису) про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону (далі - припис) за формою згідно з додатком 2 до Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженого рішенням Національного агентства від 09 червня 2016 року № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2016 року за № 1019/29149, які подаються на розгляд Національного агентства.

6. У разі виникнення під час проведення перевірки необхідності звернення до відповідних органів іноземних держав, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань, у тому числі політичних партій, судів, відсутність інформації від яких унеможливлює проведення перевірки у встановлені строки, уповноважена особа чи комісія зазначає в акті перевірки про неможливість завершення такої перевірки із зазначенням причин.

IV. Права та обов’язки уповноважених осіб Національного агентства, посадових та службових осіб об’єкта перевірки

1. Під час проведення перевірки уповноважені особи Національного агентства мають право:

безперешкодно входити до приміщень об’єкта перевірки за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки, а також в установленому законом порядку до інформації з обмеженим доступом або такої, що містить державну таємницю;

на забезпечення на час проведення перевірки робочим місцем, правом користування телефонним зв’язком, комп’ютерною, копіювальною технікою, іншими технічними засобами, необхідними для реалізації повноважень під час перевірки, для оформлення матеріалів перевірки, спілкування з працівниками об’єкта перевірки (у разі необхідності одержання пояснень);

вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень з урахуванням обмежень, установлених законом;

мати прямий доступ до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

отримувати в межах своєї компетенції письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

залучати у встановленому порядку до участі у вивченні окремих питань науковців, у тому числі на договірній основі, працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань, у тому числі політичних партій, інформацію, необхідну для проведення перевірки;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки;

складати протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

фіксувати процес здійснення перевірки чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки.

2. Уповноважені особи Національного агентства під час проведення перевірки зобов’язані:

повно, об’єктивно та неупереджено проводити перевірку в межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із об’єктами перевірки;

приймати та розглядати від посадових та службових осіб об’єкта перевірки подані за їх ініціативою письмові заяви, зауваження, пояснення щодо предмета перевірки та з питань, що виникають при проведенні перевірки;

не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману під час проведення перевірки, крім випадків, встановлених законом;

невідкладно повідомляти керівнику комісії про всі випадки перешкоджання або неправомірного втручання посадових та службових осіб об’єкта перевірки або інших осіб у проведення перевірки, фіксувати такі випадки і вживати передбачених законом заходів для притягнення до відповідальності винних у вчиненні таких правопорушень;

інформувати керівника комісії та безпосереднього керівника про обставини, що можуть вказувати на наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів або про інші обставини, які впливають або можуть вплинути на її неупередженість.

Уповноважена особа Національного агентства є відповідальною особою за повноту, всебічність і об’єктивність висновків перевірки та нерозголошення інформації, що стосується цієї перевірки.

3. Посадові та службові особи об’єкта перевірки мають право:

вимагати від уповноваженої особи Національного агентства, членів комісії пред’являти документи на проведення перевірки, передбачені пунктом 1 розділу ІІІ цього Порядку;

за відсутності документів, передбачених пунктом 1 розділу ІІІ цього Порядку, не допускати уповноважену особу Національного агентства або членів комісії до проведення перевірки;

надавати за своєю ініціативою уповноваженій особі Національного агентства або членам комісії письмові пояснення, зауваження, заяви щодо проведення перевірки;

звертатися з обґрунтованим клопотанням у письмовій формі до керівника комісії або Національного агентства про заміну уповноваженої особи Національного агентства, виведення її зі складу комісії;

оскаржувати дії уповноваженої особи Національного агентства, членів комісії в установленому порядку.

4. Посадові та службові особи об’єкта перевірки зобов’язані:

сприяти у проведенні перевірки, у тому числі допустити уповноважену особу Національного агентства, членів комісії до перевірки за наявності документів, передбачених пунктом 1 розділу ІІІ цього Порядку;

забезпечувати уповноваженій особі Національного агентства, членам комісії необхідні для проведення перевірки умови у зв’язку з реалізацією їх прав, передбачених пунктом 1 розділу ІV цього Порядку;

не перешкоджати законній діяльності уповноваженої особи Національного агентства, членів комісії під час проведення перевірки, у тому числі надавати у визначений уповноваженою особою Національного агентства, керівником комісії строк для ознайомлення оригінали документів та інші матеріали, дані на електронних носіях, копії, витяги з документів (у тому числі електронних), ознайомлюватися з актом за результатами проведення перевірки;

надавати з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю на вимогу уповноваженої особи Національного агентства, членів комісії всю інформацію, документи та матеріали, у тому числі архівні, щодо додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів у сфері запобігання корупції, фінансування політичних партій;

надавати копії та витяги з документів, завірені в установленому законодавством порядку;

надавати письмові пояснення уповноваженій особі Національного агентства, членам комісії;

вживати невідкладних заходів щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та притягнення до відповідальності осіб, винних у їх вчиненні;

надавати відповіді на запити уповноваженої особи Національного агентства.

5. Невиконання законних вимог (приписів) уповноважених осіб Національного агентства щодо усунення порушень законодавства про запобігання корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі під час здійснення перевірки є підставою для складення протоколу про адміністративне правопорушення (стаття 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

V. Оформлення результатів перевірки

1. За результатами проведеної перевірки складається акт планової (позапланової) перевірки дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»/«Про політичні партії в Україні» (далі - акт перевірки) за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

2. Акт перевірки складається не пізніше п’яти днів після закінчення її проведення.

3. При складенні акта перевірки мають бути додержані об’єктивність, достовірність, обґрунтованість, ясність і вичерпність опису виявлених фактів і даних.

4. У разі ненадання об’єктом перевірки документів, необхідних для проведення перевірки, в акті перевірки робиться про це відповідний запис.

5. Акт перевірки підписується уповноваженою особою Національного агентства, а у разі проведення перевірки комісією - усіма членами комісії.

6. Будь-які виправлення та доповнення в акті перевірки після його підписання не допускаються.

7. Член комісії, який не погоджується зі змістом акта перевірки, має право викласти свою окрему думку з обґрунтуванням, що в письмовій формі додається до цього акта.

8. Об’єкт перевірки має право надавати письмові зауваження щодо проведення перевірки до дня закінчення її проведення.

9. За результатами перевірки уповноважена особа Національного агентства або керівник комісії відповідно до компетенції приймає одне або декілька з таких рішень:

щодо підготовки проекту припису стосовно усунення порушення законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до відповідальності;

щодо підготовки проекту висновку стосовно наявності ознак корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, для направлення його спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції;

щодо складення протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 172-4-172-9, 188-46, 212-15, 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

щодо підготовки звернення до суду із позовом (заявою) стосовно визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів, укладених внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

щодо підготовки звернення до суду з позовом про встановлення відповідних фактів, які свідчать про те, що кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії, використані політичною партією на фінансування її участі у відповідних виборах або на цілі, не пов’язані із здійсненням її статутної діяльності відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні».

VI. Розгляд результатів перевірки

1. Акт перевірки з проектом рішення, передбаченого пунктом 9 розділу V цього Порядку, та матеріали, що підтверджують факти вчинення правопорушень, подаються на найближче засідання Національного агентства.

У разі складення за результатами перевірки протоколу про адміністративне правопорушення він разом з актом перевірки та іншими матеріалами, що підтверджують факти вчинення правопорушень, виносяться не пізніше наступного робочого дня з дня його складення на розгляд Національного агентства.

2. За результатами розгляду Національне агентство може прийняти рішення про:

внесення припису;

направлення висновку щодо наявності ознак корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції;

направлення протоколу про адміністративне правопорушення та доданих матеріалів до суду;

звернення до суду із позовом (заявою) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів, укладених внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

звернення до суду з позовом про встановлення відповідних фактів, які свідчать про те, що кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії, використані політичною партією на фінансування її участі у відповідних виборах або на цілі, не пов’язані із здійсненням її статутної діяльності відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні».

У разі встановлення під час перевірки відсутності фактів порушень вимог антикорупційного законодавства чи законодавства про фінансування політичних партій викладена в акті перевірки інформація приймається Національним агентством до відома та врахування в роботі.

3. Акт перевірки з відповідними матеріалами зберігаються в структурному підрозділі Національного агентства, якому доручено проведення перевірки.

4. Рішення Національного агентства за результатами перевірки може бути оскаржено об’єктом перевірки у встановленому законодавством порядку.

Керівник

Департаменту організації

роботи із запобігання

та виявлення корупції

О.Є. Онищук

Додаток 1

до Порядку проведення перевірок

Національним агентством з питань

запобігання корупції

(пункт 2 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Додаток 2

до Порядку проведення перевірок

Національним агентством з питань

запобігання корупції

(пункт 5 розділу ІІ)

НАПРАВЛЕННЯ НА ПЕРЕВІРКУ

Додаток 3

до Порядку проведення перевірок

Національним агентством з питань

запобігання корупції

(пункт 5 розділу ІІІ)

АКТ

про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки

Додаток 4

до Порядку проведення перевірок

Національним агентством з питань

запобігання корупції

(пункт 1 розділу V)

АКТ

планової (позапланової) перевірки дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»/«Про політичні партії в Україні»


Документи та файли

Сигнальний документ — f459975n126.doc
Сигнальний документ — f459975n130.doc
Сигнальний документ — f459975n128.doc
Сигнальний документ — f459975n129.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.09.2016 — 2016 р., № 70, стор. 210, стаття 2371, код акта 83100/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.02.2021 № 102/21 "Про деякі питання подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 26.04.2021 № 240/21 "Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 18.05.2021 № 263/21 "Про затвердження Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 21.05.2021 № 268/21 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 27.05.2021 № 277/21 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 23.07.2021 № 448/21 "Про затвердження Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.07.2021 № 449/21 "Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 23.07.2021 № 450/21 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 23.07.2021 № 451/21 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 31.08.2021 № 553/21 "Про затвердження Порядку проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 17.09.2021 № 592/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 грудня 2019 року № 159/19". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 20.08.2021 № 539/21 "Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -