<<
>>

ПОСТАНОВА від 08.04.2020 № 768 "Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої вод". Нацком.енергетики. 2020

Документ актуальний на 15.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

08.04.2020  № 768

Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої вод

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Процедуру встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2016 року № 529 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за № 992/29122 (зі змінами).

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
08.04.2020  № 768

ПРОЦЕДУРА
встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води

1.

Загальні положення

1.1. Ця Процедура визначає порядок встановлення тарифів на послугу з  постачання гарячої води.

1.2. Ця Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), при встановленні тарифів на послугу з постачання гарячої води і поширюється на суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які є виконавцями послуги з постачання гарячої води (далі - виконавці послуги) відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та тарифи яким встановлюються НКРЕКП.

1.3. У цій Процедурі терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період - календарний рік, що передує планованому періоду;

встановлення тарифів - встановлення НКРЕКП для виконавців послуги тарифів на послугу з постачання гарячої води за визначеною структурою;

заява - письмове звернення виконавця послуги до НКРЕКП щодо встановлення/зміни тарифів на послугу з постачання гарячої води з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою;

заява щодо встановлення тарифів - заява щодо встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води шляхом визначення всіх складових витрат або заява щодо встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води на новий строк на рівні діючих, надана заявником за встановленою формою;

заява щодо зміни тарифів - заява щодо зміни тарифів на послугу з постачання гарячої води шляхом коригування окремих витрат структури тарифів, надана заявником за встановленою формою;

заявник - виконавець послуги з постачання гарячої води, який звернувся до НКРЕКП для встановлення/зміни тарифів на послугу з постачання гарячої води із заявою та відповідним комплектом документів;

строк дії тарифів - період тривалістю 12 місяців з дати набрання чинності постановою про встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води.

Інші терміни в цій Процедурі вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги» та інших нормативно-правових актах у сферах теплопостачання та житлово-комунальних послуг.

1.4. Розрахунки тарифів виконуються заявником відповідно до вимог Порядку формування тарифів на послугу з постачання гарячої води, затвердженого постановою НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 767 (далі - Порядок формування тарифів), та надаються до НКРЕКП разом із заявою як додатки.

1.5. Рішення щодо встановлення тарифів приймаються НКРЕКП на засіданнях, які проводяться у формі відкритих слухань, після розгляду документів, поданих заявником з дотриманням процедур, визначених Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866 (далі - Порядок проведення відкритого обговорення), та аналізу результатів фінансово-господарської діяльності заявника відповідними структурними підрозділами НКРЕКП і підготовки їх пропозицій шляхом усебічного та повного з’ясування позицій усіх учасників. Рішення щодо встановлення тарифів оформлюються постановами НКРЕКП з відповідними додатками, у яких визначаються структури тарифів.

1.6. Рішення НКРЕКП про встановлення тарифів на виконання вимог законів України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» оприлюднюються на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

1.7. Рішення НКРЕКП з питань встановлення тарифів набирають чинності з дня, наступного за днем їх оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП, якщо більш пізній строк набрання чинності не встановлено самим рішенням, але не раніше дня оприлюднення рішення.

2. Вимоги до оформлення заяви

2.1. Для встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води заявник подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді заяву щодо встановлення/зміни тарифів за встановленою формою (додатки 1-3), розрахунки тарифів з відповідними розрахунковими, підтвердними й обґрунтовуючими матеріалами та документами, які оформлюються згідно з вимогами Порядку формування тарифів і цієї Процедури, та протокол проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях.

2.2. До заяви щодо встановлення тарифів (додаток 1 або 2) додаються в паперовому та електронному вигляді розрахунки, підтвердні й обґрунтовуючі матеріали та документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків, а саме:

1) пояснювальна записка щодо необхідності встановлення тарифів, що включає обґрунтування планованих витрат виконавця послуги за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період й очікувані зміни у планованому періоді;

2) річний план надання послуги з постачання гарячої води споживачам, які отримують послугу без використання індивідуального теплового пункту (далі - ІТП), на планований період із зазначенням планованих обсягів теплової енергії та води, необхідних для виробництва послуги з постачання гарячої води, погоджений органом місцевого самоврядування (додаток 4);

3) річний план надання послуги з постачання гарячої води споживачам, які отримують послугу з використанням індивідуального теплового пункту (окремо по кожному ІТП), на планований період із зазначенням планованих обсягів теплової енергії та води, необхідних для виробництва послуги з постачання гарячої води, погоджений органом місцевого самоврядування (додаток 5);

4) розрахунок одноставкових тарифів на послугу з постачання гарячої води споживачам, які отримують послугу без використання індивідуального теплового пункту, що перебуває на балансі або у власності, або в користуванні виконавця послуги, на планований період (додаток 6);

5) розрахунок одноставкових тарифів на послугу з постачання гарячої води споживачам, які отримують послугу з використанням індивідуального теплового пункту (для кожного ІТП окремо), що перебуває на балансі або у власності, або в користуванні виконавця послуги, на планований період (додаток 7);

6) розрахунок вартості технологічних витрат електричної енергії на виробництво послуги з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою індивідуального теплового пункту, на планований період (додаток 8);

7) розрахунок додаткових прямих витрат собівартості в розрізі статей у разі виробництва послуги за допомогою індивідуального теплового пункту, який перебуває на балансі або у власності, або в користуванні ліцензіата, окремо для кожного багатоквартирного будинку та розрахунок відповідної частки прямих витрат, що відноситься на виробництво послуги з постачання гарячої води;

8) копії статистичної звітності за базовий період та з початку поточного року:

форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форма № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», затверджена наказом Державної служби статистики України від 26 липня 2018 року № 160;

форма № 2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції», затверджена наказом Державної служби статистики України від 10 червня 2019 року № 205;

форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», затверджена наказом Державної служби статистики України від 31 липня 2019 року № 259;

9) копії рішень органів місцевого самоврядування про затвердження норм споживання житлово-комунальних послуг на постачання гарячої води;

10) розрахунок витрат на придбання холодної води на послугу з  постачання гарячої води;

11) протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення.

2.3. У разі виявлення обставин, передбачених підпунктом 2 пункту 4.4 глави 4 цієї Процедури, заявник подає до НКРЕКП заяву щодо зміни тарифів шляхом коригування окремих витрат структури тарифів (додаток 3), за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення. До заяви додаються обов'язкові додатки, передбачені підпунктами 2-7, 10 та 11 пункту 2.2 цієї глави, пояснювальна записка, розрахунки та документи, що підтверджують необхідність зміни тарифів.

Кількісні показники, ураховані при формуванні структури діючих тарифів, під час розгляду заяви щодо зміни тарифів не переглядаються.

2.4. Виконавець послуги забезпечує достовірність наданої ним інформації.

3. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Заява щодо встановлення/зміни тарифів та зазначені у главі 2 цієї Процедури документи подаються для реєстрації до НКРЕКП.

3.2. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам, встановленим у главі 2 цієї Процедури та Порядку формування тарифів, НКРЕКП розглядає їх протягом 30 календарних днів з дня реєстрації заяви.

3.3. У разі якщо заява та додані до неї документи не відповідають вимогам глави 2 цієї Процедури, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє виконавця послуги протягом 30 календарних днів з дня реєстрації заяви із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

3.4. НКРЕКП має право вимагати від виконавця послуги додаткові письмові обґрунтування щодо наданих матеріалів та/або іншу додаткову інформацію, необхідну для вирішення питань, що виникли під час розгляду заяви щодо встановлення/зміни тарифів, шляхом надання письмового запиту.

3.5. НКРЕКП може ініціювати проведення експертизи розрахунків та обґрунтовуючих матеріалів виконавця послуги із залученням відповідних фахівців, про що НКРЕКП письмово повідомляє виконавця послуги.

3.6. Розгляд заяви призупиняється на строк проведення експертизи розрахунків та отримання обґрунтовуючих матеріалів від виконавця послуги, передбачених пунктами 3.4 та 3.5 цієї глави, про що НКРЕКП письмово повідомляє виконавця послуги.

Якщо виконавець послуги не надав додаткових пояснень та обґрунтувань на звернення НКРЕКП у визначений строк, розгляд заяви призупиняється до дня надходження зазначених пояснень та обґрунтувань.

3.7. Постанови НКРЕКП про встановлення тарифів оприлюднюються на офіційному веб-сайті НКРЕКП протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

4. Зміна тарифів

4.1. Для встановлення тарифів та їх структури на послугу з постачання гарячої води заявник з дотриманням вимог цієї Процедури та Порядку формування тарифів подає для реєстрації до НКРЕКП у термін до 01 квітня року планованого періоду у друкованому та електронному вигляді заяву щодо встановлення тарифів, розрахунки тарифів за встановленими формами з підтвердними, обґрунтовуючими, розрахунковими матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунків тарифів, та додає до них документи, зазначені у главі 2 цієї Процедури.

4.2. Зміна тарифів може бути ініційована виконавцем послуги шляхом подання до НКРЕКП заяви щодо встановлення/зміни тарифів та доданих до неї документів, зазначених у главі 2 цієї Процедури, або НКРЕКП без подання виконавцем послуги зазначеної заяви.

4.3. Якщо питання щодо встановлення тарифів/змін до них ініціюється НКРЕКП, відкрите обговорення (відкрите слухання) на місцях не проводиться.

4.4. Зміна тарифів може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності виконавця послуги, а саме в таких випадках:

1) зміна обсягів надання послуги з постачання гарячої води, урахованих при встановленні діючих тарифів, більше ніж на 5 %;

2) зміна протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов'язаних із наданням послуги з постачання гарячої води, з причин, які не залежать від виконавця послуги, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, зміни мінімальних обов'язкових гарантій в оплаті праці у сфері житлово-комунального господарства в частині формування ставок (окладів) для робітників та посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, орендної плати та амортизаційних відрахувань, за умови, що сумарно це призвело до зміни тарифних витрат більше ніж на 2 % від установленого рівня;

3) наявність перехресного субсидіювання між видами господарської діяльності виконавця послуги або встановлення факту нецільового чи необґрунтованого використання виконавцем послуги коштів та/або економії коштів за статтями витрат, передбачених структурою тарифів на послугу з постачання гарячої води;

4) надання виконавцем послуги до НКРЕКП недостовірної інформації при обґрунтуванні і розрахунках тарифів.

4.5. Якщо протягом строку дії тарифів на послугу з постачання гарячої води обсяг витрат, пов’язаних із провадженням відповідної діяльності, не змінився, заявник може звернутися до НКРЕКП із заявою щодо встановлення на новий строк тарифів на послугу з постачання гарячої води на рівні діючих тарифів (за необхідності здійснюється актуалізація структури тарифів) за умови підтвердження економічної обґрунтованості діючих тарифів на послугу з постачання гарячої води, погодження органу місцевого самоврядування.

Якщо протягом строку дії встановлених тарифів на послугу з постачання гарячої води відбулися зміни за окремими статтями витрат у структурі тарифів, які не призводять до зміни загальної величини тарифу, ліцензіат може здійснити актуалізацію структури тарифів шляхом перерозподілу витрат між окремими статтями витрат, за якими відбулися зміни, та звернутися до НКРЕКП із заявою та відповідними розрахунками на планований період з усіма підтвердними і обґрунтовуючими матеріалами щодо перегляду структури тарифів за категоріями споживачів без зміни величини самих тарифів.

Строк дії тарифів, передбачених цим пунктом, не може перевищувати 1 рік. Після спливу цього строку виконавець послуги має звернутися до НКРЕКП із заявою щодо встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води шляхом визначення всіх складових витрат та документами до неї відповідно до вимог цієї Процедури.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері теплопостачанняС. Черних


Додаток 1
до Процедури встановлення тарифів
на послугу з постачання гарячої води

ЗАЯВА
щодо встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води шляхом визначення всіх складових витрат


Додаток 2
до Процедури встановлення тарифів
на послугу з постачання гарячої води

ЗАЯВА
щодо встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води


Додаток 3
до Процедури встановлення тарифів
на послугу з постачання гарячої води

ЗАЯВА
щодо зміни тарифів на послугу з постачання гарячої води шляхом коригування окремих витрат структури тарифів

{Додатки 4-8
до Процедури встановлення тарифів  на послугу з постачання гарячої води}


Документи та файли

Сигнальний документ — f494285n86.doc
Сигнальний документ — f494285n88.doc
Сигнальний документ — f494285n87.doc
Сигнальний документ — f494285n83.xls

Публікації документа

 • Оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів державної влади України від 08.04.2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацком.енергетики:

 1. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 158 "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 96 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШОСТКИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 95 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 94 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 93 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 92 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ «ТЕХНОВА»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 91 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 90 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕПЛОЕНЕРГО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 89 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 87 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ПОЛТАВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 86 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 85 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 84 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 83 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 82 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ЛЬВІВСЬКОМУ МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 81 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 80 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОМЕНЕРГОСЕРВІС» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 11.02.2020 № 370 "Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 03.03.2020 № 549 "Про затвердження Змін до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 03.03.2020 № 548 "Про затвердження Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". Нацком.енергетики. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -