Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 20.09.2017 № 340 "Про затвердження Інструкції про умови грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2017

Документ актуальний на 06.11.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.09.2017  № 340

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 жовтня 2017 р.

за № 1259/31127

Про затвердження Інструкції про умови грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Служби зовнішньої розвідки України

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року № 1644 "Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів, грошової виплати резервістам" та з метою впорядкування грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Служби зовнішньої розвідки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про умови грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Служби зовнішньої розвідки України, що додається.

2. Фінансово-економічному управлінню Служби зовнішньої розвідки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Є. Божок

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Міністр соціальної політики України

О.О.

Шубін

Р. Іллічов

А. Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби зовнішньої

розвідки України

20.09.2017 № 340

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 жовтня 2017 р.

за № 1259/31127

ІНСТРУКЦІЯ

про умови грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Служби зовнішньої розвідки України

1. Військовозобов'язаним, у тому числі резервістам (далі - військовозобов'язані), призваним на збори, за кожний день перебування на зборах з урахуванням часу перебування в дорозі від місця проживання до місця проведення зборів і назад виплачуються добові (у відсотках від добових за кожний день службових відряджень) у таких розмірах:

вищому офіцерському складу - 50%;

старшому офіцерському складу - 40%;

молодшому офіцерському складу - 35%;

сержантському і старшинському складу:

прапорщикам, старшим прапорщикам - 35%;

молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, головним старшинам - 30%;

рядовому складу - 20%.

2. За період тимчасової непрацездатності в дні перебування на зборах, але лише до дня їх закінчення чи звільнення від них через хворобу, а також за час перебування в дорозі від місця зборів до місця проживання добові виплачуються військовозобов'язаним у розмірах, передбачених пунктом 1 цієї Інструкції.

3. Витрати на проїзд до місця проведення зборів і назад до місця проживання військовозобов'язаних у розмірі фактичних витрат, але не більше встановлених норм відшкодовуються Службою зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ) за місцем проведення зборів.

4. Військовозобов'язаним, які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів та резервістам з числа непрацюючих на весь термін виконання ними обов'язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця проведення зборів і назад, виплачується грошове забезпечення, виходячи з розрахунку одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року, на місяць.

5. За військовозобов'язаними, призваними на збори, зберігаються на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, місце роботи, займана посада та середній заробіток як на основній, так і на роботі за сумісництвом.

Зазначені особи не підлягають звільненню з роботи з ініціативи власника або уповноваженого ним органу незалежно від підпорядкування і форм власності з дня отримання повістки про призов і до повернення, крім випадків ліквідації установи, підприємства, організації тощо, де вони працювали.

У разі реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу), на якому працює військовозобов'язаний, за період зборів виплати йому здійснюють:

у разі злиття підприємства з іншим підприємством - підприємство, що виникло в результаті злиття;

у разі приєднання одного підприємства до іншого підприємства - останнє;

у разі поділу підприємства або виділу - нове підприємство, що утворилося в результаті цього поділу або виділу, у якому залишився працювати військовозобов'язаний;

у разі перетворення одного підприємства в інше - підприємство, яке в результаті виникло.

Особам, зайнятим на сезонних роботах, які працюють за трудовим договором на визначений строк, установлений за погодженням сторін, а також тимчасовим працівникам, призваним на збори, за місцем роботи виплачується середня заробітна плата протягом усього часу тривалості зборів та перебування в дорозі до місця проведення зборів і назад. Займана посада (місце роботи) за ними зберігається на час сезонних робіт, обумовлений трудовим договором.

Особам, призваним на збори, виплачується заробітна плата за відпрацьований час до дня припинення роботи у зв'язку з від'їздом на збори, а також середня заробітна плата за першу половину місяця зборів.

За решту часу перебування на зборах виплата заробітної плати проводиться у звичайні строки, установлені на підприємстві, в установі чи організації, де працює військовозобов'язаний.

Особи, які проходять збори з відривом від виробництва, використовують вихідні, святкові та неробочі дні згідно з розпорядком, установленим командуванням, що проводить збори.

У разі якщо військовозобов'язаний був призваний на збори зі щорічної чи додаткової відпустки, вона підлягає продовженню після закінчення зборів або перенесенню на інший строк.

Виплата середнього заробітку військовозобов'язаним, призваним на збори, проводиться підприємствами, установами та організаціями, де працюють (працювали) призвані на збори, з наступним відшкодуванням цих витрат СЗРУ, де військовозобов'язані проходили збори.

Середній заробіток військовозобов'язаних, призваних на збори, розраховується підприємствами, установами та організаціями, де працюють (працювали) призвані на збори, відповідно до чинних нормативно-правових актів.

Підприємства, установи та організації для покриття витрат на виплату середньої заробітної плати військовозобов'язаним, призваним на збори, подають до СЗРУ, де військовозобов'язаний проходив збори, рахунки для оплати.

До рахунків додаються відомості на виплату середньої заробітної плати, нарахованої військовозобов'язаним, призваним на збори, за формою, наведеною в додатку до цієї Інструкції.

Відшкодування витрат підприємства, установи та організації, передбачених цим пунктом, здійснюється СЗРУ за кодами економічної класифікації видатків 2112 "Грошове забезпечення військовослужбовців" та 2120 "Нарахування на оплату праці".

6. Резервістам, які виконали програму підготовки, не вчиняли правопорушень, пов'язаних з проходженням служби у військовому резерві, виплачується одноразове грошове заохочення (далі - заохочення) у таких розмірах, гривень на рік:

вищому офіцерському складу - 3100;

старшому офіцерському складу - 2800;

молодшому офіцерському складу - 2500;

сержантському і старшинському складу:

прапорщикам, старшим прапорщикам - 2200;

молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, головним старшинам - 1900;

рядовому складу - 1600.

7. Резервістам, які прослужили у військовому резерві СЗРУ неповний календарний рік, заохочення, визначене пунктом 6 цієї Інструкції, виплачується пропорційно прослуженому часу з розрахунку 1/12 річного розміру заохочення за кожний повний календарний місяць служби.

У разі виплати заохочення резервістам за неповний календарний рік період служби обчислюється:

протягом року прийнятим на службу у військовому резерві - з дня набрання контрактом чинності та не раніше видання наказу Голови СЗРУ про прийняття громадянина на службу у військовому резерві і призначення його на посаду;

протягом року звільненим зі служби у військовому резерві - до дня закінчення дії (розірвання) контракту, але не раніше дня видання наказу Голови СЗРУ про звільнення громадянина зі служби у військовому резерві.

У разі смерті резервіста розмір заохочення обчислюється пропорційно часу, прослуженому в році настання смерті.

8. Виплата заохочення резервістам проводиться на підставі наказу Голови СЗРУ. Наказ про виплату одноразового грошового заохочення видається в кінці року, а у випадках, передбачених пунктом 7 цієї Інструкції, - під час вибуття резервіста із СЗРУ. Виплата здійснюється за місцем проходження служби у військовому резерві.

Командир має право позбавляти резервістів одноразового грошового заохочення повністю або частково за:

уживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) у службовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (стані наркотичного сп'яніння);

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо збереження державної таємниці;

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до поломок військової (спеціальної) техніки й озброєння, пошкодження майна, інших матеріальних збитків, а також завдали шкоди здоров'ю військовослужбовців або інших осіб;

порушення статутних правил взаємовідносин між резервістами (військовослужбовцями), що не містять складу злочину;

недбале ставлення до служби в резерві, якщо воно не містить складу злочину;

невихід резервіста на заняття (збори), а також самовільне залишення місця проведення занять (зборів) без поважних причин більше ніж на 3 години протягом робочого дня;

невиконання програми підготовки.

У таких випадках у наказі про виплату резервістам заохочення зазначається причина зменшення розміру заохочення або його повного позбавлення.

9. Одноразове грошове заохочення не виплачується резервістам:

які звільняються зі служби у військовому резерві через службову невідповідність та у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання, права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

у разі скоєння у військовій частині аварій, подій, пов'язаних із загибеллю людей з вини резервістів під час виконання ними службових обов'язків, чи вчинення злочинів;

у зв'язку із систематичним невиконанням резервістом умов контракту.

10. Командири, приймаючи рішення про виплату заохочення, ретельно аналізують внесок кожного резервіста у справу підвищення бойової готовності та укріплення військової дисципліни, об'єктивно визначають підстави для зменшення розміру заохочення або його повного позбавлення.

11. Підготовка проекту наказу про виплату заохочення покладається на Управління кадрів СЗРУ.

12. Підставою для визначення розміру заохочення є рапорти, які подаються безпосередніми командирами (начальниками) на підпорядкованих осіб.

Розгляд рапортів і прийняття остаточного рішення здійснює Голова СЗРУ (особа, яка виконує його обов’язки).

13. Військовозобов'язані, які прибули на збори до СЗРУ, подають заяву на ім'я Голови СЗРУ, у якій зазначають:

місце роботи або про те, що вони не працюють;

реквізити рахунку в банку (за наявності).

До заяви додаються документи, необхідні для проведення виплат військовозобов'язаному (копії паспорта громадянина України, документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті громадянина України, - копія сторінки паспорта з такою відміткою), та інші документи за потреби).

14. Резервістам за весь час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати в таких розмірах (кількість прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 01 січня календарного року, на місяць):

вищому офіцерському складу - 2;

старшому офіцерському складу - 1,9;

молодшому офіцерському складу - 1,8;

сержантському і старшинському складу:

прапорщикам, старшим прапорщикам - 1,7;

молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, головним старшинам - 1,6;

рядовому складу - 1,5.

15. Виплати, передбачені цією Інструкцією, проводяться за місцем проходження служби у військовому резерві. При цьому виплати, передбачені пунктами 1 - 3 цієї Інструкції, проводяться за кодом економічної класифікації видатків 2250 "Видатки на відрядження", а виплати, передбачені пунктами 4, 6, 14 цієї Інструкції, здійснюються за кодом економічної класифікації видатків 2112 "Грошове забезпечення військовослужбовців".

Якщо військовозобов'язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення зборів у разі тимчасової непрацездатності замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.

Якщо резервіст захворів під час виконання ним обов'язків служби у військовому резерві і продовжує хворіти після закінчення терміну виконання цих обов'язків, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення терміну виконання цих обов'язків у разі тимчасової непрацездатності замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.

Начальник

Фінансово-економічного

управління Служби

зовнішньої розвідки України

Є. Демченко

Додаток

до Інструкції про умови

грошового забезпечення

та заохочення військовозобов'язаних

та резервістів, грошової виплати

резервістам Служби

зовнішньої розвідки України

(пункт 5)

ВІДОМОСТІ

на виплату середньої заробітної плати, нарахованої військовозобов'язаним, призваним на збори

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Середня заробітна плата за місяць

Нарахування на оплату праці

Період перебування на зборах

Нарахована сума середньої заробітної плати за період перебування на зборах

Нарахована сума на оплату праці за період перебування на зборах

Разом

М.П.

Керівник підприємства

__________

(підпис)

Головний бухгалтер

__________

(підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.11.2017 — 2017 р., № 89, стор. 85, стаття 2734, код акта 87870/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба зовнішньої розвідки:

 1. НАКАЗ від 15.01.2021 № 11 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 07.05.2021 № 215/893 "Про затвердження Переліку захворювань, що перешкоджають проходженню служби (роботі) в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 3. носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України. Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.08.2021 № 370 "Про затвердження Зразків знаків розрізнення військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України та Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 16.09.2020 № 356 "Про затвердження Інструкції про організацію фізичної підготовки підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 17.12.2020 № 502 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.02.2019 № 69 "Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 8. до. Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 29.03.2019 № 154 "Про затвердження змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 25.03.2019 № 145 "Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 29.03.2019 № 155 "Про затвердження Порядку та умов виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 29.03.2019 № 156 "Про затвердження Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 03.07.2019 № 265 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 26.09.2019 № 364 "Про затвердження Змін до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.12.2019 № 455 "Про результати атестації робочих місць за умовами праці". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 29.11.2019 № 457 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2018 № 78 "Про внесення змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 27.04.2018 № 142 "Про внесення зміни до Інструкції про компенсаційні виплати військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 31.05.2018 № 183 "Про затвердження Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 02.05.2018 № 149/358 "Про затвердження Інструкції з придбання в Службі зовнішньої розвідки України вогнепальної зброї невійськового призначення, бойових припасів до неї, холодної і пневматичної зброї та деяких інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -