<<
>>

"ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 7 Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 7

Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"

{Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року.}

{Текст міжнародного стандарту в актуальному стані див.

на сайті Міністерства фінансів України http://www.minfin.gov.ua/}

Посилання

МСБО 12 "Податки на прибуток";

МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції".

Загальна інформація

1 Це Тлумачення надає керівництво стосовно того, як застосовувати вимоги МСБО 29 у звітному періоді, в якому суб'єкт господарювання ідентифікує* наявність гіперінфляції в економіці своєї функціональної валюти, якщо ця економіка не була гіперінфляційною у попередньому періоді, і тому суб'єкт господарювання перераховує свою фінансову звітність відповідно до МСБО 29.

__________

* Ідентифікація гіперінфляції базується на судженні стосовно критеріїв у параграфі 3 МСБО 29.

Питання

2 У цьому Тлумаченні розглядаються такі питання:

а) як слід тлумачити вимогу "...мають бути виражені в одиниці виміру, яка діє на кінець звітного періоду" в параграфі 8 МСБО 29, коли суб'єкт господарювання застосовує цей Стандарт?

б) як слід суб'єктові господарювання обліковувати статті відстрочених податків на початок періоду в його перерахованій фінансовій звітності?

Консенсус

3 У тому звітному періоді, в якому суб'єкт господарювання ідентифікує наявність гіперінфляції в економіці своєї функціональної валюти, що не була гіперінфляційною в попередньому періоді, суб'єкт господарювання застосовує вимоги МСБО 29 так, ніби економіка завжди була гіперінфляційною.

Отже стосовно немонетарних статей, оцінених за історичною собівартістю, звіт про фінансовий стан суб'єкта господарювання на початок самого першого періоду, представленого у фінансовій звітності, перераховується з метою відображення впливу інфляції з дати придбання активів і виникнення або прийняття зобов'язань до кінця звітного періоду. Щодо немонетарних статей, відображених у звіті про фінансовий стан на початок періоду за сумами, які були дійсними на дати інші, ніж дати придбання або виникнення, натомість, такий перерахунок відображає вплив інфляції з дати визначення цієї балансової вартості до кінця звітного періоду.

4 На кінець звітного періоду статті відстрочених податків визнаються та оцінюються відповідно до МСБО 12. Проте суми відстрочених податків у звіті про фінансовий стан на початок періоду за цей звітний період визначаються таким чином:

а) суб'єкт господарювання переоцінює статті відстрочених податків відповідно до МСБО 12 після того, як він перерахував номінальну балансову вартість своїх немонетарних статей на дату звіту про фінансовий стан на початок звітного періоду, застосовуючи одиницю виміру на цю дату;

б) статті відстрочених податків, переоцінені відповідно до а), перераховуються для відображення зміни в одиниці виміру з дати звіту про фінансовий стан на початок звітного періоду до кінця цього звітного періоду.

Суб'єкт господарювання застосовує підхід а) та б) під час перерахунку статей відстрочених податків у звіті про фінансовий стан на початок періоду та за порівняльні періоди, які представлені у перерахованій фінансовій звітності за той звітний період, в якому суб'єкт господарювання застосовує МСБО 29.

5 Після перерахунку суб'єктом господарювання своєї фінансової звітності, всі відповідні статті у фінансовій звітності за наступний звітний період, включаючи статті відстрочених податків, перераховуються із застосуванням зміни в одиниці виміру за такий наступний звітний період лише до перерахованої фінансової звітності за попередній звітний період.

Дата набрання чинності

6 Суб'єкт господарювання застосовує це Тлумачення для річних періодів, які починаються 1 березня 2006 р. або після цієї дати. Заохочується застосування до цієї дати. Якщо суб'єкт господарювання застосовує це Тлумачення до фінансової звітності за період, який починається до 1 березня 2006 р., він має розкрити цей факт.

{Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua/}

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB):

 1. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 13 Оцінка справедливої вартості". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2013 рікк
 2. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 12 Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2013 рікк
 3. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 11 Спільна діяльність". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2013 рікк
 4. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 10 Консолідована фінансова звітність". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2013 рікк
 5. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП)". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2013 рікк
 6. "ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 18 Передачі активів від клієнтів". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 7. "ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ-13 Спільно контрольовані суб'єкти господарювання: негрошові внески контролюючих учасників". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 8. "ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ-12 Консолідація: суб'єкти господарювання спеціального призначення". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 9. "ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ 32 Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 10. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 5 (МСФЗ 5)Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 11. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 8 (МСБО 8)Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 12. "ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ 7 Введення євро". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 13. "ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 17 Виплати негрошових активів власникам". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 14. "ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 15 Угоди про будівництво об'єктів нерухомості". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 15. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 40 (МСБО 40)Інвестиційна нерухомість". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 16. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 10 (МСБО 10)Події після звітного періоду". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 17. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 32 (МСБО 32)Фінансові інструменти: подання". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 18. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 (МСБО 7)Звіт про рух грошових коштів". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 19. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 2 (МСБО 2)Запаси". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 20. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 41 (МСБО 41)Сільське господарство". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -