<<
>>

ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 4 "Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та затвердження нового її складу". Вищий спеціалізований суд. 2015

Документ актуальний на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

ПОСТАНОВА

25.09.2015  № 4

Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та затвердження нового її складу

Заслухавши інформацію вченого секретаря Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Ткачука О.С., керуючись пунктом 8 частини другої статті 36 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженого постановою пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 вересня 2011 року № 6, такі зміни:

1) пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Науково-консультативна рада є дорадчим органом, що утворюється відповідно до статті 37 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" із фахівців у галузі права для розгляду проблемних питань застосування норм права, попереднього розгляду проектів постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, підготовка яких потребує наукового забезпечення. До повноважень Науково-консультативної ради належать:

- підготовка наукових висновків щодо застосування відповідної норми права під час вирішення окремих категорій справ відповідної судової спеціалізації з метою їх однакового застосування;

- вивчення й опрацювання проектів узагальнень практики застосування судами цивільної та кримінальної юрисдикцій норм матеріального і процесуального права з метою забезпечення їх однакового застосування під час розгляду справ;

- попередній розгляд проектів постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо надання рекомендаційних роз'яснень з питань застосування судами цивільної та кримінальної юрисдикцій законодавства України під час розгляду справ;

- вивчення та надання рекомендацій з питань правового характеру, що виникають у судовій практиці;

- надання висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням судової системи України;

- попередній розгляд інших питань діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, підготовка яких потребує наукового обґрунтування та забезпечення.

На засіданнях Науково-консультативної ради можуть обговорюватися теоретичні роботи та практичні посібники з питань права, судочинства та організації судової діяльності";

2) пункт 2.2 доповнити реченням такого змісту: "Повноваження Науково-консультативної ради припиняються в день затвердження пленумом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ нового її складу;

3) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1.

Науково-консультативна рада вивчає проблемні питання застосування норм права, що виникають у судовій практиці, та на підставі вимог закону й наукового аналізу судової практики розробляє і надає Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ рекомендації щодо:

проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням судової системи України;

проектів рішень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, підготовка яких потребує наукового обґрунтування та забезпечення;

матеріалів узагальнень судової практики;

проектів роз'яснень пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

проектів звернень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ до Верховного Суду України про направлення конституційного подання щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

інших проблемних питань правового характеру, що виникають у судовій практиці та діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, вирішення яких потребує наукового обґрунтування та забезпечення";

4) після пункту 3.2 доповнити пунктом 3.3 такого змісту:

"3.3. Члени Науково-консультативної ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

За добросовісне виконання своїх обов'язків члени Науково-консультативної ради можуть бути в установленому порядку заохочені згідно з наказом Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ";

5) пункт 4.10 викласти в такій редакції:

"4.10. Членам Науково-консультативної ради видається посвідчення за підписом Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Для одержання посвідчення член Науково-консультативної ради надає до управління кадрової роботи Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ копію паспорта, копію диплома доктора (кандидата) юридичних наук (за наявності), заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та дві фотокартки розміром 3 х 4.

Посвідчення підлягає поверненню до управління кадрової роботи Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ після закінчення терміну, на який його видано";

6) доповнити пунктом 4.11 такого змісту:

"4.11. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення діяльності Науково-консультативної ради здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, за кодом економічної класифікації видатків "інші видатки" на підставі затвердженого кошторису".

2. Затвердити новий персональний склад Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ згідно з додатком.

Голова Вищого

спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних

і кримінальних справ

Б.І. Гулько

Секретар пленуму,

суддя Вищого

спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних

і кримінальних справ

Д.Д. Луспеник


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова пленуму

Вищого спеціалізованого

суду України

з розгляду цивільних

і кримінальних справ

25.09.2015  № 4

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

ГУЛЬКО

Борис Іванович

-

Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, заслужений юрист України, голова ради

КРАВЧЕНКО

Станіслав Іванович

-

заступник Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, заступник голови ради

ТКАЧУК

Олег Степанович

-

кандидат юридичних наук, доцент, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, вчений секретар ради

СЕРДЮК

Валентин Васильович

-

доктор юридичних наук, доцент, заступник керівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, вчений секретар ради

Секція цивільного судочинства

1.

БЕЗКЛУБИЙ

Ігор Анатолійович

-

доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2.

БОГІНІЧ

Олег Леонідович

-

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України

3.

ГРИЦЕНКО

Іван Сергійович

-

доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

4.

ДЗЕРА

Олександр Васильович

-

доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрНУ, академік АН вищої школи України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України

5.

ЗАІКА

Юрій Олександрович

-

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ

6.

КОМАРОВ

В'ячеслав Васильович

-

кандидат юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений юрист України

7.

КОССАК

Володимир Михайлович

-

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка

8.

КОХАНОВСЬКА

Олена Велеонінівна

-

доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрНУ, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

9.

КУЗНЕЦОВА

Наталія Семенівна

-

доктор юридичних наук, академік НАПрНУ, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

10.

ЛУЦЬ

Володимир Васильович

-

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, завідувач відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрНУ

11.

МАЙДАНИК

Роман Андрійович

-

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

12.

ПАЛІЮК

Василь Павлович

-

кандидат юридичних наук, суддя Апеляційного суду Миколаївської області у відставці, заслужений юрист України

13.

СПАСИБО-ФАТЄЄВА

Інна Валентинівна

-

доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрНУ, професор кафедри цивільного права N 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

14.

СТЕФАНЧУК

Руслан Олексійович

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, проректор з наукової роботи Національної академії прокуратури України

15.

ЧАНИШЕВА

Галина Іванівна

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, декан соціально-правового факультету, завідувач кафедри трудового права і права соціального забезпечення Національного університету "Одеська юридична академія"

16.

ШУЛЬГА

Михайло Васильович

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, завідувач кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Секція кримінального та адміністративного судочинства

1.

АНДРУШКО

Петро Петрович

-

кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2.

БИТЯК

Юрій Прокопович

-

доктор юридичних наук, академік НАПрНУ, професор, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

3.

БОЙКО

Андрій Михайлович

-

доктор юридичних наук, професор, член Вищої ради юстиції

4.

ДУДОРОВ

Олександр Олексійович

-

доктор юридичних наук, завідувач кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету

5.

ЗАДОЯ

Костянтин Петрович

-

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

6.

КАПЛІНА

Оксана Володимирівна

-

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

7.

МАЛЯРЕНКО

Василь Тимофійович

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, заслужений юрист України

8.

НАВРОЦЬКИЙ

В'ячеслав Олександрович

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ

9.

НОР

Василь Тимофійович

-

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений юрист України

10.

СІРОТКІНА

Марія Вячеславівна

-

кандидат юридичних наук, начальник відділу опрацювання правових позицій науково-експертного управління Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

11.

ТАЦІЙ

Василь Якович

-

доктор юридичних наук, професор, президент НАПрНУ, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

12.

ТИХИЙ

Володимир Павлович

-

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, віце-президент НАПрНУ - керівник Київського регіонального центру НАПрНУ, заслужений юрист України

13.

ТЮТЮГІН

Володимир Ілліч

-

кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права N 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

14.

ШАКУН

Василь Іванович

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

15.

ШЕПІТЬКО

Валерій Юрійович

-

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

16.

ШИБІКО

Василь Петрович

-

кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України

Секція судоустрою і статусу суддів

1.

БАБАНЛИ

Расім Шагінович

-

кандидат юридичних наук, начальник науково-експертного управління Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

2.

БУЛКАТ

Марина Сергіївна

-

кандидат юридичних наук, заступник начальника управління - начальник юридичного відділу управління юридичного забезпечення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

3.

ДОЛЕЖАН

Валентин Володимирович

-

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного університету "Одеська юридична академія"

4.

ГЛУЩЕНКО

Світлана Володимирівна

-

кандидат юридичних наук, начальник управління забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

5.

ГОРОДОВЕНКО

Віктор Валентинович

-

доктор юридичних наук, голова Апеляційного суду Запорізької області, заслужений юрист України

6.

КАПУСТИНСЬКИЙ

Віктор Анатолійович

-

кандидат юридичних наук, керівник апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, заслужений юрист України

7.

КІВАЛОВ

Сергій Васильович

-

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, президент Національного університету "Одеська юридична академія", заслужений юрист України, народний депутат України

8.

НАЗАРОВ

Іван Володимирович

-

доктор юридичних наук, професор кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

9.

ПРИТИКА

Дмитро Микитович

-

доктор юридичних наук, академік НАПрНУ, народний депутат України.

{Текст взято з сайту ВССУ http://sc.gov.ua}

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Вищий спеціалізований суд:

 1. Про розгляд справи за позовом Бондаренка В.О. до Наці... | від 05.04.2017 № 761/5328/16-ц. Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 08.09.2017 № 3 "Про хід виконання постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03 лютого 2017 року № 1 «Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік»". Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 08.09.2017 № 2 "Про стан здійснення правосуддя судами цивільної і кримінальної юрисдикцій у І півріччі 2017 року". Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 03.02.2017 № 1 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік". Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 12.02.2016 № 1 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2015 році та завдання на 2016 рік". Вищий спеціалізований суд. 2016 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 03.06.2016 № 4 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 6 "Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах"". Вищий спеціалізований суд. 2016 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 03.06.2016 № 5 "Про судову практику в справах про зняття арешту з майна". Вищий спеціалізований суд. 2016 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 3 "Про затвердження Регламенту пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Положення про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у новій редакції". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 6 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 10 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 10 "Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах"". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 11.12.2015 № 11 "Про узагальнення практики розгляду судами справ про оспорювання рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду України при Торгово-промисловій палаті України та розгляду заяв про їх визнання і примусове виконання". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 11.12.2015 № 13 "Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 11.12.2015 № 12 "Про узагальнення практики застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 5 "Про внесення змін до складу редакційної колегії Часопису цивільного і кримінального судочинства". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 1 "Про внесення змін до складу Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 5 "Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 7 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин"". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 3 "Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчими суддею клопотань про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 4 "Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 20. від 07.05.2014 № 10-644/0/4-14 "Про належне забезпечення рівності трудових прав громадян при розгляді спорів, що виникають у сфері трудових відносин". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -