<<
>>

НАКАЗ від 22.07.2019 № 1132 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2019

Документ актуальний на 25.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

22.07.2019  № 1132

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 серпня 2019 р.

за № 910/33881

Про затвердження Порядку проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Служби безпеки України

Відповідно до статей 10, 13 Закону України «Про Службу безпеки України», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373, з метою вдосконалення порядку організації та проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Служби безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Служби безпеки України, що додається.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту оперативно-технічних заходів Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т.в.о. Голови Служби

І.

Баканов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації України

Л.О. Євдоченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

22 липня 2019 року № 1132

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 серпня 2019 р.

за № 910/33881

ПОРЯДОК

проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Служби безпеки України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає особливості організації та проведення первинних або додаткових державних експертиз комплексних систем захисту інформації (далі - КСЗІ) або організаційно-технічних рішень на розгортання типової складової компоненти КСЗІ в інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі - АС) Служби безпеки України (крім контрольних експертиз) шляхом експертних випробувань та аналізу декларацій про відповідність КСЗІ вимогам нормативних документів із технічного захисту інформації (далі - декларація) у системі Служби безпеки України (далі - СБУ).

2. Державна експертиза (далі - експертиза) комплексних систем захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах СБУ проводиться з метою дослідження, перевірки, аналізу й оцінки об’єктів експертизи щодо їх відповідності вимогам нормативних документів із технічного захисту інформації та можливості їх використання для забезпечення технічного захисту інформації (далі - ТЗІ).

3. Суб’єктами експертизи в СБУ є:

організатор - Центр технічного захисту інформації СБУ Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ (далі - Центр ТЗІ), який проводить експертизу КСЗІ або організаційно-технічного рішення на розгортання типової складової компоненти КСЗІ в АС СБУ, у тому числі в АС, у яких реалізуються вимоги щодо ТЗІ, спрямовані на запобігання кіберінцидентам, виявлення та захист від кібератак;

замовник - підрозділ Центрального управління, регіональний орган, орган військової контррозвідки, заклад, установа СБУ та Штаб Антитерористичного центру при СБУ, який є власником (розпорядником) АС;

експерт - співробітник Центру ТЗІ, до посадових обов’язків якого належить виконання завдань з проведення експертизи.

4. Об’єктами експертизи є:

КСЗІ, які є невід’ємною складовою АС власників (розпорядників), створених відповідно до вимог технічних завдань на створення КСЗІ, погоджених Центром ТЗІ та Адміністрацією Держспецзв’язку;

організаційно-технічні рішення на розгортання типової складової компоненти КСЗІ в АС СБУ (далі - ОТР КСЗІ) - задокументоване уніфіковане рішення для багаторазового розгортання складових КСЗІ в АС або типової складової компоненти КСЗІ в АС, самодостатньої для вирішення певного завдання, що включає проектні рішення програмно-технічного комплексу, організаційно-технічні рішення щодо регламенту функціонування типової компоненти АС та опис (алгоритм) процедури впровадження.

5. Експертиза КСЗІ є процедурою підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні на створення КСЗІ АС СБУ, що проводиться шляхом аналізу декларації відповідно до розділу II цього Порядку або шляхом експертних випробувань згідно з розділом III цього Порядку.

6. Дія цього Порядку не поширюється на такі об’єкти:

технічні та програмні засоби, які реалізують функції ТЗІ або оцінки стану захисту інформації (далі - засоби ТЗІ), у тому числі у складі КСЗІ;

КСЗІ системи спеціального зв’язку, у тому числі КСЗІ у її складових частинах;

складові частини КСЗІ, які передбачають застосування криптографічних систем, засобів та обладнання криптографічного захисту інформації, криптографічних алгоритмів і протоколів, методів генерації ключової інформації систем і засобів генерації, тестування та розподілу ключів.

Оцінка зазначених об’єктів проводиться в порядку, визначеному Положенням про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації, затвердженим наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 16 травня 2007 року № 93, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року за № 820/14087 (у редакції наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 13 жовтня 2017 року № 565), Порядком створення комплексних систем захисту інформації в системах спеціального зв’язку, затвердженим наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 16 жовтня 2018 року № 141/ДСК, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2018 року за № 1271/32723, та іншими актами законодавства у сфері криптографічного захисту інформації.

7. Експертиза КСЗІ шляхом аналізу декларації проводиться у випадках, якщо:

1) КСЗІ створено в автоматизованій системі класу 1 (що класифікується згідно з нормативними документами із ТЗІ), у якій:

документацію КСЗІ розроблено, оформлено, узгоджено та затверджено відповідно до рекомендацій, розроблених (або погоджених) Центром ТЗІ;

впровадження заходів захисту інформації від витоку технічними каналами (за потреби створення комплексу ТЗІ) засвідчено актом атестації комплексу технічного захисту інформації, чинним на момент подання декларації;

2) закінчився строк дії документів, що засвідчують результати експертизи в АС, яка згідно з нормативними документами із ТЗІ класифікується як автоматизована система класу 1;

3) КСЗІ в АС створена на основі ОТР КСЗІ та має у складі документації типову форму декларації для цієї АС.

У всіх інших випадках експертиза КСЗІ в АС проводиться шляхом експертних випробувань.

8. Зареєстрована декларація та атестат відповідності є документами, що підтверджують відповідність створеної КСЗІ в АС СБУ.

9. Експертиза КСЗІ може бути первинною або додатковою.

Первинна експертиза проводиться після створення КСЗІ.

Додаткова експертиза проводиться у зв’язку із закінченням строку дії документів, що засвідчують результати експертизи.

10. Центр ТЗІ:

організовує та проводить первинні або додаткові експертизи КСЗІ в АС СБУ шляхом аналізу декларацій та експертних випробувань;

приймає рішення щодо можливості та доцільності проведення експертизи або її припинення;

розглядає заяви на проведення експертизи, надає замовникам методичну допомогу щодо порядку та організації проведення експертизи;

розробляє програму та методики проведення експертизи;

реєструє декларації, зупиняє дію або скасовує реєстрацію декларацій;

взаємодіє з питань проведення експертиз із уповноваженим підрозділом Адміністрації Держспецзв’язку.

11. Замовник:

передає організатору необхідні відомості, що стосуються КСЗІ, надає доступ до об’єкта для проведення експертизи;

має право використовувати у своїй діяльності матеріали та документи, отримані під час проведення експертизи КСЗІ;

зберігає документи, що засвідчують результати експертизи, під час експлуатації автоматизованої системи, а також протягом 5 років після закінчення строку дії атестата відповідності або після виведення автоматизованої системи з експлуатації до закінчення строку його дії.

12. У разі якщо у складі КСЗІ використовуються засоби ТЗІ, які не мають сертифіката відповідності або позитивного експертного висновку за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації, власнику (розпоряднику) АС дозволяється залучати до проведення державної експертизи КСЗІ іншого організатора для оцінки цих засобів або КСЗІ за погодженням із Центром ТЗІ та у разі позитивного рішення Голови СБУ або його заступника відповідно до розподілу функціональних обов’язків в порядку, визначеному Положенням про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації, затвердженим наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 16 травня 2007 року № 93, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року за № 820/14087 (у редакції наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 13 жовтня 2017 року № 565).

II. Порядок організації та проведення експертизи шляхом аналізу декларації

1. Для проведення експертизи КСЗІ в АС шляхом аналізу декларації замовник надсилає до Центру ТЗІ декларацію про відповідність КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ (додаток 1) у двох примірниках (оригінал та копія) разом із формуляром АС, актом про завершення робіт зі створення КСЗІ та актом атестації комплексу технічного захисту інформації (за потреби створення комплексу ТЗІ).

2. Для проведення експертизи КСЗІ в АС, що створена на основі ОТР КСЗІ, замовник надсилає до Центру ТЗІ декларацію про відповідність КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ у двох примірниках (оригінал та копія) разом із документами до неї згідно із вимогами ОТР КСЗІ.

3. За результатами аналізу декларації і поданих разом із нею документів Центр ТЗІ приймає рішення про реєстрацію декларації або відмову у її реєстрації. Оригінал зареєстрованої декларації та інші подані документи Центр ТЗІ повертає замовнику. Копія декларації залишається в Центрі ТЗІ.

4. Підстави для відмови у реєстрації декларації:

надання неповного комплекту документів, визначених пунктом 1 або 2 цього розділу;

неповнота наданих відомостей у документах або їх невідповідність;

невідповідність порядку створення КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ.

Центр ТЗІ письмово повідомляє замовника про відмову в реєстрації декларації, причини відмови та повертає декларацію на доопрацювання. Після усунення причин, що стали підставою для відмови у реєстрації декларації, замовник надсилає для повторного розгляду до Центру ТЗІ доопрацьовану декларацію.

5. Строк дії зареєстрованої декларації необмежений, крім декларацій на КСЗІ в АС, які створено на основі ОТР КСЗІ, строк дії яких встановлюється вимогами ОТР КСЗІ (але не більше ніж 5 років).

III. Порядок організації та проведення експертизи шляхом експертних випробувань

1. Для проведення експертизи шляхом експертних випробувань замовник надсилає до Центру ТЗІ заяву про проведення експертизи КСЗІ АС/ОТР КСЗІ (додаток 2).

До заяви додаються:

технічне завдання на створення КСЗІ/ОТР КСЗІ (якщо КСЗІ створено на підставі типового варіанта технічного завдання, таке завдання не надсилається, у заяві зазначається лише його реєстраційний номер);

формуляр АС (для ОТР КСЗІ не надсилається).

2. За результатами розгляду заяви Центр ТЗІ приймає рішення про можливість та доцільність проведення експертизи і визначає експертів, які залучаються до виконання експертних робіт.

Експертами не може бути визначено осіб, які виконували роботи зі створення КСЗІ (у тому числі надавали консультаційні послуги, які стосуються виконання окремих етапів робіт та вибору певних проектних рішень), експертизу якої планується провести.

3. Замовник надає організатору документацію на об’єкт експертизи, потрібну для проведення експертних випробувань (перелік таких документів організатор повідомляє замовнику).

4. Організатор за результатами аналізу наданих документів та з урахуванням загальних методик оцінювання задекларованих характеристик засобів КСЗІ/ОТР КСЗІ формує програму і методику проведення експертизи об’єкта.

5. Програма проведення експертизи погоджується із замовником та уповноваженим структурним підрозділом Адміністрації Держспецзв’язку, а методики - із уповноваженим структурним підрозділом Адміністрації Держспецзв’язку.

6. Результати роботи оформлюються у вигляді протоколу виконання робіт за підписом експертів і їх безпосереднього керівника. Протокол затверджується начальником (заступником начальника) Центру ТЗІ.

Змістова частина протоколу викладається в обсязі виконаних робіт з урахуванням вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань ТЗІ.

7. У протоколі може бути зафіксовано особливу думку кожного експерта щодо результатів виконаних робіт.

8. У разі виявлення невідповідності об’єкта експертизи вимогам нормативних документів з ТЗІ організатор може запропонувати замовнику доопрацювати його.

Організатор формулює відомості, щодо яких потрібні доопрацювання, з посиланням на відповідні положення нормативно-правових актів, нормативних документів, технічного завдання та надає їх замовнику.

9. Після отримання відомостей щодо доопрацювань замовник визначає можливість доопрацювання об’єкта експертизи, його строк, обсяг робіт з доопрацювання, інші умови, про що в місячний строк письмово повідомляє організатора (у разі відсутності повідомлення організатор складає негативний експертний висновок та надсилає його замовнику).

10. За результатами проведених робіт організатор складає:

експертний висновок (додаток 3) та в разі позитивних результатів експертної оцінки - атестат відповідності КСЗІ (додаток 4);

експертний висновок (додаток 5) для ОТР КСЗІ.

Результати робіт, визначених методикою, узагальнюються в змістовій частині експертного висновку і засвідчуються підписами експертів та їх безпосереднього керівника. Експертний висновок засвідчується начальником Центру ТЗІ.

11. Змістова частина Експертного висновку КСЗІ АС викладається з урахуванням вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань ТЗІ в обсязі виконаних робіт та містить:

загальні відомості щодо КСЗІ (тип, місце розташування, власник);

загальну характеристику КСЗІ (призначення, функції, можливості);

нормативно-правові акти та нормативні документи з питань ТЗІ, на відповідність вимогам яких здійснювалася оцінка КСЗІ;

назви програми та методик, згідно з якими здійснювалася оцінка КСЗІ, реєстраційний номер;

перелік документів, склад програмних і технічних засобів КСЗІ;

результати експертних робіт;

висновки за результатами експертизи;

вимоги до умов експлуатації КСЗІ;

строк дії Експертного висновку (для позитивного Експертного висновку визначається строком дії атестата відповідності КСЗІ);

особливі думки експертів, зафіксовані в протоколі (за наявності).

12. Змістова частина Експертного висновку ОТР КСЗІ викладається з урахуванням вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань ТЗІ в обсязі виконаних робіт та містить:

загальні відомості щодо ОТР КСЗІ (тип, місце розташування, власник);

загальну характеристику ОТР КСЗІ (призначення, функції, можливості);

нормативно-правові акти та нормативні документи з питань ТЗІ, на відповідність вимогам яких здійснювалася оцінка ОТР КСЗІ;

назви програми та методик, згідно з якими здійснювалася оцінка ОТР КСЗІ, реєстраційний номер;

перелік документів, склад програмних і технічних засобів ОТР КСЗІ;

результати експертних робіт;

висновки за результатами експертизи;

вимоги до умов (сфери) використання ОТР КСЗІ;

строк дії Експертного висновку (для позитивного Експертного висновку);

особливі думки експертів, зафіксовані в протоколі (за наявності).

13. Строк дії атестата відповідності КСЗІ, експертного висновку ОТР КСЗІ визначається організатором з урахуванням складності архітектури АС та засобів захисту, які використовуються під час побудови КСЗІ:

для атестата відповідності КСЗІ автоматизованої системи класу 1 - безстроковий;

для атестата відповідності КСЗІ автоматизованої системи класів 2, 3 - до 5 років;

для експертного висновку на ОТР КСЗІ - до 5 років.

14. Атестат відповідності підписується начальником Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ або його заступниками та направляється для реєстрації до Адміністрації Держспецзв’язку.

15. Зареєстрований атестат відповідності або негативний експертний висновок Центр ТЗІ направляє замовнику.

16. З метою скорочення строків зі створення КСЗІ в АС за письмовим вмотивованим зверненням замовника до Центру ТЗІ допускається проводити:

первинну експертизу одночасно з роботами зі створення КСЗІ;

експертизу кожної складової частини або модуля КСЗІ окремо.

IV. Порядок скасування (зупинення дії) зареєстрованої декларації, атестата відповідності КСЗІ та експертного висновку

1. Центр ТЗІ скасовує або зупиняє дію зареєстрованої декларації. Адміністрація Держспецзв’язку скасовує або зупиняє дію атестата відповідності КСЗІ та/або експертного висновку за поданням Центру ТЗІ.

2. Умови для зупинення дії, скасування зареєстрованої декларації, атестата відповідності КСЗІ та/або експертного висновку:

подання власником зареєстрованої декларації, атестата відповідності КСЗІ або експертного висновку відповідної заяви (складається у довільній формі із зазначенням реєстраційного номера декларації, атестата відповідності КСЗІ та/або експертного висновку);

наявність фактів внесення змін до КСЗІ, не передбачених проектною документацією на КСЗІ, та/або порушення вимог з експлуатації КСЗІ;

висновки експертизи, за результатами якої зареєстровано декларацію, видано атестат відповідності КСЗІ або експертний висновок, суперечать вимогам чинних нормативно-правових актів у сфері ТЗІ;

наявність персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до виробника (постачальника) засобів ТЗІ, які унеможливлюють використання засобів ТЗІ в обсязі, визначеному експертним висновком.

3. Рішення про зупинення дії зареєстрованої декларації, атестата відповідності КСЗІ та/або експертного висновку приймається у разі, якщо після вжиття погоджених з Центром ТЗІ коригувальних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, власник зареєстрованої декларації, атестата відповідності КСЗІ або експертного висновку без проведення додаткової експертизи може підтвердити відповідність КСЗІ/ОТР КСЗІ вимогам нормативних документів. В іншому випадку зареєстрована декларація, атестат відповідності КСЗІ та/або експертний висновок скасовуються.

4. Центр ТЗІ інформує замовника про скасування або зупинення дії зареєстрованої декларації, атестата відповідності КСЗІ або експертного висновку із зазначенням відповідних підстав.

Т.в.о. начальника

Департаменту

оперативно-технічних заходів

С. Борсук


Додаток 1

до Порядку проведення державної

експертизи комплексних систем

захисту інформації в інформаційних,

телекомунікаційних

та інформаційно-телекомунікаційних

системах Служби безпеки України

(пункт 1 розділу II)

ДЕКЛАРАЦІЯ

про відповідність КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ

Додаток 2

до Порядку проведення державної

експертизи комплексних систем

захисту інформації в інформаційних,

телекомунікаційних

та інформаційно-телекомунікаційних

системах Служби безпеки України

(пункт 1 розділу III)

ЗАЯВА

Додаток 3

до Порядку проведення державної

експертизи комплексних систем

захисту інформації в інформаційних,

телекомунікаційних

та інформаційно-телекомунікаційних

системах Служби безпеки України

(пункт 10 розділу III)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Додаток 4

до Порядку проведення державної

експертизи комплексних систем

захисту інформації в інформаційних,

телекомунікаційних

та інформаційно-телекомунікаційних

системах Служби безпеки України

(пункт 10 розділу III)

АТЕСТАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Додаток 5

до Порядку проведення державної

експертизи комплексних систем

захисту інформації в інформаційних,

телекомунікаційних

та інформаційно-телекомунікаційних

системах Служби безпеки України

(пункт 10 розділу III)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК


Документи та файли

Сигнальний документ — f488064n136.doc
Сигнальний документ — f488064n137.doc
Сигнальний документ — f488064n138.doc
Сигнальний документ — f488064n139.doc
Сигнальний документ — f488064n140.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.09.2019 — 2019 р., № 69, стор. 270, стаття 2438, код акта 95816/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 3. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.05.2020 № 120 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 12.05.2020 № 124 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.05.2020 № 127 "Про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердження Положення про неї". Служба безпеки України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 26.05.2020 № 140 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 18.06.2020 № 166 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), та інших форм розпорядчих документів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 08.01.2019 № 19 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 04.03.2019 № 361 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 08.04.2019 № 573/152/252 "Про затвердження Положення про Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях". Служба безпеки України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 24.04.2019 № 667/316/197 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Управління державної охорони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України від 31 серпня 1999 року № 168ДСК/628ДСК/219ДСК/38ДСК/392ДСК/7/1-402". Служба безпеки України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 15.05.2019 № 766 "Про внесення змін до Інструкції про особливості направлення у службові відрядження військовослужбовців, державних службовців Служби безпеки України та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, в межах України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 22.04.2019 № 657/947 "Про затвердження Інструкції про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів". Служба безпеки України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 03.05.2019 № 707 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -