<<
>>

НАКАЗ від 13.12.2022 № 5594/5 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 09.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.12.2022  № 5594/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 грудня 2022 р.

за № 1593/38929

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), такі зміни:

1) у главі 4 розділу III:

у пункті 3:

після слів «в письмовій формі» доповнити словами «особисто заявником» та після слова «паспорта» доповнити словами «, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі зміни прізвища у зв’язку з розірванням шлюбу, що не було змінено під час державної реєстрації розірвання шлюбу чи розірвання шлюбу у судовому порядку, заява про зміну імені, справжність підпису заявника на якій нотаріально засвідчена, може бути подана через представника або надіслана поштою.»;

у пункті 4:

після підпункту «д» доповнити підпунктом «е» такого змісту:

«е) письмове зобов’язання заявника, складене у довільній формі, справжність підпису на якому нотаріально засвідчена, про його обізнаність щодо встановленої законом відповідальності за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта та інших документів у разі зміни імені (у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 3 цієї глави);».

У зв’язку з цим підпункт «е» вважати підпунктом «є»;

у пункті 5 слово «заявника» замінити словами «та у разі особистого звернення заявника»;

в абзаці першому пункту 6 слово «заявником» виключити;

пункт 9 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

«подання заяви про зміну імені у спосіб, що не передбачений законодавством.»;

у пункті 11:

абзац другий викласти у такій редакції:

«У разі надання дозволу на зміну імені заявник у тримісячний строк від дня його надання відділом державної реєстрації актів цивільного стану може звернутися особисто для державної реєстрації зміни імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким складається актовий запис про зміну імені, або у випадку зміни прізвища у зв’язку з розірванням шлюбу, що не було змінено під час державної реєстрації розірвання шлюбу чи розірвання шлюбу в судовому порядку,- через представника, який діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

Якщо заявник чи у випадку, передбаченому цим абзацом, його представник без поважних причин у зазначений строк не звернувся до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації зміни імені, дозвіл на зміну імені втрачає силу.»;

після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

«Про особливості проведення державної реєстрації зміни імені за заявою, поданою представником у випадках, передбачених абзацом другим цього пункту, у графі «Для відміток» актового запису про зміну імені робиться відповідна відмітка та зазначаються дані нотаріуса (прізвище, ініціали, нотаріальний округ чи державна нотаріальна контора), дата та реєстраційний номер довіреності, дані представника (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу представника).».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

пункт 14 після слів «актів цивільного стану» доповнити словами «у разі звернення заявника особисто»;

2) у тексті Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), слова «зареєстроване місце проживання» в усіх відмінках замінити словами «зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування)» у відповідних відмінках.

2. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 16 червня 2022 року № 2512/5 «Деякі питання організації роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2022 року за № 674/38010, такі зміни:

1) у пункті 1:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) виготовлення підпорядкованими відділами державної реєстрації актів цивільного стану електронних копій (сканованих копій, фотокопій) актових записів цивільного стану, складених ними без використання Державного реєстру актів цивільного стану громадян, а також актових записів цивільного стану, складених виконавчими органами сільських, селищних, міських рад та переданих відповідному відділу державної реєстрації актів цивільного стану, не пізніше трьох робочих днів з дня їх складення (надходження);»;

у підпункті 2 слово «відділами» замінити словом «органами»;

2) у підпункті 6 пункту 2 слова «якими складено актові записи цивільного стану без використання Державного реєстру актів цивільного стану громадян» замінити словами «якими виготовлено електронні копії (скановані копії, фотокопії) актових записів цивільного стану» та слова «до цього реєстру» замінити словами «до Державного реєстру актів цивільного стану громадян».

3. У тексті Порядку розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 липня 2015 року № 1187/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 813/27258, слова «зареєстроване місце проживання» в усіх відмінках замінити словами «зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування)» у відповідних відмінках.

4. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

Міністр

Д. Малюська


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.12.2022 — 2022 р., № 99, стор. 360, стаття 6270, код акта 115469/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -