Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 03.08.2021 № 880 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2019 року № 269". МОН України. 2021

Документ актуальний на 29.10.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.08.2021  № 880

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 вересня 2021 р.

за № 1217/36839

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2019 року № 269

Відповідно до пунктів 5, 7 частини першої статті 42 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою удосконалення порядку надання закладам вищої освіти та науковим установам доступу до електронних ресурсів наукової інформації в межах виділених на відповідні потреби бюджетних коштів НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2019 року № 269 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних наукових баз даних», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 2019 року за № 463/33434, такі зміни:

1) у заголовку та пункті 1 наказу слова «електронних наукових баз даних» замінити словами «електронних баз даних наукової інформації»;

2) пункт 2 наказу викласти в такій редакції:

«2. Визначити, що уповноваженим структурним підрозділом, відповідальним за організацію забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних баз даних наукової інформації (далі - уповноважений структурний підрозділ МОН), є самостійний структурний підрозділ Міністерства освіти і науки України, до компетенції якого належить виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування та реалізації державної політики у сферах науки, наукової, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій.».

2.

Внести зміни до Порядку забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних наукових баз даних, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2019 року № 269, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 2019 року за № 463/33434, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Директорату науки та інновацій (Безвершенко Ю.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Кизима М.

Міністр

С. Шкарлет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

від 27 лютого 2019 року № 269

(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України

від 03 серпня 2021 року № 880)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 вересня 2021 р.

за № 1217/36839

ПОРЯДОК

забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних баз даних наукової інформації

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення прямого безоплатного доступу до електронних баз даних наукової інформації для закладів вищої освіти та наукових установ.

2. У цьому Порядку термін «електронні бази даних наукової інформації» означає бази даних патентної та кон’юнктурно-економічної інформації, бібліографічні, реферативні, повнотекстові бази даних наукової і науково-технічної інформації та наукової літератури, у тому числі ті, які використовують інструменти бібліометрії та наукометрії, а також пошукові системи, які репрезентують стан і динаміку показників затребуваності, активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і наукових організацій.

3. Цей Порядок поширюється на заклади вищої освіти та наукові установи незалежно від форми власності (далі - Установи).

4. Забезпечення доступу до електронних баз даних наукової інформації здійснюється Державною науково-технічною бібліотекою України (далі - ДНТБ), яка відповідно до законодавства України:

1) здійснює заходи щодо організації забезпечення доступу до електронних баз даних наукової інформації;

2) надає консультативну підтримку з питань використання доступу до електронних баз даних наукової інформації;

3) опрацьовує подані заявки на отримання доступу, перевіряє правильність їх заповнення та у разі невідповідності поданих документів протягом трьох робочих днів з дня отримання заявки повідомляє про це контактну особу Установи з метою її доопрацювання та повторного надсилання до ДНТБ;

4) забезпечує:

взаємодію з власниками електронних баз даних наукової інформації щодо надання доступу до відповідних електронних ресурсів згідно із законодавством України;

на безоплатній основі доступ Установам до електронних баз даних наукової інформації згідно із законодавством України;

доступ у своїх приміщеннях до електронних баз даних наукової інформації для усіх бажаючих;

доступ Установам до кабінету адміністратора відповідної електронної бази даних наукової інформації;

5) здійснює моніторинг використання Установами електронних баз даних наукової інформації та:

щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним, подає до МОН відповідну інформацію;

щомісячно до 5 числа подає до МОН пропозиції щодо Установ, зазначених у абзаці першому пункту 13 цього Порядку;

з урахуванням інформації, отриманої від компаній, які надають доступ до електронних баз даних наукової інформації, щороку до 10 квітня готує та подає до МОН інформацію щодо використання Установами електронних баз даних наукової інформації, доступ до яких їм забезпечувався у звітному році (у тому числі щодо кількості авторизованих користувачів від Установ та активності використання Установами такого доступу).

5. ДНТБ забезпечує Установам доступ до електронних баз даних наукової інформації за рахунок коштів державного бюджету в межах обсягів відповідних видатків, передбачених відповідною бюджетною програмою на зазначену мету згідно із законодавством України.

6. Надання доступу до електронних баз даних наукової інформації здійснюється в один із таких способів:

1) за заявою Установи - у разі якщо доступ надається необмеженій кількості Установ;

2) шляхом проведення конкурсного відбору - у разі якщо доступ надається обмеженій кількості Установ;

3) без проведення конкурсного відбору - у разі якщо доступ надається Установам для виконання ними завдань, визначених планами або дорученнями центральних органів виконавчої влади.

7. У разі якщо доступ до електронної бази даних наукової інформації надається у спосіб, визначений підпунктом 1 пункту 6 цього Порядку, то для його отримання Установа надсилає до ДНТБ лист з проханням щодо надання доступу до відповідної електронної бази даних наукової інформації, який направляється у будь-який час протягом усього періоду, коли такий доступ надається.

У листі обов’язково зазначаються:

1) назва електронної бази даних наукової інформації, на отримання доступу до якої претендує Установа;

2) дані про Установу:

повне найменування Установи;

повне найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування / підприємства, установи, організації, у підпорядкуванні яких перебуває Установа;

поштовий індекс та адреса Установи;

IP-адреса Установи;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) контактної особи Установи, уповноваженої на здійснення організаційних заходів щодо підключення до електронної бази даних наукової інформації;

телефон, адреса електронної пошти особи, зазначеної у абзаці шостому підпункту 2 цього пункту.

8. У разі якщо доступ до електронної бази даних наукової інформації надається у спосіб, визначений підпунктом 2 пункту 6 цього Порядку, то для участі у конкурсному відборі для отримання доступу до електронної бази даних наукової інформації Установа подає до ДНТБ заявку на участь у відборі для отримання доступу до електронної бази даних наукової інформації (далі - Заявка) за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Для доступу до кожної бази даних подається окрема Заявка.

Лист, зазначений у абзаці першому пункту 7 цього Порядку, та Заявка із супровідним листом підписуються керівником Установи і подаються до ДНТБ шляхом надсилання на офіційну електронну адресу ДНТБ сканованих копій листа та Заявки у форматі «.pdf».

9. Інформація про можливість отримання доступу до електронної бази даних наукової інформації, спосіб отримання доступу (відповідно до пункту 6 цього Порядку), а також про початок та терміни конкурсного відбору для отримання доступу (у разі його проведення), розміщується на офіційному вебсайті МОН.

10. З метою експертного обговорення питань забезпечення та використання Установами доступу до електронних баз даних наукової інформації та підготовки пропозицій щодо переліку установ, яким надається доступ до електронних баз даних наукової інформації у способи, визначені підпунктами 2, 3 пункту 6 цього Порядку, МОН створює Комісію з питань доступу до електронних баз даних наукової інформації (далі - Комісія), до складу якої входять представники МОН, ДНТБ та за згодою - фахівці наукових установ і закладів вищої освіти, експерти в галузі наукометрії.

Персональний склад Комісії затверджується наказом МОН.

Головою Комісії за посадою є заступник Міністра освіти і науки України згідно з розподілом функціональних обов’язків, заступником Голови - керівник уповноваженого структурного підрозділу МОН, секретарем - працівник уповноваженого структурного підрозділу МОН.

Організація роботи Комісії, призначення дати, часу та місця її засідання здійснюються Головою Комісії або за його дорученням - заступником Голови та/або секретарем Комісії.

Засідання Комісії проводяться в очній формі або у режимі реального часу (онлайн) через мережу Інтернет з використанням відповідних технічних засобів.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу Комісії.

Рішення приймаються Комісією більшістю голосів від затвердженого складу Комісії, оформлюються протоколом і мають рекомендаційний характер.

Організацію проведення засідань Комісії та підготовку протоколів за результатами їх проведення забезпечує уповноважений структурний підрозділ МОН.

Інформаційно-аналітичні матеріали, що подаються на розгляд Комісії, готує ДНТБ.

У разі проведення конкурсного відбору серед Установ для надання доступу до електронної бази даних наукової інформації ДНТБ передає на розгляд Комісії отримані від Установ Заявки.

11. Комісія готує рекомендації щодо:

переліку електронних баз даних наукової інформації, до яких надається доступ;

надання Установам доступу до електронних баз даних наукової інформації та позбавлення такого доступу.

Критеріями, за якими визначаються Установи для надання доступу до електронних баз даних наукової інформації, є:

показник використання науковими (науково-педагогічними) працівниками Установи доступу до електронних баз даних наукової інформації протягом попереднього року у разі, якщо такий доступ забезпечувався (у розрахунку на 100 штатних наукових (науково-педагогічних) працівників, які працювали станом на 31 грудня минулого року);

кількість публікацій, підготовлених науковими (науково-педагогічними) працівниками Установи, які були опубліковані протягом трьох попередніх років (відносно року, в якому проводиться конкурсний відбір) у наукових виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus та/або Web of Science Core Collection (у розрахунку на 100 штатних наукових (науково-педагогічних) працівників, які працювали станом на 31 грудня минулого року), та відображені в профілях Установи у відповідних базах даних;

кількість публікацій, підготовлених науковими (науково-педагогічними) працівниками Установи, які були опубліковані протягом трьох попередніх років (відносно року, в якому проводиться конкурсний відбір) у фахових наукових виданнях, включених до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України (у розрахунку на 100 штатних наукових (науково-педагогічних) працівників, які працювали станом на 31 грудня минулого року);

входження до міжнародних університетських рейтингів Academic Ranking of World Universities, QS World University Rankings, Times Higher Education, регіонального рейтингу QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings, SCImago Institutions Rankings (для закладів вищої освіти) або класифікаційна група, до якої віднесено Установу за результатами державної атестації (для наукових установ);

потреба у використанні Установою електронної бази даних наукової інформації з метою підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів, підготовка яких визначена нормативно-правовими актами, які застосовуються в діяльності центрального органу виконавчої влади, про що повідомляється офіційним листом відповідного центрального органу виконавчої влади (за підписом його керівника або заступника керівника) з обґрунтуванням необхідності надання такого доступу та переліком відповідних нормативно-правових актів, який надсилається до ДНТБ у термін, визначений пунктом 9 цього Порядку.

Комісія готує рекомендації стосовно надання Установам доступу до електронних баз даних наукової інформації з урахуванням форми оцінювання Заявок, наведеної у додатку 2 до цього Порядку.

12. Комісія рекомендує надати доступ Установі (Установам) (у разі, якщо такий доступ надається не більше, ніж десяти Установам) до електронної бази даних наукової інформації у спосіб, визначений, підпунктом 3 пункту 6 цього Порядку, у разі необхідності виконання ними завдань, необхідних для реалізації загальнодержавних функцій органами влади. Підставою для цього є клопотання центрального органу виконавчої влади (за підписом його керівника або заступника керівника) з обґрунтуванням щодо необхідності такого доступу певній Установі для виконання органом своїх повноважень та Заявка Установи.

13. У разі якщо протягом трьох місяців поспіль впродовж терміну отримання Установою доступу до електронної бази даних наукової інформації, доступ до якої надається у форматі, визначеному підпунктами 2, 3 пункту 6 цього Порядку, такий доступ не використовувався працівниками Установи, або показник використання за кількістю переглядів вмісту електронної бази даних наукової інформації, здійснених працівниками Установи, становив менше 100 переглядів (у розрахунку на 10 штатних наукових (науково-педагогічних) працівників, які працювали станом на 31 грудня минулого року) за три попередні місяці, може бути прийняте рішення про позбавлення Установи такого доступу та надання доступу іншій Установі, яка претендує на його отримання.

Відновлення доступу до електронної бази даних наукової інформації Установі, яка була позбавлена такого доступу у зв’язку з обставинами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, відбувається відповідно до пунктів 8, 12 цього Порядку.

14. Установи, які отримують доступ до електронних баз даних наукової інформації, у разі якщо цей доступ надається у спосіб, визначений підпунктами 2, 3 пункту 6 цього Порядку, зобов’язуються створити умови для використання такого доступу на базі Установи фахівцями з інших Установ.

Інформація про такий доступ (зокрема режим робочого часу, адреса приміщення, в якому надається доступ, порядок відвідування та користування) оприлюднюється на вебсайтах Установ та МОН.

15. Рішення щодо переліку електронних баз даних наукової інформації, до яких надається доступ за рахунок бюджетних коштів, та переліку Установ, яким надається такий доступ, приймається МОН на підставі рекомендацій Комісії, про що видається відповідний наказ.

Генеральний директор

директорату науки та інновацій

Ю. Безвершенко

Додаток 1

до Порядку забезпечення доступу

закладів вищої освіти і наукових

установ до електронних баз даних

наукової інформації

(пункт 8)

ЗАЯВКА

на участь у відборі для отримання доступу до електронної бази даних наукової інформації


Додаток 2

до Порядку забезпечення доступу

закладів вищої освіти і наукових

установ до електронних баз даних

наукової інформації

(пункт 11)

ФОРМА ОЦІНЮВАННЯ

Заявки на участь у відборі для отримання доступу до електронної бази даних наукової інформації

№ з/п

Критерій

Кількісний показник

Бали

1

2

3

4

1.

Статистика використання науковими (науково-педагогічними) працівниками Установи доступу до електронної бази даних наукової інформації протягом попереднього року (за наявності)

Позиція в рейтингу установ, сформованому за показником "кількість зроблених науковими (науково-педагогічними) працівниками установи протягом попереднього року переглядів документів, які містить база даних, в розрахунку на 100 штатних наукових (науково-педагогічних) працівників":

1 - 25 місця

4

26 - 50 місця

3

51 - 75 місця

2

76 - 100 місця

1

нижче 100 місця

0

2.

Кількість публікацій, підготовлених науковими (науково-педагогічними) працівниками Установи, які були опубліковані протягом трьох останніх років у наукових фахових виданнях, включених до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України (у розрахунку на 100 штатних наукових (науково-педагогічних) працівників)

Менше 120

0

121 - 200

1

201 - 300

3

301 - 600

5

Понад 600

7

3.

Кількість публікацій, підготовлених науковими (науково-педагогічними) працівниками Установи, які були опубліковані протягом трьох останніх років у наукових виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus та/або Web of Science Core Collection (у розрахунку на 100 штатних наукових (науково-педагогічних) працівників)

Менше 30

0

31 - 60

2

61 - 100

5

101 - 150

8

Понад 150

10

4.

Входження до провідних міжнародних університетських рейтингів (для закладів вищої освіти)

Входження до рейтингу Academic Ranking of World Universities або QS World University Rankings, або Times Higher Education

6

Входження до рейтингу QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings; входження до 1 - 1000 університетів рейтингу SCImago Institutions Rankings

3

Примітка: у разі входження закладу вищої освіти до кількох міжнародних рейтингів бали, отримані за місце в кожному з них, не сумуються (при оцінюванні береться до уваги лише найвищий бал)

Класифікаційна група, до якої віднесено за результатами державної атестації (для наукових установ)

Віднесення до I класифікаційної групи

4

5.

Потреба у використанні Установою електронної бази даних наукової інформації з метою підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів, які застосовуються в діяльності центрального органу виконавчої влади

офіційний лист центрального органу виконавчої влади з обґрунтуванням необхідності надання такого доступу

10


Документи та файли

Сигнальний документ — f510282n91.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.09.2021 — 2021 р., № 75, стор. 333, стаття 4740, код акта 107233/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 17. до. МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 16.03.2021 № 314/976/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5". МОН України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -