Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021

Документ актуальний на 28.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.02.2021  № 174

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 березня 2021 р.

за № 418/36040

Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти

Відповідно до пункту 4 Положення про стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1331, пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (зі змінами), та з метою проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти, що додається.

2. Пункт 1 Переліку основних видів організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року № 450, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за № 701/6989, викласти в такій редакції:

«1. Робота в науково-методичних комісіях Міністерства освіти і науки, комісіях інших міністерств, конкурсній комісії з відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти.».

3. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров О.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відповідну відмітку у справах архіву.

5.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр

С. Шкарлет


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

11 лютого 2021 року № 174

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 березня 2021 р.

за № 418/36040

ПОРЯДОК

проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти (далі - Стипендія).

2. Конкурсний відбір кандидатів на призначення Стипендії здійснюється конкурсною комісією, персональний склад якої та зміни до нього затверджуються наказом МОН.

3. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, іншими актами законодавства України та цим Порядком.

4. Завданнями конкурсної комісії є:

розгляд матеріалів, поданих закладами вищої освіти;

відбір кандидатів на призначення Стипендії;

надання пропозицій МОН для підготовки проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України.

II. Організація роботи конкурсної комісії

5. Персональний склад конкурсної комісії формується відповідно до абзацу другого пункту 4 Положення про стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1331 (далі - Положення). Головою конкурсної комісії є заступник Міністра освіти і науки України відповідно до розподілу обов’язків.

6. Формою роботи конкурсної комісії є засідання, що проводяться згідно з рішенням її голови. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від персонального складу конкурсної комісії, затвердженого відповідно до пункту 2 цього Порядку.

Засідання конкурсної комісії можуть проводитись також у режимі відеоконференції.

7. Члени конкурсної комісії, які є представниками центральних органів виконавчої влади, здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Члени конкурсної комісії, які є науково-педагогічними працівниками закладів вищої освіти, для участі у засіданні конкурсної комісії направляються у встановленому законодавством порядку у службові відрядження закладами вищої освіти, де вони працюють за основним місцем роботи.

Члени конкурсної комісії на час проведення її засідань можуть бути звільнені (повністю або частково) від виконання професійних обов’язків за основним місцем роботи.

8. При розгляді матеріалів, поданих закладом вищої освіти, члени конкурсної комісії приймають рішення щодо включення/невключення кандидата до пропозицій, що надаються МОН для підготовки відповідного проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України.

При прийнятті рішення члени конкурсної комісії повинні враховувати вимоги пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1331 «Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти».

9. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії шляхом відкритого голосування та оформлюється протоколом, що підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним. Член конкурсної комісії, який не підтримав рішення конкурсної комісії, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання конкурсної комісії.

10. Конкурсна комісія має право запитувати та одержувати від закладів вищої освіти державної форми власності, вчені ради яких висунули кандидатів на призначення Стипендій, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

11. Організаційне, консультативне, інформаційне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює МОН.

III. Порядок подання пропозицій до Міністерства освіти і науки України

12. Документи стосовно пропозицій щодо кандидатів на призначення Стипендій подаються закладами вищої освіти державної форми власності незалежно від сфери управління (далі - заклад освіти) до МОН до 01 березня відповідного року.

13. Документами, зазначеними у пункті 12 цього Порядку, є:

супровідний лист за підписом керівника закладу вищої освіти;

витяг з протоколу засідання вченої ради закладу освіти щодо висунення кандидата на призначення Стипендії;

подання на кандидата на призначення Стипендії (додаток 1);

інформація щодо кандидата на призначення Стипендії (в електронній формі, додаток 2);

засвідчені у встановленому порядку копії документів кандидата на призначення Стипендії:

документа, що посвідчує особу;

документів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та вчених звань;

документів, що підтверджують особистий вагомий внесок у забезпечення розвитку вищої освіти;

заява про згоду на обробку персональних даних кандидата на призначення Стипендії (додаток 3).

14. Документи, зазначені у пункті 13 цього Порядку, протягом трьох робочих днів від дати отримання опрацьовуються директоратом фахової передвищої, вищої освіти МОН на відповідність кандидатів вимогам, визначеним пунктом 2 Положення.

У випадку їх відповідності встановленим вимогам, подані документи реєструються для участі у конкурсі (про що відповідний заклад вищої освіти повідомляється протягом трьох робочих днів) та передаються на розгляд конкурсній комісії.

У разі невідповідності кандидатів встановленим вимогам, протягом десяти робочих днів з дати закінчення строку, визначеного цим Порядком для опрацювання документів, вони повертаються закладу вищої освіти із зазначенням підстав для повернення.

У разі усунення недоліків документи можуть бути подані до МОН повторно в межах строку, визначеного пунктом 12 цього Порядку та пунктом 3 Положення.

Генеральний директор

директорату фахової

передвищої, вищої освіти

О. Шаров


Додаток 1

до Порядку проведення конкурсного

відбору кандидатів на призначення

стипендії Кабінету Міністрів України

за видатні заслуги у сфері вищої освіти

(пункт 13 розділу III)

ПОДАННЯ

на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти


Додаток 2

до Порядку проведення конкурсного

відбору кандидатів на призначення

стипендії Кабінету Міністрів України

за видатні заслуги у сфері вищої освіти

(пункт 13 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ

про кандидатів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти

________________________________________________________________________________ ____

(заклад вищої освіти, що висуває кандидата, його відомча підпорядкованість)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), рік народження

Посада

Науковий ступінь, вчене звання

Відзнаки

Особистий внесок у розвиток вищої освіти

Примітка

Керівник закладу вищої освіти

______________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3

до Порядку проведення конкурсного

відбору кандидатів на призначення

стипендії Кабінету Міністрів України

за видатні заслуги у сфері вищої освіти

(пункт 13 розділу III)

ЗГОДА

на обробку персональних даних


Документи та файли

Сигнальний документ — f505128n67.doc
Сигнальний документ — f505128n69.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.04.2021 — 2021 р., № 27, стор. 321, стаття 1492, код акта 103997/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 16. до. МОН України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 16.03.2021 № 314/976/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення". МОН України. 2021 рікк
 20. про Реєстр сертифікатів педагогічних працівників Єдиної державної електронної бази з питань освіти. МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -