<<
>>

НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021

Документ актуальний на 28.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2021  № 89

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 березня 2021 р.

за № 380/36002

Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки

№ 1143 від 27.10.2021}

На виконання абзацу четвертого частини першої статті 64 Закону України «Про освіту», пункту 4 частини першої статті 13, абзацу четвертого частини другої статті 18, абзацу другого підпункту 3 пункту 4 розділу XIV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про фахову передвищу освіту» та абзацу четвертого частини другої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою визначення основних засад формування експертної комісії та порядку проведення виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти, що додається.

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Державної

служби спеціального зв’язку та захисту

інформації України

Т.в.о. Голови Державної регуляторної

служби України

Міністр розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства України

В.о. Міністра енергетики України

Міністр оборони України

Міністр розвитку громад та територій України

Міністр охорони здоров’я України

Голова Служби безпеки України

Д. Маковський

О. Мірошніченко

І. Петрашко

Ю. Вітренко

А. Таран

О. Чернишов

М. Степанов

І. Баканов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

22 січня 2021 року № 89

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 березня 2021 р.

за № 380/36002

ПОРЯДОК

проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти

1. Цей Порядок розроблено на виконання Законів України «Про фахову передвищу освіту» та «Про вищу освіту» і визначає основні засади формування експертних комісій та порядку проведення ними виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, визначеному у Законах України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту».

2. Виїзна ліцензійна експертиза проводиться у разі ліцензування освітньої діяльності:

на рівні фахової передвищої освіти вперше, запровадження освітньої діяльності з підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства або освітньої діяльності зі спеціальності, з якої передбачено проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту;

на рівнях вищої освіти вперше, а також за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

3. Експертна комісія для проведення виїзної ліцензійної експертизи - це сформована і призначена центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки група експертів, яка проводить виїзну ліцензійну експертизу:

на рівні фахової передвищої освіти - з метою встановлення відповідності кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення здобувача ліцензії (ліцензіата) вимогам ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти;

на рівнях вищої освіти - з метою встановлення відповідності кадрового та матеріально-технічного забезпечення здобувача ліцензії (ліцензіата) вимогам ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

4. Експерти - працівники центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки та працівники інших центральних органів виконавчої влади, які надали згоду здійснювати виїзну ліцензійну експертизу на рівнях фахової передвищої та вищої освіти.

У разі започаткування провадження освітньої діяльності за освітніми програмами і спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» формується експертна комісія з метою проведення виїзної ліцензійної експертизи до складу експертів якої, обов’язково включаються працівники або уповноважені представники центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

{Абзац другий пункту 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1143 від 27.10.2021}

До складу експертної комісії не включаються експерти, які працюють на умовах сумісництва у здобувача ліцензії (ліцензіата) або навчаються у ліцензіата, у якому проводиться виїзна ліцензійна експертиза, чи за наявності інших обставин, що свідчать про реальний чи потенційний конфлікт інтересів.

5. Експерти повинні знати:

1) вимоги цього Порядку;

2) законодавство у cферах фахової передвищої та/або вищої освіти;

3) ліцензійні умови провадження освітньої діяльності у cферах фахової передвищої/вищої освіти.

6. У разі встановлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) відсутності підстав для залишення заяви без розгляду (на рівні вищої освіти); за відсутності підстав для відмови у видачі/розширенні ліцензії (на рівні фахової передвищої освіти) центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки для проведення виїзної ліцензійної експертизи утворює експертну комісію, визначає строк її роботи та направляє її до здобувача ліцензії (ліцензіата). Загальний строк роботи експертної комісії безпосередньо у здобувача ліцензії (ліцензіата) не повинен перевищувати десяти календарних днів.

{Абзац перший пункту 6 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1143 від 27.10.2021}

Головою експертної комісії призначається працівник центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки або працівник іншого центрального органу виконавчої влади. Голова експертної комісії організовує роботу експертної комісії.

7. Кількість експертів, що направляються до здобувача ліцензії (ліцензіата), не може бути більше трьох експертів, включаючи голову комісії.

8. Експертна комісія перевіряє:

достовірність інформації, поданої центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки здобувачем ліцензії (ліцензіатом) разом із заявою про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності):

на рівні фахової передвищої освіти - фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення здобувача ліцензії (ліцензіата) та його відповідність ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти;

на рівнях вищої освіти - фактичний стан кадрового та матеріально-технічного забезпечення здобувача ліцензії (ліцензіата) та його відповідність ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності на рівнях вищої освіти.

9. Під час виїзної ліцензійної експертизи експертна комісія має право:

1) безперешкодного доступу на територію та до приміщень здобувача ліцензії (ліцензіата) для їх обстеження і з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з ліцензійною експертизою;

2) ознайомлюватись з необхідною документацією, потрібною для проведення виїзної ліцензійної експертизи, отримувати копії необхідних документів;

3) отримувати від здобувача ліцензії (ліцензіата) у встановленому законодавством порядку інформацію, потрібну для проведення виїзної ліцензійної експертизи;

4) здійснювати збір інформації шляхом опитування, анкетування, інтерв’ювання та інших методів, а також обробку й узагальнення цієї інформації;

5) отримувати від здобувача ліцензії (ліцензіата) інформацію про його діяльність, що стосується предмету ліцензування та освітньої діяльності у відповідній сфері.

10. Під час виїзду до здобувача ліцензії (ліцензіата) для проведення виїзної ліцензійної експертизи експерт не має права:

1) харчуватися та проживати за рахунок здобувача ліцензії (ліцензіата) та/або його працівників;

2) вимагати та/або отримувати неправомірну вигоду в будь-якій формі, у тому числі подарунки, від працівників здобувача ліцензії (ліцензіата) чи третіх осіб;

3) розголошувати передчасно інформацію щодо висновків та результатів виїзної ліцензійної експертизи.

11. Експертна комісія зобов’язана:

1) керуватись ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у cферах фахової передвищої/вищої освіти;

2) об’єктивно відображати стан речей щодо дотримання здобувачем ліцензії (ліцензіатом) вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у висновку про проведення виїзної ліцензійної експертизи;

3) здійснювати свої повноваження добросовісно, неупереджено і доброчесно;

4) інформувати здобувача ліцензії (ліцензіата) про результати виїзної ліцензійної експертизи;

5) забезпечувати захист та збереження інформації, що відноситься до державних інформаційних ресурсів або до інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

Експерти в період роботи з інформацією з обмеженим доступом під час проведення виїзної ліцензійної експертизи повинні діяти у порядку, встановленому законодавством.

12. За результатами проведеної виїзної ліцензійної експертизи експертна комісія готує висновок про стан дотримання здобувачем ліцензії (ліцензіатом) за заявленою освітньою послугою вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності для започаткування (розширення провадження освітньої діяльності) на рівнях фахової передвищої/вищої освіти у двох примірниках (додатки 1-4).

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1143 від 27.10.2021}

13. Усі примірники висновку підписуються членами експертної комісії, голова та члени експертної комісії підписують кожну сторінку висновку. Член експертної комісії, який повністю або частково не погоджується із висновком про проведення виїзної ліцензійної експертизи, має право підписати його з окремою думкою, яка долучається до висновку і є його невід’ємною частиною.

14. Керівник здобувача ліцензії (ліцензіата) або його уповноважена особа особисто засвідчує, що ознайомлений з висновком про проведення виїзної ліцензійної експертизи і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку здобувача ліцензії (ліцензіата).

У разі відмови керівника здобувача ліцензії (ліцензіата) (уповноваженої особи) від підписання висновку, голова експертної комісії робить відповідний запис про те, що ця особа з висновком ознайомлена і від підпису відмовилась або відмовилась від ознайомлення з висновком. Керівник здобувача ліцензії (ліцензіата) (уповноважена особа) має право дати пояснення та викласти зауваження щодо змісту висновку та процедури проведення виїзної ліцензійної експертизи. Ці документи є невід’ємною частиною висновку.

15. Порушення чи недоліки, викладені у висновку експертної комісії, повинні мати посилання на конкретні пункти ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Довільне викладення або трактування вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності не допускається.

16. У разі створення перешкод з боку здобувача ліцензії (ліцензіата) щодо проведення виїзної ліцензійної експертизи складається акт, який є підставою для центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки припинити подальший розгляд ліцензійної справи та прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії (розширенні провадження освітньої діяльності).

17. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки здійснює фінансування витрат, пов’язаних з участю його працівників у виїзній ліцензійній експертизі.

Фінансування інших членів експертної комісії, які беруть участь у виїзній ліцензійній експертизі, здійснюється відповідно до законодавства за рахунок відповідних центральних органів виконавчої влади.

Директор департаменту

атестації кадрів вищої

кваліфікації

С. Криштоф


Додаток 1

до Порядку проведення експертною

комісією виїзної ліцензійної

експертизи на рівнях фахової

передвищої та вищої освіти

(пункт 12)

ВИСНОВОК

про стан дотримання здобувачем ліцензії (ліцензіатом)

{Порядок доповнено Додатком 1 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1143 від 27.10.2021}

Додаток 2

до Порядку проведення експертною

комісією виїзної ліцензійної

експертизи на рівнях фахової

передвищої та вищої освіти

(пункт 12)

ВИСНОВОК

про стан дотримання здобувачем ліцензії (ліцензіатом)

{Порядок доповнено Додатком 2 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1143 від 27.10.2021}

Додаток 3

до Порядку проведення експертною

комісією виїзної ліцензійної

експертизи на рівнях фахової

передвищої та вищої освіти

(пункт 12)

ВИСНОВОК

про стан дотримання здобувачем ліцензії (ліцензіатом)

{Порядок доповнено Додатком 3 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1143 від 27.10.2021}

Додаток 4

до Порядку проведення експертною

комісією виїзної ліцензійної

експертизи на рівнях фахової

передвищої та вищої освіти

(пункт 12)

ВИСНОВОК

про стан дотримання ліцензіатом

{Порядок доповнено Додатком 4 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1143 від 27.10.2021}


Документи та файли

Сигнальний документ — f505129n94.docx
Сигнальний документ — f505129n95.docx
Сигнальний документ — f505129n96.docx
Сигнальний документ — f505129n97.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.04.2021 — 2021 р., № 27, стор. 318, стаття 1491, код акта 103999/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 04.01.2023 № 3 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2022 року № 1136". МОН України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 20.01.2022 № 41 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2021 року № 1408". МОН України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 20.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2021 року № 1431". МОН України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 02.02.2022 № 95 "Про затвердження Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098". МОН України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 28.02.2022 № 232 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році". МОН України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 24.01.2022 № 55 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів". МОН України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 16.02.2022 № 184/303 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52". МОН України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 16.02.2022 № 187 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року № 450". МОН України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2022 № 130 "Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти". МОН України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 16.02.2022 № 180 "Про затвердження Положення про Комісію з приймання науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію". МОН України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 22.02.2022 № 216 "Про затвердження Переліку документів для погодження проєкту рішення засновника про реорганізацію/ліквідацію спеціального закладу загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 26.03.2022 № 273 "Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України". МОН України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 15.04.2022 № 345 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2021 року № 498". МОН України. 2022 рікк
 14. до. МОН України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 02.05.2022 № 400 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 27.04.2022 № 392 "Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 24.03.2022 № 270 "Про затвердження Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -