<<
>>

НАКАЗ від 16.02.2022 № 180 "Про затвердження Положення про Комісію з приймання науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію". МОН України. 2022

Документ актуальний на 20.04.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.02.2022  № 180

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 березня 2022 р.

за № 285/37621

Про затвердження Положення про Комісію з приймання науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію

Відповідно до статті 42 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», пунктів 8 та 11 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію з приймання науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію, що додається.

2. Директорату науки та інновацій (Таранов І.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Шкуратова О.

Міністр

С. Шкарлет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

16 лютого 2022 року № 180

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 

03 березня 2022 р.

за № 285/37621

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з приймання науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, організаційні та правові засади діяльності Комісії з приймання науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію (далі - Комісія).

2. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом МОН, створеним з метою колегіального розгляду питань, пов’язаних з прийманням науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію (далі - науково-технічні роботи за державним замовленням), за договорами, укладеними МОН з виконавцями таких робіт, за умови, що строк дії договорів закінчився у відповідному році.

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МОН, цим Положенням та іншими актами законодавства України.

II. Основні завдання Комісії

1. Основними завданнями Комісії є:

приймання науково-технічних робіт за державним замовленням відповідно до умов договорів з урахуванням висновку державної наукової і науково-технічної експертизи остаточного звіту про науково-технічну роботу;

формування пропозицій щодо подальшого використання спецустаткування, придбаного (створеного, модернізованого) в ході виконання науково-технічних робіт за державним замовленням, дослідних зразків та іншої науково-технічної продукції, створеної (виготовленої) за кошти державного бюджету.

III. Склад Комісії

1. До складу Комісії входять голова, секретар та члени Комісії.

2. Персональний склад Комісії затверджується наказом МОН.

IV. Організація роботи Комісії

1. Організацію роботи Комісії забезпечує самостійний структурний підрозділ, на який покладено супроводження питань у сфері науки та інновацій.

2. Керівництво роботою Комісії здійснює її голова.

3. Формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться за рішенням її голови та вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Під час засідання Комісії ведеться протокол, який підписується головою та секретарем Комісії.

У разі проведення засідань комісії в режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів цей факт фіксується у протоколі.

4. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше як двох третин її членів. У разі рівного розподілу голосів прийнятим вважається рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні.

5. Член Комісії не має права делегувати свій голос іншій особі.

У разі незгоди з прийнятим Комісією рішенням член (члени) Комісії може (можуть) викласти у письмовому вигляді окрему думку, яка додається до протоколу засідання Комісії.

6. Організаційне забезпечення діяльності комісії, у тому числі оголошення дати, часу і місця проведення засідань Комісії, підготовку матеріалів для розгляду Комісією, а також підготовку на основі протоколу засідання комісії проекту рішення Комісії, а також збереження документів, пов’язаних з її діяльністю, здійснює її секретар.

7. Рішення Комісії вводиться в дію наказом МОН.

V. Права та обов’язки Комісії

1. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

формувати пропозиції щодо приймання науково-технічних робіт за державним замовленням відповідно до умов договорів;

запрошувати на свої засідання представників виконавців науково-технічних робіт за державним замовленням;

залучати до роботи Комісії фахівців відповідного профілю для визначення найбільш ефективного способу використання спецустаткування, дослідних зразків та науково-технічної продукції після завершення виконання науково-технічної роботи за державним замовленням з урахуванням специфіки науково-технічної роботи, що приймається;

звертатися за висновками щодо результатів науково-технічних робіт за державним замовленням до відповідних експертів та експертних організацій.

2. Комісія зобов’язана:

забезпечувати об’єктивність та прозорість розгляду питань, які віднесено до її компетенції;

виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення голови комісії.

В.о. генерального директора

директорату науки

та інновацій

І. Таранов


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.03.2022 — 2022 р., № 22, стор. 132, стаття 1185, код акта 110364/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2022 № 41 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2021 року № 1408". МОН України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 20.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2021 року № 1431". МОН України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 02.02.2022 № 95 "Про затвердження Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098". МОН України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.02.2022 № 232 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році". МОН України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 24.01.2022 № 55 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів". МОН України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 16.02.2022 № 184/303 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52". МОН України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 16.02.2022 № 187 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року № 450". МОН України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 130 "Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти". МОН України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 22.02.2022 № 216 "Про затвердження Переліку документів для погодження проєкту рішення засновника про реорганізацію/ліквідацію спеціального закладу загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 26.03.2022 № 273 "Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України". МОН України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 15.04.2022 № 345 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2021 року № 498". МОН України. 2022 рікк
 12. до. МОН України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 02.05.2022 № 400 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 27.04.2022 № 392 "Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 24.03.2022 № 270 "Про затвердження Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -