>>

НАКАЗ від 24.03.2022 № 270 "Про затвердження Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022

Документ актуальний на 21.06.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2022  № 270

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 квітня 2022 р.

за № 460/37796

Про затвердження Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», пункту 3 Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 656, пункту 4 Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 року № 1197, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059 «Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907.

3. Установити, що атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України бере участь у розгляді та вирішенні питань атестації осіб, підготовка яких на здобуття наукових ступенів кандидата, доктора наук розпочата до 1 вересня 2016 року, відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України «Про вищу освіту».

4. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5.

Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) внести відповідні відмітки у справи архіву.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Вітренка А.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. Шкарлет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

24 березня 2022 року № 270

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 квітня 2022 р.

за № 460/37796

ПОЛОЖЕННЯ

про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України

1. Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України (далі - атестаційна колегія) є дорадчим органом МОН, що утворюється з метою виконання повноважень щодо атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, покладених на МОН.

2. У своїй діяльності атестаційна колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, МОН, а також цим Положенням.

3. Основним завданням атестаційної колегії є участь у:

забезпеченні функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

формуванні мережі спеціалізованих вчених рад з присудження наукового ступеня доктора наук (далі - докторська рада);

затвердженні/скасуванні рішень вчених рад закладів вищої освіти (наукових установ) про присвоєння вчених звань та рішень докторських рад про присудження наукових ступенів.

4. Атестаційна колегія відповідно до покладених на неї завдань бере участь у:

1) прийнятті рішень щодо:

утворення докторських рад у закладах вищої освіти (наукових установах), у тому числі для проведення разових захистів, а також щодо зміни профілю та складу докторських рад;

проведення повторної, додаткової або контрольної експертизи дисертацій, які розглянуті експертною радою з питань атестації наукових кадрів (далі - експертна рада) з порушенням встановленої процедури або щодо яких до МОН надійшла додаткова інформація, яка не була врахована, або для перевірки висновків, окремих положень, частин або в цілому висновків раніше проведених експертиз шляхом повернення до експертної ради або надсилання до однієї зі докторських рад або призначеним для цього провідним ученим, фахівцям з відповідного наукового напряму (за згодою);

утворення апеляційних комісій для розгляду апеляцій на рішення щодо присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань, позбавлення зазначених ступенів, звань або щодо відмови в утворенні апеляційної комісії;

2) затвердженні/скасуванні рішень вчених рад закладів вищої освіти (наукових установ) про присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника науково-педагогічним і науковим працівникам;

3) затвердженні/скасуванні рішень докторських рад про присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук;

4) позбавленні наукових ступенів і вчених звань в установленому законодавством порядку;

5) розгляді питань щодо затвердження переліку наукових спеціальностей та їх паспортів;

6) формуванні переліку наукових фахових видань України (друкованих та електронних).

5. Атестаційна колегія має право:

одержувати в установленому порядку від закладів вищої освіти (наукових установ) інформацію, документи, матеріали і статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

заслуховувати на своїх засіданнях керівників закладів вищої освіти (наукових установ), учасників атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

6. Атестаційна колегія утворюється у складі Голови атестаційної колегії, його заступника, ученого секретаря та членів колегії.

Головою атестаційної колегії є Міністр освіти і науки України.

Заступника Голови атестаційної колегії призначає Голова атестаційної колегії з числа членів колегії.

Ученим секретарем атестаційної колегії є керівник відповідного структурного підрозділу МОН.

Членами атестаційної колегії є керівники та провідні вчені закладів вищої освіти (наукових установ), які проводять наукові дослідження у відповідній галузі науки.

Персональний склад атестаційної колегії затверджується наказом МОН.

7. Формою роботи атестаційної колегії є засідання, які проводяться за рішенням Голови атестаційної колегії.

8. Засідання атестаційної колегії проводить її Голова, а за його відсутності - заступник Голови.

Засідання атестаційної колегії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

9. Рішення атестаційної колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної колегії. На вимогу третини членів атестаційної колегії проводиться таємне голосування.

Рішення атестаційної колегії оформляється протоколом, що підписується головуючим на засіданні та ученим секретарем. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Рішення атестаційної колегії затверджується наказом МОН і розміщується на офіційному вебсайті МОН.

Директор департаменту

атестації кадрів вищої

кваліфікації

С. Криштоф


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.05.2022 — 2022 р., № 36, стор. 101, стаття 1955, код акта 111123/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2022 № 41 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2021 року № 1408". МОН України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 20.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2021 року № 1431". МОН України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 02.02.2022 № 95 "Про затвердження Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098". МОН України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.02.2022 № 232 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році". МОН України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 24.01.2022 № 55 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів". МОН України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 16.02.2022 № 184/303 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52". МОН України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 16.02.2022 № 187 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року № 450". МОН України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 130 "Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти". МОН України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 16.02.2022 № 180 "Про затвердження Положення про Комісію з приймання науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію". МОН України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 22.02.2022 № 216 "Про затвердження Переліку документів для погодження проєкту рішення засновника про реорганізацію/ліквідацію спеціального закладу загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 26.03.2022 № 273 "Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України". МОН України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 15.04.2022 № 345 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2021 року № 498". МОН України. 2022 рікк
 13. до. МОН України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 02.05.2022 № 400 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2022 № 392 "Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -