Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 31.05.2021 № 1059 "Про затвердження Положення про групу експертів з формування екзаменаційного банку з тестовими завданнями інтегрованого іспиту «КРОК»". МОЗ України. 2021

Документ актуальний на 20.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2021  № 1059

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 червня 2021 р.

за № 808/36430

Про затвердження Положення про групу експертів з формування екзаменаційного банку з тестовими завданнями інтегрованого іспиту «КРОК»

Відповідно до підпунктів 2 та 6 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пункту 8 Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2019 року № 674, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про групу експертів з формування екзаменаційного банку з тестовими завданнями інтегрованого іспиту «КРОК», що додається.

2. Директорату медичних кадрів, освіти і науки (Орабіна Т.М.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

В. Ляшко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

С.

Шкарлет

Л. Денісова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

31 травня 2021 року № 1059

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 червня 2021 р.

за № 808/36430

ПОЛОЖЕННЯ

про групу експертів з формування екзаменаційного банку з тестовими завданнями інтегрованого іспиту «КРОК»

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає статус, повноваження, основні завдання і функції групи експертів з формування екзаменаційного банку з тестовими завданнями інтегрованого іспиту «КРОК» (далі - іспит).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

1) екзаменаційний банк тестових завдань - сукупність тестових завдань із первинного банку, що пройшли фахову експертизу;

2) первинний банк тестових завдань - сукупність тестових завдань іспиту різного рівня складності відповідно до мети та структури його змісту;

3) структура змісту іспиту - перелік компетентностей, визначених для проведення атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, лікарів (провізорів)-інтернів, з відповідними тематичними розділами, темами та іншими характеристиками іспиту;

4) фахова експертиза - аналіз та оцінка змісту тестових матеріалів іспиту, перевірка їх відповідності стандарту вищої освіти та структурі змісту іспиту.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту».

3. Група експертів з формування екзаменаційного банку з тестовими завданнями інтегрованого іспиту «КРОК» (далі - група експертів) утворюється на засадах консультативно-дорадчого органу державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі - Центр тестування) з метою фахових експертиз тестових завдань за відповідними напрямами.

Члени групи експертів здійснюють визначені цим Положенням функції та обов’язки на громадських засадах.

4. Групи експертів утворюються за кожним тематичним розділом відповідно до структури іспиту.

5. Персональний склад членів групи експертів (три або п’ять осіб) затверджується МОЗ один раз на три роки.

6. Діяльність групи експертів координується директором Центру тестування.

7. У своїй діяльності члени групи експертів керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.

8. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів групи експертів та неможливості через це брати участь у роботі групи, вони зобов’язані письмово повідомити про це директора Центру тестування.

9. Членами групи експертів після отримання теоретичної і практичної підготовки на навчальних семінарах і тренінгах, організованих Центром тестування, призначаються:

фахівці з відповідного професійного спрямування, що мають вищу медичну освіту за відповідною спеціальністю, спеціалізацією та стаж роботи за основною спеціальністю не менше 5 років;

фахівці, які мають науково-педагогічний стаж роботи у закладах фахової передвищої, або вищої освіти у галузі знань «22 Охорона здоров’я» не менше 3 років.

10. Для членів групи експертів є обов’язковим володіння однією з офіційних мов Ради Європи.

II. Функції, права та обов’язки групи експертів

1. Група експертів виконує такі функції:

1) вивчає зміст тестових завдань іспиту;

2) проводить фахову експертизу змісту тестових завдань іспиту;

3) за результатами проведення фахової експертизи приймає рішення щодо прийняття чи відхилення тестового завдання для додання до екзаменаційного банку тестових завдань іспиту;

4) співпрацює з групами експертів за іншими профілями відповідно до законодавства.

2. Група експертів відповідно до своїх функцій має право:

1) надавати пропозиції до формування та брати участь у формуванні екзаменаційного банку тестових завдань іспиту;

2) отримувати необхідну документацію та консультативну допомогу від закладів вищої та фахової передвищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань «22 Охорона здоров’я» відповідно до законодавства;

3) вилучати з екзаменаційного банку тестових завдань тестові завдання, які не відповідають меті іспиту, містять двозначні формулювання, допускають неоднозначну або частково правильну відповідь.

3. Група експертів з формування екзаменаційного банку з тестовими завданнями іспиту відповідно до своїх функцій зобов’язана:

1) брати участь у формуванні та наповненні у подальшому екзаменаційного банку з тестовими завданнями іспиту;

2) надавати пропозиції щодо покращення якості тестових завдань іспиту.

III. Регламент роботи групи експертів

1. Формою роботи групи експертів є засідання.

2. Засідання групи експертів проводяться не рідше одного разу на півроку.

3. Рішення після кожного засідання приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням та оформлюються протоколом засідання, який підписують всі члени групи експертів.

4. На засіданні групи експертів шляхом голосування обирається її секретар, який здійснює свої повноваження до моменту закінчення роботи над визначеною темою засідання.

5. Секретар відповідає за своєчасне оформлення протоколу засідання, що є обов’язковою умовою для включення опрацьованих тестових завдань до екзаменаційного банку.

6. У разі, якщо деякі члени групи експертів не згодні із загальним рішенням групи, вони можуть висловити окрему думку і зафіксувати її письмово.

7. Експерти самостійно приймають рішення щодо прийняття, коригування чи відхилення (з визначенням причин) тестового завдання із первинного банку та зобов’язані повідомляти директора Центру тестування про будь-які спроби здійснення на них тиску у процесі відбору тестових матеріалів до екзаменаційного банку тестових завдань.

В.о. Генерального

директора Директорату

медичних кадрів,

освіти і науки

Т. Орабіна


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.07.2021 — 2021 р., № 51, стор. 97, стаття 3169, код акта 105664/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.11.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2021 № 722 "Про внесення змін до Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 293 "Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт". МОЗ України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.02.2021 № 346 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385". МОЗ України. 2021 рікк
 15. щодо заповнення. МОЗ України. 2021 рікк
 16. щодо заповнення. МОЗ України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 09.03.2021 № 407 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я". МОЗ України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 09.03.2021 № 408 "Про затвердження Регламенту щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії". МОЗ України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 26.02.2021 № 353 "Деякі питання формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів". МОЗ України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 24.02.2021 № 344 "Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров’я". МОЗ України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -