<<
>>

Наказ МВС України від Дата підписання: "05.02.2020". МВС України. 2020

Документ актуальний на 03.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

РОБОЧА ДОМОВЛЕНІСТЬ

між Міністерством внутрішніх справ України та Агентством Європейського Союзу з підготовки співробітників правоохоронних органів (CEPOL)

Дата підписання:

05.02.2020

Дата набрання чинності для України:

05.02.2020

Міністерство внутрішніх справ України (далі - Українська Сторона), з одного боку, та Агентство Європейського Союзу з підготовки співробітників правоохоронних органів (далі - CEPOL, Європейська Сторона), з іншого боку (разом - Сторони),

усвідомлюючи наявність взаємного інтересу до підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю, зокрема транскордонною, шляхом проведення спільних тренінгів для співробітників правоохоронних органів з метою підвищення та розширення знань щодо інструментів та механізмів міжнародного та європейського співробітництва в галузі правоохоронної діяльності, а також сучасних методів боротьби з різними видами злочинності, включаючи тероризм, незаконний обіг наркотиків та організовану злочинність, нелегальну міграцію та торгівлю людьми, та пов’язаних з ними досліджень,

діючи відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та Порядку денного асоціації між Україною та ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію, ухваленого Радою асоціації Україна - ЄС від 16 березня 2015 року,

беручи до уваги Регламент 2015/2219 Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу від 25 листопада 2015 року про Агентство Європейського Союзу з підготовки співробітників правоохоронних органів (CEPOL), що замінює та скасовує Рішення Ради Європейського Союзу 2005/681/JHA (далі - Регламент),

беручи до уваги рішення Правління CEPOL від 12 листопада 2014 року, що уповноважує Директора CEPOL вести переговори стосовно Робочої домовленості з Національною академією внутрішніх справ,

беручи до уваги статтю 36 Регламенту, де зазначається, що CEPOL, згідно з положеннями цього Регламенту, є правонаступником щодо всіх укладених договорів, діючих зобов’язань та набутої власності CEPOL, як установлено Рішенням 2005/681/JHA,

беручи до уваги рішення Правління CEPOL 21/2019/MB,

зважаючи на роль та мандат Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС в Україні),

без шкоди для майбутнього розвитку взаємодії, яка може виникнути внаслідок перегляду наявних нормативно-правових, політичних рамкових інструментів, інструментів співробітництва, чи нових майбутніх договорів,

домовилися про таке:

Стаття 1

Мета Робочої домовленості

Метою цієї Робочої домовленості є визначення порядку взаємодії між Міністерством внутрішніх справ України та Агентством Європейського Союзу з підготовки співробітників правоохоронних органів, зокрема обсяг та форми участі представників Української Сторони в роботі CEPOL, а також створення сприятливих умов для здійснення взаємовигідного співробітництва.

Задля досягнення мети цієї Робочої домовленості Міністерство внутрішніх справ України може залучати центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, заклади та установи, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України.

Жодне з положень цієї Робочої домовленості не передбачає можливості обміну інформацією з обмеженим доступом чи поширення такої інформації, включаючи персональні дані, що мають відношення до діяльності правоохоронних органів.

Стаття 2

Напрями співробітництва

Співробітництво згідно із цією Робочою домовленістю передбачає:

1) визначення можливих видів підтримки з боку Української Сторони при організації тренінгів та заходів CEPOL;

2) участь представників Української Сторони в тренінгах та заходах CEPOL та участь співробітників правоохоронних органів ЄС, що здійснюють діяльність у сфері юстиції та внутрішніх справ, у тренінгах, організованих Українською Стороною;

3) подальшу гармонізацію стандартів підготовки співробітників правоохоронних органів у контексті транскордонного співробітництва;

4) розширення обміну найкращими практиками та надання Українській Стороні доступу до загальнодоступних ресурсів електронної мережі CEPOL, що визначені як розділи, доступні для зареєстрованих користувачів мережі e-Net, але недоступні для незареєстрованих користувачів, в обсязі, необхідному для досягнення мети цієї Робочої домовленості.

Стаття 3

Проведення зустрічей

Заплановані зустрічі CEPOL можуть бути організовані в Україні.

Витрати на такі зустрічі відшкодовуються CEPOL згідно з його правилами.

Стаття 4

Участь у тренінгах

Представники Української Сторони можуть брати участь у тренінгах, що проводяться CEPOL.

Витрати на участь представників Української Сторони в тренінгах CEPOL відшкодовує, як правило, Українська Сторона. Інформація щодо покриття таких витрат в кожному конкретному випадку зазначається в запрошенні до участі.

Стаття 5

Підтримка навчальних заходів CEPOL

Українська Сторона може робити свій внесок у тренінги CEPOL, шляхом підтримки держав - членів ЄС та CEPOL в організації тренінгів CEPOL.

Представники правоохоронних органів держав-членів ЄС та персонал агентств ЄС, що здійснюють діяльність у сфері юстиції та внутрішніх справ, за необхідності також можуть брати участь у навчальних заходах, що організовуються Українською Стороною.

Будь-які прямі витрати на послуги, надані Українською Стороною у процесі підтримки в організації навчальних заходів CEPOL відшкодовуються CEPOL згідно з його правилами.

Ця Робоча домовленість не передбачає будь-яких зобов’язань для третіх сторін щодо участі в навчальних заходах, організованих в її межах.

Стаття 6

Гармонізація стандартів підготовки співробітників правоохоронних органів

Українська Сторона може підтримувати розроблення та впровадження спільних навчальних програм та має право (за можливості та необхідності) включати їх у національні навчальні програми.

Стаття 7

Обмін найкращими практиками

Сторони дають згоду на здійснення обміну практичним досвідом та результатами наукових досліджень. Сторони сприяють взаємному обміну персоналом та організовують навчальні візити.

Стаття 8

Національний контактний пункт

Національний контактний пункт визначається Міністерством внутрішніх справ України.

Контактні дані визначеного Національного контактного пункту передаються CEPOL протягом одного місяця з дати підписання цієї Робочої домовленості.

Національний контактний пункт відповідає за виконання таких завдань:

здійснення внеску в розроблення та сприяння поширенню робочих програм CEPOL, щорічних робочих календарів та веб-сайта серед представників Української Сторони;

своєчасна та відкрита організація і координація на національному рівні відбору та визначення кандидатур учасників та експертів для участі в заходах;

сприяння встановленню та координації зв’язків між CEPOL та відповідними державними установами;

координація проведення заходів та зустрічей в Україні;

призначення Координатора з питань обміну та надання підтримки в організації та реалізації програм обміну для представників Сторін;

призначення e-Net-менеджера та просування електронної мережі CEPOL у межах професійного навчання представників Української Сторони.

Стаття 9

Боротьба із шахрайством

Згідно з положеннями Розділу VI Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та Додатка XLIII до неї, беручи до уваги пункт 2 статті 29 Регламенту, Європейський суд аудиторів уповноважений здійснювати аудит на основі документів та перевірки на місцях усіх бенефіціарів, підрядників та субпідрядників, діяльність яких була профінансована ЄС через CEPOL.

Згідно з положеннями Розділу VI Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та Додатка XLIII до неї, беручи до уваги пункт 3 статті 29 Регламенту, Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) може проводити перевірки на місцях та інспекції, з метою встановлення фактів шахрайства, корупції та будь-якої іншої незаконної діяльності, що впливають на фінансові інтереси Європейського Союзу, пов’язані з угодою або грантом, виданим CEPOL. Такі перевірки на місцях та інспекції проводяться відповідно до положень та процедур, викладених у Регламенті Ради (ЄС, Євратом) № 2185/96.

Стаття 10

Прикінцеві положення

Ця Робоча домовленість укладається на невизначений строк та набирає чинності з дати підписання.

Кожна Сторона може припинити дію цієї Робочої домовленості шляхом надсилання письмового повідомлення про це не менш ніж за 3 місяці.

За взаємною письмовою згодою Сторін до цієї Робочої домовленості можуть бути внесені зміни та доповнення, які набирають чинності в тому самому порядку, що й Робоча домовленість.

Учинено в м. Києві 05 лютого 2020 року у двох оригінальних примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є рівноавтентичними.

За Міністерство внутрішніх справ

України

За Агентство Європейського Союзу

з підготовки співробітників

правоохоронних органів (CEPOL)

(підпис)

(підпис)

Арсен АВАКОВ

Міністр

Детлеф ШРЬОДЕР

Виконавчий директор


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.03.2020 — 2020 р., № 18, стор. 355, стаття 737, код акта 98213/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -