<<
>>

Протокол про консультації та співробітництво між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Російської Федерації (укр/рос). МЗС України. 1995

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Протокол 
про консультації та співробітництво
між Міністерством закордонних справ України
та Міністерством закордонних справ
Російської Федерації
(укр/рос)

Дата підписання: 26.07.1995 Дата набрання чинності: 26.07.1995
Міністерство закордонних справ України та Міністерство
закордонних справ Російської Федерації, далі "Сторони",
виходячи з бажання сприяти зміцненню співробітництва та
безпеки в Європі згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй
( 995_010 ), Заключним актом Наради з безпеки та співробітництва в
Європі ( 994_055 ), Паризькою хартією для нової Європи
( 995_058 ), іншими документами Організації з безпеки та
співробітництва в Європі,
враховуючи спільність культури українського та російського
народів і зв'язки, що історично склалися між ними,
вважаючи корисною практику регулярних консультацій та обміну
думками з міжнародних питань і питань двостороннього
співробітництва, які становлять обопільний інтерес, погодились про
таке:
Стаття 1
Сторони проводитимуть консультації з питань
українсько-російських відносин, розвитку двостороннього
співробітництва в галузі політики, економіки, науково-технічних
зв'язків, екології, гуманітарного співробітництва і культури, а
також з питань, пов'язаних з національними меншинами.
Стаття 2
Сторони проводитимуть консультації та співпрацюватимуть з
міжнародних питань, які становлять взаємний інтерес,
координуватимуть у необхідних випадках свої позиції для здійснення
погоджених дій. Ці консультації та співробітництво, зокрема,
будуть охоплювати такі питання:
зміцнення миру, стабільності та довіри в Європі з метою
будівництва демократичної, мирної і єдиної Європи;
розвиток контактів і співробітництва з європейськими та
іншими міжнародними організаціями;
діяльність в рамках Співдружності Незалежних Держав;
співробітництво в гуманітарній сфері та в галузі прав людини,
а також поважання захисту прав національних меншин;
комплекс правових і консульських питань, включаючи питання
громадянства;
розвиток міжнародного економічного і науково-технічного
співробітництва, а також співробітництва в галузі екології;
багатосторонні міжнародні переговори в рамках Організації
Об'єднаних Націй та її спеціалізованих установ.
Стаття 3
Міністри закордонних справ обох країн, їхні заступники або
уповноважені будуть регулярно зустрічатися та обмінюватися думками
з міжнародних питань та питань двосторонніх відносин, які
становлять взаємний інтерес.

Консультації також будуть проводитися між відповідними
підрозділами Сторін.
Стаття 4
Сторони, в міру необхідності, будуть проводити консультації
та обмін думками на міжнародних форумах і в міжнародних
організаціях.
Стаття 5
Особливу увагу Сторони приділятимуть розширенню та зміцненню
договірно-правової бази відносин між двома державами в різних
галузях і сприятимуть проведенню з цією метою необхідних
переговорів.
У межах своєї компетенції вони налагодять між собою
регулярний обмін інформацією з питання виконання двосторонніх
угод, підписаних по лінії інших міністерств і відомств України та
Російської Федерації.
Сторони будуть розвивати співробітництво в архівній галузі на
основі взаємності і при дотриманні чинного законодавства своїх
держав.
Російська Сторона сприятиме в наданні Українській Стороні
копій текстів міжнародних угод колишнього СРСР, а також копій
документів, що знаходяться в архіві Міністерства закордонних справ
Російської Федерації і стосуються історії зовнішньополітичної
діяльності України.
Стаття 6
Сторони взаємодіятимуть при підготовці та проведенні
офіційних і робочих візитів, зустрічей та переговорів на різних
рівнях, а також сприятимуть міжпарламентському обміну.
У рамках своєї компетенції Сторони будуть сприяти
встановленню та розвитку прямих зв'язків між державними органами,
громадськими та іншими організаціями двох держав, в тому числі на
місцевому рівні.
Стаття 7
Сторони приділятимуть увагу двосторонньому співробітництву та
координації зусиль на міжнародній арені з метою зведення до
мінімуму наслідків Чорнобильської катастрофи.
Стаття 8
Цей Протокол набуває чинності з дня підписання та замінює
собою Протокол про співробітництво та координацію діяльності між
Міністерством закордонних справ України та Міністерством
закордонних справ Російської Радянської Федеративної
Соціалістичної Республіки від 30 жовтня 1991 року ( 643_012 ).
Цей Протокол залишається чинним до того часу, поки одна із
Сторін не повідомить у письмовій формі іншу Сторону про своє
бажання припинити його дію.
Вчинено в Москві 26 липня 1995 р. в двох примірниках, кожний
українською та російською мовами, причому обидва тексти мають
однакову силу.
За Міністерство закордонних За Міністерство закордонних
справ України справ Російської Федерації
(підпис) (підпис)
Протокол
о консультациях и сотрудничестве между Министерством
иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел
Российской Федерации

Министерство иностранных дел Российской Федерации и
Министерство иностранных дел Украины, в дальнейшем именуемые
"Сторонами", исходя из желания содействовать укреплению сотрудничества и
безопасности в Европе в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций ( 995_010 ), Хельсинским Заключительным актом
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе ( 994_055 ), в
частности Парижской Хартией для новой Европы ( 995_058 ), руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве
и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля
1995 года, учитывая общность культуры российского и украинского народов
и исторически сложившиеся между ними связи, считая полезной практику регулярных консультаций и обмена
мнениями по международным вопросам и вопросам двустороннего
сотрудинчества, которые представляют взаимный интерес, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны будут проводить консультации по вопросам
российско-украинских отношений, развития двустороннего
сотрудничества в области политики, экономики, научно-технических
связей, экологии, гуманитарного сотрудничества и культуры, а также
по вопросам связанным с национальными меньшинствами.
Статья 2
Стороны будут проводить консультации и сотрудничать по
международным вопросам, которые представляют взаимный интерес,
координировать свои позиции для осуществления согласованных
действий. Эти консультации и сотрудничество, в частности, будут
иметь следующие сферы: укрепление мира, стабильности и доверия в Европе с целью
строительства демократической, мирной и единой Европы; развитие контактов и сотрудничества с европейскими и другими
международными организациями; деятельность в рамках Содружества Независимых Государств; вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере и в области прав
человека, а также уважения и защиты прав национальных меньшинств; весь комплекс правовых вопросов; сотрудничество в консульской области; развития международного экономического и научно-технического
сотрудничества, а также сотрудничества в области экологии; вопросы, которые являются предметом многосторонних
международных переговоров в рамках Организации Объединенных Наций
и ее специализированных учреждений.
Статья 3
Министры иностранных дел Сторон, их заместители либо их
уполномоченные будут регулярно встречаться и проводить обмены
мнениями по международным вопросам и вопросам двусторонних
отношений, которые представляют интерес. Консультации также будут проводиться между управлениями и
отделами Сторон.
Статья 4
Стороны, по мере необходимости, будут проводить консультации
и обмен мнениями на международных форумах и в международных
организациях.
Статья 5
Особое внимание Стороны будут уделять расширению и укреплению
договорно-правовой базы отношений между двумя государствами в
различных областях и содействовать проведению в этих целях
необходимых переговоров. В пределах своей компетенции они наладят между собой
регулярный обмен информацией по вопросу выполнения двусторонних
соглашений подписанных по линии других министерств и ведомств
Российской Федерации и Украины. Российская Сторона предоставит возможность Украинской Стороне
получить копии текстов международных соглашений бывшего СССР.
Статья 6
Стороны будут взаимодействовать при подготовке и проведению
официальных и рабочих визитов, встреч и переговоров на различных
уровнях, а также содействовать межпарламентскому обмену. В рамках своей компетенции Стороны будут способствовать
установлению и развитию прямых связей между государственными
органами, общественными и другими организациями двух государств, в
том числе на местном уровне.
Статья 7
Стороны будут уделять внимание двустороннему сотрудничеству,
координации усилий на международной арене с целью сведения к
минимуму последствий Чернобыльской катастрофы.
Статья 8
Настоящий Протокол вступает в силу со дня подписания и
заменяет собой Протокол о сотрудничестве и координации
деятельности между Министерством иностранных дел Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики и Министерством
иностранных дел Украины ( 643_012 ) от 30 октября 1991 года.
Настоящий Протокол остается в силе до того времени, пока одна
из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем
желании прекратить его действие.
Совершенно в г.Москве 26 июля 1995 года в двух экземплярах,
каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.
За Министерство иностранных За Министерство иностранных
дел Российской Федерации дел Украины
(подпись) (подпись)


Публікації документа

 • Зібрання чинних міжнародних договорів України від 2006 — 2006 р., № 5, / Книга 2 /, стор. 108, стаття 1200
 • Офіційний вісник України від 23.08.2007 — 2007 р., № 60, стор. 168, стаття 2407, код акта 40723/2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 2. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.09.2019 № 421 "Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата". МЗС України. 2019 рікк
 15. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби. МЗС України. 2019 рікк
 16. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням консульських функцій. МЗС України. 2019 рікк
 17. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням дипломатичних функцій. МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.09.2019 № 425 "Про затвердження вимог до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В»". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 07.10.2019 № 450 "Про затвердження форми Довідки про підтвердження суми здійснених компенсаційних виплат". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 23.09.2019 № 429/791 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства закордонних справ України та Міністерства внутрішніх справ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -