Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ 07.06.2010 N 108 "Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що розташовані на території іноземних держав і є власністю України". МЗС України. 2010

Документ актуальний на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

07.06.2010 N 108

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 червня 2010 р.

за N 442/17737

Про затвердження Порядку прийняття

в експлуатацію закінчених будівництвом

об'єктів, що розташовані на території іноземних

держав і є власністю України

Відповідно до пункту 18 Порядку прийняття в експлуатацію

закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 923 ( 923-2008-п ) (у

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009

N 534) ( 534-2009-п ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію закінчених

будівництвом об'єктів, що розташовані на території іноземних

держав і є власністю України (додається).

2. Адміністративному департаменту разом з Управлінням

юридичного забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію до

Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра І.М.Гнатишина.

Міністр К.І.Грищенко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр регіонального розвитку

та будівництва України В.Г.Яцуба

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МЗС

07.06.2010 N 108

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 червня 2010 р.

за N 442/17737

ПОРЯДОК

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом

об'єктів, що розташовані на території іноземних

держав і є власністю України

1. Цим Порядком встановлюються механізм та умови прийняття в

експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що розташовані на

території іноземних держав і є власністю України.

2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів,

що розташовані на території іноземних держав і є власністю

України, здійснюється спеціально утвореною Комісією шляхом

підтвердження її членами готовності до експлуатації об'єктів

нового будівництва, а також після завершення реконструкції,

капітального ремонту та інженерно-технічного оснащення відповідно

до погодженої та затвердженої в установленому порядку проектної

документації з урахуванням вимог законодавства країни місця

розташування об'єкта.

3. Комісія утворюється наказом Міністерства закордонних справ

України на підставі письмового звернення закордонної дипломатичної

установи України, яка виконує функції замовника будівництва

відповідно до наданих їй повноважень, про готовність завершеного

будівництвом об'єкта.

4. До складу Комісії включаються представники МЗС,

Мінрегіонбуду (інспекції державного архітектурно-будівельного

контролю), замовника (закордонної дипломатичної установи України),

генерального підрядника, генерального проектувальника та, у разі

необхідності, уповноважених органів країни перебування. Головою Комісії призначається заступник Міністра закордонних

справ України або відповідний керівник структурного підрозділу

Міністерства закордонних справ України. Порядок роботи Комісії визначає її голова.

5. Замовник (закордонна дипломатична установа України) готує

та передає на розгляд Комісії: документи, які є підставою для проведення будівельних робіт; проектну документацію, погоджену та затверджену в

установленому порядку; документи на відведення земельної ділянки, дозвіл місцевих

органів влади країни перебування на проведення будівельних робіт

(за наявності); перелік будівельно-монтажних робіт відповідно до

технологічних циклів виконання із зазначенням виконавців

(підрядників суб'єктів господарювання), що були задіяні на

будівництві; комплект виконавчої документації на будівельно-монтажні та

інші роботи згідно з вимогами законодавства країни перебування; висновки уповноважених посадових осіб, які здійснювали

технічний та авторський нагляд за будівництвом, з фахівців країни

перебування, в разі їх залучення, про готовність об'єкта до

прийняття в експлуатацію.

6. Комісія перевіряє відповідність: архітектурних, конструктивних та інженерно-технічних рішень

закінченого будівництвом об'єкта погодженому та затвердженому

проекту, виконавчій документації, будівельним нормам і правилам,

технічним умовам та іншим нормативним документам; архітектурних рішень фасадів об'єктів, благоустрою прилеглої

території вимогам законодавства країни перебування та наданим

дозволам; змонтованого інженерного та технологічного обладнання і

монтажних робіт вихідним даним з документальним підтвердженням

виконаних робіт.

7. Результати роботи Комісії оформляються Актом готовності

об'єкта до експлуатації за формою, визначеною в додатку до цього

Порядку. Акт готовності об'єкта до експлуатації складається замовником

і підписується головою, членами Комісії та затверджується

Міністром закордонних справ України. Затверджений Акт готовності об'єкта до експлуатації є

документом, на підставі якого об'єкт передається в користування

закордонній дипломатичній установі України.

8. Член Комісії, що відмовився підписати Акт готовності

об'єкта до експлуатації, протягом двох днів у письмовій формі

подає голові Комісії обґрунтування своєї відмови. Якщо у визначений термін Акт готовності об'єкта до

експлуатації не підписаний членом Комісії і ним не подані письмові

обґрунтування відмови від підписання, Акт вважається таким, що є

підписаним цим членом Комісії без зауважень.

9. У разі виявлення на закінченому будівництвом об'єкті

недоліків Комісія встановлює термін для їх усунення. У разі неготовності об'єкта до експлуатації Комісія складає

відповідний акт з висновками та обґрунтуванням. Для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

Комісія може бути утворена повторно лише після усунення виявлених

недоліків.

10. Перевірка Комісією готовності об'єкта до експлуатації

проводиться протягом 10 днів (залежно від особливостей країни

перебування та складності об'єкта).

11. Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом

об'єкта є дата затвердження Акта готовності об'єкта до

експлуатації Міністром закордонних справ України.

12. Акт готовності об'єкта до експлуатації є підставою для

укладення договорів про постачання необхідних для функціонування

об'єкта ресурсів (газ, вода, тепло, електроенергія тощо),

включення даних про об'єкт будівництва до державної статистичної

звітності та оформлення права власності на зазначений об'єкт (у

разі необхідності). Вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію після

завершення нового будівництва, відображається в бухгалтерському

обліку за первісною вартістю, тобто на суму проведених

будівельно-монтажних робіт і витрат на придбання машин, обладнання

та інвентарю відповідно до пункту 11 Акта готовності об'єкта до

експлуатації. У разі добудови, дообладнання, реконструкції відображається

зміна первісної вартості об'єкта на суму виконаних

будівельно-монтажних робіт, витрат на обладнання та інвентар. Придбане за рахунок коштів капітального будівництва

обладнання меблі та інвентар для облаштування об'єкта, підлягають

оприбуткуванню як окремий об'єкт основних засобів.

13. Голова та члени Комісії персонально відповідають за

належне виконання покладених на них обов'язків.

Директор Адміністративного

департаменту В.О.Бугай

Додаток

до Порядку прийняття

в експлуатацію закінчених

будівництвом об'єктів,

що розташовані на території

іноземних держав

і є власністю України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністр___________

___ _________ 20__

М.П.

АКТ

готовності об'єкта до експлуатації

м. _______________ N ___________ _____ _________ 20___

__________________________________________________________________

(найменування об'єкта згідно з проектом, характер будівництва: нове, реконструкція, реставрація, капітальний

ремонт, технічне переоснащення) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(адреса, місце розташування об'єкта)

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(код об'єкта згідно з Державним класифікатором

будівель та споруд ДК 018-2000)

1. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником _________________________________________________________________,

(найменування організації)

який виконав ____________________________________________________,

(зазначаються вид робіт)

та субпідрядними організаціями ___________________________________ __________________________________________________________________

(найменування організації)

__________________________________________________________________ _________________________________________________________________,

які виконали _____________________________________________________ __________________________________________________________________

(зазначаються види виконаних робіт)

2. Проектна документація на будівництво розроблена

генеральним проектувальником _____________________________________

(найменування організації)

__________________________________________________________________ _________________________________________________________________,

який виконав роботи з підготовки _________________________________ __________________________________________________________________

(назва частин або розділів проектної документації)

та субпідрядними організаціями ___________________________________ _________________________________________________________________,

(найменування організації)

які виконали _____________________________________________________

(зазначаються види виконаних робіт)

3. Проектна документація затверджена ______________________ __________________________________________________________________

(назва, дата і номер розпорядчого документа замовника)

4. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий __________________________________________________________________

(найменування органу державного будівельного контролю)

____ __________ 20___ року N _________

5. Будівельно-монтажні роботи виконано у період з: _______________________________ _________________________________

(початок робіт - місяць, рік) (закінчення робіт - місяць, рік)

6. Основні показники об'єкта (крім житлових будинків) -

потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність,

місткість, обсяг, пропускна, провізна спроможність, кількість

робочих місць (заповнюється в одиницях виміру відповідно до

цільової продукції або основних видів послуг):

------------------------------------------------------------------ | Основний | Одиниця | За проектом | За | | показник | виміру | |архітектурно-технічним| | | | | паспортом | | | |-------------------+----------------------| | | |загальний| у тому |загальний | у тому | | | | | числі | | числі | | | | |пускового| | пускового | | | | |комплексу| | комплексу | | | | |або черги| | або черги | |-----------+---------+---------+---------+----------+-----------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом в

обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей, у

початковий період ________________________________________________ __________________________________________________________________

(початок випуску продукції із зазначенням обсягу)

Житловий будинок характеризується такими показниками:

------------------------------------------------------------------ | Показник |Одиниця| За | За | | |виміру | проектом |архітектурно-технічним| | | | | паспортом | |----------------------+-------+----------+----------------------| |Загальна площа квартир| | | | |----------------------+-------+----------+----------------------| |Кількість поверхів | | | | |----------------------+-------+----------+----------------------| |Загальний будівельний | | | | |об'єм | | | | |----------------------+-------+----------+----------------------| |у тому числі підземних| | | | |частин | | | | |----------------------+-------+----------+----------------------| |Площа вбудованих, | | | | |вбудовано-прибудованих| | | | |та прибудованих | | | | |приміщень | | | | ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ | Тип квартири | За проектом | За архітектурно- | | | | технічним паспортом | | |-------------------------+-----------------------| | |кількість|площа квартир, |кіль- |площа квартир, | | | квартир | кв. метрів |кість | кв. метрів | | | |---------------|квартир|---------------| | | |загаль-|житлова| |загаль-|житлова| | | | на | | | на | | |--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| |Однокімнатна | | | | | | | |--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| |Двокімнатна | | | | | | | |--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| |Трикімнатна | | | | | | | |--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| |Чотирикімнатна| | | | | | | |і більше | | | | | | | |--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| |Усього квартир| | | | | | | ------------------------------------------------------------------

7. На об'єкті виконано всі роботи, передбачені проектною

документацією, обладнання встановлено згідно з актами про його

прийняття після індивідуального та комплексного випробування

комісіями (перелік актів додається).

8. Заходи з охорони праці, вибухобезпеки,

пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та

антисейсмічні заходи, передбачені проектом, ______________________ __________________________________________________________________

(відомості щодо проведення)

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Характеристика заходів додається до цього акта.

9. Перелік видів робіт, термін виконання яких перенесений

через несприятливі погодні умови та які будуть виконані:

------------------------------------------------------------------ |Перелік робіт | Термін | Організація - |Підпис керівника| | | виконання | виконавець | | | | | (прізвище, ім'я | | | | | та по батькові її | | | | | керівника) | | |--------------+-----------+--------------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------

10. Інвестиційна вартість за затвердженою проектною

документацією: усього ______________ тис. гривень, у тому числі

витрати, пов'язані з будівельно-монтажними роботами, ___________ тис. гривень, витрати, пов'язані з придбанням машин,

обладнання та інвентарю, ________________ тис. гривень.

11. Вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію, __________ тис. гривень. У тому числі: витрати, пов'язані з

будівельно-монтажними роботами, ___________ тис. гривень, витрати,

пов'язані з придбанням машин, обладнання та інвентарю, ________________ тис. гривень.

Вважати закінчений будівництвом об'єкт готовим до

експлуатації.

Замовник _______________ ________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та

по батькові)

Генпроектувальник _______________ ________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та

по батькові)

Генпідрядник _______________ ________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та

по батькові)

Субпідрядні

організації _______________ ________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та

по батькові)

Інші члени

Комісії _______________ ________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та

по батькові)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.07.2010 — 2010 р., № 50, стор. 60, стаття 1666, код акта 51767/2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020 рікк
 5. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 6. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 17.09.2019 № 421 "Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата". МЗС України. 2019 рікк
 19. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби. МЗС України. 2019 рікк
 20. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням консульських функцій. МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -