<<
>>

НАКАЗ 17.11.2011 N 337 "Про затвердження Правил ведення закордонними дипломатичними установами України консульського обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном". МЗС України. 2011

Документ актуальний на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.11.2011 N 337
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2011 р.
за N 1458/20196

Про затвердження Правил ведення
закордонними дипломатичними установами України
консульського обліку громадян України,
які постійно проживають або тимчасово перебувають
за кордоном, та дітей - громадян України,
усиновлених іноземцями або громадянами України,
які постійно проживають за кордоном
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
закордонних справ
N 339 ( z2188-13 ) від 03.12.2013 }

Відповідно до статті 1 Закону України "Про порядок виїзду з
України і в'їзду в Україну громадян України" ( 3857-12 ), статті 6
Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні" ( 1382-15 ), статті 287 Сімейного кодексу
України ( 2947-14 ), статті 22 Консульського статуту України,
затвердженого Указом Президента України від 02.04.94 N 127
( 127/94 ), постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008
N 905 ( 905-2008-п ) "Про затвердження Порядку провадження
діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав
усиновлених дітей" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила ведення закордонними дипломатичними
установами України консульського обліку громадян України, які
постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та
дітей - громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами
України, які постійно проживають за кордоном, що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
закордонних справ України від 29.11.99 N 207-а ( z0904-99 ) "Про
затвердження Правил ведення обліку громадян України, які постійно
проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та
дітей - громадян України, які всиновлені іноземцями",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.99 за
N 904/4197.
3. Директору Департаменту консульської служби, керівникам
закордонних дипломатичних установ України відповідно до
повноважень організувати вивчення цього наказу працівниками
Департаменту консульської служби, закордонних дипломатичних
установ України, які здійснюють ведення консульського обліку
громадян України.

4. Департаменту консульської служби забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому законодавством порядку.
5. Департаменту генерального секретаріату довести цей наказ
до відома першого заступника, заступника Міністра - керівника
апарату, заступника Міністра, керівників структурних підрозділів
Міністерства закордонних справ України, представництв Міністерства
закордонних справ України на території України та закордонних
дипломатичних установ України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту консульської служби.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Т.в.о. Міністра Р.М.Демченко
ПОГОДЖЕНО:
Віце-прем'єр-міністр
України - Міністр
соціальної політики України С.Л.Тігіпко
Міністр внутрішніх справ України А.В.Могильов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
17.11.2011 N 337
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2011 р.
за N 1458/20196

ПРАВИЛА
ведення закордонними дипломатичними
установами України консульського обліку
громадян України, які постійно проживають
або тимчасово перебувають за кордоном,
та дітей - громадян України, усиновлених
іноземцями або громадянами України,
які постійно проживають за кордоном

I. Загальні положення
1.1. Ці Правила регулюють порядок прийняття на консульський
облік, ведення та зняття з такого обліку в закордонних
дипломатичних установах України (далі - ЗДУ) громадян України, які
постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та
дітей - громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами
України, які постійно проживають за кордоном.
1.2. Консульський облік полягає в реєстрації в ЗДУ
громадянина України, який постійно проживає або тимчасово
перебуває за кордоном, шляхом внесення даних про громадянина
України до облікової картки та електронного реєстру громадян
України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за
кордоном (далі - електронний реєстр), що ведеться в ЗДУ за
встановленою формою, проставленні в дипломатичний паспорт України,
службовий паспорт України, паспорт громадянина України для виїзду
за кордон (далі - паспортний документ), проїзний документ дитини
відповідної відмітки (штампу). ЗДУ обробляє відомості про громадян України, які постійно
проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей -
громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України,
які постійно проживають за кордоном, отримані для прийняття на
консульський облік, з дотриманням вимог законодавства України про
захист персональних даних.
1.3. Види консульського обліку: постійний і тимчасовий.
1.4. Консульський облік в ЗДУ ведеться консульською посадовою
особою.
1.5. Консульський облік здійснюється у випадках: постійного проживання громадянина України за кордоном на
законних підставах; тимчасового перебування громадянина України за кордоном на
законних підставах більше ніж три місяці; зміни місця проживання в межах однієї держави (переїзд з
консульського округу однієї ЗДУ до консульського округу іншої) або
переїзду з однієї іноземної держави до іншої; зміни меж консульського округу ЗДУ; усиновлення дитини - громадянина України іноземцем або
громадянином України, який постійно проживає за кордоном.
1.6. Прийняття на консульський облік громадянина України
здійснюється в ЗДУ, на території консульського округу якої він
постійно проживає або планує тимчасово перебувати на законних
підставах більше ніж три місяці.
1.7. Прийняття на консульський облік здійснюється на
добровільній основі, за винятком прийняття на облік дітей-громадян
України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які
постійно проживають за кордоном, на підставі заяви громадянина
України або його законного представника, яка подається до ЗДУ
особисто або надсилається поштою.
1.8. При зміні персональних даних громадянином України
заповнюється заява згідно з додатком 1, яка подається до ЗДУ
особисто або надсилається поштою або іншими засобами зв'язку. При
цьому до електронного реєстру вносяться відповідні зміни.
Попередні записи в електронному реєстрі не знищуються, а заява
долучається до облікової картки.
1.9. Якщо громадянин України, який прибув з консульського
округу іншої ЗДУ, не знявся з консульського обліку у цій ЗДУ,
консульська посадова особа ЗДУ, до консульського округу якої
переїхав громадянин, приймає на консульський облік такого
громадянина за його заявою. У день прийняття громадянина на
консульський облік консульська посадова особа надсилає до
відповідної ЗДУ повідомлення про необхідність зняття громадянина з
консульського обліку за місцем його попереднього перебування, в
якому зазначає дату прийняття громадянина на консульський облік.
1.10. При прийнятті на консульський облік громадян України,
які прибули для проживання з консульського округу іншої ЗДУ та не
знялися з консульського обліку у цій ЗДУ, штамп про перебування
такого громадянина на консульському обліку в іншій ЗДУ анулюється
консульською посадовою особою ЗДУ, до консульського округу якої
переїхав громадянин.
1.11. Прийняття на консульський облік відображається у Книзі
обліку консульських зборів у порядку, встановленому Положенням про
консульський збір України, затвердженим наказом МЗС України від
05.01.2011 N 3 ( z0131-11 ), зареєстрованим в Мін'юсті України
31.01.2011 за N 131/18869 (зі змінами) (далі - Положення про
консульській збір України).
II. Прийняття на постійний консульський облік
2.1. На постійний консульський облік приймаються громадяни
України, які відповідно до чинного законодавства України є такими,
що постійно проживають за кордоном.
2.2. При прийнятті на постійний консульський облік громадянин
України подає: заяву (додаток 2); заповнену облікову картку громадянина України, який постійно
проживає за кордоном (додаток 3); паспортний документ або проїзний документ дитини; копії сторінок паспортного документа або проїзного документа
дитини з написами і відомостями про пред'явника документа,
відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон; оригінал і копію виданого компетентними органами іноземної
держави дозволу, що дає право на проживання в цій іноземній
державі (оригінал такого дозволу обов'язково повертається
заявнику); фотокартку розміром 35х45 мм; документ, що підтверджує сплату консульського збору. У разі звернення про прийняття на постійний консульський
облік законним представником, окрім зазначених документів,
подаються оригінал та копія документів, що посвідчують особу та
повноваження законного представника (оригінал зазначених
документів обов'язково повертається заявнику).
2.3. При прийнятті на постійний консульський облік дитини
віком до 16 років заява про прийняття такої дитини на облік та
облікова картка на неї заповнюються одним з батьків (законним
представником). У разі відсутності у дитини власного паспортного
документа або проїзного документа дитини до її облікової картки
додаються копії сторінок паспортних документів батьків (законних
представників) з написами і відомостями про пред'явника документа,
відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон та
відомостями про дитину.
2.4. При прийнятті на постійний консульський облік у
паспортному документі або проїзному документі дитини
проставляються штамп: "Прийнятий на консульський облік в...",
дата, підпис консульської посадової особи, мала гербова печатка. При цьому до електронного реєстру вноситься відповідний
запис.
2.5. За прийняття на постійний консульський облік стягується
консульський збір, розмір якого встановлюється згідно з Положенням
про консульський збір України ( z0131-11 ). За прийняття на постійний консульський облік дітей віком
до 16 років консульський збір не стягується. За прийняття на постійний консульський облік у зв'язку зі
зміною меж консульського округу ЗДУ консульський збір не
стягується.
III. Прийняття на тимчасовий консульський облік
3.1. Громадяни України, які планують тимчасово перебувати на
законних підставах за кордоном більш ніж три місяці, включаючи
штатних працівників ЗДУ та членів їх сімей, приймаються на
тимчасовий консульський облік у відповідній ЗДУ на термін,
зазначений у виданому компетентними органами іноземної держави
дозволі, що дає право на проживання в цій іноземній державі.
3.2. При прийнятті на тимчасовий консульський облік
громадянин України подає: заяву (додаток 4); заповнену облікову картку громадянина України, який тимчасово
перебуває за кордоном (додаток 5); паспортний документ або проїзний документ дитини; копії сторінок паспортного документа або проїзного документа
дитини з написами і відомостями про пред'явника документа; оригінал і копію виданого компетентними органами іноземної
держави дозволу, що дає право на проживання в цій іноземній
державі (оригінал такого дозволу обов'язково повертається
заявнику); фотокартку розміром 35х45 мм. У разі звернення про прийняття на тимчасовий консульський
облік законним представником, окрім зазначених документів,
подаються оригінал та копія документа, що посвідчує особу та
повноваження законного представника (оригінал зазначених
документів обов'язково повертається заявнику).
3.3. Прийняття на тимчасовий консульський облік дітей
здійснюється з урахуванням пункту 2.3 розділу II цих Правил.
3.4. У проїзному документі дитини або паспортному документі
громадянина України, який планує перебувати за кордоном тимчасово,
але терміном більше ніж три місяці, проставляються штамп
"Прийнятий на тимчасовий консульський облік в ... з ... до ...",
дата, підпис консульської посадової особи та мала гербова печатка. У дипломатичний та службовий паспорт України за бажанням
штатних працівників ЗДУ та членів їх сімей зазначений штамп
проставляється за заявою (додаток 4). При цьому до електронного реєстру вноситься відповідний запис
про прийняття на тимчасовий консульський облік.
3.5. У разі підтвердження підстав для подальшого законного
перебування громадян України за кордоном після закінчення дати,
зазначеної у штампі, що проставляється в проїзному документі
дитини або паспортному документі громадянина України відповідно до
пункту 3.4 розділу III цих Правил, консульська посадова особа
приймає такого громадянина на тимчасовий консульський облік у
порядку, передбаченому пунктами 3.1-3.4 розділу III цих Правил.
3.6. За бажанням громадян України, які прибули до іноземної
держави з метою короткострокового (до трьох місяців) перебування,
ЗДУ здійснюється їх облік шляхом внесення відповідних даних до
журналу обліку громадян України, які прибули до іноземної держави
з метою короткострокового (до трьох місяців) перебування
(додаток 6). Ніяких відміток у проїзному документі дитини або
паспортному документі цих громадян не проставляється.
3.7. За прийняття на тимчасовий консульський облік
консульський збір не стягується.
IV. Консульський облік
усиновлених дітей - громадян України

{ Пункт 4.1 розділу IV виключено на підставі Наказу
Міністерства закордонних справ N 339 ( z2188-13 ) від 03.12.2013 }

4.1. МЗС України у місячний строк після надходження
документів про усиновлення дитини від центрального органу
виконавчої влади, до повноважень якого належать питання
усиновлення та захисту прав дітей, надсилає їх до відповідної ЗДУ
та доручає прийняти дитину на постійний консульський облік.
4.2. Прийняття на постійний консульський облік дітей -
громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України,
які постійно проживають за кордоном, здійснюється ЗДУ, на
території консульського округу якої вони проживають, на підставі
документів, зазначених у пункті 4.3 цього розділу, а в разі
відсутності клопотання усиновлювачів до відповідної ЗДУ щодо
прийняття усиновленої дитини на постійний консульський облік - на
підставі доручення МЗС України, зазначеного в пункті 4.1 цього
розділу. { Пункт 4.2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства закордонних
справ N 339 ( z2188-13 ) від 03.12.2013 }
4.3. При прийнятті усиновленої дитини - громадянина України
на постійний консульський облік в ЗДУ усиновлювачі - іноземці або
громадяни України, які постійно проживають за кордоном, подають
до ЗДУ: заяву (додаток 7); заповнену облікову картку дитини - громадянина України,
усиновленої іноземцями або громадянами України, які постійно
проживають за кордоном (додаток 8); паспортний документ дитини, який обов'язково повертається
заявнику; копії сторінок паспортного документа з написами і відомостями
про пред'явника документа, відміткою про виїзд на постійне
проживання за кордон; копії сторінок паспортного документа усиновлювача з
відомостями про пред'явника документа; документ, що підтверджує факт усиновлення дитини -
громадянина України іноземцями або громадянами України, які
постійно проживають за кордоном, та його копію (оригінал
зазначеного документа обов'язково повертається заявнику); одну фотокартку дитини розміром 35х45 мм. Заява та облікова картка дитини - громадянина України,
усиновленої іноземцями або громадянами України, які постійно
проживають за кордоном, на усиновлену дитину заповнюються
українською мовою та мовою країни перебування.
4.4. Якщо усиновлювачі - іноземці або громадяни України, які
постійно проживають за кордоном, не звернулися до ЗДУ із заявою
щодо прийняття усиновленої дитини - громадянина України на
консульський облік, консульська посадова особа вносить до
електронного реєстру усиновлених дітей, форма якого визначається
МЗС України, відомості про усиновлену дитину на підставі
документів, надісланих до ЗДУ відповідно до пункту 4.1 розділу IV
цих Правил, та письмово повідомляє усиновлювачів про необхідність
звернутися до ЗДУ з клопотанням щодо прийняття усиновленої дитини
на постійний консульський облік. У разі якщо протягом місяця з моменту направлення
повідомлення, зазначеного в абзаці першому цього пункту,
усиновлювачі не звернулися до ЗДУ з клопотанням щодо прийняття
усиновленої дитини на постійний консульський облік, ЗДУ вживає
заходів з метою з'ясування обставин невиконання усиновлювачами
взятих на себе зобов'язань та про результати інформує
МЗС України. { Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно
з Наказом Міністерства закордонних справ N 339 ( z2188-13 ) від
03.12.2013 } { Пункт 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства закордонних справ N 339 ( z2188-13 ) від 03.12.2013 }
4.5. При прийнятті на постійний консульський облік дитини -
громадянина України, яка усиновлена іноземцями або громадянами
України, які постійно проживають за кордоном, в паспортному
документі дитини проставляється штамп у порядку, передбаченому у
пункті 2.4 розділу II цих Правил, та вноситься відповідний запис
до електронного реєстру.
4.6. Про прийняття на постійний консульський облік дитини -
громадянина України, яка усиновлена іноземцями або громадянами
України, які постійно проживають за кордоном, ЗДУ невідкладно
письмово інформує МЗС України.
4.7. За прийняття на постійний консульський облік дітей -
громадян України, які усиновлені іноземцями або громадянами
України, які постійно проживають за кордоном, консульський збір не
стягується.
4.8. У разі зміни анкетних даних (місця проживання)
усиновленої іноземцем дитини - громадянина України усиновлювач у
місячний строк надсилає до ЗДУ заяву згідно з додатком 1 до цих
Правил. { Розділу IV доповнено новим пунктом 4.8 згідно з Наказом
Міністерства закордонних справ N 339 ( z2188-13 ) від 03.12.2013 }
V. Зняття з консульського обліку
5.1. Зняття громадянина України з постійного консульського
обліку здійснюється у таких випадках: 5.1.1 зміни місця проживання в межах однієї держави (переїзд
з консульського округу однієї ЗДУ до консульського округу іншої)
або переїзду з однієї іноземної держави до іншої; 5.1.2 повернення громадянина України на постійне місце
проживання в Україну; 5.1.3 припинення громадянства України; 5.1.4 смерті громадянина України; 5.1.5 відсутності в ЗДУ інформації про громадянина України
протягом 10 (десяти) років з дати прийняття його на постійний
консульський облік (з урахуванням вимог пункту 5.7 розділу V цих
Правил). 5.1.6 у разі звернення громадянина України до ЗДУ з
клопотанням про зняття з консульського обліку за власним бажанням.
{ Пункт 5.1 розділу V доповнено новим підпунктом 5.1.6 згідно з
Наказом Міністерства закордонних справ N 339 ( z2188-13 ) від
03.12.2013 }
5.2. Для зняття з постійного консульського обліку у
випадках, передбачених підпунктами 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6 пункту 5.1
цього розділу, громадянин України подає до ЗДУ заяву (додаток 9)
та паспортний документ або проїзний документ дитини. { Пункт 5.2 розділу V в редакції Наказу Міністерства закордонних
справ N 339 ( z2188-13 ) від 03.12.2013 }
5.3. У випадку, передбаченому в підпункті 5.1.1 пункту 5.1
розділу V цих Правил, якщо громадянин не подав заяву про зняття з
постійного консульського обліку, зняття такого громадянина з
консульського обліку здійснюється з урахуванням пунктів 1.9
та 1.10 розділу I цих Правил, на підставі відповідного
повідомлення консульської посадової особи ЗДУ, до консульського
округу якої переїхав громадянин.
5.4. У випадку, вказаному в підпункті 5.1.2 пункту 5.1
розділу V цих Правил, якщо громадянин не подав заяву про зняття з
постійного консульського обліку, зняття такого громадянина з
обліку здійснюється на підставі повідомлення територіального
органу центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого
належать питання міграції, громадянства та реєстрації фізичних
осіб, про реєстрацію такого громадянина за місцем проживання в
Україні, яке надсилається через Департамент консульської служби
МЗС України до ЗДУ, в якій громадянин перебуває на постійному
консульському обліку.
5.5. Зняття з постійного консульського обліку у разі
припинення громадянства України здійснюється на підставі
відповідного повідомлення Департаменту консульської служби МЗС
України, в якому зазначаються дата та номер відповідного Указу
Президента України про припинення громадянства. У такому випадку
датою зняття з постійного консульського обліку є дата видання
відповідного Указу Президента України.
5.6. У разі смерті громадянина України зняття з постійного
консульського обліку провадиться після отримання ЗДУ повідомлення
про смерть.
5.7. У випадку відсутності в ЗДУ інформації про громадянина
України протягом 10 (десяти) років з дати прийняття його на
постійний консульський облік консульська посадова особа засобами
поштового зв'язку надсилає такому громадянину письмове
повідомлення щодо необхідності підтвердження його персональних
даних. При цьому у повідомленні зазначається, що в разі
ненадходження відповіді від громадянина протягом 30 днів з дати
відправлення зазначеного повідомлення ЗДУ, консульська посадова
особа знімає його з постійного консульського обліку.
5.8. Зняття з постійного консульського обліку дітей -
громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України,
які постійно проживають за кордоном, здійснюється у разі: 5.8.1 зміни місця проживання в межах однієї держави (переїзд
з консульського округу однієї ЗДУ до консульського округу іншої)
або переїзду з однієї іноземної держави до іншої - на підставі
повідомлення ЗДУ, до консульського округу якої переїхала дитина,
про необхідність зняття дитини з консульського обліку, в якому
зазначається дата прийняття дитини на консульський облік в
цій ЗДУ; 5.8.2 повернення дитини на постійне місце проживання в
Україну - на підставі повідомлення територіального органу
центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого
належать питання міграції, громадянства та реєстрації фізичних
осіб, про реєстрацію такого громадянина за місцем проживання в
Україні, яке надсилається через Департамент консульської служби
МЗС України до ЗДУ, в якій громадянин перебуває на постійному
консульському обліку; 5.8.3 досягнення дитиною 18-річного віку. { Підпункт 5.8.3 пункту 5.8 розділу V в редакції Наказу
Міністерства закордонних справ N 339 ( z2188-13 ) від 03.12.2013 }
5.9. При знятті з постійного консульського обліку згідно з
пунктом 5.2 розділу V цих Правил до облікової картки громадянина
України та електронного реєстру вносяться записи щодо такого
зняття та вказується підстава зняття з консульського обліку згідно
з пунктом 5.8 розділу V цих Правил. До проїзного документа дитини, паспортного документа
громадянина України та паспортного документа дитини - громадянина
України, усиновленої іноземцями або громадянами України, які
постійно проживають за кордоном, вноситься відмітка: "Знятий з
консульського обліку в ...", ставляться дата, підпис консульської
посадової особи, мала гербова печатка.
5.10. При знятті з постійного консульського обліку згідно з
пунктами 5.3-5.8 розділу V цих Правил до облікової картки
громадянина України та електронного реєстру вносяться записи щодо
такого зняття та вказується підстава зняття з консульського
обліку.
5.11. При знятті з постійного консульського обліку дитини -
громадянина України, усиновленої іноземцями або громадянами
України, які постійно проживають за кордоном, у випадку,
передбаченому підпунктом 5.8.1 пункту 5.8 розділу V цих Правил,
штамп про перебування такого громадянина на постійному
консульському обліку в іншій ЗДУ анулюється консульською посадовою
особою ЗДУ, до консульського округу якої переїхав громадянин.
5.12. Облікові картки осіб, які зняті з постійного
консульського обліку, переміщуються до картотеки знятих з
постійного консульського обліку за розділом "Громадяни України,
які зняті з постійного консульського обліку".
5.13. Зняття з тимчасового консульського обліку відбувається: з настанням кінцевої дати, зазначеної у штампі, що
проставляється в проїзному документі дитини або паспортному
документі громадянина України відповідно до пункту 3.4 розділу III
цих Правил; до настання кінцевої дати, зазначеної у штампі, що
проставляється в проїзному документі дитини або паспортному
документі громадянина України відповідно до пункту 3.4 розділу III
цих Правил, за заявою громадянина України (додаток 9). При цьому
до проїзного документа дитини або паспортного документа
громадянина України вноситься відмітка: "Знятий з консульського
обліку в ...", ставляться дата, підпис консульської посадової
особи, мала гербова печатка. Якщо громадянин не подав заяву про зняття з тимчасового
консульського обліку у зв'язку із зміною місця проживання в межах
однієї держави (переїзд з консульського округу однієї ЗДУ до
консульського округу іншої) або переїзду з однієї іноземної
держави до іншої, зняття такого громадянина з консульського обліку
здійснюється з урахуванням пунктів 1.9 та 1.10 розділу I цих
Правил на підставі відповідного повідомлення консульської
посадової особи ЗДУ, до консульського округу якої переїхав
громадянин.
5.14. Облікові картки осіб, які зняті з тимчасового
консульського обліку, переміщуються до картотеки знятих з
тимчасового консульського обліку за розділом "Громадяни України,
які зняті з тимчасового консульського обліку". Після зняття громадянина з тимчасового консульського обліку
до облікової картки та електронного реєстру вноситься запис щодо
такого зняття та вказується підстава зняття з консульського обліку
відповідно до відомостей, зазначених в заяві.
5.15. Облікові картки знятих з консульського обліку осіб
зберігаються в ЗДУ протягом десяти років і після цього знищуються
із складенням акта.
5.16. За зняття з консульського обліку консульський збір не
стягується.
Директор Департаменту
консульської служби А.В.Олефіров

Додаток 1
до Правил ведення
закордонними дипломатичними
установами України
консульського обліку
громадян України,
які постійно проживають
або тимчасово перебувають
за кордоном,
та дітей - громадян України,
усиновлених іноземцями
або громадянами України,
які постійно проживають
за кордоном
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЧОРНИЛОМ, ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ
Посольство/ Генеральне консульство/
Консульство/ Консульське агентство України
в (країна/місто) __________________________
Громадянина (назва держави, П.І.Б.) _______ ___________________________________________
Дата народження: __________________________
Серія та номер дипломатичного паспорта
України/службового паспорта України/
паспорта громадянина України для виїзду
за кордон/проїзного документа дитини: _____ ___________________________________________
Поштова адреса місця проживання: __________ ___________________________________________

ЗАЯВА
До облікової картки громадянина України, який тимчасово
перебуває/постійно проживає за кордоном, стосовно мене (дитини)
занесені такі персональні дані: _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
У зв'язку із зміною моїх (дитини) персональних даних прошу
внести до моєї облікової картки такі зміни (заповнюється
українською мовою та латинськими літерами):
Прізвище: _______________________________________________________
Ім'я: ___________________________________________________________
По батькові: ____________________________________________________
У зв'язку із зміною мого (дитини) місця проживання прошу
внести до облікової картки такі зміни (заповнюється українською
мовою та латинськими літерами):
Країна: _________________________________________________________
Субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (область/штат/провінція/земля/суб'єкт федерації/тощо): ___________ __________________________________________________________________
Район: __________________________________________________________
Місто: __________________________________________________________
Село/селище: ____________________________________________________
Вулиця, будинок (квартира): _____________________________________ _________________________________________________________________
Поштовий індекс: ________________________________________________
Контактний телефон: _____________________________________________
Достовірність викладених у цій заяві відомостей підтверджую.
Дата "__" ________ 20__ року Підпис ______________
Заповнюється консульською посадовою особою.
Заяву прийняв.
____________________ __________ _______________________________
(назва посади) (підпис) (П.І.Б.)
"__" ________ 20__ року

Додаток 2
до Правил ведення
закордонними дипломатичними
установами України
консульського обліку
громадян України,
які постійно проживають
або тимчасово перебувають
за кордоном,
та дітей - громадян України,
усиновлених іноземцями
або громадянами України,
які постійно проживають
за кордоном
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЧОРНИЛОМ, ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ
Посольство/ Генеральне консульство/
Консульство/ Консульське агентство України
в (країна/місто) __________________________
Громадянина України (П.І.Б.) ______________ ___________________________________________
Дата народження: __________________________
Серія та номер паспорта громадянина України
для виїзду за кордон/проїзного документа
дитини: ___________________________________ ___________________________________________
Поштова адреса місця проживання: __________ ___________________________________________

ЗАЯВА

Я, громадянин України (П.І.Б.) ______________________________ ________________________________________________________________,
постійно проживаю в (назва країни) _____________________________,
у зв'язку з чим прошу взяти мене на постійний консульський облік.
До заяви додаю: _____________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Достовірність викладених у цій заяві відомостей підтверджую. Мені роз'яснено, що у випадку зміни моїх персональних даних
або місця проживання необхідно своєчасно інформувати про це
закордонну дипломатичну установу України, в якій я перебуваю на
постійному консульському обліку. Я не заперечую щодо зняття мене з постійного консульського
обліку у разі відсутності в закордонній дипломатичній установі
України інформації про мене протягом 10 (десяти) років з дати
прийняття на постійний консульський облік.
Дата "__" ________ 20__ року Підпис ______________
Заповнюється консульською посадовою особою.
Заяву прийняв.
____________________ __________ _______________________________
(назва посади) (підпис) (П.І.Б.)
"__" ________ 20__ року

Додаток 3
до Правил ведення
закордонними дипломатичними
установами України
консульського обліку
громадян України,
які постійно проживають
або тимчасово перебувають
за кордоном,
та дітей - громадян України,
усиновлених іноземцями
або громадянами України,
які постійно проживають
за кордоном
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЧОРНИЛОМ, ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ
-------------- ОБЛІКОВА КАРТКА | | громадянина України, | Місце для | який постійно проживає за кордоном | фотокартки | | (35х45мм) | | | --------------

---- Прізвище, ім'я, по батькові (українською мовою та | | латинськими літерами; якщо змінювались, то слід зазначити ---- всі, які мали)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
---- | | Число, місяць і рік народження ----
_________________________________________________________________
---- | | Місце народження ----
Країна: _________________________________________________________
Субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця
(область/штат/провінція/земля/суб'єкт федерації/тощо): __________ _________________________________________________________________
Район: __________________________________________________________
Місто: __________________________________________________________
Село/селище: ____________________________________________________
---- | | Паспорт громадянина України для виїзду за кордон/проїзний ---- документ дитини
Серія ___, N ________________ Дата видачі ________________
Орган, що видав _____________ Дійсний до _________________
---- | | Поштова адреса останнього місця проживання в Україні ----
Область: ________________________________________________________
Район: __________________________________________________________
Місто: __________________________________________________________
Село/селище: ____________________________________________________
Вулиця, будинок (квартира): _____________________________________
Поштовий індекс: ________________________________________________
---- | | Поштова адреса місця постійного проживання за кордоном ---- (українською мовою та латинськими літерами)
Країна: _________________________________________________________
Субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця
(область/штат/провінція/земля/суб'єкт федерації/тощо): __________ _________________________________________________________________
Район: __________________________________________________________
Місто: __________________________________________________________
Село/селище: ____________________________________________________
Вулиця, будинок (квартира): _____________________________________
Поштовий індекс: ________________________________________________
---- ---- | | Контактний телефон | | Електронна адреса ---- ---- _____________________ _______________________
---- | | Дата та місце оформлення дозволу на виїзд на постійне місце ---- проживання за кордон
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
---- Дата та місце реєстрації набуття громадянства України | | (заповнюється особами, які набули громадянство України за ---- пунктами 2, 4-10 статті 6 Закону України "Про громадянство України") _______________________________________________________ _________________________________________________________________
---- | | Дозвіл, виданий компетентними органами країни перебування, ---- який дає право на проживання в цій державі
Назва: ____________________ Дата видачі: _______________
Серія ___, N ______________ Дійсний до _________________
---- У разі надзвичайної ситуації зі мною на території країни | | постійного проживання прошу контактувати з (вказати П.І.Б. ---- особи, поштову адресу місця проживання, номер телефону):
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Достовірність викладених у цій обліковій картці відомостей
підтверджую.
Дата "__" __________ 20__ року Підпис _____________

Додаток 4
до Правил ведення
закордонними дипломатичними
установами України
консульського обліку
громадян України,
які постійно проживають
або тимчасово перебувають
за кордоном,
та дітей - громадян України,
усиновлених іноземцями
або громадянами України,
які постійно проживають
за кордоном
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЧОРНИЛОМ, ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ
Посольство/ Генеральне консульство/
Консульство/ Консульське агентство України
в (країна/місто) __________________________
Громадянина України (П.І.Б.) ______________ ___________________________________________
Дата народження: __________________________
Серія та номер дипломатичного паспорта
України/службового паспорта України/
паспорта громадянина України для виїзду
за кордон/проїзного документа дитини: ___________________________________________ ___________________________________________
Поштова адреса місця проживання: __________ ___________________________________________

ЗАЯВА

Я, громадянин України (П.І.Б.) ______________________________ ________________________________________________________________,
тимчасово перебуваю в (назва країни) ___________________________,
у зв'язку з чим прошу взяти мене на тимчасовий консульський
облік.
До заяви додаю: _____________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Достовірність викладених у цій заяві відомостей підтверджую.
Мені роз'яснено, що у випадку зміни моїх персональних даних
або місця проживання необхідно своєчасно інформувати про це
закордонну дипломатичну установу України, в якій я перебуваю на
тимчасовому консульському обліку.
Дата "__" __________ 20___ року Підпис _____________
Заповнюється консульською посадовою особою.
Заяву, облікову картку та документи, додані до них, прийняв.
________________________ ____________ _________________________
(назва посади) (підпис) (П.І.Б.)
"__" __________ 20__ року

Додаток 5
до Правил ведення
закордонними дипломатичними
установами України
консульського обліку
громадян України,
які постійно проживають
або тимчасово перебувають
за кордоном,
та дітей - громадян України,
усиновлених іноземцями
або громадянами України,
які постійно проживають
за кордоном
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЧОРНИЛОМ, ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ
-------------- ОБЛІКОВА КАРТКА | | громадянина України, | Місце для | який тимчасово перебуває за кордоном | фотокартки | | (35х45мм) | | | --------------

---- Прізвище, ім'я, по батькові (українською мовою та | | латинськими літерами; якщо змінювались, то слід зазначити ---- всі, які мали)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
---- | | Число, місяць і рік народження ----
_________________________________________________________________
---- | | Місце народження ----
Країна: _________________________________________________________
Субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця
(область/штат/провінція/земля/суб'єкт федерації/тощо): __________ _________________________________________________________________
Район: __________________________________________________________
Місто: __________________________________________________________
Село/селище: ____________________________________________________
---- Дипломатичний паспорт України/ службовий паспорт громадянина | | України/ паспорт громадянина України для виїзду ---- за кордон/ проїзний документ дитини
Серія ___, N ________________ Дата видачі ________________
Орган, що видав _____________ Дійсний до _________________
---- | | Поштова адреса реєстрації місця проживання в Україні ----
Область: ________________________________________________________
Район: __________________________________________________________
Місто: __________________________________________________________
Село/селище: ____________________________________________________
Вулиця, будинок (квартира): _____________________________________
Поштовий індекс: ________________________________________________
---- | | Поштова адреса місця тимчасового перебування за кордоном ---- (українською мовою та латинськими літерами)
Країна: _________________________________________________________
Субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця
(область/штат/провінція/земля/суб'єкт федерації/тощо): __________ _________________________________________________________________
Район: __________________________________________________________
Місто: __________________________________________________________
Село/селище: ____________________________________________________
Вулиця, будинок (квартира): _____________________________________
Поштовий індекс: ________________________________________________
---- ---- | | Контактний телефон | | Електронна адреса ---- ---- _____________________ _______________________
---- | | Мета перебування за кордоном: ---- працевлаштування; навчання; лікування; довготермінове
відрядження; інше (вказати, що саме) ____________________________
---- | | Дозвіл, виданий компетентними органами країни перебування, ---- який дає право на проживання в цій державі
Назва: ____________________ Дата видачі: _______________
Серія ___, N ______________ Дійсний до _________________
---- У разі надзвичайної ситуації зі мною на території країни | | тимчасового проживання прошу контактувати з (вказати П.І.Б. ---- особи, поштову адресу місця проживання, номер телефону):
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Достовірність викладених у цій обліковій картці відомостей
підтверджую.
Дата "__" __________ 20__ року Підпис _____________

Додаток 6
до Правил ведення
закордонними дипломатичними
установами України
консульського обліку
громадян України,
які постійно проживають
або тимчасово перебувають
за кордоном,
та дітей - громадян України,
усиновлених іноземцями
або громадянами України,
які постійно проживають
за кордоном

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
громадян України, які прибули
до іноземної держави з метою короткострокового
(до трьох місяців) перебування

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | П.І.Б. | Дата |Паспортний документ| Поштова адреса місця | Мета | Дата, до |Контактний| Контактні | | |народження| або проїзний |проживання за кордоном |перебування| якої | телефон |дані особи, | |-----------------------| | документ дитини: |-----------------------|за кордоном|планується | |з якою можна| |українською|латинськими| | назва, серія, N, |українською|латинськими| |перебування| |зв'язатись у| | мовою | літерами | | орган, що видав, | мовою | літерами | |за кордоном| | випадку | | | | | дата видачі/ | | | | | |надзвичайної| | | | | дійсний до | | | | | | ситуації | |-----------+-----------+----------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+------------| | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до Правил ведення
закордонними дипломатичними
установами України
консульського обліку
громадян України,
які постійно проживають
або тимчасово перебувають
за кордоном,
та дітей - громадян України,
усиновлених іноземцями
або громадянами України,
які постійно проживають
за кордоном
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЧОРНИЛОМ, ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ
Посольство/ Генеральне консульство/
Консульство/ Консульське агентство України
в (країна/місто)
___________________________________________ ___________________________________________
Громадянина Громадянки
(назва держави, П.І.Б.): (назва держави, П.І.Б.): _____________________________ ____________________________ _____________________________ ____________________________ _____________________________ ____________________________
Дата народження: ____________ Дата народження: ___________
Серія та номер паспортного Серія та номер паспортного
документа ___________________ документа __________________ _____________________________ ____________________________
Поштова адреса місця проживання _________________________________ _________________________________________________________________

ЗАЯВА

Ми (П.І.Б. усиновлювачів), __________________________________ ________________________________________________________________,
які усиновили (П.І.Б. дитини, дата народження) __________________ ________________________________________________________________,
просимо взяти дитину на постійний консульський облік.
Достовірність викладених у цій заяві відомостей
підтверджуємо.
Нам роз'яснено, що у випадку зміни персональних даних дитини
або місця її проживання необхідно своєчасно інформувати про це
закордонну дипломатичну установу України, в якій дитина перебуває
на постійному консульському обліку.
Дата "__" __________ 20__ року Підпис ________________
Підпис ________________
Заповнюється консульською посадовою особою. Заяву, облікову картку та документи, додані до них, прийняв.
________________________ ____________ _________________________
(назва посади) (підпис) (П.І.Б.)
"__" __________ 20__ року

Додаток 8
до Правил ведення
закордонними дипломатичними
установами України
консульського обліку
громадян України,
які постійно проживають
або тимчасово перебувають
за кордоном,
та дітей - громадян України,
усиновлених іноземцями
або громадянами України,
які постійно проживають
за кордоном
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЧОРНИЛОМ, ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ
-------------- ОБЛІКОВА КАРТКА | | дитини - громадянина України, усиновленої | Місце для | іноземцями або громадянами України, | фотокартки | які постійно проживають за кордоном | (35х45мм) | | | --------------

---- | | Прізвище, ім'я (після усиновлення) ---- _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
---- | | Прізвище, ім'я, по батькові (до усиновлення) ---- _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
---- | | Число, місяць і рік народження ---- _________________________________________________________________
---- | | Місце народження ----
Країна: _________________________________________________________
Субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця
(область/штат/провінція/земля/суб'єкт федерації/тощо): __________ _________________________________________________________________
Район: __________________________________________________________
Місто: __________________________________________________________
Село/селище: ____________________________________________________
---- | | Паспортний документ дитини (вказати назву) ---- __________________________________________
Серія ___, N __________________ Дата видачі ________________
Орган, що видав _______________ Дійсний до _________________
---- | | Прізвища та імена усиновлювачів ---- _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
---- | | Поштова адреса місця постійного проживання дитини ---- за кордоном
Країна: _________________________________________________________
Субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця
(область/штат/провінція/земля/суб'єкт федерації/тощо): __________ _________________________________________________________________
Район: __________________________________________________________
Місто: __________________________________________________________
Село/селище: ____________________________________________________
Вулиця, будинок (квартира): _____________________________________
Поштовий індекс: ________________________________________________
---- ---- | | Контактний телефон | | Електронна адреса ---- ---- _____________________ _______________________
---- | | Рішення суду про усиновлення дитини ---- _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Достовірність викладених у цій обліковій картці відомостей
підтверджуємо.
Дата "__" __________ 20__ року Підпис ______________
Підпис ______________

Додаток 9
до Правил ведення
закордонними дипломатичними
установами України
консульського обліку
громадян України,
які постійно проживають
або тимчасово перебувають
за кордоном,
та дітей - громадян України,
усиновлених іноземцями
або громадянами України,
які постійно проживають
за кордоном
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЧОРНИЛОМ, ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ
Посольство/ Генеральне консульство/
Консульство/ Консульське агентство України
в (країна/місто) __________________________
Громадянина України (П.І.Б.) ______________ ___________________________________________
Дата народження: __________________________
Серія та номер дипломатичного паспорта
України/службового паспорта України/
паспорта громадянина України для виїзду
за кордон/проїзного документа дитини: ___________________________________________
Поштова адреса місця проживання: __________ ___________________________________________

ЗАЯВА

Я, громадянин України (П.І.Б.) ______________________________ ________________________________________________________________,
прошу зняти мене з постійного/тимчасового консульського обліку у
(назва ЗДУ) _____________________________________________________ _________________________________________________________________
у зв'язку з _____________________________________________________ _________________________________________________________________
Дата "__" _________ 20__ року Підпис _______________
Заповнюється консульською посадовою особою. Заяву прийняв.
________________________ ____________ _________________________
(назва посади) (підпис) (П.І.Б.)
"__" __________ 20__ року


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.12.2011 — 2011 р., № 99, стор. 251, стаття 3652, код акта 59643/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 2. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.09.2019 № 421 "Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата". МЗС України. 2019 рікк
 15. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби. МЗС України. 2019 рікк
 16. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням консульських функцій. МЗС України. 2019 рікк
 17. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням дипломатичних функцій. МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.09.2019 № 425 "Про затвердження вимог до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В»". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 07.10.2019 № 450 "Про затвердження форми Довідки про підтвердження суми здійснених компенсаційних виплат". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 23.09.2019 № 429/791 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства закордонних справ України та Міністерства внутрішніх справ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -